close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Проект впровадження педагогічної інновації

код для вставкиСкачать
Проект впровадження
педагогічної інновації
Інформаційні технології
навчання. ІКТ на уроках у
початкових класах
Технологічний паспорт проекту
Тип – інноваційний
Вид – науково-методичний
Цільове призначення – впровадження
технології
Тривалість – довготривалий
Автор-розробник проекту:
Виноградова Наталія Василівна,
спеціаліст І категорії, вчитель
початкових класів
Попельниківської ЗОШ І-ІІІ
ступенів, с. Попельники,
Снятинський р-н, ІваноФранківська обл.
Тема проекту:
Використання
мультимедійних засобів на
уроках у початковій школі
Перший етап – проблемно-пошуковий.
Мета: Самостійно виявити
проблему у професійній
сфері
Проблематизація.
Проблема та її актуальність.
Розроблення даного проекту зумовлено необхідністю
вводити в роботу вчителя нові підходи до подачі знань учням.
Спостерігаючи за дітьми, навіть зовсім маленькими, ми
часто відмічаємо, як швидко вони освоюють сучасну техніку –
без жодних інструкцій, неначе вже народилися зі знаннями, як
поводитися з комп’ютером чи мобільним телефоном. Для них це
– природно, як природно розвиватися, пізнавати світ. Крім того
2011рік в Україні оголошено Роком освіти та інформаційного
суспільства. У квітні 2011 року Кабінет Міністрів України прийняв
державну цільову програму впровадження інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ) у навчально-виховний процес
загальноосвітніх навчальних закладів на період до 2015 року
“Сто відсотків”
Цілепокладання
Мета проекту:
Формувати готовність до
застосування мультимедійних
технологій на уроках у початковій школі
Завдання:
1.
2.
3.
4.
Зібрати та систематизувати науково-методичний
матеріал щодо застосування ІКТ на уроках у
початковій школі
Ознайомитися з досвідом колег, які застосовують
ІКТ, апробувати, адаптувати та впровадити її в
практику роботи
Узагальнити власний досвід застосування даної
технології
Укласти дидактичний матеріал щодо організації і
проведення уроків з використанням ІКТ.
Другий етап – науково-дослідницький
Мета:
Обгрунтувати спосіб вирішення
проблеми з допомогою інновації.
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ
(дослідження проблеми)
Теоретичний аспект:
Систематизація та аналіз зібраного
матеріалу про педагогічну інновацію.
Цільове призначення ІКТ – розвиток
школяра
Концептуальні ідеї
1. Забезпечує доступ учнів до
нетрадиційних джерел інформації
2. Створює можливості для творчої
діяльності, формує професійні навички
3. Дає можливість реалізувати нові
форми та методи навчання
Якщо говорити про початкову школу, впровадження інформаційнокомп’ютерних технологій у навчально-виховний процес є доцільним і
перспективним. Розглянемо, що дає впровадження ІКТ для учнів початкової
школи.
Досьогодні провідне місце у викладанні предметів займають традиційні
засоби – дошка, крейда та друковані джерела. Завдяки ж використанню ІКТ
навчальне середовище можна доповнити відео, звуком, анімацією. Усе це
здійснює значний вплив на емоційну сферу молодшого школяра, сприяючи
підвищенню пізнавальної активності, підвищенню інтересу до предмета та
навчання взагалі, активізації навчальної діяльності учнів. Тим більше, що
молодші школярі уже готові до роботи з ІКТ: вони знають, що таке комп’ютер, у
більшості випадків уміють ним користуватися, у них відсутній психологічний
бар’єр: діти не бояться, що зламається машина, не вистачить знань упоратися з
нею.
Учителю застосування ІКТ дозволяє економити час і максимально
ефективно вирішувати повсякденні справи і обов’язки як фахівця: готуватися до
уроків, батьківських зборів, виховних годин, різноманітних виступів на педрадах,
засіданням МО, семінарах; оформлювати документацію; в оперативному режимі
відслідковувати результати навчальної діяльноссті учнів; налагоджувати
спілкування з батьками своїх учнів, обмінюватися з колегами досвідом роботи,
власними методичними надбаннями, обговорювати з ними актуальні питання
навчання і виховання школярів, швидко отримувати й систематизувати потрібну
інформацію. Таким чином, упровадження ІКТ полегшує роботу вчителя, а
навчання дітей робить більш цікавим і ефективним.
Застосування комп’ютера на уроках у
початковій школі має декілька режимів
Демонстраційний (демонстрація певної
навчальної інформації);
Індивідуальний (організація
індивідуальної роботи учнів);
Комбінований (застосувапння на одному
уроці і демонстрації, і індивідуальної
роботи).
Практичний аспект: самоаналіз
інформаційної технології навчання
Для роботи в демонстраційному режимі вчителю
достатньо мати на уроці один комп’ютер і
мультимедійний проектор, за допомогою якого
потрібна інформація виводиться на екран, як правило
у вигляді слайдів.
Щоб організувати індивідуальну роботу, кожен учень
має бути забезпечений персональним комп/ютером
У початковій школі ІКТ можна використовувати на
будь-якому етапі уроку: у процесі перевірки
домашньої роботи, актуалізації знань, вивчення
нового матеріалу, закріплення, повторення вивченого,
контролю, оцінювання.
Прогнозування:
Якісні показники:
Розвиток суб’єктності школяра,
Формування професійних навичок,
Розвиток творчості дитини
Прогнозування:
Кількісні показники:
Збільшення кількості школярів, які
обиратимуть доступ до нетрадиційних
джерел інформації в процесі навчальної
діяльності, аналізуватимуть і зможуть
брати відповідальність за прийняті
рішення на себе
Очікувана результативність
Для учнів:
Підвищення зацікавленості у якісному
багажі знань,
Ініціативність,
Розвиток творчих можливостей
Формування професійних навичок
Очікувана результативність:
Для вчителів:
Співпраця вчителя і учня на уроці
Можливість реалізувати нові форми і
методи навчання
Підвищення ефективності уроку
Третій етап – практико-орієнтований.
Мета: розробити персональну
технологію досягнення передбачуваного
результату
моделювання
Впровадження ІКТ
на уроках
у початкових класах
Розробка фрагментів
уроків з
використанням ІКТ
Створення
конструктора
уроку
Вивчення законодавчих
документів стосовно
використання ІКТ
Використання
інтернетресурсів
Створення
мініпрезентації
Організація і
проведення уроків
Опрацювання
теоретичного матеріалу
стосовно впровадження
ІКТ в освіту
Самовдосконалення
навичок роботи
з ІКТ
Конструювання:
Персонал-технологія вчителя щодо
досягнення передбачуваного результату
передбачає адаптацію інформаційної
технології навчання до конкретних умов
навчання школярів, її персоналізацію у
процесі практичного застосування
Етапи застосування
І технологічний етап.
Визначити місце технологічного уроку в системі уроків за
календарно-тематичним плануванням.
ІІ технологічний етап.
Розробити поурочні плани уроків з використанням даної технології.
ІІІ технологічний етап.
Апробувати на практиці розроблені технологічні уроки.
ІV технологічний етап.
Здійснити самоаналіз ефективності застосування інформаційної
технології навчання на практиці
V технологічний етап.
Узагальнити власний досвід упровадження даної технології.
Четвертий етап упроваджувальнорезультативний
Мета: упровадити інновацію в
практику
Програмування
Термін реалізації проекту:
2011-2015 навчальні роки
І етап – Підготовчий (2011-2012
навчальний рік)
ІІ етап – Моделювальний (2012-2015
навчальні роки)
ІІІ етап – Узагальнювальний (2015 рік)
Планування і реалізація
План заходів і реалізації проекту у 2011-2012 н.р
.
№ п/п
Назва заходу
Термін
виконання
1
Здійснити самодіагностику готовності до
впровадження інформаційних технологій навчання
Вересень травень
2
Опрацювати технологію векторного аналізу готовності
вчителя до проектно-впроваджувальної діяльності (О.
Мариновська. Школа векторного проект-дизайну. –
Івано-Франківськ: Гостинець, 2008.)
січень
3
Зібрати та систематизувати теоретичний матеріал про
інформаційні технології навчання
Упродовж року
4.
Ознайомитися з досвідом застосування ІКТ на
практиці
Упродовж року
5.
Розробити поурочні плани технологічних уроків та
апробувати їх на практиці
Жовтень березень
6.
Виступити на районному МО заступників директорівз
навчально-виховної роботи з презентацією проекту
грудень
7.
Укласти технологічне портфоліо
Протягом року
8.
Поділитися досвідом застосування інформаційних
технологій навчання на засіданняі шкільного МО
квітень
9.
Упорядкувати дидактичні матеріали до технологічних
уроків
Квітень - травень
Примітка
Документ
Категория
Презентации по биологии
Просмотров
138
Размер файла
1 135 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа