close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПРОЕКТ - Стартова | Медична

код для вставкиСкачать
Доповідь
Найважливіші оновлення
нормативних документів
у галузі охорони здоров’я
станом на 01.03.2014
Спікер:
Надія САДОВА,
головний редактор
журналу «Довідник
головної медичної
сестри», керівник напряму
«МЦФЕР: Охорона
здоров’я» Видавничого
дому МЦФЕР
Мета:
надати медичним
сестрам України
необхідні знання про
нові та оновленні
важливі нормативні
документи в галузі
охорони здоров’я
станом на 01.03.2014
РОЗДІЛ 1. Ієрархія
нормативних документів.
Що важливо знати?
Види нормативно-правових актів, що
регулюють правовідносини у сфері охорони
здоров’я
Закони — нормативно-правові акти
вищої юридичної сили. За їхньої допомоги врегульовують найважливіші
суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов’язкових правил.
Нормативні укази Президента України — стосуються невизначеного
кола фізичних та юридичних осіб і мають довгострокову дію.
Постанови — правові акти, що приймаються Кабінетом Міністрів
України, а у деяких випадках Верховною Радою України для розв’язання
найважливіших і принципових завдань і встановлення стабільних норм,
правил поведінки прийнято називати.
Рішення — розпорядчі документи, що приймаються місцевими радами
або їхніми виконавчими комітетами в колегіальному порядку для
розв’язання найважливіших питань, що належать до їхньої компетенції.
Розпорядження — нормативно-правові акти державних органів,
організацій, що видані в межах їхньої компетенції та мають
обов’язкову юридичну силу щодо громадян та підлеглих
організацій. Їх видають Кабінет Міністрів України, місцеві ради,
представники Президента України на місцях, а також керівники
колегіальних органів державного управління.
Накази міністерств — це розпорядчі документи оперативного
характеру, якими, як правило, затверджуються або скасовуються
інші підзаконні нормативно-правові акти або продовжується строк
їхньої дії. Зазвичай наказами затверджуються положення,
інструкції, рекомендації тощо. Накази Міністерства охорони
здоров’я України є чи не найбільш поширеними у практичній
діяльності головної медичної сестри.
Ієрархія нормативно-правових
актів в Україні
Конституція України
Закони України
Укази та розпорядження Президента України
Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України
Накази міністерств
РОЗДІЛ 2. Часті запитання від
медичних сестер щодо
нормативних документів
Що робити, якщо у кількох чинних
нормативно-правових актах з одного
питання є суперечності?
якщо суперечать одна одній норми, видані одним і тим самим нормотворчим
органом, застосовується акт, виданий пізніше, навіть якщо прийнятий раніше акт
досі чинний
Якщо один одному суперечать нормативно-правові акти, прийнятими різними за
місцем у ієрархічній структурі органами (вищими та нижчими за рангом),
застосовується акт, прийнятий вищим за рангом органом, як такий, що має
більшу юридичну силу
У разі існування неузгодженості між актами з різною юридичною силою,
виданими одним й тим же органом, застосовується акт вищої юридичної сили.
При розбіжності між загальним і спеціальним нормативно-правовим актом
перевага надається спеціальному, якщо він не скасований виданим пізніше
загальним актом.
Що робити, якщо документ скасували,
а новий не затвердили?
Варто організовувати
роботу у будь-який зручний
спосіб, що не суперечить
загальним засадам
Конституції України та інших
нормативно-правових актів
Чи має чинність документ, який
опубліковано, але не зареєстровано
Мін’юстом?
Всі нормативно-правові акти міністерств та інших органів виконавчої влади, що
зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян або мають міжвідомчий
характер, підлягають державній реєстрації
Лише після правової експертизи і державної реєстрації нормативно-правовий
акт визнається таким, що відповідає Конституції України, актам чинного
законодавства
Незареєстровані нормативно-правові акти не проходять правової експертизи і
не набирають чинності у порядку, встановленому законодавством. У свою
чергу, нормативно-правові акти, що не набули чинності, не мають виконуватися
та не викликають правових наслідків
Юридична сила листів і проектів
нормативно-правових актів
Проект нормативно-правового акта — це відповідно оформлена «чернетка»
документа, що реєструється в органі державної влади. Надалі проект нормативноправового акта може бути:
1) прийнято (видано);
2) повернуто відповідному органу для доопрацювання, внесення до нього
необхідних змін із зазначенням зауважень і строку доопрацювання;
3) надіслано на додаткову чи повторну експертизу;
4) винесено на громадське обговорення (опубліковано на офіційному сайті органу
державної влади з метою ознайомлення громадськості, обговорення, отримання
пропозицій щодо удосконалення тощо);
5) відхилено.
Юридична сила листів і проектів
нормативно-правових актів
Листи — це лише роз’яснення вищих за рангом органів, вони також не мають
юридичної сили.
Листи органів влади не містять нових правових норм і не підлягають державній
реєстрації у Міністерстві юстиції України. Вони мають лише роз’яснювальний та
рекомендаційний характер, тому їх не можна вважати нормативно-правовими
актами.
РОЗДІЛ 3. Нові документи
щодо організації роботи
у закладі охорони здоров’я
Документ
Наказ Міністерства
охорони здоров’я
України «Про подання
установами і закладами
охорони здоров’я
України статистичних
звітів за 2013 рік»
від 31.10.2013 № 939
На що звернути увагу?
Наведено перелік зведених державних і галузевих статистичних
звітів за 2013 рік, які подаються до Державного закладу «Центр
медичної статистики МОЗ України», зокрема за формами:
№ 7 «Звіт про захворювання на злоякісні новоутворення»;
№ 8 «Звіт про захворювання на активний туберкульоз»;
№ 9 «Звіт про захворювання, які передаються переважно
статевим шляхом, грибкові шкірні захворювання і коросту»;
№ 9-к (коротка) «Звіт про захворювання, які передаються
переважно статевим шляхом, грибкові шкірні захворювання і
коросту»;
№ 10 «Звіт про захворювання осіб з розладами психіки та
поведінки»;
№ 11 «Звіт про захворювання осіб з розладами психіки та
поведінки через уживання психоактивних речовин»
Документ
На що звернути увагу?
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
«Про удосконалення
організації лікувального
харчування та роботи
дієтологічної системи в
Україні» від 29.10.2013
№ 931
Наказом затверджено:
Порядок організації системи лікувального харчування хворих
у закладах охорони здоров’я;
Інструкцію з організації лікувального харчування у закладах
охорони здоров’я.
Вказаний Порядок визначає систему лікувального харчування, що
складається з принципів та методології організації харчування
хворих у закладах охорони здоров’я. Інструкція визначає порядок
організації лікувального харчування хворих у закладах охорони
здоров’я державної та комунальної форм власності.
Наказ зареєстрований у Мін’юсті 26.12.2013 за № 2205/24737,
набирає чинності з дня його офіційного опублікування
Документ
На що звернути увагу?
Постанова Державної
санітарноепідеміологічної служби
України «Про реалізацію
статей 6, 44 та 46 Закону
України «Про безпечність
та якість харчових
продуктів»
від 30.12.2013 № 28
Затверджено:
Перелік харчових продуктів, які звичайно представляють
високий та низький ризик для здоров’я людей;
Критерії для складання програми вибіркового санітарного
контролю харчових продуктів;
Програму стандартного та вибіркового розширеного
санітарного контролю харчових продуктів, підконтрольних
державній санітарно-епідеміологічній службі, які зазвичай
представляють високий та низький ризик для здоров’я людей
Постанова набрала чинності 01.01.2014
Документ
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
«Про внесення змін до
наказу МОЗ України від 14
березня 2011 року № 142
«Про вдосконалення
державної акредитації
закладів охорони
здоров’я»
від 20.12.2013 № 1116
На що звернути увагу?
Затверджено Зміни до Положення про Головну акредитаційну
комісію при Міністерстві охорони здоров’я України,
затвердженого наказом МОЗ України від 14 березня 2011 року №
142, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 червня 2011
року за № 678/19416. Наведено форму Експертного висновку про
відповідність закладу стандартам акредитації.
Наказ зареєстрований у Мін’юсті 13.01.2014 за № 31/24808,
набрав чинності 17.01.2014
РОЗДІЛ 4. Нові документи
щодо оплати праці, умов
праці, пільг
Документ
На що звернути увагу?
Постанова Кабінету
Міністрів України «Деякі
питання оплати праці
медичних працівників, що
надають первинну
медичну допомогу»
від 30.12.2013 № 977
Затверджено:
Порядок формування фонду оплати праці медичних
працівників, що надають первинну медичну допомогу;
Порядок встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної
роботи медичним працівникам закладів охорони здоров’я,
що надають первинну медичну допомогу.
Зокрема, визначено механізм формування фонду оплати праці
лікарів загальної практики ― сімейних лікарів, лікарів-педіатрів
дільничних, лікарів-терапевтів дільничних, лікарів інших
спеціальностей, молодших спеціалістів з медичною освітою, у
тому числі фельдшерів, що працюють разом із зазначеними
лікарями та обслуговують прикріплене до закладів охорони
здоров’я населення, та інших категорій медичних працівників, що
надають первинну медичну допомогу.
Постанова набрала чинності 01.02.2014
РОЗДІЛ 5. Нові документи
щодо надання медичної
допомоги
Документ
Наказ Міністерства
охорони здоров’я
України «Про систему
комбустіологічної
допомоги в Україні»
від 30.09.2013 № 838
На що звернути увагу?
Затверджено:
Положення про систему комбустіологічної допомоги в
Україні;
Положення про Центр термічної травми та пластичної
хірургії;
Положення про опікове відділення;
Порядок надання медичної допомоги хворим з опіками;
Порядок диспансеризації та реабілітації хворих з опіками та
їх наслідками.
Наказ зареєстрований у Мін’юсті 26.11.2013 за № 2026/24558
Документ
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
«Про затвердження
Інструкції з виготовлення,
використання та
забезпечення якості
компонентів крові»
від 17.12.2013 № 1093
На що звернути увагу?
Інструкція визначає процедури щодо проведення кроводач і
методів переробки крові, використання та забезпечення
контролю якості компонентів крові. Її мета ― забезпечення
спеціалізованих закладів охорони здоров’я, які забезпечують
взяття, тестування, переробку і зберігання донорської крові та її
компонентів, реалізацію їх та виготовлених з них препаратів,
системою принципів щодо приготування, використання та
дотримання належної якості компонентів донорської крові.
Наказ зареєстрований у Мін’юсті 13.01.2014 за № 30/24807,
набрав чинності 17.01.2014
Документ
На що звернути увагу?
Наказ Державної служби
України з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та
інших соціально
небезпечних захворювань
«Про затвердження
концепції інформаційної
системи «ВІЛ-інфекція в
Україні»
від 19.11.2013 № 89
Інформаційна система забезпечуватиме інформаційний супровід
заходів протидії епідемії шляхом збору даних щодо ВІЛінфікованих осіб в Україні, аналітичної обробки під час моніторингу
перебігу ВІЛ-інфекції, оцінки ефективності лікування та
профілактичних програм. Основні функції інформаційної системи:
збір та зберігання даних, їх адаптування та оновлення, а також
статистичний, аналітичний та математичний аналіз, поширення
інформації, створення електронних версій документів (картки
пацієнтів, облікові журнали, статистичні звіти, акти інвентаризації
тощо).
Формування даних відбуватиметься відповідно до звітнооблікових форм, які нині застосовуються фахівцями у сфері
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу. Базовою одиницею обліку даних у
реєстрі ВІЛ-інфікованих осіб є облікова картка пацієнта, підставою
для створення якої є підтвердження діагнозу ВІЛ-інфекції
Документ
На що звернути увагу?
Наказ Міністерства
Затверджено:
охорони здоров’я України Положення про онкологічний заклад (диспансер) охорони
«Про систему
здоров’я;
онкологічної допомоги
Положення про інформаційно-аналітичний відділ медичної
населенню України»
статистики онкологічного закладу (диспансеру, центру,
від 01.10.2013 № 845
лікарні) охорони здоров’я;
Положення про відділення денного стаціонару онкологічного
закладу охорони здоров’я;
Положення
про
онкохіміотерапевтичне
відділення
онкологічного закладу охорони здоров’я тощо.
Наказ зареєстрований в Мін’юсті 16.01.2014 за № 77/24854,
набрав чинності 18.02.2014
РОЗДІЛ 6. Зручні способи
відстеження нових
нормативних документів
Офіційні електронні джерела
Верховна Рада України
http://zakon4.rada.gov.ua/laws
Міністерство охорони здоров’я України
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/
Державна санiтарно-епiдемiологiчна служба
http://www.ses.gov.ua/
Неофіційні електронні джерела
Вибір редакції!
Портал «Медична справа»
http://medsprava.com.ua/
Швидко, тільки про медицину, безкоштовно
+ Новини, відкриті публікації, корисна інформація
http://www.nau.ua/
http://www.ligazakon.ua/
та багато іншого…
Документи з усіх тем, треба сортувати,
Платний доступ майже до всіх документів
Друковані джерела. Вибір редакції
Наші контакти
Надія Садова,
головний редактор
Редакція журналу
«Довідник головної медичної
сестри»:
Ганна Семчишина,
редактор-експерт
Тел.: 0(44) 586-56-06
E-mail: gms@mcfr.com.ua
www.medsprava.com.ua
Наша спільна мета — впевнені
у собі, компетентні представники
галузі охорони здоров’я, які
створюють і підтримують
позитивний імідж сучасної
вітчизняної медицини.
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
24
Размер файла
1 345 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа