close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Процеса на бюджетиране и

код для вставкиСкачать
СЪДЪРЖАНИЕ:
Изпълнение на бюджета
Държавен бюджет – класификация,
разходи за отбрана – като % от БВП,
дейности, източници и направления на
разходите;
Финансов мениджмънт в Министерство на
отбраната
Реализация
на
програмен
бюджет
Политики и програми в МО и БА
Планиране на бюджета и
бюджетен календар
2
СТРУКТУРА НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ
ДЪРЖАВЕН
БЮДЖЕТ
БЮДЖЕТ НА
СМЕТНАТА ПАЛАТА
ДРУГИ
АВТОНОМНИ
БЮДЖЕТИ
БЮДЖЕТ НА
СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
ЦЕНТРАЛЕН
БЮДЖЕТ
РЕПУБЛИКАНСКИ
БЮДЖЕТ
БЮДЖЕТ НА ДЪРЖ.
ОРГАНИ (МО)
ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ – ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ
ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ
І Общи държавни служби
ІІ Отбрана и сигурност
ІІІ Образование
ІV Здравеопазване
V Социално осигуряване,
подпомагане и грижи
Отбрана
VІ Жилищно строителство,
благоустройство, комунално
ІІ функция
Полиция,
вътрешен ред и
сигурност
стопанство и опазване на
Отбрана и сигурност
околната среда
VІІ Почивно дело, култура,
регионални дейности
VІІІ Икономически дейности
и услуги
Съдебна
власт
Администрация
на
затворите
Защита на
населението,
управление и дейности
при кризи, стихийни
бедствия и
аварии
ІХ Разходи некласифицирани
в други функции
Разходи за отбрана
Разходи за отбрана
в размер на
2,6% от БВП
в т.ч. средства за МО
в размер на 2,55% от БВП
Разходи за отбрана
не по-малко от 1,5% от
БВП
СОЦИАЛНО
ОСИГУРЯВАНЕ,
ПОДПОМАГАНЕ И
ГРИЖИ
ДРУГИ
ДЕЙНОСТИ
ОТБРАНА
БЮДЖЕТ
НА
МИНИСТЕРСТВО
НА
ОТБРАНАТА
Чл. 227 от
ЗОВСРБ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
1
ВТОРОСТЕПЕНЕН
РАЗПОРЕДИТЕЛ
15
ВТОРОСТЕПЕННИ
РАЗПОРЕДИТЕЛИ
ВМА
Централна
3
администрация
ОБРАЗОВАНИЕ
ВТОРОСТЕПЕННИ
РАЗПОРЕДИТЕЛИ
ВА “Г.С. Раковски”
НВУ “В. Левски”
ВВМУ “Н. Вапцаров”
ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА
ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
СОБСТВЕНИ
ПРИХОДИ
ЗАКОН ЗА
ДЪРЖАВНИЯ
БЮДЖЕТ
ВЪНШНИ
СРЕДСТВА
БЮДЖЕТНА
СУБСИДИЯ
ПРОГРАМА FMF
ЦЕЛЕВИ
СРЕДСТВА
храна
ТЕКУЩА
ИЗДРЪЖКА
облекло
СОЦИАЛНО
ОСИГУРЯВАНЕ
медикамент
и
материали
горива,
вода,
енергия
БЮДЖЕТ
НА
МИНИСТЕРСТВО
НА
ОТБРАНАТА
външни
услуги
ЗАПЛАТИ И
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
ЗАПЛАТИ
ДРУГИ
ПЛАЩАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННИ
РАЗХОДИ
КЛАСИФИКАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ
Ведомствени разходи
разходи, които имат пряко
отношение към дейността на
програмата и постигане
на поставените цели
Администрирани разходи
разходи по следните параграфи:
§ 40-00 Стипендии;
§ 42-00 Текущи трансфери, обезщетения
и помощи за домакинства;
§ 43-00 Субсидии за нефинансови
предприятия;
§ 46-00 Разходи за членски внос и
участие в нетърговски организации и дейности
ТИ
ЦП
Основни моменти при
извършване на корекция
по бюджета
Основание за извършване на корекцията:
закон за устройството на държавния бюджет
( от 01.01.214 г. – Закон за публичните финанси )
други нормативни основания, ако има такива
Мотиви за предложената корекция
Очаквани резултати от извършването на корекцията
Посочва се увеличението / намалението на РАЗХОДИТЕ както следва:
Политика………
Програма……..- ………..лв.
Функция………-…………лв.
Група…………-……..лв.
Ведомствени разходи……………..в.т.ч.
Персонал……………лв./ § 01-00…§ 08-00/;
Издръжка…………….лв./§ 10-00….§ 46-00/
Капиталови разходи…………….лв./§ 51-00….§ 55-00/
Администрирани разходи……………….в.т.ч.
§ 40-00 Стипендии;
§ 42 -00Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата;
§ 43-00 Субсидии за нефинансови предприятия;
§ 46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
ПЛАНОВИ И ФАКТИЧЕСКИ РАЗХОДИ
НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
млн.лв.
Финансов мениджмънт в
Министерство на отбраната
Структура на системата
Управление на
плащанията
чрез Себра
Програмно
планиране на
бюджета
Управление на разходите
за инвестиции и материалнотехническо осигуряване
Счетоводно
отчитане и
анализи
Система за
финансов
мениджмънт
Управление на
бюджета през
годината
Финансово управление
и контрол
Цели на новата система
Да се интегрират процесите на
Планиране
Прогнозиране
Програмиране
Контрол
Анализ
Плащане
Бюджетиране
Осчетоводяване
в единен режим за управление на финансовите
ресурси на Министерството на отбраната и
Българската армия, съвместим с изискванията
на пазарната икономика
Цели на финансовия мениджмънт
Основна цел
Интегриране процесите на планиране, прогнозиране,
програмиране, бюджетиране, разходване, осчетоводяване, анализ и
контрол в единната система за управление на финансовите ресурси по
начин, съответстващ на реалните пазарни условия.
Оперативни цели:
1. Алтернативно едногодишно и средносрочно планиране на
бюджета;
2. Постигане на оптимален баланс между финансовата
макрорамка и ресурсите за отбрана;
3. Управление на бюджета в реално време;
4.Функциониране на системата за анализ и контрол, улесняваща
отчитането на бюджетните операции;
5. Своевременно и прецизно изготвяне на необходимите отчети
на Министерство на отбраната пред Министерство на финансите,
Сметна палата, Народно събрание, Министерски съвет и
международни органи и организации.
Финансов мениджмънт в
Министерство на отбраната
Участници в системата
Първостепенен разпоредител
Второстепенен
разпоредител
Структури, подчинени на
Второстепенния разпоредител
( формирования )
Второстепенен
разпоредител
СХЕМА
за планиране, разпределение на средствата и
финансиране на поделенията по бюджета на
Министерството на отбраната
ФИНАНСОВО
УПРАВЛЕНИЕ - МО
Други служби
Централни
осигуряващи органи
Вещеви отдел
Други служби
Управление
“Планиране на финансовите и
материалните ресурси - ГЩ
Отдел
въоръжение
Продоволствен
отдел
Други
служби
Финансов отдел на
вид въоръжени сили
Служба АВ
Вещева служба
Продоволствена
служба
Други
служби
Финансово отделение на
корпус
Служба АВ
Продоволствена
служба
Вещева служба
Други
служби
Служба АВ
Финансова служба
на съединение
Вещева служба
Продоволствена
служба
Други
служби
Вещева служба
Служба АВ
Финансова служба на
войскова част
Продоволствена
служба
Децентрализирано осигуряване
Финансиране
Централизирано осигуряване
Организационна структура
Министър на отбраната
Дирекция
“Планиране на
отбраната”
Дирекция “Планиране и
управление на
бюджета”
Генерален Щаб
Единен
разплащателен център
Управление “Планиране
на отбраната и
въоръжените сили”
ЛОГИСТИКА
Второстепенни
разпоредители
Финансови отдели
Корпуси
Финансови отдели
Бригади
Финансови служби
Изнесени части
Изнесени части
Финансови органи
Финансови органи
Недостатъци на финансовата
система:
многозвенна система за разпореждане с бюджетни кредити и
голям брой налични банкови сметки;
планиране, разпределение и отчитане на финансовите средства по функционален
принцип и структури, а не по дейности, свързани с поставените цели и програми;
отчитане на касова основа, което не дава информация за поетите задължения
и фактически извършени разходи;
липса на система за оценка и определяне на алтернативни решения за
разпределението на ресурсите, при което да се постигне максимален
резултат от вложените финансови средства;
преобладаващи касови плащания.
СХЕМА
НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ И ФУНКЦИОНАЛНИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ДИРЕКЦИЯ
“ПЛАНИРАНЕ, ПРОГРАМИРАНЕ И БЮДЖЕТ” С ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ОРГАНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Агенция за
икон.
анализи и
прогнози
ПЪРВОСТЕПЕНЕН
РАЗПОРЕДИТЕЛ
МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
НАРОДНО
СЪБРАНИЕ
(комисии)
Н О И
ПЛАНИРАЩИ ОРГАНИ
Отдел
“Бюджет”
Отдел “Планиране на
отбранителните ресурси”
Отдел “ЕФП за МТО и ИП”
МЕЖДУНАРОДНИ
ФИНАНСОВИ
ИНСТИТУЦИИ
ДППБ
Н С И
ВТОРОСТЕПЕННИ
РАЗПОРЕДИТЕЛИ
Н А Т О
19+1
ВОЕННИ
ФОРМИРОВАНИЯ
ОБЩА
АДМИНИСТРАЦИЯ
НА МО
СПЕЦИАЛИЗИРАНА
АДМИНИСТРАЦИЯ
НА МО
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И
СОЦ.ПОЛИТИКА
СТРУКТУРНА СХЕМА
за нивата на управление при планиране и разработване
на бюджета на Министерство на отбраната
ПЪРВОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ
МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
1
ДИРЕКЦИЯ “ППБ”
6
Дългосрочно
планиране и
средносрочни
прогнози
2
3
Средносрочни бюджетни
прогнози, годишен бюджет и
месечни лимити за разход
4
ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ
(ПРОГРАМНИ РЪКОВОДИТЕЛИ)
ПОДЧИНЕНИ СТРУКТУРИ
(РЪКОВОДИТЕЛИ НА
ПОДПРОГРАМИ И
ПРОГРАМНИ ЕЛЕМЕНТИ)
5
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
СТРУКТУРНА СХЕМА
за нивата на управление при планиране и разработване
на бюджета на Министерство на отбраната
1) Министерството на отбраната получава указания от Министерство на
финансите за разработване на тригодишна бюджетна прогноза;
2) Изготвят се указания за програмиране на министъра на отбраната и се
изпращат до ВРБК и програмните ръководители;
3) ВРБК и програмните ръководители изготвят програмни меморандуми по
4)
Основни програми за периода на програмиране;
5) Изготвят се указания за изпълнение на бюджетната процедура в
Министерството на отбраната;
6) ВРБК и програмните ръководители изготвят проект на бюджет, вкл.
актуализирани разчети за годините на средносрочната прогноза;
7) Министерството на отбраната разработва и представя в Министерство на
финансите проектобюджет за съответната година и актуализирани разчети за
годините на средносрочната прогноза.
СТРУКТУРНА СХЕМА
ЗАЯВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИМИТИ
Дирекция
“Инфраструктура
на отбраната”
Дирекция
“Планиране, програмиране и бюджет”
ЕФП за МТО
и ИП
Бюджет
СКС
Второстепенни
разпоредители
Второстепенни
разпоредители
Министерство
на
финансите
БНБ
отдел
Сетълмент
Дирекция
“Финанси”
Второстепенни
разпоредители
СЕБРА
Формиравания
Формирования
Формирования
Търговски
банки
СТРУКТУРНА СХЕМА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЛАЩАНИЯТА
СКС
Министерство
на
финансите
Дирекция
“ФИНАНСИ”
Ц
П
Методология
и
отчети
СЕБРА,
Второстепенни
разпоредители
Т
И
Второстепенни
разпоредители
Т
И
Формирования
Формирования
СЕБРА
лични и
осиг.плащания
БНБ
отдел
“Сетълмент”
Търговски
банки
Формирования
доставчици
заплати
други
данъци
Заявяване на средства за участие в мисии
Дирекция
“Планиране, програмиране и бюджет”
Дирекция “Финанси”
Отдел
“Бюджет”
Второстепенни
разпоредители
с бюджетен кредит
Съвместно командване
на силите
Изнесени
части
Изнесени
части
Изнесени
части
Организация на плащанията при участие в
мисии
БНБ
отдел
Сетълмент
Търговски
банки
Дирекция “Финанси”,
Отдел ” СЕБРА,
лични и осигурителни плащания”
СЕБРА
платежни
нареждания
Търговски
банки
Второстепенни разпоредители с
бюджетен кредит
и/или подчинените им структури
СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ
НА СИЛИТЕ
лимити
заявка
Дирекция “ППБ”
Отдел “Бюджет”
Мисии и операции зад граница в които участва
Република България за периода 2002-2011г.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
МНОГОНАЦИОНАЛНИ СИЛИ;
МИСИЯ - БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА;
МИСИЯ - КОСОВО;
МИСИЯ - АФГАНИСТАН;
МИСИЯ - ИРАК;
МИСИЯ УЧАСТИЕ НА АН 26 /само за 2003г. и 2004г./;
МИСИИ НА ООН;
УЧАСТИЕ С ВОЕННИ НАБЛЮДАТЕЛИ И ЩАБНИ ОФИЦЕРИ В ЕТИОПИЯ И
ЕРИТЕЯ (UNMEE), ЛИБЕРИЯ (UNMIL) И КОСОВО (UNMIK)
МИСИЯ АКТИВ ИНДЕВЪР;
СИЛИ ЗА ОТГОВОР НА НАТО (NRF) ;
ЛЕКОПЕХОТНА РОТА НА ЕС;
МИСИИ И ОПЕРАЦИИ ПО РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ И НАРОДНО
СЪБРАНИЕ;
МИСИЯ - ЛИВАН.
УЧАСТИЕ НА КОРВЕТА "БОДРИ" В BLACKSEAFOR
ПРОЕКТ СПАРТАН
УЧАСТИЕ В EUFOR- TCHAD/RCA
УЧАСТИЕ В ГРУЗИЯ
УЧАСТИЕ В СОМАЛИЯ
УЧАСТИЕ В ХАЙТИ
УЧАСТИЕ В АКТИВАЦИЯ НА ОПЕРАТИВНАТА ГРУПА ЗА ЧЕРНОМОРСКО
СЪТРУДНИЧЕСТВО В “BLACK SEAFOR"
ПОЛИТИКИ И ОСНОВНИ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
Политика
“Отбранителни способности“
Политика
“ Съюзна и международна сигурност“
Основна програма 1
„Подготовка и използване
на въоръжените сили”
Основна програма 2
„Управление на човешките
ресурси и резерв”
Основна програма 3
„Сигурност”
Основна програма 5
„Медицинско осигуряване”
Основна програма 6
„Военно-патриотично възпитание и
военно-почивно дело”
Основна програма 7
„Изследвания и технологии”
Основна програма 8
„Военно образование”
Основна програма 9
„Административно управление и
осигуряване”
Основна програма 4
„Членство в НАТО и
Европейския съюз и
международно сътрудничество”
Основна програма 10
„Военна информация"
СВЕТОВНИЯТ ОПИТ
“Програмно бюджетиране” ~ “Бюджетиране, ориентирано към
резултатите” ~ “Бюджетиране по продукти/услуги” ~ “Система за
планиране, програмиране и бюджетиране”
ИСТОРИЯ
САЩ – 1949 г. - Комисията “Хувър”
САЩ – 1961 - 1971 г. - “Система за планиране-програмиране-бюджетиране”
САЩ – 1973 г. – “Управление по цели на политиката”
САЩ – 1977 г. – “Бюджетиране на нулева база”
САЩ (в наши дни) – “Бюджетиране на изпълнението”
Австралия – “Бюджетиране по ползи/ефекти”
Нова Зеландия – “Договорни споразумения”
Страни членки на ЕС – “Бюджетиране по дейности”
ДЕФИНИЦИЯ
Бюджет, ориентиран към резултатите е този, който представя:
- целите, за които е необходимо съответното финансиране;
- разходите по програми, изпълнението на които ще доведе до постигане на целите;
- количествена информация, измерваща постигнатия резултат и изпълнението по всяка програма.
Политика ” Отбранителни способности ”
Стратегическа цел
Основната стратегическа
цел е изграждането на единен
комплект Въоръжени сили с
балансирани способности по
всички компоненти за
решаване на целия спектър от
задачи, породени от очакваните
Сценарии и анализи за развитие
на военностратегическата
среда на сигурност.
Приоритет е участието на
формирования от Въоръжените
сили в многонационални
съвместни и експедиционни
операции, заедно със
страните от НАТО и ЕС.
Оперативни цели
•
Осигуряване на условия за изпълнение на Плана за
развитие на Въоръжените сили.;
•
Ресурсно осигуряване на подготовката и участието на
формированията от Въоръженитесили в коалиционни
операции, операции на НАТО, ЕС и ООН, както и операции
на територията на страната.;
•
Поддържане на бойната подготовка наформированията
в съответствие с изискванията, стандартите и
практиките на НАТО.;
• Прилагане на Закона за резерва на ВС и преструктуриране
на системата на резерва в съответствие с
Плана за развитие на ВС.;
• Усъвършенстване на системата за медицинско осигуряване
на военнослужещите и цивилните служители от МО,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната
и БА чрез усъвършенстване на профилактиката, здравното
осигуряване, лечението и рехабилитацията.;
• Развитие и усъвършенстване на военно-образователната
система и осигуряване на обучението на военнослужещите за
придобиване на образование, квалификация, компетентности
и мотивация, съответстващи на необходимите отбранителни
способности на Въоръжените сили.
Политика “Съюзна и международна сигурност”
Стратегическа цел
Оперативни цели
•
Ефективно участие на
представителите на Министерството
на отбраната в процеса на вземане на
решения в НАТО с оглед реализиране
на целите и приоритетите на
отбранителната политика на Р
България в контекста на колективната
структура за сигурност и отбрана.
Активно участие във формиране на
политиката на НАТО и ЕС в областта на
сигурността и отбраната и изпълнение на
ангажиментите на Р България към НАТО,
ЕС и други международни организации.
•
Осъществяване на политико-военното
сътрудничество с държавите-членки
на НАТО, с цел постигане на повисока степен на доктринална и
оперативна съвместимост.
•
Поддържане на постигнатите
способности за осъществяване на
ранно предупреждение за
потенциални рискове и заплахи за
националната и колективната
сигурност и отбрана.
БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР НА
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НАРОДНО
СЪБРАНИЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
6
5
4
3
2
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
1
7
МИНИСТЕРСКИ
СЪВЕТ
БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
2014 – 2016 г.
1.МО представя в МФ 3 - годишна бюджетна прогноза по функции,
политики и програми
Срок: 22 февруари
2.Получаване от МФ на одобрените от МС основни допускания, 3годишната прогноза и разходни тавани
Срок: 17 април
3.Изготвяне на проект на Указания за програмиране за периода
2014-2016 г. и приемането им на Програмен съвет
Срок: 26 април
4.Разработване на програмните меморандуми по основни програми
за периода 2014 – 2016 г.МФ
Срок: 15 май
БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
продължение
5.Провеждане на програмен и бюджетен преглед на
разработените програми по утвърдената програмна структура
на бюджета на МО
Срок: 31 май
6. Разработване на Меморандум на програмните решения 2014
– 2019 г. и бюджетна прогноза 2014 – 2016 г. и обсъждане в СО и
ПС
Срок: 06 юни
7.Представяне в МФ на Тригодишната бюджетна прогноза
Срок: 06 юни
БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР НА
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
продължение
8.Министърът на финансите дава указания на ПРБК за
сроковете за подготовка и представяне на годишните им
проекти на бюджети за 2014 г. и актуализация на бюджетните
прогнози за 2015 – 2016 г.
Срок: 02 септември
9.ПРБК представят в срок определен от МФ проекта на бюджет
за 2014 г. и актуализираните разчети за 2015 – 2016.
Срок: м. септември
10.Министърът на финансите провежда консултации с ПРБК
относно проекта на бюджет за 2014 г.
Срок: м. септември
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
72
Размер файла
1 262 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа