close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

47 Тянь-Шань таулылы Ґлкесініѕ

код для вставкиСкачать
Тянь-Шань тауы
20. 04.11 ж
8?А? сынып
География саба?ы
47. Тянь-Шань таулы
?лкес?н?? ?аза?станда?ы
тау жоталарына ?ыс?аша
сипаттама
Тянь-Шань таулы ?лкес?-Азия
материг?ндег? е? ?р? тауларды? б?р?.
Тянь-Шань тауы жоталарыны?
орналасу ба?ытына ?арай:
? 1.Солт?ст?к Тянь-Шань
? 3.Батыс Тянь-Шань
? 2.Орталы? Тянь-Шань
? 4.Шы?ыс Тянь-Шань
Тянь-Шань таулы ?лкес?н?? ?аза?станда?ы тау
жоталарына:
- Солт?ст?к
Тянь-Шань
- Батыс
Тянь-Шань
Солт?ст?к Тянь-Шань
?ле Алатауы-Солт.
Тянь-Шань. ?иыр
Солт?ст?г? ?ана
?зынды?ы 350 км.
ен? 30-40 км
Тал?ар шы?ы
Кетпен жотасыБатыс б?л?г?
?зынды?ы 300км.
Е? би?к жер?
3638м
Шу-?ле тауы?ле-Алатауыны?
Солт?ст?к-батыс б?л?г?ндег?
жал?асы
Батыс Тянь-Шань?аза?стан жер?нде
?ыр?ыз Алатауынан басталады
?ыр?ыз АлатауыК?нгей Алатауыны?
Батысында ор.
?зын. 375 км.
Батыс Алемендин шы?ы
4875 км
?аратау-?аза?стан
жер?нде созылып жатыр
?зынды?ы 420 км
Абсолютт?к би?кт?г?
2170 м
?гем жотасыны?
?аза?стан жер?не
батыс беткей? ?ана к?ред?
А?су-Жаба?ылы
?оры?ы 1926 ж
?аза?стан таби?ат зоналары ?анша?а б?л?нед??
Орманды дала
зонасы
7%
Дала зонасы
26%
Ш?лейт зонасы
23%
Ш?л зонасы
40%
Тянь-Шань таулы ?лкес?ндег? би?кт?к белдеул?к
3350 м
М?нг? ?ар
Белдеу?Бактерия,балдыр,
?аларын
2700-3100 м
Субальп?л?к,
Альп?л?к зона- к?кнар, сар?алда?,
жабайы жуа,е?л?кг?л?,тасжар?ыш
1300-1500 м
Дала зонасынан жо?ары
Орманды дала зонасы- жаб.алма, долана, итм?рын,
К?к терек
600-800 м
Жусанды-бетегел? ш?л зонасы?
жусан, а? жусан, бетеге.
?орытынды:
Тянь-Шань таулары Республикамызды?
шы?ысы мен о?т?ст?к-шы?ысында ке? к?лемд? жерд?
алып жатыр.
Тауларды? жер бедер? ?те к?рдел?. Тау т?збектер?н??
?атпарлануын нег?з?нен палеозойда ?алыптас?ан, ал
?аз?рг? жер бедер? тортт?к д?у?рде альп?л?к тау т?з?лу?нде
пайда бол?ан.
Тест
с?ра?тары
1.?Тянь-Шань? тауы к?мн?? атына бер?лген?
А. Н.И.Андрусов
Б. П.П.Семенов
В. И.В.Мушкетов
2. ?аза?стан жер?н Тянь-Шаньны?
?андай б?л?ктер? алып жатыр?
А. Солт?ст?к ж?не батыс б?л?ктер?
Б. Орталы?пен о?т?ст?к б?л?ктер?
В. Батыс ж?не шы?ыс б?л?ктер?
3. ?ле Алатауыны? е? би?к шы?ын ата
А. Бесбас?ан шы?ы
4622м
Б. Тал?ар шы?ы
4973м
В. М?зтау шы?ы
3816м
4506м
4. Солт?ст?к Тянь-Шань?а жататын тау т?з?лу
процес? ?л? то?тама?ан жас тауды ата
А. ?аратау
Б. Жо??ар Алатауы
В. ?ле Алатауы
5. ?ле Алатауыны? етег?нде ?андай ?аламыз
орналас?ан?
А. Тараз
Б. Астана
В. Алматы
6.?ле Алатауыны? таби?атын ?ор?ау
ма?сатында ?андай ?оры? ?йымдастырыл?ан?
А. Наурызым ?оры?ы
1930ж
Б.?ст?рт ?оры?ы
1984ж
В. Алматы ?оры?ы
1935ж
7. Батыс Тянь-Шань ?аза?стан жер?нде ?ай
жерден басталады?
А. Кетпен жотасынан
Б. ?ыр?ыз Алатауынан
В. Алтай тауынан
8. ?ыр?ыз Алатауыны? е? би?к шы?ын ата
А. Батыс Алемендин
шы?ы 4875м
Б. Тал?ар шы?ы
4973м
В. ?лкен Бо?тыбай
657м
9. Т?гелдей ?аза?стан жер?нде созылып
жат?ан жотаны ата
А. Сондалаш жотасы
Б. К?кшалтау жотасы
В. ?аратау жотасы
10. ?аза?стан жер?ндег? Тянь-Шань таулы
?лкес? ?андай зонада жатыр?
А. Ш?л зонада
Б. Орманды дала
зонада
В. Ш?лейт зонада
11. ?Ксерофитт? ормандар? ?ылым т?л?нде
?андай ма?ына беред??
А. ?алы? ормандар,
??р?а?шылы??а т?з?мс?з
Б. А?аш сирек ?сет?н,
??р?а?шылы??а т?з?мд?
В. Шал?ынды?
ормандар
Документ
Категория
Презентации по биологии
Просмотров
135
Размер файла
8 150 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа