close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Smart Flow ™

код для вставкиСкачать
ИСС Смарт Флоу
решение за хората които искат
ежедневната си работа добре подредена
и информацията лесно достъпна
Иновационни Смарт Системи ООД
© 2006-2007 Innovative Smart Systems Ltd.
www.iss-bg.com/products/smartflow.html
Защо Смарт Флоу
• Рано или късно всеки офис се
претрупва с документация – книжна
или на файлове, в която при
необходимост се търси трудно
• Смарт Флоу е продукт на Иновационни
Смарт Системи ООД, използван
активно в офиса на компанията, чието
предназначение е да подобри и
частично автоматизира организацията
на работа, делата и документите в
офиса или кантората
• Смарт Флоу позволява организиране
на ежедневната работа в категории и
работни процеси – папки включващи
данни, документи и свързани контакти
Характеристики:
• Улеснява управлението на работата в компанията или
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
организацията, както и следенето на задачите
Организира работата в офиса или кантората в папкикатегории и работни процеси
Подобрява и улеснява организацията на документооборота в офиса или кантората
Автоматизира попълването на еднотипни документи
Предлага общ календар за организиране на срещите и
мероприятията за всички служители в офиса
Изпраща напомнящи съобщения на потребителите,
които стават изпълнители по определени задачи
Позволява лесен импорт/експорт на данни и контакти
Улеснява и ускорява търсенето в папките и
документите
Капсулира данните и документите и установява
няколко нива на защита на информацията
Позволява бързо архивиране и възстановяване на
поверителна информация
Позволява създаването на специфични форми за
въвеждане на данни, както и справки по клиенти
Работа с документи:
Смарт Флоу е направен да работи с няколко типа
документи, което е обичайна практика в повечето офиси и
кантори:
•
Електронни документи – можете да импортнете и
•
Сканирани документи – това са документите които имате
•
Хартиени документи – това са документите които държите
•
Хипер-връзки – това са хипер-връзки към страници в
работите с вече готови файлове, или да създадете нови
електронни документи. Смарт Флоу разпознава вътрешно,
и може да търси текст или да попълва автоматично данни
във файловете генерирани от MS Office и Open Office, в
текстови файлове, както и в някои други документи.
на хартиен носител и искате да пренесете в електронен
вид. Смарт Флоу има специален екран за сканиране и
работа със сканирани документи. Текста на сканираните
документи може да бъде разпознат с наличния OCR
сотфуер на клиента, с цел по-нататъшно търсене в тях.
на хартиен носител но не искате да пренасяте в
електронен вид към момента. Можете да добавите
референции към тези документи в Смарт Флоу и
евентуално да ги сканирате по-късно.
Интернет. Можете да ги копирате от Вашия уеб-браузър
(Internet Explorer, Firefox, Opera и т.н.) в екрана за
документи на Смарт Флоу. При извикване на такава
хипер-връзка по-късно се отваря уеб-браузъра на Вашия
компютър и показва исканата страница.
Категории
• Организацията на офис-работата в Смарт
Флоу е разделена на два големи дяла:
категории и работни процеси.
• Категориите са папки в които се слагат
документи, данни и контакти със
стравнително постоянен характер за
дадения офис или кантора. Например
това са документи свързани със
служителите на офиса, сравнително
постоянни договори с клиенти, вътрешни
документи за компанията или
организацията, справочници и т.н.
• Данните създадени в дадена категория се
копират по-късно в нейните подкатегории, и работните процеси
създадени в тази категория.
Работни процеси
• Работни процеси – това са папки в
категориите, в които се слагат документи,
данни и контакти, и които са със временен
характер, имат ясно определено начало,
етапи през които трябва да минат преди да
завършат, евентуално срокове за етапите и
краен срок. Например това са договори с
клиенти за извършване на определена услуга
или доставка на стока, договори за покупкопродажби, проекти по които се работи в
офиса, водените дела (за адвокатските
кантори) и др.
• Всеки процес и задачите/стъпките по него
имат състояние – незапочнат, в процес на
работа, завършен, спрян и т.н.
• Към работните процеси и стъпките/задачите
по тях могат да се зададат срокове и
конкретни изпълнители.
Контакти
•
Смарт Флоу позволява да създадете или
•
За всеки контакт освен основните данни
могат да се укажат и допълнителни данни,
както и категория на контакта, и
организация към която принадлежи.
•
Контактите могат да се регистрират и
ползват по-късно като изпълнители по
работни процеси и задачите по тях.
•
За всеки контакт могат да се видят
актуалните и завършените работни
процеси, по които този контакт е
изпълнител. Могат да се видят и срещите в
които контакта е участник.
импортнете контактите с които работите в
офиса или кантората си. Тези контакти
могат да се свързват по-късно със
създаваните категории и работни процеси.
Данни, шаблони, документи
• Смарт Флоу позволява създаването и
ползването на произволни данни в
категориите, работните процеси и
задачите по тях.
• Така създадените данни могат да се
ползват по-късно за автоматично
попълване на шаблонни документи –
молби, договори и т.н. – в които се
променят предимно данните.
• Смарт Флоу поддържа създаването на
шаблонни документи за различните
групи потребители според
спецификата на тяхната работа и
данните които ще бъдат ползвани покъсно за автоматичното попълване.
• Еднотипните работни процеси също
могат да се изнесат като шаблони,
заедно с постоянните стъпки, данни,
документи и свързани контакти по тях.
Офис календар
• Имате на разположение офискалендар достъпен за всички
потребители на Смарт Флоу в
офиса или кантората Ви.
• Можете да създавате срещи и
мероприятия с еднократен или
периодичен характер – ежедневни,
седмични, месечни или годишни.
• Можете да укажете категория на
срещата, участници, както и данни
или документи необходими за
срещата или мероприятието
• Смарт Флоу се грижи да напомня на
потребителя създал срещата, както
и на потребителите-участници в
нея за срещата или мероприятието
в срока който сте задали.
Сигурност и архивиране
•
Смарт Флоу осигурява сигурността на данните,
•
Всяка категория, работен процес, документ или контакт
могат да бъдат обявени за лични или поверителни.
Личните обекти са достъпни само за потребителя който
ги е създал, а поверителните – за потребителите имащи
права за разглеждане на поверителна информация.
•
Смарт Флоу има административен модул за периодично
•
За особено чуствителни документи е предвидена
възможност за бързо архивиране/възстановяване. Тези
документи може да архивирате например на флашпамет когато отсъствате от офиса, и по-късно да
възстановите съдържанието им при завръщането си.
•
Смарт Флоу позволява и архивиране на документи по
документите, работните процеси и категориите на
няколко нива.
записване/възстановяване на базите данни с които
работи. Продуктът може да работи с бази данни чиито
файлове са разположени в криптирани папки и файлове
на твърдия Ви диск.
Ваш избор, и възстановяването им при поискване от
страна на друг потребител.
Възможности за доработка
• Смарт Флоу позволява доработки
според спецификата на работа,
желанието и формата на абонамент
за доработки на отделния клиент
• Доработките включват създаването
на специфични форми за
въвеждане на данни вместо
стандартната многоредова форма,
създаване на специфични за
клиента справки и списъци,
създаване на специални интерфейси
за импорт и експорт на данни от и
към други програмни продукти
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
17
Размер файла
1 097 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа