close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Република Србија Министарство

код для вставкиСкачать
Република Србија
Министарство просвете и науке
Форум
Квалитет уџбеника за основне и средње школе
- Између струке и тржишта -
Весна Фила, помоћник министра
Београд, Привредна комора Србије
5. јул 2012.
1
Закон о уџбеницима и другим наставним средствима
• 11.09.2009. год. – Закон ступио на снагу („Службени гласник РС“ број
72/09)
• 2011. год. - МПН предложило Закон о изменама и допунама закона о
уџбеницима и другим наставним средствима, у коме је измењен и/или
допуњен 21 члан
• 27.01.2012. год. - предлог Закона достављен Народној скупштини
Републике Србије
• Предлог Закона о изменама и допунама закона о уџбеницима и другим
наставним средствима налази се на званичном сајту Народне
скупштине Републике Србије, у секцији „Закони у процедури“
2
Подзаконски акти за спровођење
Закона о уџбеницима и другим наставним средствима
•
Правилник о дозволи за издавање уџбеника - лиценци („Службени
гласник РС“ број 6/2010)
•
Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој
примени („Просветни гласник“ број 1/2010)
•
Правилник о плану уџбеника („Просветни гласник“ број 1/2010)
•
Правилник о Регистру издавача који су добили дозволу за издавање
уџбеника („Службени гласник РС“ број 21/ 2010)
•
Правилник о Регистру одобрених уџбеника („Службени гласник РС“ број
21/ 2010)
•
Правилник о издавању нискотиражних уџбеника („Службени гласник
РС“ број 30/ 2010)
3
Дозвола за издавање уџбеника - лиценца
УСЛОВИ:
1. Седиште у Републици Србији
2. Уредник за одговарајући предмет у основном образовању и васпитању,
односно за предмет или стручну област у средњем образовању и
васпитању
3. Издавачки план
4
Врсте и број издатих лиценци и број одобрених уџбеника
Врсте лиценци:
• За све нивое и све области образовања - лиценца типа А
• За поједине нивое и области образовања - лиценца типа Б
• За одређене уџбеничке комплете - лиценца типа Ц
Дозволу за издавање уџбеника - лиценцу добило 70 издавача
• 8 издавача - лиценцу типа А (ЈП „Завод за уџбенике“, Едука, Епоха,
Народна књига-Алфа, Клетт, Креативни центар, Бигз и Нови Логос)
• 61 издавач - лиценцу типа Б
• 1 издавач - лиценцу типа Ц
Од доношења Закона МПН издало око 1.000 решења којим се одобравају
уџбеници
за
остваривање
образовно-васпитног
рада
у
школи/предшколској установи
5
Одобрени уџбеници до краја јуна 2012. године
Установа
Број одобрених уџбеника
Предшколска установа
74
Основна школа
544
Основна музичка школа
44
Укупно
662
6
Одобрени уџбеници до краја јуна 2012. године на
језицима националних мањина
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Укупно
Албанци
1
0
4
3
3
1
2
3
17
Бугари
2
0
1
1
2
1
0
3
10
Мађари
2
5
8
6
7
8
10
21
67
Румуни
4
5
6
3
3
2
14
21
58
Русини
6
3
5
3
2
9
10
16
54
Словаци
3
4
5
4
4
4
17
16
57
Украјинц
и
Хрвати
2
2
1
1
1
0
0
3
10
2
4
3
4
11
8
8
9
49
Чеси
1
0
1
1
1
0
0
3
7
23
23
34
26
34
33
61
95
329
Укупно
7
Стандарди квалитета уџбеника и елаборат о рукопису
Национални просветни савет на предлог Завода за унапређивање
образовања и васпитања донео је Правилник о стандардима квалитета
уџбеника и упутство о њиховој примени
Стручну оцену квалитета уџбеника – комисија Завода
Предлог за одобравање уџбеника – Национални просветни савет
Решење о одобравање уџбеника – министар просвете и науке
Напомена:
- Издавач има право да од Националног просветног савета тражи
експертизу, уколико сматра да Завод није дао стручну оцену
квалитета уџбеника у складу са прописима
8
Употреба језика и писма
Уџбеник се штампа
•
На језику и писму које је у службеној употреби у Републици Србији (српски језик и
ћириличко писмо)
•
На језику националне мањине за ученике за које се образовно-васпитни рад изводи на
том језику
•
На одговарајућем страном језику
•
На језику знакова који одговара посебним потребама ученика који користе језик знакова
и средства тог језика
•
-
НАПОМЕНЕ:
Уџбеник верске наставе садржи и мишљење Комисије за верску наставу
Уџбеник на језику националне мањине садржи и мишљење надлежног националног
савета националне мањине
9
Одобравање уџбеника и наставних средстава
• Издавач- прибавља рукопис уџбеника, доставља елаборат МПН-у
• МПН- прослеђује рукопис и елаборат ЗУОВ-у
• ЗУОВ- даје стручну оцену квалитета рукописа уџбеника (комисију
формира ЗУОВ), прослеђује стручну оцену и рукопис уџбеника МПСу
• НПС- даје предлог за одобравање уџбеника (прегледачи НПС-а)
• МПН- доноси решење о одобравању уџбеника за употребу у
образовно-васпитном раду
10
Уџбеници за стране језике
• Страни уџбеник за страни језик одобрава се у складу са
Законом о уџбеницима и другим наставним средствима
• Захтев за одобрење уџбеника за страни језик страног издавача
може поднети и одговарајући стручни орган у школи
11
Уочене слабости у процедури одобравања уџбеника
• Дужина рокова
• Процедура за штампање нискотиражних уџбеника
• Финансирање уџбеника средствима републичког буџета за први
циклус ОШ
• Ново издање одобреног уџбеника
12
Хвала на пажњи
e- mail: vesna.fila@mpn.gov.rs
Web site: www.mpn.gov.rs
Тел/факс: +381 11 3616 293
13
Документ
Категория
Презентации по истории
Просмотров
5
Размер файла
470 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа