close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Талапкерлерді жоғарғы оқу

код для вставкиСкачать
ТАЛАПКЕРЛЕРД?
ЖО?АР?Ы О?У ОРЫНДАРЫНА ?АБЫЛДАУ
Т?РТ?Б?
?БТ Ж?НЕ КЕШЕНД? ТЕСТ?ЛЕУ
Ж?РГ?З?ЛЕТ?Н П?НДЕР К?РСЕТ?ЛГЕН
МАМАНДЫ?ТАР Т?ЗБЕС?
ЖО?АРЫ Б?Л?М БЕРУД?? К?С?ПТ?К О?У
БА?ДАРЛАМАЛАРЫН ?СКЕ АСЫРАТЫН
Б?Л?М БЕРУ ?ЙЫМДАРЫНА О?У?А
?АБЫЛДАУДЫ? ?ЛГ? ЕРЕЖЕС?
ТАЛАПКЕРД? ЖО?АРЫ О?У ОРНЫНА
?АБЫЛДАУ 4 КЕЗЕ?НЕН Т?РАДЫ
? 1- кезе?
? 2- кезе?
? 3- кезе?
? 4- кезе?
20.06.2008ж-10.07.2008ж аралы?ында ?абылдау
комиссиясына келес? ??жаттарды тапсыру?а болады
Ескерту: Шы?армашылы? емтиханы бар маманды?тар ?ш?н
20.06.2008ж-31.07.2008ж аралы?ында ?абылданып, шы?армашылы?
емтихандар 01.07.2008ж-07.07.2008ж аралы?ында ?тед?.
?АЖЕТТ? ??ЖАТТАР
? Кешенд? тест сына?ына ?атысу ?ш?н азамат жо?ары о?у орныны? ?абылдау
?
?
?
?
?
?
комиссиясына арнайы бланк?де ?т?н?ш.
Аттестат немесе к?с?пт?к бастауыш немесе орта к?с?пт?к о?у орнын ая?та?аны
туралы диплом(т?пн?с?а)
Же??лд?ктер алу?а с?раныс берет?н ??жат
Тест сына?ын ?тк?зуге ?ажетт? а?ыны т?леген? туралы т?б?ртек (квитанция)
3х4 к?лем?ндег? 2 фотосурет
Жеке басын ку?ландыратын ??жатты? к?ш?рмес? сурет?мен б?рге ?тк?з?лед?
086У-медициналы? аны?тама
17.07.2008ж-23.07.2008ж
аралы?ында Кешенд? Тест?леу
емтихандарына ?атысу?а болады
23.07.2008ж-31.07.2008ж аралы?ында Мемлекетт?к б?л?м
гранты конкурсына ?т?н?ш жазу?а болады
?АЖЕТТ? ??ЖАТТАР
? Мемлекетт?к б?л?м грантын алу сына?ына ?атысу ?ш?н азамат
?
?
?
?
?
?
жо?ары о?у орныны? ?абылдау комиссиясына арнайы
бланк?де ?т?н?ш
Аттестат немесе к?с?пт?к бастауыш немесе орта к?с?пт?к о?у
орнын ая?та?аны туралы диплом(т?пн?с?а)
Мемлекетт?к сертификат
Же??лд?ктер алу?а ???ы? берет?н ??жат
3х4 к?лем?ндег? 2 фотосурет
Жеке басын ку?ландыратын ??жатты? к?ш?рмес? сурет?мен
б?рге ?тк?з?лед?
086У-медициналы? аны?тама
Жо?ары о?у орнына студент ?атарына ?абылдау
10.08.2008ж-25.08.2008ж аралы?нда ?тед?
?АЖЕТТ? ??ЖАТТАР
? Азаматты жо?ары о?у орындарына ?абылдау комиссиясына
?
?
?
?
?
?
?абылдау туралы ?т?н?ш
Жалпы, орта, к?с?пт?к бастауыш немесе орта к?с?пт?к орта
б?л?м? туралы ??жат (т?пн?с?а)
3х4 к?лем?ндег? 6 сурет
086У- нысанасында?ы медициналы? аны?тама
Мемлекетт?к сертификат
Мемлекетт?к б?л?м гранты та?айындал?аны туралы ку?л?г? (ол
болма?ан жа?дайда)
Жеке басын ку?ландыратын ??жатты? к?ш?рмес? сурет?мен
б?рге ?тк?з?лед?
?лтты? б?ры??ай тест?леу тапсырылатын п?ндер
М?ндетт? т?рде тапсырылатын п?ндер
? ?аза? т?л? /орыс т?л?
? ?аза?стан тарихы
? Математика
Та?дау п?ндер
?
?
?
?
?
?
?
?
Физика
Биология
География
Химия
Д?ние ж?з? тарихы
Шет т?л?
?аза? ?дебиет?
Орыс ?дебиет?
Та?дау п?н рет?нде ФИЗИКА п?н?н
та?да?анда т?мендег? маманды?тарда
о?у?а болады
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
050109- математика
050110- физика
050111- информатика
050120- к?с?пт?к б?л?м беру
050601- математика
050602- информатика
050603- механика
050604- физика
050605- ядролы? физика
050611- астрономия
050702- автоматтандыру
ж?не бас?ару
050703- а?паратты? ж?йелер
? 050704- есептеу техникасы ж?не
?
?
?
?
?
ба?дарламалы? ?амтамасыз ету
050705- математикалы? ж?не
компьютерл?к моделдеу
050706- геология ж?не пайдалы
?азбалар кен орындарын
барлау
050707- тау-кен ?с?
050708- м?най ? газ ?с?
050709- металлургия
Та?дау п?н рет?нде ФИЗИКА п?н?н та?да?анда
т?мендег? маманды?тарда о?у?а болады
? 050710-материалтану ж?не
?
?
?
?
?
?
?
жа?а материалдар
технологиясы
050712-машина жасау
050713- к?л?к, к?л?к техникасы ж?не технологиясы
050714- авиациялы? техника
ж?не технологиясы
050715- те??з техникасы мен
технологиялары
050716-приборлар жасау
050717- жылу энергетикасы
050718- электр энергетикасы
? 050719- радиотехника, электро?
?
?
?
?
ника ж?не телекоммукациялар
050722- полиграфия
050723- техникалы? физика
050724 -техникалы? машиналар
ж?не жабды?тар
050725- а?аш ??деу тауарлары
050726-же??л ж?не то?у ?нерк?с?б? мен б?йымдарыны?
технологиясы
Та?дау п?н рет?нде ФИЗИКА п?н?н
та?да?анда т?мендег? маманды?тарда
о?у?а болады
? 050729- ??рылыс
? 050730- ??рылыс материалдарын, б?йымдарын
ж?не концтрукцияларын ?нд?ру
? 050731- ?орша?ан ортаны
?ор?ау ж?не ?м?р т?рш?л?г?н?? ?ау?пс?зд?г?
? 050732- стандарттау ,
метрология ж?не
сертификаттау
? 050733- то?ыма материалдарыны? технологиясы , жобалануы
? 050806- агроинженерия
? 050807- орман шаруашылы? ?с?
? 050901- к?л?кт? пайдалану ж?не
ж?к ?оз?алысы мен
тасымалдауды
?йымдастыру
? 051001- ?рт ?ау?пс?зд?г?
? 051002- а?паратты?
?ау?пс?зденд?ру ж?йес?
Та?дау п?н рет?нде БИОЛОГИЯ п?н?н та?да?анда
т?мендег? маманды?тарда о?у?а болады
? 050101- мектепке дей?нг?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
о?ыту ж?не т?рбиелеу
050102- бастап?ы о?ытуды?
педагогикасы мен
?д?стемес?
050103- педагогика ж?не
психология
050105- дефектология
050113- биология
050503- психология
050603- механика
050607- биология
050608- экология
050701- биотехнология
050801- агрономия
050802- зоотехника
? 050803- а? ?с?ру ж?не а?шылы?
? 050804- балы? шаруашылы?ы
? 050808- топыра?тану ж?не
?
?
?
?
?
?
?
?
агрономия
050809- жем?с-к?к?н?с
шаруашылы?ы
050810- мелиорация, рекультивация ж?не жерд? ?ор?ау
051101- мей?рбике ?с?
051102- ?о?амды? денсаулы? са?тау
051201- ветеринарлы? медицина
050202- ветеринарлы? санитария
050301- жалпы медицина
050302- стоматалогия
Та?дау п?н рет?нде ГЕОГРАФИЯ п?н?н та?да?анда т?мендег?
маманды?тарда о?у?а болады
050116география
050506экономика
050609география
050511маркетинг
050510
мемл.
ж?не жерг.
бас?ару
ГЕОГРАФИЯ
050507менеджмент
050508есеп ж?не
аудит
050509?аржы
Та?дау п?н рет?нде ГЕОГРАФИЯ п?н?н та?да?анда т?мендег?
маманды?тарда о?у?а болады
050908ба?алау
050610гидрометео
-рология
050907кадастр
050905?леуметт?к
ж?мыс
ГЕОГРАФИЯ
050904
т?рм.?ызм.
к?рсету,
?олдану
050711геодезия
ж?не картография
050805су ресурстар
ж?не суды
?олдану
050903жерге орналастыру
050902туризм
Та?дау п?н рет?нде Д?НИЕ Ж?З? ТАРИХЫ п?н?н та?да?анда
т?мендег? маманды?тарда о?у?а болады
050114тарих
050115???ы? ж?не
экономика
нег?здер?
050208археология
Д?НИЕ Ж?З?
ТАРИХЫ
050201
философия
050206д?нтану
050204м?дениеттану
050203тарих
Та?дау п?н рет?нде Д?НИЕ Ж?З? ТАРИХЫ п?н?н та?да?анда
т?мендег? маманды?тарда о?у?а болады
050211теология
050301???ы?тану
050502политология
Д?НИЕ Ж?З?
ТАРИХЫ
050501социология
050419м?ражай ?с?
ж?не ескертк?штерд?
?ор?ау
050304кеден ?с?
050303???ы? ?ор?ау
?ызмет?
Та?дау п?н рет?нде ХИМИЯ п?н?н та?да?анда т?мендег?
маманды?тарда о?у?а болады
050112химия
050606химия
051103фармация
ХИМИЯ
050728??деу
?нд?р?стер?
техн.
050727азы?-т?л?к
та?амдары
050721органикалы?
заттарды?
хим.техно
логиясы
050720бейорг.
заттарды?
хим.технологиясы
Та?дау п?н рет?нде ШЕТ Т?Л? п?н?н та?да?анда
т?мендег? маманды?тарда о?у?а болады
?
?
?
?
?
?
?
?
?
050119- шет т?л?: ек? шет т?л?, а?ылшын т?л?
050123- шет т?л?: ек? шет т?л?, нем?с т?л?
050124- шет т?л?: ек? шет т?л?, француз т?л?
050202- халы?аралы? ?атынастар
050207- аударма ?с?
050209- шы?ыстану
050210- шетел философиясы
050302- халы?аралы? ???ы?
050505- айма?тану
Та?дау п?н рет?нде ОРЫС ?ДЕБИЕТ? п?н?н та?да?анда
т?мендег? маманды?тарда о?у?а болады
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
050118-орыс т?л? мен ?дебиет?
050122-орыс т?л?нде о?ытпайтын мектептердег? орыс т?л?мен ?дебиет?
050210-шет.филология: а?ылшын т?л?
050212-шет.филология: нем?с т?л?
050213-шет.филология: араб т?л?
050214- шет.филология: т?р?к т?л?
050215- шет.филология: корей т?л?
050216- шет.филология: ?ытай т?л?
050217- шет.филология: жапон т?л?
050218- шет.филология: парсы т?л?
050219- шет.филология: ?збек т?л?
050220- шет.филология: ?й?ыр т?л?
050221- шет.филология: ?нд? т?л?
050522- шет.филология: француз т?л?
050223- шет.филология: поляк т?л?
050224-филология:орыс т?л?
Та?дау п?н рет?нде ?АЗА? ?ДЕБИЕТ? п?н?н та?да?анда т?мендег?
маманды?тарда о?у?а болады
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
050117- ?аза? т?л? мен ?дебиет?
050121-?аза? т?л?нде о?ытпайтын мектептердег? ?аза? т?л?мен ?дебиет?
050205-шет.филология: ?аза? т?л?
050210-шет.филология: а?ылшын т?л?
050212- шет.филология: нем?с т?л?
050213-шет.филология: араб т?л?
050214- шет.филология: т?р?к т?л?
050215- шет.филология: корей т?л?
050216- шет.филология: ?ытай т?л?
050217- шет.филология: жапон т?л?
050218- шет.филология: парсы т?л?
050219- шет.филология: ?збек т?л?
050220- шет.филология: ?й?ыр т?л?
050221- шет.филология: ?нд? т?л?
050522- шет.филология: француз т?л?
050223- шет.филология: поляк т?л?
050224-филология:орыс т?л?
050418- к?тапханатану ж?не библиография
050422- баспа ?с?
Жалпы ережелер
Кешенд? тест?леуд? ?тк?зу
Б?л?м беру грантын та?айындау т?рт?б?
Жо?ары о?у орындарына ?абылдау
?
Жо?ары б?л?м беруд?? к?с?пт?к о?у ба?дарламаларын ?ске асыратын
?аза?стан Республикасыны? б?л?м беру ?йымдарына (б?дан ?р? ?
жо?ары о?у орындары) жалпы орта, к?с?пт?к бастауыш (техникалы?
ж?не к?с?п-т?к), к?с?пт?к орта (орта б?л?мнен кей?нг?) ж?не жо?ары
б?л?м? бар ?аза?стан Республикасыны? азаматтары, шетел азаматтары
ж?не азаматты?ы жо? т?л?алар ?абылданады.
? Жо?ары о?у орындарында студенттер контингентiн ?алыптастыру
бюджеттiк ?аржыландыру мамандар даярлау?а мемлекеттiк тапсырысты (бiлiм беру гранты) орналастыру, сондай-а? азаматтарды? ?з
?аражаты мен бас?а ?аражат к?здерi есеб?нен о?у?а т?леу ар?ылы
ж?зеге асырылады.
?
Жо?ары о?у орындарына азаматтарды ?абылдау ?лтты? бiры??ай
тестiлеудi? (б?дан ?рi - ?БТ) немесе ?аза?стан Республикасы Бiлiм
ж?не ?ылым министрлiгiнi? Бiлiм беру мен тестiлеудi? мемлекеттiк
стандарт-тарыны? ?лтты? орталы?ы (б?дан ?рi - БТМС?О) ?зiрлеген
технология бойынша ?ткiзiлетiн кешендi тестiлеудi? н?тижесi бойынша берiлген сер-тификатта?ы балдар?а с?йкес конкурсты? нег?зде азаматтарды? ?т?н?штер? бойынша ж?зеге асырылады.
?
?БТ а?ымда?ы жыл?ы жалпы орта б?л?м берет?н ?йымдарды? б?т?руш?лер? ?ш?н ?тк?з?лед?.
Кешенд? тест?леу б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? органны?
б?й-ры?ымен бек?т?лген т?збеге с?йкес тест?леу ?тк?зу пункттер?н??
базасында (базалы ЖОО) ?тк?з?лед?.
?
Шы?армашылы? маманды?тар?а т?сет?н, сондай-а? 6-тарма?та
к?рсет?лген мемлекетт?к органдар?а ведомстволы? ба?ынысты
жо?ары о?у орындарына т?сет?н азаматтар?а кешенд? тест?леу
азаматты? та?да?ан ЖОО-?а бек?т?лген базалы ЖОО-да ?тед?.
?
Жерг?лiктi жерде ?йымдастыру ж?не а?паратты?-т?сiндiру
ж?мыстарын ж?ргiзу ?шiн талапкерлердi? кешенд? тест?леу?н
?йымдастыру мен ?тк?зу ж?нiнде мемлекетт?к комиссиялар
??рылады (б?дан ?рi - мемлекетт?к комиссия)
?
Мемлекетт?к комиссия тест?леу кез?нде тыйым салын?ан заттарды
?олдан?ан (а?паратты? материалдар, электронды жазба к?тапшалары, калькулятор, ?ялы телефон, пейджер ж?не бас?а да байланыс
??ралдары) талапкерлерд?? тест?леу н?тижелер?н жою туралы шеш?м
?абылдайды
?
Бiлiм беру грантын та?айындау конкурсты? негiзде
белг?ленген мемлекеттiк тапсырыс шег?нде на?ты маманды?тар
ж?не тiл б?лiм-дерi бойынша ж?ргiзедi.
?
Б?л?м грантын б?лу конкурсына ?атысу ?ш?н азамат жо?ары
о?у орныны? ?абылдау комиссиясына белг?ленген ?лг?дег?
бланк?де ?тi-нiш, б?л?м? туралы ??жат (т?пн?с?а), кешенд?
тест?леуд?? немесе ?БТ сертификаты, 3х4 к?лемiндегi екi
фотосурет, 086-У нысанын-да?ы медициналы? аны?тама,
сондай-а? жеке басын ку?ландыратын ??жатты? к?ш?рмесiн
?ткiзедi.
?
Б?л?м беру грантын алу конкурсына ?атысу ?ш?н азамат
?т?н?ште ?з? та?да?ан ЖОО мен маманды?тарды к?рсетед?.
Та?дау п?ндер? с?йкес келген жа?дайда азамат т?рт
маманды?ты к?рсете алады.
?
Б?л?м беру грантын алу ?ш?н басым ???ы??а ие азаматтар
жо?ары о?у орныны? ?абылдау комиссиясына ???ы?ты
растайтын ??жат тапсырады.
?
Жо?ары о?у орындарыны? ?абылдау комиссиялары студенттер
?атарына ?абылдауды 10-25 тамыз аралы?ында ?ткiзедi
?
Мемлекеттiк бiлiм беру грантын алу ???ы?ына ие бол?аны туралы
ку?лiк ал?ан азаматтар, ку?лiкте к?рсетiлген ЖОО-?а ?абылдау туралы
?тiнiш бередi ж?не ЖОО ректорыны? б?йры?ымен студенттер ?атарына
?абылданады.
?
А?ылы о?у?а а?ымда?ы жыл?ы ?БТ-дан ?ткен, жалпы орта б?л?м
беру ?йымын б?т?руш?лер, тест?леу н?тижелер? бойынша 50 балл келес?
п?ндерден: ?аза? немесе орыс т?л?нен (о?у т?л?), ?аза?стан тарихы,
математика ж?не та?дау п?н?нен, оны? ?ш?нде, бей?нд?к п?ннен 7 балдан
кем емес (?рб?р шы?армашылы? емтиханнан 10 балдан кем емес), ал
?ал?ан п?ндерден е? т?мен? 3 балдан жина?ан кешенд? тест?леуге
?атысушылар ?абылданады.
Документ
Категория
Презентации по физике
Просмотров
23
Размер файла
352 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа