close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Швейцарсько-український проект Підтримка децентралізації в

код для вставкиСкачать
Швейцарсько-український проект
“Підтримка децентралізації в Україні”
Швейцарсько-український проект
“Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO
Проект розпочато в 2007 р. на запит Президента України
щодо підтримки децентралізації в Україні
DESPRO фінансується Швейцарською Агенцією розвитку
та співробітництва (SDC)
2007 - 2009 - І фаза проекту,
2010 - 2012 - ІІ фаза проекту
Проект базується на позитивному досвіді щодо
підтримки місцевих ініціатив та розвитку місцевого
самоврядування накопиченому у попередніх проектах,
фінансованих SCD
(CIDP, CRDP, MGSDP)
Мета та завдання проекту
Стратегічна місія проекту
Підтримка ефективного врядування
та місцевого розвитку в Україні,
розбудови демократичних процесів
та покращання публічних послуг
Завдання проекту
Мета 2 фази (2010 – 2012)
проекту DESPRO:
Покращення якості послуг і доступу до них у цільових районах.
Впровадження ефективних моделей управління досвідом /
знаннями у секторі децентралізації
і місцевого самоврядування.
Підтримка процесу національного
реформування з розбудови
децентралізації і місцевого самоврядування.
Розробка та пілотування
інноваційних децентралізованих
підходів до надання публічних
послуг на рівні громад
Зміцнення потенціалу органів
виконавчої влади і місцевого
самоврядування щодо планування,
управління, та моніторингу якості
надання публічних послуг на рівні
громади
Сприяння інтеграції напрацьованого
досвіду та практик до існуючої
системи врядування
Підтримка розробки та
впровадження стратегії
децентралізації - нової концепції
регіональної політики,
адміністративно-територіальної
реформи та реформування органів
місцевого самоврядування
Стратегічні підходи проекту
Залучення зацікавлених
сторін - ВРУ, Мінрегіонбуд,
Уряд АРК, обласні та районні
ради та державні
адміністрації, освітні
установи, відповідальні за
підготовку та перепідготовку
держслужбовців ( НАДУ, АМУ),
наукові центри, асоціації;
Системний підхід – проект
працює на національному,
регіональному та місцевому
рівні ;
Секторний підхід –
водопостачання, покращання
санітарних умов, поводження
з твердими побутовими
відходами;
Співфінансування проектів
громад, спрямованих на
децентралізоване надання
послуг;
Мобілізація та активізація
громад спільне прийняття
та реалізація рішень;
Розповсюдження та
інтеграція досвіду проекту
до інших регіонів, та
діяльності районних та
регіональних органів влади;
Підхід , базований на правах
людини
Координація з іншими
донорами
Основні партнери проекту
На національному рівні
Міністерство регіонального
розвитку та будівництва
України
Міністерство житловокомунального господарства
України
Секретаріат Кабінету міністрів
України
На регіональному рівні
Автономна Республіка Крим
Вінницька область
Сумська область
У регіонах
Автономна Республіка Крим
• Бахчисарайський,
• Нижньогірський,
• Ленінський райони
Вінницька область
• Іллінецький,
• Калинівський,
• Тульчинський райони
Ключові види діяльності
•
•
•
•
•
•
Розробка інноваційних механізмів децентралізованого
надання публічних послуг в обраних секторах
Підтримка ініціатив громад через співфінансування
проектів з покращення якості послуг
Соціальна мобілізація та самоорганізація громад,
створення механізмів підтримки ініціатив громад на
районному рівні;
Розширення можливостей місцевої влади завдяки
сприянню співробітництва між різними її гілками та
громадою;
Зміцнення потенціалу представників органів влади та
місцевого самоврядування;
Сприяння гармонізації ініціатив з реформування
державної політики у сфері децентралізації
Співфінансування проектів громад
2008 рік
24 проекти
4 080 704 грн
Внесок DesPro
2 195 502 грн
Внесок громади
та місцевої влади
1 885 202 грн
2009 рік
19 проектів
3 685 000 грн
Внесок DesPro
2 230 000 грн
Внесок громади
та місцевої влади
1 455 000 грн
Загальна вартість
проектів за
2008 та 2009 р.
7 765 704 грн
Результати реалізації проектів громад
Активізація громади - соціальна
динаміка , спрямована на розвиток
Партнерство громади, місцевої
районної та регіональної влади у
вирішенні проблем громад та
розвитку системи послуг базованих
на громаді
Відпрацювання механізмів
співфінансування ініціатив громад
Залучення місцевого бізнесу до
вирішення місцевих проблем
Покращання надання послуг
водопостачання на базі громади
Запровадження демонстраційних
моделей надання послуг на
місцевому рівні
“ Горизонтальна ” співпраця та
обмін досвідом між цільовими
районами та регіонами
Використання результатів для
ознайомлення та практичного
навчання представників громад та
місцевого самоврядування з інших
регіонів
Інтеграція набутого досвіду у
програми регіонального розвитку
Підвищення потенціалу партнерів
проекту
Цільові групи
Навчальні заходи у 2008-2009 рр.
•10 тренінгів для цільових груп – місцевої та
Держслужбовці та посадовці ОМС
регіональної влади, членів районних робочих
Депутати обласних, місцевих та
груп, бухгалтерів та , технічного персоналу
районних рад
громад ;
Лідери та активісти громад
•11 виїзні тренінги – у цільових районах для
Представники ЗМІ
Види навчальної
лідерів та активістів громад
діяльності
•4 навчальні поїздки-обмін досвідом між
Тренінги для різних цільових груп з
цільовими регіонами;
розробки та управління проектами,
•Ознайомчі візити до Словаччини та до
активізації громад тощо;
Швейцарії
Спеціалізовані тренінги з
організаційних, законодавчих,
•Тренінг (пілотний) для держслужбовців з
фінансових та технічних аспектів
публічної політики
реалізації проектів громад;
•320 представників цільових груп проекту
Навчальні поїздки з обміну досвідом
підвищили рівень своїх знань
між цільовими регіонами проекту
Ознайомлення з досвідом інших країн; •Надано більш як 400 консультацій
виконавцям проектів громад та районним
Тренінги для держслужбовців з
розробки та впровадження публічної
робочим групам
політики базовані на швейцарському
досвіді та практиці проекту
Підтримка національної стратегії
децентралізації
Підтримано розробку та
експертне обговорення
стратегічних документів,
спрямованих на впровадження
децентралізованого
врядування:
Концепція Регіональної
політики;
Концепції Реформи
місцевого самоврядування
Концепція Адміністративнотериторіальної реформи
До розробки та обговорення
стратегічних документів
залучено українських
та швейцарських експертів
Підтримка обговорення стратегії
децентралізації
Конференція з Реформи Державної регіональної політики;
Круглі столи з обговорення Реформи Державної регіональної
політики, Адміністративно-територіальної реформи та
Реформи місцевого самоврядування
Комітетські слухання у ВРУ з питань Адміністративнотериторіальної реформи
Спеціалізовані семінари з представниками центральних та
регіональних ЗМІ
Публікації інформаційних та аналітичних матеріалів
Підтримка регіональних аналітичних центрів
Аналітичні та навчальні матеріали проекту
Децентралізація публічної влади - аналітичне
дослідження досвіду європейських країн та
рекомендації щодо застосування його в Україні
Спільно з Центром політико-правових реформ.
Розробка та впровадження публічної політики в умовах
децентралізації - навчальний курс та підручник
Курс базовано на швейцарському досвіді формування
публічної політики та практичному досвіді DESPRO
Спільно з НАДУ
“Децентралізація в дії” посібник з реалізації проектів
громад з децентралізованого надання послуг базований
на практичному досвіді DESPRO
Експерти проекту
Перспективні напрямки у ІІ фазі проекту
Подальша інтеграція досвіду проекту у діяльність органів влади
- створення практичної бази для впровадження реформ;
Впровадження відповідних навчальних курсів для посадових
осіб ОМС, держслужбовців, депутатів місцевих рад (через
НАДУ , АМУ та інші установи);
Створення механізмів ефективного управління досвідом у
сфері децентралізації - створення експертних мереж та
мереж практиків, веб-портал; ресурсний центр, залучення
досвіду інших проектів тощо;
Підтримка широкого обговорення реформи місцевого
самоврядування у регіонах та встановлення ефективного
діалогу між різними гілками та рівнями влади;
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
www.despro.org.ua
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
52
Размер файла
5 170 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа