close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
 да установи нивото на информираност
относно биотехнологиите и генното
инженерство;
да отчете личното отношение на
анкетираните.
Общ брой участници : 446
Разпределение по групи :
VIII, IX (без основно образование) и X клас - 192
XI и XII (с основно образование) клас - 164
Родители със средно образование - 42
Родители с висше образование - 48
Какво според вас означават следните
понятия ?
& Биотехнология
& Генетично инженерство
& Генномодифициран организъм (ГМО)
VIII, IX (без основно образование) и X клас
(брой анкетирани – 192)
“Биотехнология” означава :
Верен пълен отговор – 0 бр.
Верен непълен отговор – 35 бр.
Грешен отговор – 51 бр.
Няма отговор – 137 бр.
XI и XII (с основно образование) клас
(брой анкетирани – 164)
“Биотехнология” означава :
Верен пълен отговор – 3 бр.
Верен непълен отговор – 15 бр.
Грешен отговор – 37 бр.
Няма отговор – 108 бр.
Родители със средно образование
(брой отговори – 42)
“Биотехнология” означава :
Верен
пълен отговор – 2 бр.
Верен непълен отговор – 2 бр.
Грешен отговор – 26 бр.
Няма отговор – 12 бр.
Родители с висше образование
(брой отговори – 48)
“Биотехнология” означава :
Верен
пълен отговор – 5 бр.
Верен непълен отговор – 11 бр.
Грешен отговор – 18 бр.
Няма отговор – 14 бр.
VIII, IX (без основно образование) и X клас
(брой анкетирани – 192)
“Генетично инженерство” означава :
Верен
пълен отговор – 6 бр.
Верен непълен отговор – 22 бр.
Грешен отговор – 40 бр.
Няма отговор – 144 бр.
XI и XII (с основно образование) клас
(брой анкетирани – 164)
“Генетично инженерство” означава :
Верен
пълен отговор – 4 бр.
Верен непълен отговор – 13 бр.
Грешен отговор – 37 бр.
Няма отговор – 104 бр.
Родители със средно образование
(брой отговори – 42)
“Генетично инженерство” означава :
Верен
пълен отговор – 1 бр.
Верен непълен отговор – 13 бр.
Грешен отговор – 14 бр.
Няма отговор – 14 бр.
Родители с висше образование
(брой отговори – 48)
“Генетично инженерство” означава :
Верен
пълен отговор – 10 бр.
Верен непълен отговор – 12 бр.
Грешен отговор – 15 бр.
Няма отговор – 11 бр.
VIII, IX (без основно образование) и X клас
(брой анкетирани – 192)
“Генномодифициран организъм” означава :
Верен пълен отговор – 16 бр.
Верен непълен отговор – 21 бр.
Грешен отговор – 30 бр.
Няма отговор – 141 бр.
XI и XII (с основно образование) клас
(брой анкетирани – 164)
“Генномодифициран организъм” означава :
Верен пълен отговор – 12 бр.
Верен непълен отговор – 24 бр.
Грешен отговор – 32 бр.
Няма отговор – 93 бр.
Родители със средно образование
(брой отговори – 42)
“Генномодифициран организъм” означава :
Верен пълен отговор – 9 бр.
Верен непълен отговор – 10 бр.
Грешен отговор – 8 бр.
Няма отговор – 15 бр.
Родители с висше образование (брой
отговори – 48)
“Генномодифициран организъм” означава :
Верен пълен отговор – 20 бр.
Верен непълен отговор – 11 бр.
Грешен отговор – 5 бр.
Няма отговор – 12 бр.
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
8,9,10 клас
11,12 клас
родители със
ср. образование
верен
верен
грешен
няма
отговор непъленгрешен
отговор отговор
верен
отговор
родители с
висше
образование
Разрешени ли са у нас ГМО ?
& ДА
&НЕ
& Не зная
Да
Не
Не зная
VIII, IX,
X клас
XI и XII
клас
Родители Родители
(ср.обр.)
(в.обр.)
68
53
10
18
24
30
12
14
107
79
20
16
Разрешени ли са ГМО в страните от
Европейския съюз ?
& ДА, във всички страни
& Само в някои
& НЕ
& Не зная
8,9,10 клас
17%
10%
8%
9%
27%
11,12 клас
45%
40%
47%
38%
13%
43%
6%
9%
38%
43%
7%
Родители със
ср.образование
Родители със
висше образование
Да, във всички
Само в някои
Не
Не зная
Какви видове ГМО се отглеждат у нас ?
& Растения
& Животни
& Никакви
& Не зная
8, 9 и 10 клас
Растения
15%
Животни
2%
Никакви
6%
Не зная
77%
8, 9 и 10 клас
Растения
соя
25%
житни
култури
22%
други
растения
28%
зеленчуци
25%
8, 9 и 10 клас
Животни
Месни
продукти
25%
Животни
75%
11 и 12 клас
Растения
18%
Животни
1%
Lactobacillus
bulgaricus
1%
Никакви
6%
Не зная
73%
11 и 12 клас
Растения
соя
3%
други
5%
др.
растения
22%
зеленчуци
3%
плодове
3%
житни
култури
64%
Родители със средно
образование
Не зная
45%
Никакви
6%
Растения
43%
Животни
4%
Семена
2%
Родители със средно образование
Растения
соя
13%
царевица
26%
зеленчуци
22%
СС-култури
39%
Родители с висше образование
домати
2%
житни
култури
22%
Не зная
46%
СС-култури
9%
Никакви
9%
соя
2%
финап
4%
памук
6%
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
ая
не
зн
и
ка
кв
ни
ги
др
у
lg
.
ill
us
bu
ти
La
.п
жи
в
ct
ob
ac
ро
ду
к
ни
от
жи
в
ра
ст
ен
ия
8,9 и 10 клас
11 и 12 клас
Родители със ср.
образование
Родители с висше
образование
Какво се произвежда от ГМО ?
& Хранителни вещества
& Лекарства
& Друго
& Не зная
8,9,10 клас
12%
23%
64%
2%
11,12 клас
32%
38%
40%
54%
Хранителни
вещества
Лекарства
13%
Друго
2%
24%
5%
12%
17%
62%
Родители със
ср.образование
Родители със
висше образование
Не зная
Има ли информация на етикетите на
хранителните продукти за съставки,
произведени от ГМО ?
& ДА
& НЕ
& Не зная
120
100
8,9 и 10 клас
80
11 и 12 клас
60
Родители със ср.
образование
Родители с висше
образование
40
20
0
ДА
НЕ
НЕ ЗНАЯ
Уредено ли е законодателно използването
на ГМО у нас ?
& ДА
& Не познава законите
& НЕ
& Не зная
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Н
е
по
зн
а
ва
зн
ам
Е
Н
11 и 12 клас
не
за
ко
ДА
ни
те
8,9 и 10 клас
Родители със ср.
образование
Родители с висше
образование
Според Вас информирани ли са хората у нас
за биотехнологиите, генетичното
инженерство и ГМО ?
& ДА
& От части
& НЕ
& Не зная
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
8,9 и 10 клас
11 и 12 клас
Родители със
ср.образование
Родители с висше
образование
ДА
От части
НЕ
Не зная
Как мислите – ще повлияят ли
биотехнологиите и генетичното
инженерство върху еволюционния процес ?
& ДА
& От части
& НЕ
& Не зная
90
80
70
8,9 и 10 клас
60
11 и 12 клас
50
40
Родители със
ср.образование
30
Родители с висше
образование
20
10
0
ДА
От части
НЕ
Не зная
Посочете Вашите доводи
ЗА или ПРОТИВ
генно модифицираните организми ?
Основания – необходимост /бр./
Развитие на
медицината
Развитие на
стопанството
Решаване на
проблемите
Не са необходими
9
Няма отговор
173
8
1
2
Основания – опасност /бр./
Невъзможност за
17
контрол / неочаквани
резултати
Намеса в еволюцията
1
Вредни за човека
9
Неестественост на
7
продуктите / намаляват
полезните вещества
Клониране
1
Няма отговор
161
Основания – необходимост /бр./
Увеличаване на
продукцията
Други
18
Няма отговор
38
5
Основания – опасност /бр./а
Неочаквани последици
15
Не са полезни
19
Няма отговор
37
Основания – необходимост /бр./
Развитие на
медицината
Хранителна
промишленост
Развитие на науките
4
Няма отговор
25
4
1
Основания – опасност /бр./
Опасни за здравето
7
Мутации
3
Ненужни
5
Няма отговор
25
Основания – необходимост /бр./
Развитие на
медицината
Развитие на
стопанството
Решаване на
проблемите
Не са необходими
9
Няма отговор
173
8
1
2
Основания – опасност /бр./
Развитие на
медицината
Развитие на
стопанството
Решаване на
проблемите
Не са необходими
9
Няма отговор
173
8
1
2
“Строеж на клетката – първо
се прави кофража, после се лее и
бетона.”
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
“ … защото могат да ви
излязат втори чифт уши или
да ви излезе трето око.”
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
“ … могат да се създадат
същества и чудовища, които
могат да избият всички ни.”
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
“ … могат да ни убият и да
завладеят планетата.”
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
12
Размер файла
4 438 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа