close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Image Based Research and PTSD

код для вставкиСкачать
Българска психиатрична асоциация
ХІІ годишна конференция
Съвременни технологии и
подходи в психиатрията
9- 12.10.2003
Курортен комплекс
“Слънчев ден”, Варна
ВЪРХУ ПОСТТРАВМАТИЧНИЯ СТРЕС ПРИ
ЖЕРТВИ НА ОРГАНИЗИРАНО
НАСИЛИЕ
Веселка Христова, НЦОЗ, София
Алън Крауч, Университет Баларат, Австралия
Галина Вешова, Регионален офис - ЖИП, София
Валентина Христакева, Регионален офис - ЖИП,
София
ЦЕЛИ
Представяне част от резултатите
от първи етап на сравнително
проучване, свързано с темите за:
1) работа с последиците от посттравматичния стрес у жертви на
организирано насилие и
2) рехабилитация и промоция на
психично здраве
ИЗТОЧНИЦИ
Крос-културално изследване (България
- Камбоджа) – изследователска работа с
архивни фотографски снимки (Action
research)
Сродни изследвания от България
Опитът на АСЕТ
Преглед върху теориите за посттравматичния стрес
ЖИП – алтернативи за интервенции
ИЗЛОЖЕНИЕ
Теории за травмата и ПТСР
Изследването от Камбоджа
Българското изследване
Фокус групата от доброволци
Други изследвания от България
АСЕТ (Ц-р за подпомагане на хора, преживели
изтезания)
Споделен опит от Сърбия – ЖИП
ЖИП – алтернативи за интервенции
Теории за травмата и ПТСР (1)
Диференциация между
– травматична ситуация - насилие в контекст
– травма - разрушение: индивид / общност
– специфични симптоми - резултат от травмата
Концептуализация
– медицинско понятие - (PTSD);
– психологичен процес;
– социален и политически процес - в
специфичен културен и политически контекст
Теории за травмата и ПТСР (2)
ПСИХОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ
Bruno Bettelheim - eкстремна ситуация
и екстремна травма (post-Shoah)
Zigmund Freud – две събития
Masud Khan - кумулативна травма
Hans Keilson - секвенциална травма (в
поредица от цикли)
David Becker – травма и организирано
насилие - концептуална рамка
Теории за травмата и ПТСР (3)
ТРАВМА И ОРГАНИЗИРАНО НАСИЛИЕ
Травмата включва идеята за разкъсване, руптура,
структурен срив;
Травмата може да се дефинира и разбере единствено
в специфичния за нея контекст на възникване и
развитие;
Травмата е процес, който се развива в поредица от
цикли;
Травмата съдържа индивидуални (интрапсихични)
и колективни (макро-социални) измерения, които
са взаимно преплетени
Оригиналното изследване от
Камбоджа (1)
В контекста на оцеляване от геноцида в
Камбоджа се търси контекстуална
рамка за интерпретация на снимков
материал
етнографско-семиотичен подход –
Solomon Worth & Alan Trachtenberg
Оригиналното изследване от
Камбоджа (2)
ДОПУСКАНЕ
Съществуват смисли, които могат да се извлекат от
снимковия материал, които са контекстуално
обусловени
Търсене на социално-приемлив код, който
участниците – жертви на организирано насилие конструират
Обобщаване (Encompassing structures – A.
Trachtenberg) на интерактивния и
комуникативния смисъл, извлечен от анализа на
процеса и дискурса във фокус групата
Българското изследване (1)
ЦЕЛИ
Приложение на методологията, използвана
в оригиналното изследване, в търсене на
крос-културално съответствие
Теоретично и методологично разширение с
оглед търсене на идеи за ефективни
интервенции при жертвите на
организирано насилие
Българското изследване (2)
МЕТОДОЛОГИЧЕН НАБОР
Фокус група – интервю (Merton & Kendall, 1946;
Stewart & Shamdasani, 1990)
Наблюдение на участниците (Fetterman, 1989)
Процес на фото-елицитация - (Prosser & Swartz, 1998)
Съдържателен анализ и анализ на дискурса (Morgan,
1993)
Литературен обзор
Интервюта с ключови осведомители
Референтни групи
– професионална
– социална
Българското изследване (3)
РЕЗУЛТАТИ
Доказателства за крос-културалната
приложимост на методологията
Информация от снимковата колекция,
позволяваща контекстуален анализ
Данни за наличие на пост-травматичен стрес
сред участниците и техните близки
Сведения за преживяване на ре-травма,
провокирана от сегашния контекст на преход
Поглед към психологични механизми на
справяне у жертвите на организирано насилие
Българското изследване (4)
ИЗВОДИ
Етнографската семиотика предоставя стабилна
теоретична основа за изработване на
контекстуална рамка за анализ
Аспекти към концептуализация на
историческото минало
Значение за осмисляне разказите на жертвите
на организирано насилие
Предпоставка за бъдещи програми за работа с
травматичния стрес (PTSD), за рехабилитация и
за промоция на психично здраве
Фокус групата (1)
КАТО ИНСТРУМЕНТ
Критерии за включване
– възрастни доброволци (над 18 г.)
– балансирани по възраст и пол
– представители на три поколения
Формиране на групата
– информирано съгласие
– процес на дебрифинг в групата
– фасилитиране и симултанен превод
Фокус групата (2)
ТРАВМАТИЧЕН ОПИТ
Участие във военни сражения; живот във военновременна обстановка;
Хвърляне в затвор, полицейски участък, лагер за
принудителен труд;
Изселване; преследване на семейството;
Подлагане на съдебен процес с грубо нарушаване на
човешките права;
Възпрепятстване и забрана за получаване на
образование и лишаване от право на работа;
Лишаване от собственост;
Лишаване от храна, медицински грижи, сън;
Малтретиране, подлагане на мъчения
Фокус групата (3)
ОБСЪЖДАНЕ И АНАЛИЗ
Темата - живот в тоталитарната система
Кодът - “неизговореното забранено”
Трансгенерационно предаване на травмата
Несвършената работа по загубите - “Времето изтича”
Психологичните механизми на защита (отричане,
проекция, acting out; капсулиране на травмата невъзможна работа със загубата) и произтичащата
симптоматика - отдръпване, депресия, хронична
тревожност, соматизация
Ре-травма обусловена от сегашния преход
Необходимост от изграждане на пространство за
социално признание и капацитет за сътрудничество
Сродни изследвания от Б-я
PTSD у жертви на организирано насилие доклад от Б-я (Т.Томов, Е.Генчев, 1992)
– PTSD - честота сред жертвите
– PTSD - профил
– терапевтични подходи
Върху травмата и психичното
функциониране (А. Бонева, 2002)
– дълготрайни последици от ПТС
– трудности при работата с травмата, ранимост и
потребност от специфичен подход
Опитът на АСЕТ (1)
Център за подпомагане на хора,
преживели изтезание
– 1995 - основаване на центъра
– 1997 -отваряне на приемна в София
– 1999 - Варна, Ст. Загора, Казанлък
Програма за рехабилитация
– медицински грижи
– рехабилитационен план
– психологическа консултация/терапия
– социално консултиране/подпомагане
– юридическо консултиране
Опитът на АСЕТ (2)
Изтезанието в контекста на нарушаване
правата на човека
– Рехабилитация на жертвите
– Последици за 2-то и 3-то поколение
Работа в мрежа
– Регионално – Балканска мрежа за превенция
на изтезания
– Международно
IRCT (Международен рехабилитационен съвет за
жертви на изтезания), Копенхаген
SOS – мрежа на международната организация против
изтезанията, Женева
ЖEНЕВСКА ИНИЦИАТИВА ЗА
ПСИХИАТРИЯ (1)
СПОДЕЛЕН ОПИТ ОТ СЪРБИЯ
International Aid Network (IAN)
Център за рехабилитация на жертви
на изтезания
– ПРОГРАМИ
(-лечение / рехабилитация; образование;
изследвания)
– ОБСЪЖДАНЕ
Недостатъчна ефективност на
терапевтичните програми
Липса на способност за анализ
ЖЕНЕВСКА ИНИЦИАТИВА ЗА
ПСИХИАТРИЯ (2)
АЛТЕРНАТИВИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ
Програми от грижи в общността
Връзка на програмите с темата на тази
презентация
Възможност за сътрудничество с
гореизброените институции
ОБОБЩЕНИЕ
В медицински аспект – неразпознаване
на PTSD като цяло и в частност
В психологичен аспект – неотчитане
ролята на емоционалния живот и
последиците от психологичния срив
В социално-правен и културен аспект –
неприемлива среда и нагласи
В политически аспект – непроведен
публичен дебат върху тоталитарното
наследство и репресии
ИЗВОДИ (1)
ПРОФЕСИОНАЛЕН ДИСКУРС
– Програми за обучение – нови
технологии
Медицински аспекти
Психологични аспекти
Социални аспекти
– Приложението им в практиката - умения
за операционализиране
– Способност за междуинституционално
сътрудничество
ИЗВОДИ (2)
ПУБЛИЧЕН ДИСКУРС
– Демократични ценности и права на човека
– Репарации – власт и социални конфликти
– Промяна на нагласите и социалните
отношения
ПРОМОЦИЯ НА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ
– Отвъд рамката на тесния терапевтичен
контекст:
– индивидуално ниво – психологични измерения;
– колективно ниво – социално-политическите
аспекти
ИЗВОДИ (3)
Основни нагласи за работа
Зачитане (вместо състрадание)
Разбиране (вкл . самия човек и неговото
минало)
Изграждане на взаимоотношения
Овластяване – “помощ за самопомощ”
Интердисциплинарност –
лечение/терапия, икономика, политика,
образование
ВЪРХУ ПОСТТРАВМАТИЧНИЯ СТРЕС ПРИ ЖЕРТВИ
НА ОРГАНИЗИРАНО НАСИЛИЕ
10.10.2003, петък, Зала 2, 11.00ч
Веселка Христова, НЦОЗ, София
Алън Крауч, Университет Баларат, Австралия
Галина Вешова, Регионален офис - ЖИП, София
Валентина Христакева, Регионален офис - ЖИП,
София
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
7
Размер файла
118 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа