close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Slide 1

код для вставкиСкачать
Дистанционно обучение
2011/2012
Дистанционно обучение
Център за дистанционно и електронно обучение
Управление
Администрация
Академичен директор (Декан)
гл. ас. д-р Венцислав Джамбазов
Телефон: (02) 8110578
E-mail: vdzhambazov@nbu.bg
Секретар
Весела Михайлова
Телефон: (02) 8110578,
E-mail: vmihailova@nbu.bg
Офис: корпус 2, стая 218,
Приемно време: от 9:00 до 17:30
Директор
Христо Чукурлиев
Телефон: (02) 8110578
E-mail: hchukurliev@nbu.bg
Организатор дистанционно
обучение
Ваня Гочева
Телефон: (02) 8110538,
E-mail: vgocheva@nbu.bg
Офис: корпус 2, стая 218,
Приемно време: от 9:00 до 17:30
Програми с дистанционна форма на обучение
Департамент “Икономика и
Департамент “Науки за земята”
бизнес администрация”
Ръководител на департамента:
Ръководител на департамента:
доц. д-р Събина Ракарова
проф. д-р Рангел Гюров
• Бизнес администрация
• Науки за Земята и алтернативни енергии
• Маркетинг
• Екология и управление на околната средa
• Финанси
Дистанционно обучение
Какво представлява дистанционното
обучение?
Фокусира се върху самообучението и самообразованието
Провежда се в удобно за студентите време, като не ги откъсва от
работната и семейна среда
Предлага многообразие от учебни форми и материали,
съобразени с индивидуалния начин на възприемане на всеки
студент
Предоставя различни форми за комуникация с преподавателя и
останалите студенти.
Дистанционно обучение
НБУ е първият университет в България, който
въвежда дистанционното обучение през 1991 г.
Предимства на дистанционно обучение:
•
Гъвкавост;
•
Позволява едновременно да се учи и работи
•
Обучението е в удобно за студентите време
•
Обучение със собствено темпо
•
Студентите сами избират метода, по който да се обучават
•
Всички курсове са напълно обезпечени с учебни материали, които са
включени в семестриалната такса
•
Спестява време и пари;
•
Лесно достъпно.
•
Обучение позволяващо на студентите да учат цял живот;
Дистанционно обучение
Дистанционно обучение
Консултациите са през почивните дни (събота и неделя) в НБУ-София
и чрез системата MOODLE. Те се излъчват пряко, в страницата на курса,
в MOODLE НБУ. Записът на излъчената пряко консултация е на
разположение по всяко време на студентите в страницата на курса, в
MOODLE НБУ. Изключение са курсовете по Английски език и курсовете
за придобиване на компютърни умения;
В програмите с дистанционна форма на обучение всички изпити се
провеждат чрез on-line тест в MOODLE..
Осигуряват се различни възможности за комуникация с
преподавателя и останалите студенти.
Присъствени консултации
Консултации, чрез платформата за електронно обучение - MOODLE
Консултации в приемното време на преподавателите
Предлага многообразие от уч. форми и материали, съобразени с
индивидуалния начин на възприемане на всеки студент
Дистанционно обучение
Администриране на програми Науки за Земята и алтернативни
енергии и Екология и управление на околната среда
Директор на програма Екология и управление на
околната среда – д-р Надя Маринова
nmarinova@nbu.bg
Тел.: 8110 278, Офис: 207 II корпус
приемно време: понеделник 14.00-18.00
вторник 10.00-13.00
Директор на програма Науки за Земята и алтернативни
енергии – доц. д-р Ботьо Захаринов
bzaharinov@nbu.bg
Тел.: 8110 277
Офис: 207 II корпус
приемно време:
Дистанционно обучение
Успешно завършилите програми “Екология и управление на
околната среда” и “Науки за Земята и алтернативни енергии”
ДО придобиват следните компетенции
През първата и втората година на обучение (I част) програмата предлагат
общо образование и базови курсове в областите Екология, Климатология и
метерология, Глобаленят свят, Археология, Публична администрация и
Основи на мениджмънта. През третата и четвъртата година (II част)
програмата предлага специализирани курсове в областта на екологията и
управлението и редица извънаудиторни практики, семинари и стажове.
•
Притежават знания в областта на екологията, климатологията, природните
бедствия и аварии, опазване и управление на околната среда;
•
Придобиват умения да разработват и управляват проекти в областта на
екологията и управлението на околната среда.
Дистанционно обучение
Администриране на програми
Бизнесадминистрация, Финанси, Маркетинг
Директор на програма I и II година – гл. ас. д-р Кристиян Хаджиев
khadjiev@nbu.bg
Тел.: 8110 277 Офис: 207 II корпус
приемно време:
Директор на програма III и IV година – гл. ас. д-р Ваня Хаджиева
vhadjieva@nbu.bg
Тел.: 8110 277 Офис: 207 II корпус
приемно време:
Организатор дистанционно обучение - ФБО
Ваня Гочева – vgocheva@nbu.bg 02/8110538 стая 218 II корпус
Дистанционно обучение
Успешно завършилите програма “Финанси”, “Маркетинг” и
“Бизнесадминистрация” придобиват следните компетенции
Студентите развиват умения за работа в екип, аналитично и критично
мислене, чрез разработване на поекти по актуални икономически проблеми с
практическа насоченост.
Студентите усвояват съвременни подходи за вземане на управленски
решения в различни бизнес структури и използането на широкоспектърен
инструментариум за диагностика и прогнозиране на икономическите явления
и тяхното отражение върху стопанските субекти.
•
•
Притежават знания в областта на фирмените и публичните финанси,
финансовия мениджмънт, бюджетите на публичната власт и оптималното
им финансово осигуряване с данъци и такси, за парите, банките и кредита;
за застраховането и социалното осигуряване; за инвестициите и
капиталовия пазар; за международните финанси, анализа на финансовия
риск, бизнес оценяването;
-Придобиват умения, необходими за работа в сложната и динамична
финансова среда..
Дистанционно обучение
Локални центрове, които административно обслужват
програмите:
София
Адрес: ул. “Монтевидео" No 21, Корпус II офиси 207 и 218
Телефон: 8100277, 8100538
ЛЦ Пловдив
Адрес: бул.“Княз Борис III”,No128, ет. II
Телефон: 032/62 53 21
ЛЦ Варна
Адрес: ул. "Цар Симеон I" No 25, Дом на науката и техниката, офис 405
Телефон: 052/ 60 79 46
ЛЦ Видин
Адрес: ул. "Княз Борис I" No 32
Телефон. 094/ 60 64 66
Дистанционно обучение
УЧЕБЕН ПРОЦЕС
Дистанционно обучение
Учебен процес и задължения на студентите
Какво представляват консултациите?
• Студентите трябва да бъдат предварително подготвени по
материалите, обезпечаващи съответния курс.
• Консултацията протича под формата на дискусия, в която
преподавателят отговаря на въпроси от студентите.
• Студентите могат да се консултират допълнително с
преподавателите чрез форума по учебното съдържание на курса в
MOODLE, е-mail, както и в приемното време на преподавателите.
Какво представлява изпитът?
Изпитът е минимум дву-компонентен и включва:
- самостоятелна работа, казус, курсов проект, семинар;
- тест
Дистанционно обучение
Учебни занятия
По време на консултациите:
получавате възможност за директен контакт с
преподавателите за разясняване на въпроси и проблемни
текстове, които са Ви затруднили в процеса на
самостоятелната подготовка;
преподавателите предоставят допълнителна
информация и разяснения относно разработването и
написването на казусите (курсови работи, проекти) към
записаните от вас курсове.
Дистанционно обучение
Учебни материали
В процеса на обучение ще ползвате специално разработени за
вас учебни материали – те са адаптирани за интензивна
самостоятелна подготовка и усвояване. Получавате ги при самото
записване на курсовете за съответния семестър. Те включват:
материали на книжен и/или електронен носител – учебник,
записки на лектора, мултимедийни материали и др.
материали във виртуалната среда на MOODLE – задания за
разработване на казуси (курсови работи, проекти) към
съответните курсове, както и допълнителни обучителни ресурси
(статии, презентации, статистически материали, полезни адреси в
Интернет и др.).
Дистанционно обучение
Учебни занятия
Семестриалните занятия се провеждат само в почивните дни
(събота и неделя) във формата на консултации като 80% от
техния хорариум протича в две присъствени занятия.
Останалите 20% се осъществяват чрез синхронна и
асинхронна компютърно базирана комуникация между
преподавателите и студентите. За целта се използват
възможностите на MOODLE и електронната поща.
Студентите се явяват на консултациите след предварително
осъществена от тях самостоятелна подготовка по съответния
курс на основата на предоставените им при записването
учебни материали.
Дистанционно обучение
Оценяване на придобитите знания
и умения
Осъществява се на два етапа чрез платформата за
дистанционно и електронно обучение MOODLE НБУ: по
време на консултациите (текущо оценяване) и в периода на
изпитната сесия.
Окончателната оценка може да бъде поставена както през
първия, така и през втория етап – в зависимост от активността и
желанието на студента. Тези от вас, които са били
възпрепятствани да участват в текущото оценяване по време на
консултациите (или не са удовлетворени от получената оценка)
се явяват на изпит в редовната сесия.
Дистанционно обучение
Текущо оценяване на придобитите
знания и умения
Оценяването е многокомпонентно и може да включва различни форми:
попълване на тест с открити или закрити въпроси;
развиване на тема от паспорта на курса;
изготвяне на казус (курсова работа, проект, есе, резюме и коментар на
статия от научния печат);
впечатления на преподавателя от участието на студентите в
семинарите и дискусиите по време на консултациите и др.
По време на първото присъствено занятие преподавателят запознава
студентите с условията за текущото оценяване – в каква форма ще бъде
проведен предварителния изпит, какви са изискванията за разработване,
написване и представяне на казуса, как ще бъде организирано
провеждането на самия изпит в MOODLE.
Дистанционно обучение
Указания за подготовка и провеждане на
изпитите
1. Всеки студент получава учебни помагала и условията за
разработване на казусите, които се намират в страницата на
съответния курс в платформата за електронно обучение
MOODLE.
2. Предварителното предоставяне на учебника има за цел да Ви
даде възможност самостоятелно да се запознаете с учебната
материя. Тази стъпка има голямо значение за Вас, защото ще
бъдете подготвени за активно и пълноценно участие в
консултациите, по време на които преподавателите ще отговарят
на Вашите въпроси и ще дават допълнителни разяснения
относно изучаваната материя и разработването на казусите.
Дистанционно обучение
Указания за подготовка и провеждане на
изпитите
3. Консултациите са в съботно-неделни дни по предварително
обявения график на Програмата и се провеждат в НБУ-София. Те са
с различна продължителност - в зависимост от характера на курса и
сложността на изучаваната материя. За стандартните курсове
присъствените занятия се организират в два дни по 4 часа или общо
8 часа. Изключение правят курсовете към Програмата от І и ІІ
семестър, за които консултациите се провеждат в два дни по 8 часа
или общо 16 часа. На тях се представят най-важни въпроси от курса,
както и подходи за разработване на курсовия проект. Консултациите
се излъчват пряко в страницата на курса в MOODLE. Допълнително
студентите имат възможност да отправят въпроси съм
преподавателите в първата седмица след консултацията във
форума на курса.
Дистанционно обучение
Указания за подготовка и
провеждане на изпитите
4. По време на първата консултация преподавателите запознават
студентите с условията за текущото оценяване – в каква форма ще
бъде проведен предварителния изпит, какви са изискванията за
разработване, написване и представяне на казусите, как ще бъде
организирано провеждането на самия изпит в платформа MOODLE
след втората консултация. Тези от Вас, които успешно положат
текущия изпит, се освобождават от заключителния тест. В този
случай, крайната оценка се формира от текущата оценка и тази от
курсовия проект (казус).
Дистанционно обучение
Указания за подготовка и
провеждане на изпитите
5. Студентите, които не се възползват от текущия контрол или са
получили слаба оценка, се явяват на финален on-line тест в рамките
на сесията. Той се състои от 30 въпроса, на които Вие отговаряте в
рамките на един учебен час. Крайната оценка се формира от теста и
тази от курсовия проект (казус). Преподавателите ще публикуват в
Интернет (е-студент) крайната оценка от курса 1 месец след края на
изпитната сесия.
6. Студентите предават курсовия проект (казус) в страницата на курса в
MOODLE, като го прикачат в специално създаден прозорец. Всички
писмени работи се проверяват за неправо-мерно цитиране с
програмата TURN-IT-IN. Сроковете за предаването на проекта са
фиксирани във страницата на курса.
Дистанционно обучение
Указания за подготовка и провеждане на
изпитите
7. Казусът (курсовият проект) е от съществено значение за
придобиването на необходимите знания и умения по съответната
дисциплина. Той не трябва да се разбира като свободно съчинение или
като повод за преписване на определени части от учебника или други
източници.
В процеса на неговото разработване Вие трябва да се научите да
концентрирате творческите си усилия, да изработите в себе си нагласи
за прилагане на инструментите на икономическия анализ и придобитите
теоретични знания в решаването на разнообразни проблемни ситуации
от заобикалящата ни икономическа действителност. Това ще Ви помогне
по-добре да разберете икономическите явления и закономерностите,
които са в основата на икономическите процеси. Високо ще се оценяват
усилията Ви за активно прилагане на статистическите методи и техники
за обработване на данни, както и на средствата и инструментите за
тяхното графично представяне и онагледяване.
Дистанционно обучение
Препоръки за подготовка и провеждане на
изпитите
1.
Преди първата консултация се постарайте внимателно и
задълбочено да прочетете цялата учебна материя от начало до
край. Така ще придобиете представа за основните моменти и
логически връзки в съдържанието на изучаваната дисциплина и
ще можете да извлечете максимална полза от директния си
контакт с преподавателя по време на консултаците.
2.
Представете курсовия проект в оригинално авторско електонно
копие. Не предавайте страници с компилирани текстове от
различни казуси или еднакви по съдържание разработки с
различно форматиране, защото TURN-IT-IN системата ще го
отчете с висок процент нерегламенти-рано цитиране и ще
получите слаба оценка.
“Икономика” ДО
Препоръки за подготовка и провеждане на
изпитите
3.
Вие сте в процес на обучение, поради което е все още рано
да очакваме от Вас блестящи аналитични разработки. В тази
връзка използването на допълнителни литературни и
информационни
източници
е
препоръчително,
а
консултирането с Ваши познати е допустимо, но курсовият
проект трябва да бъде разработен от Вас! В него трябва да се
разкрие Вашето „аз” като разсъждения, аргументи, анализи,
хипотези и заключения. Ние оценяваме и насърчаваме
Вашите индивидуални знания! Нашият призив е: работете
самостоятелно, за да получите достойно своята оценка.
“Икономика” ДО
Електронно обучение
Регистрирайте се в платформата за електронно обучение – MOODLE
- НБУ, за да:
изтеглите учебните задания за разработване на казусите (курсовите
работи, проектите) към записаните от вас курсове;
използвате качените от преподавателите виртуални обучителни
ресурси;
присъствате на виртуални лекции;
участвате пълноценно в учебния форум за виртуално обсъждане по
предварително зададена тема от преподавател;
се консултирате по учебното съдържание на записаните от Вас
курсове;
разменяте съобщения с всички, които изучават същите курсове като
Вас.
“Икономика” ДО
Електронно обучение
MOODLE – http://e-edu.nbu.bg
За потребителско име
използвайте
факултетния си номер
За парола
използвайте вашето
ЕГН
Дистанционно обучение
ИНФОРМАЦИОННО И
АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ
Дистанционно обучение
Информационно и административно
обслужване
Регистрирайте се и в системата Е-студент през университетския уебсайт
www.nbu.bg, меню Студенти, като попълните факултетния си номер и
ЕГН. В нея ще намерите:
графиците за учебните занятия (зала, дата, час) през семестъра и за
изпитите в периода на сесията;
резултатите от текущото оценяване и от положените през сесията
изпити;
броя кредити, които сте придобили до момента.
От тук може да си разпечатате семестриална, годишна и обща справка,
справка за записаните курсове за предстоящия семестър, бордеро за
плащане по банков път.
Всичко това може да направите от собствения си компютър, от
инфоматите в университета, от компютрите в Студентски
информационен център или в компютърните зали на Библиотеката на
НБУ.
Дистанционно обучение
Информация за студенти
http:// student.nbu.bg
За потребителско име
използвайте
факултетния си номер
За първоначална
парола използвайте
ващето ЕГН
Дистанционно обучение
Информация за студенти
http:// student.nbu.bg
Тук студентите могат да проверят резултатите от изпитните си сесии
За да видите пълна справка
за оценките си отидете на
СПРАВКИ > ОБЩА
СПРАВКА
Дистанционно обучение
Информация за студенти
http://student.nbu.bg
Тук студентите могат да проверят резултатите от изпитните си сесии
Оттук можете да
изберете даден
семестър за справка
Дистанционно обучение
Информация за студенти
http://student.nbu.bg
Тук студентите могат да проверят графиците си
За да видите графиците
си отидете на УЧЕБЕН
ПРОЦЕС >
Дистанционно обучение
Документ
Категория
Презентации по информатике
Просмотров
22
Размер файла
3 256 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа