close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Қазақ тілі біліміне үлес қосқан

код для вставкиСкачать
?аза? т?л? б?л?м?не ?лес
?ос?ан ?алымдар.
?ыс?ар?ан с?здер.
?
?алымны? ата ? ж?н?
?м?р с?рген
жылдары
Шы?армашылы? е?бектер?
1
Василии Васильевич Радлов
Белг?л? т?рколог, шы?ысты
зерттеуш? ?алым
1837 - 1918
Т?р?к тайпалы халы?тарды? ?дебиет ?лг?лер? ( 11
томды? )
Т?р?к т?л?н?? с?зд?г? ( 4 томды? )
С?б?р, Алтай, ?ырым,Т?рк?стан халы?тарыны?
?деби м?раларын жина?ан.
2
Василий Владимирович
Бартольд
Академик, шы?ыстану
?ылымыны? аса к?рнект?
?к?л?. Белг?л? тарихшы.
1869 - 1930
Шы?ыстану ?ылымыны? аса к?рнект? ?к?л?. ?
Жет?су тарихыны? шеж?рес? ? е?бег?н жаз?ан.
Орталы? Азия мен орта Азия тарихын
зерттеген.
3
Ны?мет Т?н?л??лы Сауранбаев
?аза? т?л б?л?м?н?? нег?з?н
салушыларды? б?р? т?колог,
филалогия ?ылымыны?
докторы, профессор
1910 - 1958
?аза? т?л б?л?м?н?? нег?з?н салушыларды? б?р?.
Жо?ар?ы о?у орындарында саба? берд?.
О?улы?тар жазды. Олар ? ?аза? ?деби т?л?н??
дамуында?ы Абайды? рол? ?, ? ?аза? т?л?н??
жасалуы ?, ? ?аз?рг? ?аза? т?л?нде диалект?лер
?, ? ?аза? ?деби т?л?н?? тарихын зерттеу
туралы ?.
4
??байдолла Айдаров
?алым, филология ?ылымыны?
докторы
1921 ж ту?ан
250-ден астам е?бег? бар. Олар т?рк? жазба
ескертк?штер?не арнал?ан. Жо?ары о?у орында
саба? беред?. О?улы?тар жазды. 10
монография мен о?улы? к?не т?рк?
ескертк?штер?н?? т?л?н?? ?аз?рг? ?аза? т?л?не
жа?ынды?ын зерттеп, д?лелдеген.
Т?рбиел?ден ? т?л?м,
?алымнан ? ?ибрат
В.В. Радлов туралы ма?л?мат
В.В. Бартольд туралы ма?л?мат
Н.Т. Сауранбаев туралы ма?л?мат
?. Айдаров туралы ма?л?мат
Кестемен ж?мыс
?
?
?
??рмалас с?йлем деп ?андай с?йлемд? айтамыз ?
??рмалас с?йлем ??рамына ?арай неше т?р? бар ?
?ыс?ар?ан с?здер деген?м?з не ?
М?т?нмен ж?мыс
(ой ? ?оз?ау)
Жер бет?не сары ала жапыра?тарын т?г?п,
?о?ыр к?зде кел?п жетт?. Тамыздан кей?н
сы??ырла?ан ?о?ырауын со?ып, балаларды о?у
б?л?мге ша?ырып, ?ырк?йек ес?кт? ?а?ты. ?ырк?йек
? б?л молшылы?ты? айы, береке бастауы. Б?л
айда жаз бойы тынышты? ??ша?ында тербел?п
жат?ан дала г?р?лдеген мотор даусынан оянып,
е?бек ?уен?не б?ленед?. ?ырк?йекте дала т?с?н
?н тербейд?. Ол асты? ?н?.
С?зд?кпен ж?мыс ( бер?лген
с?здерден с?з т?кестер?н
??растыру )
?
?
?
?
?
?
?
?
Зерттеуш? ? исследователь
Нег?з?н салушы ? основоположник
К?рнект? ?к?л? ? видный представитель
М?ра ? наследие
Жетекш?л?к етт? ? руководил
?ылыми ? зерттеу ? научное исследование
Саяси - ?леуметт?к ? социально ? политическое
Зерттеуш? ?алым, шы?ыстану ?ылымы, нег?з?н салушы,
т?ркологияны? к?рнект? ?к?л?, м?ра ?алдырды, ж?мысына
жетекш?л?к етт?, ?ылыми ? зерттеу ж?мыстары, саяси ?леуметт?к м?селелер.
С?йлемге синтаксист?к
талдау жасау
?
?
?
?
1884 Ресей ?ылым академиясына м?шел?кке
сайланды да, т?рк? т?лдер?н?? аса к?рнект?
маманы, б?л?мпазы атанды.
Бартольд ? ?р? ?алым, ол шы?ыс халы?тарыны?
м?дениет? мен тарихын зерттеген.
1932 жылдан бастап ол жо?ар?ы о?у
орындарында саба? берд?, о?улы?тар жазды,
студенттер мен аспиранттарды? ?ылыми ?
зерттеу ж?мыстарына жетекш?л?к етт?.
?алым ?. Айдаровты? 250 ? ден астам е?бектер?н
жазып, оны т?рк? жазба ескертк?штер?не арна?ан.
Фонетикалы? талдау:
т?рк?,
? ?алым,
? саба?,
? е?бек.
?
Тест с?ра?тарына жауап беру
1. Сызбаны толы?тырындар
??рмалас с?йлем
/
|
\
?
?
?
2. Н. Сауранбаев неш?нш? жастан бастап жо?ар?ы о?у орындарында саба? берген ?
А) 1938
?) 1932
Б) 1928
3. ? ?аза? т?л?н?? жасалуы туралы ? дейт?н е?бект?? авторы к?м ?
А) В.В. Бартольд
?) ?. Айдаров
Б) Н. Сауранбаев
4. С?йлемд? д?рыс ??ра?дар
1
2
3
4
Бар,
е?бег? 250 ? ден астам
?. Айдаровты?
5. В.В. Радлов неш?нш? жылы ту?ан ?
А) 1837
?) 1840
Б) 1910
6. Он б?р томды? ? Т?рк? тайпалы халы?тарды? ?дебиет ?лг?лер? ? е?бег?н?? авторы.
А) В.В. Бартольд
?) Н. Сауранбаев
Б) В.В. Радлов
7. В.В. Бартольд ?ай жерд?? тарихын зерттеген ?
А) Алтай
?) Орталы? Азия мен Орта Азия
Б) ?ырым
8. Н. Т. Сауранбаев к?м ?
А) Шы?ысты зерттеуш? ?алым
?) ?йг?л? тарихшы академик
Б) ?аза? т?л б?л?м?н?? нег?з?н салушыларды? б?р?, т?рколог, филология ?ылымдарыны? докторы, профессор
9. 250 ? ден астам ?ылыми ? зерттеу е?бек жаз?ан ?алым ?
А) ?. Айдаров
?) Н.Т. Сауранбаев
Б) В.В. Радлов
10. Ма?ал ? м?телд?? жал?асын тап
?ылым - ?, б?л?м - ?, Сызбаны толы?тырындар
?орыту с?т?
Адам ?з ?м?р?н?? суретш?с?. Ол ?м?рд? сырлап
бояу?а, ажарлау?а, ?шекейлеп ?рнектеуге е?бек
етед?. Осы жолда ол ?з?н?? ойын, к?ш?н, ?уатын
сары етед? де, ?м?рд? ?з та?ынан ??латпайды.
Д?ниеде нен? арман етсе? де, ?здемей ?олы?а
т?спейд?. Керег??д? ?здеу жолында жалы?па да
тары?па. Сонды?тан да балалар келешекте
азамат, азаматша болып, ?м?рдег? ?о?амда ?з
орны?ды табу?а талпын. Жет?ст?ктерге жет, жас
?рпа?.
?йге тапсырма: ? ?аза? т?л?н зерттеген
?алымдар ? ой тол?ау жазу
Документ
Категория
Презентации по литературе
Просмотров
36
Размер файла
320 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа