close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Слайд 1 - Открытые уроки | КТА 2014

код для вставкиСкачать
Амин тобы ? NH2.
Аминдер.
Анилин.
Аминдер деген?м?з ? аммиак (NH3) молекуласында?ы б?р, ек?
немесе ?ш сутек атомдарыны? орнын к?м?рсутек радикалдар
бас?ан ?н?мдер.
Аминдерд?
аммиак
(NH3)
молекуласында?ы
сутек
атомдарыны? орнын бас?ан радикалдарды? санына ?арай ?ш
?арай б?лед?:
? (NH2) тобы ? амин тобы деп аталады. Аминдерд? аммиак
туындысы рет?нде немесе к?м?рсутек туындысы рет?нде
?арастыру?а болады.
Мысалы:
Изомериясы. Аминдерде т?збек ж?не радикалды?
орналасу изомериялары болады. Мысалы:
Физикалы? ?асиеттер?. Аминдерд?? же??л ?к?лдер? ?
газ т?р?зд?, аммиакты? и?с?ндей и?с? бар заттар. Суда
жа?сы ерид?. Ал молекулалаы? массалары ауыр ?к?лдер?
с?йы? немесе ?атты к?йде болады. Молекулалы?
массаларыны? артуымен б?рге суда ер?г?шт?ктер? кемид?.
Химиялы? ?асиеттер?. К?птеген химиялы? ?асиетер? аммиак?а
??сайды:
1. Ауада жануы:
2. Суда ер?генде ер?т?нд?с?не лакмус тамызса?, с?лт?ге т?н
реакцияны к?рсетед?. Демек, аммоний гидроксид? т?р?зд?
орынбас?ан метил аммоний гидроксид? т?з?лет?н?? к?рем?з:
Суда ерит?н аминдерд?? аммиак?а ?ара?анда нег?зд?л?ктер?
басым болады. Себеб? аминдер молекуласында?ы к?м?рсутек
радикалдарыны? электрон ты?ызды?ы электртер?ст?г? басым
азот атомына ы?ысып, оны? донорлы-акцепторлы байланыс
т?зуге бей?мд?л?г?н арттырады:
3. ?ыш?ылдармен ?рекеттес?п, т?з т?зед? (бейтараптану
реакциясы):
Сонды?тан аминдерд? органикалы? нег?здер деп атайды.
Оларды т?здарынан к?шт? с?лт?мен ?сер ет?п, ы?ыстырып
шы?ару?а болады.
Мысалы:
Анилин. Анилин ? ароматты амин. Аммиак молекуласында?ы
сутек атомыны? орнын ? бензол са?инасы (фенил радикалы)
бас?ан ?н?м:
Анилин ? т?сс?з, май т?р?зд?, ?з?не т?н и?с? бар улы зат. Суда
аз ерид?. Ауада ашы? ?аланда тоты?анды?тан, ?о?ыр т?ст?
болып к?р?нед?.
Алынуы. Анилин ? химия ?нерк?с?б?н?? ма?ызды
?н?мдер?н?? б?р?. Ол барлы? боя?ыш заттарды алуда бастап?ы
?н?м болып саналады. Анилинд? ж?не бас?а да б?р?нш?л?к
аминдерд? алуды? орта? ?д?с? ? нитро?осылыстарды
тоты?сыздандыру ?д?с?. Б?л ?д?ст? 1842 жылы орыс ?алымы
Н.Н. Зинин ашты. Сонды?тан Зинин реакциясы деп аталады:
Химиялы? ?асиеттер?. Анилинн?? нег?зд?к ?асиет? ? жай
аминдерге
?ара?анда нашар. Оны? себеб?, анилин
молекуласында бензол ядросы болуына с?йкес туындайтын
атомдарды? б?р-б?р?не ?зара ?сер?не байланысты. Бензол
ядросыны? ? электрондар ж?йес? (фенол сия?ты) амин
тобында?ы азот атомыны? б?л?нбеген электрон ж?бын ?з?не
тартатынды?тан, амин тобыны? протонды тарту ?аб?лет?
нашарлайды:
Бензол ядросыны? ? электрондар ж?йес? (фенол сия?ты) амин
тобында?ы азот атомыны? б?л?нбеген электрон ж?бын ?з?не
тартатынды?тан, амин тобыны? протонды тарту ?аб?лет?
нашарлайды:
Демек, нег?зд?к ?асиеттер мына ретпен кемид?:
1. Амин тобы ?атысатын реакциялар:
2. Бензол са?инасы ?атысатын реакциялар.
Жо?арыда айтыл?андай, бензол са?инасында?ы 2,4,6к?м?ртек атомдарына электрон ты?ызды?ы артатынды?тан,
са?инаны? ?ш жер?нде орыбасу же??л ?тед?. Мысалы:
?олдануы. Аминдер д?р?-дермектер, полимерл?к материалдар
алуда ке? ?олданылады. Анилин ? ма?ызды амин. Ол
анилинд? бояулар, д?р?лер (сульфаниламидт?к шайырлар)
алу?а ж?мсалады
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
121
Размер файла
920 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа