close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Сабақтың тақырыбы:

код для вставкиСкачать
?абит М?с?реповты?
??л?мд? же?ген ана? ??г?мес?ндег?
?йел-ана ??д?рет?
?абит М?с?репов
Максим Горький
А?са? Тем?р
Д?ниеде ?йелд? ??рметтеп, ?йелд? н?р?а б?лей?к те!
?йел ?ана , д?ниедег? жал?ыз к?ш ?ой: оны?
алдында Азияны? айбарлы арыстаны Тем?р де ,
Тем?рд? же?ген ?л?м де басын иед?!
Саба?ты? эпиграфы:
Ана ? б?р ?олымен бес?к тербетсе,
б?р ?олымен ?лемд? билейд?.
Уильям Росс.
Рука, качающая колыбель, правит
миром.
Уильям Росс.
??л?мд? же?ген ана?
С?ра?тар?а жауап бер??дер
? Патша шатырыны? алдында не болды?
? Тем?рд?? ??ла?ына не ест?лд??
? Тем?р не деп б?йырды?
? Келген адам к?м екен?
? ?йел ?ай жерден келген ед??
? Оны? келген себеб? не?
? Осы б?л?ктен ?йел-ананы сипаттайтын
жерд? табы?дар.
Суреттерге с?йкес ?з?нд?н? м?т?ннен табы?дар.
Аю, ?абылан, арыстан, басын жерге салбырат?ан та?ы ?г?здер к?п
?шырады. К?з? сен?? к?з??е ??сап оттай ойнап, ?л?м шашып т?р?ан
барыс та ек? рет ма?ан ?арап т?рды. Б?ра? ?рб?р а?ны? ж?рег? бар
емес пе? Олармен осы сен?мен с?йлескендей с?йлес?п ж?рд?м.
?ан?шер а?дарды, ?ан ?шк?ш патша, сен?мен салыстыр?аныма
ашуланба! Олар да мен?? ана екен?мд? б?л?п, иланды: ауыр к?рс?н?п,
мен? аяп, ж?ндер?не ж?ре берд?. А?ны? да баласын с?йет?н?н сен
б?лмейт?н бе ед??? ? дейд? ?йел Тем?рге т?н?п.
?Осы б?л?ктег? асты сызыл?ан с?здерге назар аудары?дар.
?ан?шер ж?не ?ан?шк?ш с?здер? ма?ынасы жа?ынан ?андай
с?здер?
?Синонимия (грекше ?sunonumosзаттас) ? к?ркем шы?армада?ы
ма?ынасы б?р- б?р?не жуы?, м?н?
??сас с?здерд? ?олдану.
А?са? Тем?р
Азияны? а?са? барысы, жер
бет?н ?ан?а боя?ан, елу жыл
жал?анды жалпа?ынан бас?ан,
талай ?аланы мола?а, талай
мемлекетт? жой?ан, же??лген
елд?? с?йег?нен минарет,
сарайлар сал?ыз?ан, отыз жыл
бойы езу тартпа?ан, данышпан,
?йелден же??лген, ана алдында
басын иген ?м?рш?.
Ана
?йел ?ана, барлы? ?иынды?ты
же?ет?н сар?ылмайтын к?ш,
к?зд? б?ла? емес пе? Д?ниеде
?йелд? ??рметтеп, ?йелд? н?р?а
б?лей?к те! ?йел ? ана, д?ниедег?
жал?ыз к?ш ?ой: оны? алдында
Азияны? айбарлы арыстаны
Тем?р де, Тем?рд? же?ген ?л?м де
басын иед?! Адамда ?андай
?асиет болса, б?р? к?нн?? к?з?
мен ананы? с?т?нен алын?ан
?асиет.
Саба?ты? эпиграфымен
кел?сес??дер ме?
Ана ? б?р ?олымен бес?к тербетсе,
б?р ?олымен ?лемд? билейд?.
Уильям Росс.
Рука, качающая колыбель, правит
миром.
Уильям Росс.
?йге тапсырма:
1. М?т?нге жоспар ??растырып, сол жоспар бойынша
мазм?ндау.
2. ?аза? балалары ?ш?н: ?Ана ? д?ниедег? жал?ыз к?ш?
та?ырыбында эссе жазып келу.
Документ
Категория
Презентации по литературе
Просмотров
3
Размер файла
435 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа