close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

БШУЯ-ы харьяа ШИНЭ ЭХЛЭЛ олон

код для вставкиСкачать
БШУЯ-ы харьяа ШИНЭ ЭХЛЭЛ олон улсын
лаборатори сургууль
10-р ангийн математик
Дугуйг найман тэнц?? секторт хувааж
улаан, цэнхэр, шар ?нг??р будаж хийсэн
х?рд байв. Х?рдийг эрг??лэхэд найман
секторын алин дээр з?? заах нь тэгш
эрхтэй.
Х?рд
эрг??лэхэд
дараах
магадлалуудыг ол.
1 Улаан хэсэг дээр таарах
1
Р= 8
2 Цэнхэр хэсэг дээр таарах
3
Р= 8
3 Шар хэсэг дээр таарах
4 1
Р= 8=2
4 Ногоон хэсэг дээр таарах
Р= 0
10-р ангийн математик
Х
О
Р
О
О
Л
О
Л
Дээрх 8 картнаас нэгийг санамсарг?йгээр сонгожээ.
Дараах магадлалуудыг ол.
1 Р ?сэгтэй карт таарах
Р=
2 Х ?сэгтэй карт таарах
Р=
3 Л ?сэгтэй карт таарах
Р=
4 О ?сэгтэй карт таарах
Р=
5 Л ?сэгтэй карт таарахг?й байх
6 A ?сэгтэй карт таарахг?й байх
1
8
1
8
2 1
=
8 4
4 1
=
8 2
6 3
Р= =
8 4
8
Р= 8=1
10-р ангийн математик
20
21
22
23
24
25
26
Энэ 9 картнаас нэгийг нь санамсарг?йгээр сонгожээ.
Дараах магадлалуудыг ол.
1 Тэгш тоотой карт таарах
2 Карт дээрх тоо 3-ын хуваагдагч байх
3 Карт дээрх тоо 100-ийн хуваагч байх
4 Анхны тоотой карт таарах
5 Карт дээрх тоо б?тэн квадрат байх
5
Р=
9
3 1
Р= 9=3
2
Р=
9
1
Р= 9
1
Р=
9
27
28
10-р ангийн математик
Дараах х?снэгтэд шагай орхиход аль тал нь буух магадлалуудыг
?з??лжээ. (онх буухг?й гэж ?зсэн ?ед)
Аль талаараа буух
Магадлал
1
Морь
Тэмээ
Хонь
Ямаа
0,13
x
0,35
0,37
х ? ийн утгыг ол.
Б?х боломжит ?р д?нг??дийн магадлалын нийлбэр 1-тэй тэнц??.
0,13 + x + 0,35 + 0,37 = 1
x + 0,85 = 1
x = 0,15
2 Тэмээ эсвэл ямаа буух магадлалыг ол.
Р = 0.15 + 0,37 = 0,52
3 Морь буухг?й байх магадлалыг ол.
Р = 1 ─ P(морь буух) = 1 ─ 0,13 = 0,87
10-р ангийн математик
10-р ангийн математик
Зургаан талтай, улаан ногоон хоёр з?в шоо орхижээ.
Буусан оноонуудыг нэмэв. Боломжийн х?снэгт нь байж
болох б?х ?р д?нг харуулдаг.
Ногоон шоон дээрх тоо
Улаан шоон дээрх тоо
+
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
8
3
4
5
6
7
8
9
4
5
6
7
8
9 10
5
6
7
8
9 10 11
6
7
8
9 10 11 12
10-р ангийн математик
1 Боломжийн х?снэгт ашиглан нийлбэр оноо нь 9-тэй тэнц??
байх магадлалыг ол.
Ногоон шоон дээрх тоо
Улаан шоон дээрх тоо
+
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
8
3
4
5
6
7
8
9
4
5
6
7
8
9 10
5
6
7
8
9 10 11
6
7
8
9 10 11 12
1
4
=
P (? = 9) =
9
36
10-р ангийн математик
2 Боломжийн х?снэгт ашиглан нийлбэр оноо нь 6-аас ихг?й
байх магадлалыг ол.
Ногоон шоон дээрх тоо
Улаан шоон дээрх тоо
+
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
8
3
4
5
6
7
8
9
4
5
6
7
8
9 10
5
6
7
8
9 10 11
6
7
8
9 10 11 12
Р (? ≤ 6)=
15
5
=
36 12
10-р ангийн математик
3 Боломжийн х?снэгт ашиглан нийлбэр оноо нь сондгой тоо
байх ?зэгдлийн магадлалыг ол.
Ногоон шоон дээрх тоо
Улаан шоон дээрх тоо
+
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
8
3
4
5
6
7
8
9
4
5
6
7
8
9 10
5
6
7
8
9 10 11
6
7
8
9 10 11 12
Р(? сондгой) =
1
18
=
2
36
10-р ангийн математик
4 Боломжийн х?снэгт ашиглан ядаж нэг шоо нь 3-аараа
буусан байх ?зэгдлийн магадлалыг ол.
Ногоон шоон дээрх тоо
Улаан шоон дээрх тоо
+
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
8
3
4
5
6
7
8
9
4
5
6
7
8
9 10
5
6
7
8
9 10 11
6
7
8
9 10 11 12
11
Р(ядаж нэг 3) = 36
10-р ангийн математик
5 Боломжийн х?снэгт ашиглан хоёр шоо ижил
тоогоор буусан байх ?зэгдлийн магадлалыг ол.
Ногоон шоон дээрх тоо
Улаан шоон дээрх тоо
+
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
8
3
4
5
6
7
8
9
4
5
6
7
8
9 10
5
6
7
8
9 10 11
6
7
8
9 10 11 12
1
6
=
Р(ижил буух) =
6
36
Документ
Категория
Презентации по математике
Просмотров
9
Размер файла
156 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа