close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Наградени участници по 6

код для вставкиСкачать
ЦЕРЕМОНИЯ
ПО НАГРАЖДАВАНЕ
ШЕСТА РАМКОВА ПРОГРАМА
Софийски университет
„Св. Климент Охридски”
Университетът е първото българско висше училище. Най-
големият модерен учебен и научно - изследователски център
в България има 83 специалности в областта на хуманитарните
и природоматематическите науки
Общ състав 2725, от който 189 професори, 617 доценти
Съгласно базата данни на Европейската комисия СУ
изпълнява общо 22 проекта на стойност над 2 млн. евро
Технически
университет –
София
През 1953 г. се създава Държавната политехника; през 1953 г.
се разделя на 4 висши технически учебни заведения; през
1965 г. МЕИ се преименува във ВМЕИ; през 1995 г. се
преименува в Технически университет.
Общ състав 1375 – в това число 79 проф. и 430 доц.
Проектите на ТУ са 20 броя, но привлечените средства са за
над 3 млн. евро
Пловдивски
университет „Паисий
Хилендарски”
Основан е през 1961 година като Висш педагогически институт
по природо-математически науки. Обявен е за Университет
през 1972 година.
В него работят над 900 преподаватели и служители, от които
550 висококвалифицирани щатни преподаватели - 30
професори, 160 доценти, 360 асистенти.
Имат действащи 7 проекта
Институт по паралелна
обработка на
информацията – БАН
Институтът по паралелна обработка на информацията (ИПОИ)
е Център по компетентност с водеща позиция сред научните
институции в България в областите на компютърните науки;
мрежи и комутатори; комуникации и контрол; компютърни
изчисления;
ИПОИ обслужва националната университетска мрежа
Общият състав е 112, в това число 2 академици, 6 ст.н.с. I ст.,
24 ст.н.с. II ст., 39 н.с. и 20 специалисти.
13 успешни проекта на стойност над 2 млн. евро
АгроБиоИнститут
АгроБиоИнститут - Център по компетентност в областта на
биотехнология на растенията, един от 26-те института на
Националния център по аграрни науки (НЦАН) към Министерството
на земеделието и горите
Създаден през 1985 г., има дълга научна история и е постигнал голям
брой оригинални резултати в различни области на молекулярната
генетика, биотехнология на растенията и създаване на нови видове
Общият състав е 97, от които 50 изследователи, от тях - 19
докторанти
6 успешни проекта и общо привлечени средства около 500 000 евро
Сирма Груп
Основана през 1992, Сирма е разработила специфичен процес
за създаване и разработка на фирми за високи технологии – т.н.
процес на “управлявани инвестиции”
Повече от 100 служители
Ontotext е лаборатория на Сирма Груп, която извършва
научноизследователска дейност и разработва технологии, свързани с
представяне на знания (KR) и компютърна лингвистика (CL/NLP).
11 успешни проекта на стойност над 2 млн. евро
Фондация „Приложни
изследвания и
комуникация”
Българска неправителствена организация, създадена през 1991
г. Основната ú цел е да насърчава развитието на икономиката
на знанието в България.
Към Фондацията от пет години функционира експертен съвет по
иновации, създаден от български изследователи, предприемачи
и представители на държавната администрация. Той се състои
от 20 члена с председател проф. д-р ик. н. Марин Петров.
10 успешни проекта на стойност над 1,5 млн. евро
Проф. Йордан
Стаменов и
неговия научен
колектив
Директор и научен ръководител на Института за
ядрени изследвания и ядрена енергия към БАН;
Институтът е признат от ЕС за център по
компетентност
Известен учен, който е движеща сила за
изследователска група от 80 учени
9 успешни проекта
Соня Спасова
Национално контактно лице за Информационни и
комуникационни технологии
Повече от българските успешни проекти са в
областта на ИКТ – 72 проекта на стойност 8 млн.
eвро, което е ¼ от всички проекти
Мара Георгиева
Журналист от вестник “Капитал” и автор на голям брой статии
за 6 РП и мястото на България в програмата.
Работи в областта на предприемачеството и икономическия
живот; представя добрите практики и модели на публично-
частното партньорство в България, поделянето на риска и
други финансови инструменти
Член на EU CLUB към Българската търговско-промишлена
палата
Носител на специална награда през 2004 за висок
професионализъм
Ст. н. с. Велина Топалова от
Института по социология на
БАН
Институтът е основан през 1968 г. Институтът е основният
академичен изследователски център по социология в
България. Разработва фундаментални проблеми на теорията,
методологията и историята на социологията
Общият състав е 57 изследователи, от които 9 ст.н.с. I ст., 30
ст.н.с. II ст. и 10 н.с.
С принос за развитието на социалните науки в Европейски
мащаб
Има 5 успешни интегрирани научни проекти
АЛБЕНА ВУЦОВА
Координатор по Пета и Шеста рамова
програма на ЕС
Повишаване на успеваемостта на българското
участие от 9% на 15%
Поздравления
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
8
Размер файла
2 094 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа