close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Проект ,,Мисия Доброволец“

код для вставкиСкачать
ПРОЕКТ
,,МИСИЯ ДОБРОВОЛЕЦ“
Проектът се разлизира с финансовата подкрепа на Подпрограма 3 ,, младежко
доброволчество и участие в доброволчески инициативи’’на Национална програма за
младежта 2011-2015 към Национален център ,,Европейски млажедки програма и
инициативи“
Що е то доброволец?
Какво е да си ДОБРОволец-това е начин на живот, на мислене! Това е
нужда да помагаш на другите, да си полезен за себе си и обществото!
А защо да си ДОБРОволец?
-защото получаваш лично удовлетворение, че помагаш на другите
-срещаш нови и интересни хора
-забавляваш се
-доброволният труд е изключително ценен в Западна Европа от
университети и работодатели
- развиваш допълнителни знания и умения
-може да добавите този опит в афтобиографията си
-за да изразите активната си гражданска позиция
Доброволците...
извършват своята дейност напълно безплатно, или в
определени условия при минимално заплащане и
осигуряване на условия на живот, при работа в чужбина.
Кратко представяне
Фокусът на проекта „Мисия Доброволец„ е насърчаване на
неправителствените организации, на територията на област
Благоевград, работещи с доброволци и обединяването им в ефективна
мрежа за запознаване на младите хора с ценностите на
доброволчеството и насърчаването им да извършват доброволна
дейност. Реално в района съществува възможност за развитие на
младежките дейности и доброволчеството, но липсва първоначалния
тласък, както и сътрудничество между институциите и НПО сектора.
Този проект е опит за постигане на реални резултати за обединение на
младежките неправителствени организации и неформални структури
в една обща мрежа за споделяне на информация, свързана с
доброволческата дейност и нейното промотиране сред младите хора.
Цели на проекта
-Подпомагане на местните неправителствени организации в работата им с доброволци
и подготовка на младежки лидери за управление на доброволчески инициативи;
-Ангажиране на институциите, отговорни за образованието в създаване на диалог с
НПО сектора;
-Осигуряване на заетост през свободното време на младите хора чрез извършване на
доброволна дейност:
-Повишаване активността на младите хора и тяхната готовност да извършват
доброволен труд;
-Увеличаване на броя на младите хора, готови да се включат в доброволчески
акции,както и акциите и инициативите, включващи младежи доброволци;
-Промяна на нагласите на местното общество и показване на ползите от доброволния
труд;
-Създаване на добри практики в работата с доброволци и управлението на
доброволчески инициативи;
-Увеличаване броя на организациите, работещи с доброволци;
-Популяризиране на неформалното образование.
Дейности № 1 и №2
Дейност 1: Срещи с НПО от
област Благоевград
Период:
Януари
Февруари
Април
Цел на срещите:
Създаване на мрежа от НПО,
работещи с доброволци,а и не само, на
територията на област Благоевград
-Вземане на решение за дейността на
мрежата-разпределяне на задачи и
отговорности;
-Подготовка за
създаването
на
доброволчески портал
Дейност 2: Обучение на
младежки лидери
Период:
Февруари
Цел:
Разработване на обширна методология за
работа с доброволци.
Придобиване на нужни знания и умения за
управление на доброволчески инициативи и
подобряване на компетенции за работата с
доброволци. Също така теми като :
Начини за ръководене на екип
Разпределяне на ресурси и време
Добри практики за планиране, привличане на
финансови ресурси
Дейности №4, №5 и №6
Дейност 3: Създаване на
доброволчески портал и мрежата
от неправителствени структури
Дейност 4: Информационните
срещи с младежи от 14-те общини
в област Благоевград
ще се създаде ефективно работеща
мрежа
от
неправителствени
организации
и
структури
в
благоевградска област и ще се улеснят
организациите
в
търсенето
на
доброволци за включване в техните
инициативи, проекти и т.н
-младежите да получат достатъчно
информация
свързана
с
доброволчеството - места, където
могат да извършват доброволна
дейност,
как
да
се
включат,
възможности да бъдат доброволци в
чужбина и тн.
-повишаване нивото на информираност
сред младежите, тяхната готовност по
отношение включване в доброволчески
инициативи, което ще доведат до повече
младежи, склонни да дарят своя труд в
полза на обществото.
-Популяризиране идеята за
доброволчеството сред младежите
Дейност 5: Създаване на рекламни
материали
-Информиране на обществеността и
популяризиране на проекта.
-Увеличаване броя на младежите
доброволци
-Популяризиране на доброволческия порт
Контакти на организацията домакин
Сдружение ,,Алтернативи Интернешънъл“
Тел: 0883499125 / 0883377582
Email:alternativi.international@gmail.com
WEB: www.alternativi-bg.org
www.forvolunteers.wordpress.com
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
14
Размер файла
5 863 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа