close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
М.?уезов атында?ы
орта мектеб?
Химия п?н? м??ал?м?
?? санатты
П?н? : Химия
Сыныбы: 10 сынып
Та?ырыбы:
Галогендерге жалпы сипаттама
Саба?ты? ма?саты:
Б?л?мд?л?к:
О?ушылар?а галогендер туралы
толы? ма?л?мат бер?п,
оларды? физикалы? ж?не
химиялы? ?асиеттер?н,
?олданылуын ме?герту.
Дамытушылы?:
О?ушыларды? галогендермен
ж?мыс ?стеу
?аб?леттер?н арттыру.
Танымды? б?л?ктер?н,
п?нге деген
?ызы?ушылы?тарын дамыту.
Т?рбиел?к:
О?ушыларды ?орша?ан ортаны
?ор?ау?а,?жымды? ж?мыс
?стеу ?аб?лет?не,?зден?мпазды??а,
жауапкерш?л?кке т?рбиелеу.
Саба?ты?
Т?р?:
?д?с?:
Жа?а ??ым
?алыптастыру
С?ра?-жауап,
жеке,топты?
ж?мыстар
К?рнек?л?г?:
Периодты? ж?йе,
интерактивт? та?та,
слайдтар,реактивтер
?йымдастыру
?й тапсырмасын тексеру
-Толы?тыру,с?йкест?к тест?
-Шы?армашылы? тапсырма
-?Ой ?оз?ау? с?ра?тары
Жа?а саба? баяндау
Б?л?мд? тексеру,саба?ты бек?ту
-Реакция те?деу?н ая?та
-Сызбан?с?амен ж?мыс
-Химиялы? домино
-Т?ж?рибеге ?арап реакция те?деу?н жаз.
-Есептер сыры
-Графикалы? диктант
?йге тапсырма
Ба?алау
Толы?тыру тест?.
1. К?к?рт ------- ?атты ------- зат.
2. ------- и?с? ш?р?ген ж?мырт?а т?р?зд?.
3. К?к?ртт?? ------- аллотропиялы? т?р
?згер?с? бар.
4. К?к?рт ?ыш?ылын ------- араластыру
?ш?н, ------- су?а аздап тамшылатып ??ю
керек.
Керект? с?здер: Сары, су?а, к?к?рт ? сутек,
кристалды, ?ыш?ылды, ?ш.
С?йкестенд?ру тест?.
1.
2.
3.
4.
5.
H2SO4
SO2
SO3
Na2SO4
H 2S
а) к?к?рт(?V) оксид?
?) к?к?рт сутек
б) к?к?рт ?ыш?ылы
в) к?к?рт (V?) оксид?
г) натрий сульфаты
SO3
SO2
Ой ?оз?ау? с?ра?тары:
?
-К?к?ртт?? периодты? ж?йедег? орнына сипаттама бер???з?
3 период,3 ?атар,6 топ,нег?зг?,рет.н.16
-Жер ?ыртысында к?к?ртт?? м?лшер? ?андай?
0,1 %
-К?к?ртсутекке ?андай байланыс т?н?
-К?к?рт оксидтер?н?? т?рлер??
Полюст? ков. байланыс
SО2 , SО3
-К?к?рт?ыш?ылын алу неше сатыда ж?ред??
3 сатыда
- К?к?рт?ыш?ылыны? т?здарын ?алай атайды?
сульфаттар
- VI топ элементтер?н ?алай атайды?
халькогендер
F2
Жоспар:
I2
1. Галогендерд?? периодты? ж?йедег? орны
2. Галогендерд?? физикалы? ?асиет?
3. Галогендерд?? химиялы? ?асиет?
4. Галогендерд?? ашылуы
5.Галогендерд?? ?олданылуы
Cl2
At
Br2
Д.И.Менделеевт?? периодты? ж?йес?
I
H
1
II
Li
2 Литий
III
3
Na
4
K
6
V
7
8
VI
9
VII
10
сутег?
3
11 Mg
22,9898
Cu
63.546
Медь
Rb
37
85.47
Рубидий
47
Ag
107.868
Серебро
Cs
55
132.905
Цезий
79
Au
196.966
Золото
65.37
38
87.62
Стронций
13 Si
26,9815
Sс
44.956
Скандий
112.41
Кадмий
Барий
Ртуть
Радий
La
138.81
91.224
Таллий
Ac
227.028
Hf
178.49
Свинец
104
Rf
[261]
Резерфордий
8
15.996
Фосфор
V
23
50.942
Ванадий
33
74.9216
Мышьяк
41
Nb
92.906
Ниобий
Сурьма
73
Ta
180.9479
Тантал
83
208.98
Висмут
105
Сера
Cr
51.996
Хром
Se
34
78.96
Селен
Mo
95.94
Молибден
Теллур
74
52
127.60
W
183.85
Вольфрам
Po
Дубний
Br
Бром
43
Полоний
[263]
Сиборгий
Гелий
Ne
10
20,18
18
Аргон
39,948
54.938
Железо
35 Kr
79.904
75
Co 28 Ni
58.933
Кобальт
99
126.904
Re
186.2
36
Криптон
101.07
102.905
Рутений
Ксенон
76
Родий
106.4
Палладий
131,3
190.2
192.2
Осмий
Иридий
86
Радон
[222]
Bh 108 Hs 109 Mt
[262]
Pd
Os 77 Ir 78 Pt
85 Rn
Борий
46
54
210
Астат
58.71
Никель
83,8
Tс 44 Ru 45 Rh
Рений
107
27
55.847
53 Xe
Иод
4,003
Mn 26 Fe
Технеций
I
2
17 Ar
35,453
Марганец
84 At
208.982
Db 106 Sg
[262]
25
He
Неон
Хлор
24
42
9
VIII
18.9984
фтор
32,064
51 Te
121.75
F
16 Cl
15 S
82 Bi
207.2
O
оттег?
30,9738
50 Sb
118.71
Гафний
81 Pb
204.383
Актиний
Zr
Цирконий
72
Азот
7
14.0067
32 As
72.59
?алайы
Лантан
88 89
[226]
Ti
47.90
Германий
49 Sn
N
14 P
28,086
Титан
114.82
Индий
Hg Tl
200.59
22
39 40
88.9059
Иттрий
56 57
137.34
6
12,011
Кремний
31 Ge
69.72
Галлий
Y
C
Углерод
Алюминий
Cd In
48
80
5
10 .811
Zn Ga
Цинк
Ba
Бор
20 21
40,08
30
Sr
В
12 Al
24,312
Кальций
87 Ra
[223]
Франций
4
9,012
Магний
19 Ca
39.102
Калий
29
Be
Вериллий
Натрий
Fr
Галогены
1.00797
6,939
5
III
II
1
I
IV
Элементтерд?? тобы
IV
V
VI
VII
[265 ]
Хассий
[266 ]
Мейтнерий
195.09
Платина
Периодты? ж?йе
I
I
1
II
2
III
3
4
IV
5
6
V
7
8
VI
9
VII
10
II
III
Группы элементов
IV
V
VI
VII
VIII
Фтор/Fluorum (F)
Жай затты?
сырт?ы т?р?
Ашы? сары т?ст?
улы газ
Электронды?
??рылысы
Тоты?у д?режес?
ты?ызды?ы
[He] 2s2 2p5
Бал?у
температурасы
?айнау
температурасы
53,53К
?1
1,108 г/см ?
85,01 К
Периодты? ж?йе
I
I
1
II
2
III
3
4
IV
5
6
V
7
8
VI
9
VII
10
II
III
Элементт?? топтары
IV
V
VI
VII
VIII
Хлор / Chlorum (Cl)
Жай затты?
сырт?ы т?р?
Сары жасыл
т?ст?,?тк?р и?ст?.
Электронды?
??рылысы
Тоты?у д?режес?
Ты?ызды?ы
[Ne] 3s2 3p5
Бал?у
температурасы
?айнау
температурасы
172.2 К
7, 6, 5, 4, 3, 1, ?1
1,56 г/см ?
238.6 К
Периодты? ж?йе
I
I
1
II
2
III
3
4
IV
5
6
V
7
8
VI
9
VII
10
II
III
Элементтерд?? топтары
IV
V
VI
VII
VIII
Бром / Bromum (Br)
Жай заттарды?
сырт?ы т?р?
Электронды?
??рылысы
Тоты?у д?режес?
Ты?ызды?ы
Бал?у
температурасы
?айнау
температурасы
?ою ?ызыл т?ст?
с?йы?ты?, ?тк?р
и?ст?
[Ar] 3d10 4s2 4p5
7, 5, 3, 1, -1
3,12 г/см?
265,9 К
331,9 К
Периодты? ж?йе
I
I
1
II
2
III
3
4
IV
5
6
V
7
8
VI
9
VII
10
II
III
Элементтерд?? топтары
IV
V
VI
VII
VIII
Ио?д / Iodum (I)
Жай заттарды?
сырт?ы т?р?
Металды?
жылтыры бар ?ара
к?лг?н т?ст?
кристалл
Электронды?
формуласы
Тоты?у д?режес?
Ты?ызды?ы
[Kr] 4d10 5s2 5p5
Бал?у
температурасы
?айнау
температурасы
386,7 К
7, 5, 3, 1, -1
4,93г/см?
457,5 К
Периодты? ж?йе
I
I
1
II
2
III
3
4
IV
5
6
V
7
8
VI
9
VII
10
II
III
Элементтерд?? топтары
IV
V
VI
VII
VIII
Аста?т / Astatium (At)
Жай заттарды?
сырт?ы т?р?
Электронды?
формуласы
Тоты?у д?режес?
Бал?у
температурасы
?айнау
температурасы
?ара к?к т?ст?
кристалды зат
Радиоактивт?
элемент
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6
p5
7, 5, 3, 1, ?1
517 К
582 К
Химиялы? ?асиеттер?
Металдармен
К?рдел? заттармен
Бейметалдармен
2Au + 3F = 2AuF
F + 2H O =HF +O
H +F = 2HF
2Na +F = 2NaF
Cl + 2KBr = 2KCl + Br
Xe + 2F = XeF
Mg +I = MgI
KI + Br = 2KBr +I
2P + 5F = 2PF
Фтор элемент?н?? ашылуы
1886 жылы французский химиг? А.
Муассан электролиз ?д?с?мен фторсутектен
фтор газын б?л?п алды.
?олданылуы
органикалы? ?осылыстар синтездеуде,
шыны ??деуде, а?ашты ш?руден са?тауда, т.б.
ма?саттарда да ?олданылады. ?с?мд?ктер мен
жануарлар, адам ?м?р?нде
де елеул? р?л ат?арады.
Ауыз суда жет?спесе т?стер???з
ауыратын болады.
Т?с пастасы ??рамында
Анри
Муассан
(1852 ? 1907)
Хлор элемент?н?? ашылуы
1774жылы швед о?ымыстысы К.
Шееле хлор газын ал?ан.
1812 жылы Гей-Люсеок газге хлор
деген ат берд?.
Карл
Вильгельм
Шееле
(1742 ? 1786)
?олданылуы
1 Пластмассалар, бояулар алуда
2. Мата мен ?а?аздарды а?арту.
3. Ауыз суын зарарсыздандыруда
Бром элемент?н?? ашылуы
1825
жылы
французский
химиг?
А.Ж.Балар бром элемент?н ашты.
?олданылуы
?нерк?с?пте
сурет, кино материалдарын жасауда,
медицинада д?р?-д?рмектер алуда,
?штен жанатын двигательдерд??
(авток?л?к, авиация) бензин сапасын
жа?сартып, этилдеуде ?олданылады.
Нерв ж?йес?н реттейд?.
Антуан Жером
Балар
(1802 ? 1876)
Йод элемент?н?? ашылуы
1811 жылы французский химиг?
Бернар Куртуа йод элемент?н ашты.
1813
жылы
Ж.Л.Гей-Люссак
алын?ан элементт? йод деп атады.
?олданылуы
Бернар Куртуа
(1777 ? 1838 ) Те??з орман- жапыра?ы деп
аталатын ламинария балдырыны? ?
?рамында 0,1-0,6 %. Организмде йод
жет?спесе ба?ша?к?з ауруына шалды?ады,
сонды?тан ??рамында йоды бар асты пайдаланы?ыздар.
Медицинада д?р?лер даярлайды, тама? ?нерк?с?б?нде, фото,
кино ?с?нде, лабораториялы? реактив рет?нде де ?олданылады.
Астат элемент?н?? ашылуы
1869
Д.И.Мендеелеев астат элемент?н,болаша?та
алынатынын ?арастырды.
Ал?аш рет 1940 ж жасанды жолмен астат алынды
?олданылуы
Радиоактивт? элемент бол?анды?тан ?олданылмайды.
Реакция те?деу?н с?йкес?нше
ая?та
2H2 O + 2F2 =
2NaOH + H2 +Cl2
Xe + 2F2 =
2NaCl + I2
H2 + F2 =
2AuCl3
2Au + 3Cl2 =
XeF4
2NaCl + 2H2 O
=
4 HF + O2
2NaI + Cl2 =
2HF
1. С? ?NaС??NаОН?NаС??НС?
2. ? ? Н? ? К?? КОН
3. Вr ?НВr ?СаВr2 ? Са(ОН)2
Химиялы? домино
тапсырма
жауабы
1
Д
2
А
3
Б
1 К?м?с
хлорид?
А
NaCl
2 Ас т?зы
Г
Br2
3 Бромсутек
?ыш?ылы
Д
4 Кальций
хлорид?
Б
HBr
4
В
5 Бром
В
CaCl2
5
Г
AgCl
Химиялы? домино
тапсырма
1 Дала шпаты
2 Йодсутек
?ыш?ылы
А
Б
жауап
Н?
HCl
3 Т?з
?ыш?ылы
В
KClO3
4 Бертолле
т?зы
Г
KCl
5 Сильвин
Д
CaF2
1
Д
2
А
3
Б
4
В
5
Г
Т?ж?рибеге ?арай отырып
реакция те?деу?н жазу.
1
2
3
4
Есептер сыры
1.Есеп ??растырып, оны шы?ары?ыз;
43,5 т
xл
MnO +HCl = MnCl +H O + Cl
2. К?лем? 2 л сутектен ж?не 3 л хлордан т?ратын
?оспа жабы? ыдыста ?опарылады. Н?тижес?нде
жабы? ыдыста ?андай газ ж?не ?андай к?лемде
т?з?лед?.
3. К?лем? 80 мл, 10% т?з ?ыш?ылыны?
ер?т?нд?с? (? = 1,05 г/мл) мен к?лем? 100 мл, 6%
(? =1,0 г/мл) к?м?с нитратыны? ер?т?нд?с?
?рекеттескенде т?з?лген т?нбаны? массасын
аны?та?ыздар.
Графикалы? диктант
( и? - +, жо? - -)
1. Фтор к?шт? тоты?тыр?ыш:
2. Бром суда нашар ерид?:
3. Йод с?йы? газ:
4. Хлорды? атомды? массасы 35,5г. :
5. Фтор ?осылыстарда б?р валентт?:
6. Йодты? белсенд?л?г? жо?ары:
7. Бромды су бромны? суда?ы ер?т?нд?с?:
8. Галогендер 7 топта орналас?ан:
?йге тапсырма
Галогендер
Фтор,йод,хлор элементтер?н?? биологиялы? р?л?.
( шы?армашылы? ж?мыс)
Ба?алау
Салыстыру стратегиясы. Венн диаграммасы
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
146
Размер файла
3 081 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа