close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Про впровадження нового Державного стандарту початкової

код для вставкиСкачать
Про впровадження нового
Державного стандарту
початкової загальної освіти та
реалізацію профільного
навчання в ЗНЗ області
Кирилюк Марина Вікторівна,
проректор ПОІППО
імені М.В. Остроградського
Державний стандарт початкової
загальної освіти
Постанова КМУ від 20.04.11 року
№462 «Про затвердження Державного
стандарту початкової загальної освіти»
(на сайті МОНмолодьспорту України
www.mon.gov.ua, Офіційний вісник
України, 2011 р., № 33, ст. 1378)
Державний стандарт
початкової загальної освіти
(поступово набирає чинності
з 1 вересня 2012)
Позитивними змінами Державного
стандарту початкової загальної освіти є
забезпечення наступності змісту
дошкільної та початкової загальної
освіти, а також впровадження
особистісно-орієнтованого підходу в
навчально-виховному процесі
початкових класів.
Перевагами затвердженого документа є
• розроблення єдиного змісту
стандарту для усіх мов навчання,
• використання здоров’язбережувальних
технологій
• та екологічна спрямованість освіти.
Іноземна мова з 1 класу
З 1 вересня 2012 року в загальноосвітніх
навчальних закладах України іноземна мова
буде обов’язковою для вивчення з 1-ого
класу.
МОНмолодьспорту України передбачається
внесення відповідних змін до навчальних
планів (1 година іноземної мови на тиждень)
та навчальних програм, видання підручників з
іноземної мови (англійська, німецька,
французька, іспанська) для 1-ого класу.
Нові програми з іноземної мови
затверджені, їх можна знайти на сайті
МОНмолодьспорту України за
електронною адресою:
www.mon.gov.ua/index.php/ua/
(у розділі «Дошкільна та загальна
середня освіта» - Програми для 1-4
класів ЗНЗ)
Кадрове забезпечення
• заплановано інструктивно-методичну нараду
для керівників РМО учителів іноземної мови
«Особливості викладання іноземної мови у 1ому класі»;
• до плану КПК на 2012 р. внесено курси
учителів англійської мови «Методика
викладання англійської мови у ДНЗ та 1-ому
класі ЗНЗ»;
• інститут планує виїзні експрес-семінари на
замовлення відділів освіти для вчителів, які
викладатимуть іноземну мову у 1 класі.
Інформатика з 2 класу
З 1 вересня 2013 року в 2 класі до
інваріантної складової Базового
навчального плану включено предмет
«Сходинки до інформатики», що буде
викладатися у 2 -4 класах початкової
школи
Програми та підручники
• програма «Сходинки до інформатики»,
підготовлена авторами: Морзе Н. В.,
Ломаковська, Проценко Г. О., Коршунова О. В.,
Ривкінд Й. Я., Ривкінд Ф. М.
(www.mon.gov.ua/index.php/ua/ у розділі
«Дошкільна та загальна середня освіта» Програми для 1-4 класів ЗНЗ)
• Остаточного документу щодо результату
конкурсу рукопису підручників до цього часу не
оприлюднено і тому сьогодні не можна сказати
за якими підручниками вивчатимуть інформатику
учні початкової школи.
Кадри
Пріоритет при виборі фаху вчителів, які
будуть викладати курс «Сходинки до
інформатики», рекомендуємо надавати
вчителям початкових класів.
За рішенням керівництва ЗНЗ цей курс
можуть викладати і вчителі
інформатики.
Підготовка вчителів
• На першому етапі педагогічні працівники
проходять один із тренінгів за програмою корпорації
Майкрософт «Партнерство в навчанні», «Цифрові
технології», Іntel® «Навчання для майбутнього» на
районному рівні до 30 січня 2012 року (Наказ
МОНмолодьспорту України від 3.01.2012 року № 3
“Щодо оволодіння учителями ЗНЗ ІКТ”)
• На другому етапі – підготовку за програмою
спецкурсу «Сходинки до інформатики» на
обласному чи районному рівні впродовж 2012-2015
років.
• Для вчителів інформатики, які будуть викладати у 24 класах курс «Сходинки до інформатики»,
протягом 2013-2015 років будуть проведені
спецкурси «Методика роботи у початковій школі».
Матеріально-технічна база
• Кількість учнів на 1 комп’ютер у закладах І
ступеня становить 38 учнів, у закладах І-ІІ та
І-ІІІ ступеня – 13 учнів.
• У Великобагачанському, Гадяцькому,
Глобинському, Зіньківському, Котелевському,
Кобеляцькому, Котелевському, Лохвицькому,
Новосанжарському, Полтавському,
Хорольському, Чорнухинському, Чутівському,
Шишацькому районах не всі ЗНЗ І ступеня
мають хоча б по 1 комп’ютеру.
Фізична культура
У розділі освітня галузь «Здоров’я і
фізична культура» базовим навчальним
планом передбачено 4 години на
тиждень
Програма
Розроблена та затверджена нова навчальна
програма з предмету «Фізична культура» для
учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних
закладів (автор Куцевич Т.Ю. та ін.).
Програма має свої особливості, однією з яких
є поновлення тестування учнів за видами
(швидкість, витривалість, гнучкість, сила,
спритність, швидкісно-силові якості), що були
відмінені в 2008 році в зв’язку з трагічними
випадками на уроках фізкультури.
Відмінені заліки з даного предмета та
проведення Державного тестування
учнів з видів спорту.
Одночасно зменшено кількість
контрольних нормативів із таких
випробувань, як швидкість та
витривалість. З цією метою в початковій
школі збільшено кількість годин у
розділі «Рухливі та спортивні ігри».
• Зміст уроку фізкультури та його
структура залишилася без зміни. Але з
метою адаптації учнів до фізичних
навантажень заборонено проводити
здачу контрольних нормативів з 1
вересня по 1 жовтня.
• Навчальна програма буде вводитися
поетапно з 2012-2013 навчального року
починаючи з 1 класу.
Кадри
На курсах підвищення кваліфікації вчителів
фізичної культури поводиться ознайомлення з
новою навчальною програмою.
На курсах підвищення кваліфікації учителів
початкових класів читається спецкурс
«Фізкультура у початковій школі».
У серпні 2012 року буде проведено інструктивнометодичну нараду для методистів районних
(міських) методичних кабінетів з даного питання.
Природознавство
Посилено природничу складову
стандарту, зокрема введено нову
освітню галузь «Природознавство», та
Базовим навчальним планом
передбачено на вивчення предмета по
2 тижневі години у 1-4 класах.
Варіативна складова
На варіативну складову відведено лише
по 2 години у 1, 2, 3 та 4 класах.
Рекомендуємо
• питання не залишити поза увагою;
• максимально швидко реагувати на всі вимоги
нормативно-правових документів, листів;
• чітко дотримуватися рекомендацій
МОНмолодьспорту України, ПОІППО по
впровадженню в практику роботи початкової
школи нового Держстандарту початкової
загальної освіти.
Профілізація старшої школи
Постанова КМУ від 23 листопада 2011 р. №
1392 «Про затвердження Державного
стандарту базової і повної
загальної середньої освіти»
(www.mon.gov.ua, в розділі Дошкільна і загальна
середня освіта)
Зазначений Державний стандарт
впроваджується в частині базової загальної
середньої освіти з 1 вересня 2013 р., а в частині
повної загальної середньої освіти — з 1 вересня
2018 року.
•
•
•
•
•
•
•
Державний стандарт включає такі освітні
галузі:
“Мови і літератури”,
“Суспільствознавство”,
“Мистецтво”,
“Математика”,
“Природознавство”,
“Технології”,
“Здоров’я і фізична культура”,
зміст яких послідовно взаємозв’язаний із
змістом відповідних освітніх галузей
Державного стандарту початкової загальної
освіти.
Акценти
• Навчальні програми стануть простішими
• Програми без повторів і дублювань
• Середня освіта більше пристосована до
життя, якісніша
• Співвідношення між інваріантною та
варіативною складовими становитиме
50% на 50%
Нормативно-правова база
•Законах України “Про освіту ” (2010 р.) ;
•Концепції профільного навчання у старшій школі (2009 р.),
•Державних стандартах базової і повної загальної середньої
освіти ( 2011 р.)
Концепцією профільного навчання (нова редакція) визначено,
що старша школа України має функціонувати як профільна.
Законодавчою та нормативно-правовою базою обумовлено, що
профільне навчання є потужним інструментом урахування
професійних інтересів старшокласників та їхніх перспектив на
майбутнє й потребує застосування особливих підходів до його
організації та управління ним.
•
•
•
•
•
•
Профіль навчання – це спосіб організації
диференційованого навчання, який
передбачає поглиблене і професійно
зорієнтоване вивчення циклу споріднених
предметів.
Основні напрями профільного навчання:
суспільно-гуманітарний (4)
філологічний (3)
природничо-математичний (11)
технологічний (2)
художньо-естетичний
спортивний
Суспільно-гуманітарний напрям
• В цілому філологічним напрямом в області охоплено
3 410 учнів. (2011-2012 н.р.). Порівняно з
попередніми роками це складало: 2850 учнів ( 20092010 н.р.), 2673 учні ( 2010 - 2011 н.р.).
• Загальна кількість закладів освіти з суспільногуманітарним напрямом навчання складає 18 % (85
шкіл, у яких навчається 2342 учнів). З них:
- 42 заклади з історичним профілем навчання (1087
учнів);
- 22 заклади з правовим профілем навчання (698 учнів);
- 21 заклад з економічним профілем навчання (557
учнів).
Природничо-математичний
напрям
Протягом останніх п’яти років кількість
навчальних закладів, у яких функціонував
природничо-математичний напрям,
змінилася таким чином:
Навчальний рік
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
К-сть закладів
155
147
124
122
122
К-сть учнів
5367
4912
3479
3052
3471
• Найбільша кількість загальноосвітніх
навчальних закладів, де діє
природничо-математичний напрям у
2011-2012 н.р. у м. Полтаві (22), м.
Кременчуку (12), м. Лубни (11),
Лубенському районі (9).
• В інших містах і районах області
охоплення природничо-математичним
напрямом включає від 1 до 5
навчальних закладів.
Профіль навчання має:
забезпечувати загальноосвітню
підготовку учнів
підготовку до майбутньої
професійної діяльності
Профіль навчання охоплює:
базові предмети (інваріант)
профільні предмети (для тих, хто
вибрав профіль+поглиблено)
курси за вибором
32
Концепція профільного навчання в старшій школі
Структура профільного навчання
Опанування змісту предметів на різних рівнях:
1. Рівень стандарту – обов’язковий мінімум змісту
навчальних предметів, який не передбачає
подальшого їх вивчення
Зміст навчання визначається державним
загальноосвітнім стандартом
33
Концепція профільного навчання в старшій школі
Структура профільного навчання
Опанування змісту предметів на різних рівнях:
2. Академічний рівень – обсяг змісту достатній для
подальшого вивчення предметів у вищих
навчальних закладах – визначається для
навчальних предметів, які є не профільними, але
базовими або близькими до профільних
Зміст навчання визначається державним
загальноосвітнім стандартом
34
Концепція профільного навчання в старшій школі
Структура профільного навчання
Опанування змісту предметів на різних рівнях:
3. Рівень профільної підготовки – зміст навчальних
предметів поглиблений, передбачає орієнтацію
на майбутню професію
Курси за вибором — це навчальні курси, які
входять до складу профілю навчання
35
Концепція профільного навчання в старшій школі
Структура профільного навчання
Основні функції курсів за вибором:
поглиблення і розширення змісту профільних предметів
забезпечення профільної прикладної
професійної спеціалізації навчання
початкової
Курси за вибором створюються за рахунок
варіативного (шкільного та регіонального)
компонента змісту освіти
Кількість курсів, що пропонується, має бути
надлишковою, з якої учень вибирає обов'язкові
36
Концепція профільного навчання в старшій школі
Форми організації профільного навчання
Внутрішньошкільні:
профільні
закладах
класи
в
загальноосвітніх
навчальних
профільні групи в багатопрофільних загальноосвітніх
навчальних закладах
профільне навчання за індивідуальними навчальними
планами і програмами
динамічні профільні групи (в тому числі різновікові)
37
Концепція профільного навчання в старшій школі
Форми організації профільного навчання
Зовнішні:
міжшкільні профільні групи
профільна школа інтернатного типу
опорна старша школа
навчально-виховний комплекс (НВК)
міжшкільний навчально-виробничий комбінат (МНВК)
загальноосвітні навчальні заклади на базі вищих
навчальних закладів
38
Концепція профільного навчання в старшій школі
Форми організації профільного навчання
Профільне навчання здійснюється у
загальноосвітніх
навчальних
закладах
різного типу:
однопрофільних і багатопрофільних школах
спеціалізованих школах
ліцеях
гімназіях
колегіумах
Загальноосвітній навчальний заклад
може мати один або декілька профілів
39
Концепція профільного навчання в старшій школі
Умови реалізації концепції
Вирішальною умовою реалізації концепції є
комплексне розв’язання питань, пов’язаних з
фінансовим, кадровим, навчально-методичним,
нормативно-правовим
і
організаційним
забезпеченням профільної школи
40
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
133
Размер файла
574 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа