close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Apaitos batyr Zhalantos

код для вставкиСкачать
Басын Орталы? ?аза?стан таула-
рынан алатын ар?а ?зендер?н? ? б?разы солт?ст?кке ?арай ж??к?лсе, тек То?ырауын жеке дара о?т?ст?кке бет?н б?рып, Бал?аш к?л?не ??яды. То?ырауын ?зен?н? ? осы ?асиет?н: ?л?м? ?ос ?ыршынны? ?к?нд?рд?, Ал Н?ра солт?ст? кк е бет? н б?рды. Созылды о?т?ст?кке б?рымдай боп, Асты да То?ырауын жет? ?ырды, - деп "?айдауыл Шеруке" дастаным-
да ?ле?мен ?рген ед?м. То?ырауын ?зен? ерте кезден-а? ?алы? елге жа?сы таныс. Ер Айбас Тайк?к атпен та?ы шапты, Арасын тамам жолды? оймен тапты. Дейт??ын ?зен? осы То?ырауын, Сол жерде ?ш к?н жатып то?ы-
рапты. Б?л "?озы К?рпеш - Баян с?лу" жырын жиын-тойларда жат?а айта-
тын ауылымызда?ы ?ста Л?пи а?са-
?алдан бала к?н?мде ??ла?ыма с???п ?ал?ан жыр жолдары. Ертеде То?ырауын бойында ит т?мсы?ы ?тпейт? н т?нып т?р?ан ?алы? то?ай ?с?пт?. Айбас батыр астында?ы Тайк?к атымен ?зеннен ?ту ?ш?н, то?айды ?ш к?н бойы айбалтаме н ?иып жол сал?ан к?р?нед?. Ж?с?п ?ожа Шайхислам?лыны? "?исса Наурызбай т?ре" дастанында: Жатайын То?ырауында ?ш к?н тосып, Ел-ж?ртты? ке?ес ??рсын басын ?осып. Мен ондай ?атын емес ?ашат??-
ын, Кетпейм?н жал?ан айтып, бекер шошып, - дейт?н шума?тан да ?за? жолдан ?ажып, шаршап келген жо-
лаушыларды? бел шеш?п, ат шал-
дыратын жайлы орындарыны? б?р? -
То?ырауын ?зен?н?? жа?асы бол?ан. Кей?н То?ырауын бойына Дадан Тобы?тыны бастап келген ?арамен-
де би т?ра?ты орын тепкен. Ке?г?рбай мен ?араменде би Шы??ыс тауыны? етег?нде басында ?атар отыр?андарымен кей?ндер? б?р-
б?р?не бетпе-бет кел?п ?ала беред?. Б?р шай?аста Дадан Тобы?тыны? бетке ?стар батыры Ба?ай о??а ?шады. Осындай ?олайсыз жа?дай Дадан Тобы?тыны? ?дере к?шулер?не ?кел?п со?тырады. Кер-
ней Жарыл?а п ба?ад?рд? ? ел?не жай?ас?ан ?араменде орны?ып, басы мен малы ?се бастайды. Б?рде ел аралау?а шы?ып бара жатып: Азия Транзит. - 2002. - N2.-39-42 б. - Егер Жарыл?ап батыр келе ?ал-
са, мал сойып, ?азан ас. Айран ?сынба, - деп ?араменде би б?йб?шес?не ерекше ескертед?. Б?р уа?ыттарда ?ареке? ?й?не Жарыл?а п кел? п т?сед?. Б?йб?ше жылы шыраймен ?арсы алып, т?рге шы?арады. Мал сойып, ?азан асу?а ?анша ы??айланса да Жарыл?а п асы?ыс екен? н айтумен болады. ?бден амалы таусыл?ан б?йб?ше д?м таттырмай ??р ж?бергенд? ?ят к?р?п, б?р тоста?ан ?йып т?р?ан ай-
ран ?сынады. Жарыл?ап айранны? бет?не ?за? ?арап отырып, еште?е демейд?. Айраннан ауыз да тимейд?. ?ынында?ы кезд?г?н алып айранны? бет?н ек? т?л?п, тоста?анды б?йб?шеге ?айтарып беред?. ?ле-шала орнынан т?рып, асы?ыс ж?р?п кетед?. ?й?не орал?ан со?, бол?ан жайды б?йб?шес?нен ест?ген ?араменде би: - Б?л жер енд? б?зге мекен бол-
майды екен, - деп То?ырауын бой-
ына ?арай ат басын б?рады. М?нда?ы ?лтеке мен Сарым ел? ??ша? жая ?арсы алып, То?ырауын ?зен?н?? Бал?аш?а ??яр са?асынан ?оныс беред?. Содан бер? Дадан То-
бы?ты ?лтеке-Сарым елдер?мен То-
?ырауын бойында тату-т?тт? ?м?р с?р?п келед?. ?ара, Шорда Се?к?бай, ?лтекеде Жидебай. Сарымда?ы Жала?т?с, Жан??тты мен Шабанбай. Тобы?тыда ?араменде, Кернейдег? Жарыл?ап, Ш?быртпалы А?ыбай, - деген ?анатты с?зд?? ел арасында айты-
луы тег?н емес. К?н? кешелер Жидебай, Шабан-
бай, ?араменде билерге, ?аза?ты? ел?м деп е??реп ?ткен ?ш арысы -
?лихан Б?кейханов, ?л?мхан Ерме-
ков, Жа?ып А?баевтар?а ас бер?п, д?б?рл? тойларын ?тк?зген А?то?ай ???р?, биыл То?ырауын табанында Жала?т?с батырды? 300 жылды?ын атап ?тпек. Жала?т?с батырды? атын ал?аш рет жетп?с?нш? жылдарды? ортасын-
да ест?д?м. Ата?ты шопан З?к?рия К?пбаев жайлы ма?ала жазу ?ш?н, сол к?с?н? арнайы ?здеп бардым. "Ж?мш?" совхозында?ы ?ыста?ынан жаз жайлау?а к?шкен екен. Сонда б?раз ??г?мелескен? м бар. Сырт ?а шы?ып, серуенде п ж?рген кез?м?зде: - Анау, м?нартып к?р?н?п т?р?ан Бектеуата тауына ?арашы. Бая?ы Жала?т?с бабамыздан аумайды, -
деп ?за? тамсана ?ара?анына та? ?алдым. - Ол к?с? к?м бол?ан? - деп с?ра-
дым, сол ?нс?зд?ктен кей?н. - Кешег? Жо??арлар?а ?арсы со-
?ыста Бал?аш к?л?нен бастап ?ара-
?анды бойында? ы Н?ра ?зен?не шей?нг? атамекен?м?зд? ?ор?а?ан ба-
тыр, - деп ?ыс?а ?айырды да, - ал, мына Бектеуата б?рын ?улиеата атаныпты. Кей?н б?реулерге ?нама-
?ан болуы керек. Солай ?згерткен, - дед? де т?нжырап б?раз т?рды. Екеум? з де б?р-б?р?м?зд? ?нс? з ??ыс?андай болды?. Ол кезде ?ткен тарих, кешег? бабаларымыз жайлы айту?а ешк?мн? ? ??д? рет? жет е бермейт?н. Сонды?тан ??г?мен? ?р? ?арай б?л та?ырып?а жал?астырма-
ды?. Кей?н З?ке? ??г?мес? к?п ой сал-
ды. Бектеуата тауын жыр?а ?осып, Жала?т?с батырга те?ед?м. ?улиеата атанды? о басында, ?з??е жаманшылы? жоласын ба. ?улие мен ??дай?а сенбейт?ндер, ?ртед? а? ордасын, ?орасында. ?улиеата б?рт?рл? шата? аты?, ?алай шола? белсенд? жата ала-
тын. ?згер?сс?з ?алдырса ?аз-?алпын-
да, ?ст? болып сия?ты шаталатын. Бола ма екен ел?р?п ?с?руге, К?з??ны бар к?мн?? б?л ес?м??де. Кеше зорлап к?ш?р?п кей халы?-
ты, Тырысты ?ой тарихтан ?ш?руге. ?ырандай ж?т? ?адап жанары?-
ды, Т?каппар шолып т?рсы? дала, ?ырды. Жандар? а ж?н-жосы?сыз т?л тиг?зген, Т?й?лген ашпайсы? еш ?аба?ы?-
ды. ?асиет?? ерекше жаратыл?ан, Хал?ы? са?ан сыйынып та? аты-
р?ан. Бектауата Жала?т?с батырдай-
сы?, К?р?нед? алыстан дара т?л?а?. Тарих?а ???лсек, ?ш Жала?т?с батыр бол?ан. Б?р? - ?алма? пен ?аза?ты? теке т?рес? Орб?ла? шай-
?асына жиырма мы? ?олмен келген Самар?анд билеуш?с?. Ек?нш?с? -
ата?ты тарихшы-?алым ?л?кей Ма-
р??лан айтып кеткен Жала?т?с. Ал, б?з ??г?ме еткел? отыр?ан Жала?т?с - Ар?ын тайпасы, ?ара-
кесек руыны? Сарым б?та?ынан шы??ан ба?ад?р. Ел ?ш?нде: "Ша?а-
дан ту?ан ?араменде бидей ед?" де-
ген на?ыл бар. Жала?т?с батырды? ?кес? Жансары. Же?гелер? ??лы? атап кеткен. Кей? н ?алы? елге ??лы? атымен жайыл?а н ?кес? а?айындар?а мей?р?мд?, елге беделд?, шаруа?ор адам болыпты. Атамекен? - Жез?аз?ан облысы, А?то?ай ауда-
ны, ?ызылара й тауыны? к?нгей?ндег? ?аратал ?зен?н?? бойы. Баласыны? ?лкен? Жала?т? с ?олына жастай найза алып, ел?н жаудан ?ор?ау?а ат салысады. Дау-
жанжалдар? а араласып, бил?к ай-
ту?а ?атысады. Абыз бабамыз ?аз-
дауысты ?азыбек бимен, Бал?аш к?л?н?? тет?скей?ндег? Тобы?тыны? ат?а м?нерлер?мен, Н?ра бойында?ы ?уанды?ты? белд? адамдарыме н ерте аралас?ан Жала?т?с ?з?н?? ба-
тылды?ымен, тап?ырлы?ымен ж?рт к?з?не шалынады. "Жауынмен жер к?геред?, бата-
мен ер к?геред?" дегендей к?с?л?г?не риза бол?ан дуалы ауызды ?ария-
лар ?олдарын жайып а? баталарын берген. Ата?-абыройы би?ктеген Жала?т?ске ж?рпы? ысты? ы?ыла-
сы б?рден ауады. Тобы?ты руын-
да?ы Жуантая ? Сазан- Шорта н ?з?н?? Ж?бек атты ?ызын айттырып келген Жала?т?ске ?затуы да сон-
ды?тан болса керек. Ж?бек ана Алтай, ?ж?бай, Толы-
бай деген балаларды ?м?рге ?келед?. Балаларды? ?ш?ндег? Алтайы ?кес? сия?ты батыл да ?жет болып ?сед?. Жастай ?кес?н?? со?ынан ер?п сан жоры?тар?а ?атысады. Шыны?ып шы?далады. Б??анасы бек?п, бел? ?атаяды. Алтайды? немерес ? ?ожамберд? ?лы Аманбай а?са?ал (ел ?ш? Аман?ан дейт?н) жасы ж?зге кел?п д?ниеден ?тт?. Сол к?с? Алтай батыр туралы деректерд? жетк?л?кт? б?лет?н. ?ара?анды ма?ында?ы Со-
?ыр ?зен?н?? жа?асында т?р?ан Жа-
ла?т?с бабамызды? ?бден тоз?ан шоша? бей?т?н т?р? кез?нде к?рсет?п кетт?, - деп ес?не алады Жез?аз?ан ?аласында т?ратын А?ылбек Шай?ы а?са?ал. ?улие тамам тауды? а?асындай, Кенел? ж?йр?к атты? та?асындай. Азия Транзит. - 2002. - N2.-39-42 б. Тукеде ?ас?ыр ?ш?к жа?асындай, Елге ба? ?онады ?ой жерде осын-
дай. Б?л жырды Бал?ашты? тер?с-
кей?н арала?анда киел? бабамыз Асан?ай?ы айтты деген ел арасын-
да с?з бар. Бал?аш к?л?нен бастап, ?о?ырат, ?улиеата, То?ырауын мен Н?ра бойын, ?лытау мен ?ара?анды ара-
лы?ында?ы сайын даланы д?шпан-
нан азат етуге ?атыс?ан Жала?т?с ба?ад?рге ?аздауысты ?азыбек би ерекше ден ?ой?ан. Б?рде ауылын шауып, жыл?ысын айдап кеткен ?алма? ханына ??н с?рай бар?анда бид?? ?асында?ы батырларды? ара-
сында Жала?т?с пен оны? баласы Алтай да бол?ан. ?азыбек бид?? бес ?лынан кей?н, Ма?хан ес?мд? ?ызы д?ниеге келед?. Бес а?асыны? ортасында ерке ?скен а?ылды ?ыз Жала?т?ст? ?натады. ?алма? ел?не бар?ан сапарынан м?нез?не ?аны?, жа?сы б?лет?н ?азы-
бек би ?ызыны? те??н тап?анына ризашылы? б?лд?ред?. ?ызылтас, Ж?мш? деген ш?райлы жерлерге к?ш?п келген Ма?хан Жала?т?стен Б?йгел, Бер?стен, Белтей, Серке де-
ген т?рт ?л к?теред?. Жала?т?с ?анжы?алы Б?генбай-
ды п?р т?т?ан. Ба?ад?рд? ? ?асында ж?р?п сан ?анды жоры?тар?а ?аты-
с?ан. Ата?ты Б?ланты шай?асында к?зге т?скен. Жа с батырлард ы т?рбиелеп, ма?ына шо?ырландыра б?лген. Сарыар?аны ем?н-ерк? н билеп-
т?стеуд? арман еткен ?алы? ?алма? ?ара?анды т???рег? н басып алу?а к?ш ж?мсайды. Жау?а Т?йте Жа-
рыл?ап, Керей Есей, ??л?? Жа-
ла?т?с, ?лтеке Жидебай, Т?ле?г?т ?асабай, ?ожа??л Тора?, Тобы?ты Байза? баста?ан батырлар ?арсы шабуыл?а шы?ады. Осы майдан т?р? нде Жала?-
т?ст?? к?з?не ?алма?ты? д?л ат?ан жебес? ?адалады. Батыр к?з?ндег? жебен? ?з? суырып алады. Б?ра? со-
?ысты то?татпайды. ?аза? ?олы же??ске жетед?. Жала?т?ст? ? б?р к?з? шы??ан ?зенд? ж?рт б?дан бы-
лай "Со?ыр ?зен?" дейт?н бол?ан. Осы о?и?адан кей?н Жала?т?с Со-
?ыр батыр атан?ан. Жала?т?ст? ? к?з?н?? ??ны ?ш?н ?алма? батыры жал?ыз ?ызы Айс?луды ?алы?-
ды??а берген. Айс?лудан - Естай, Есет, Р?стем, Батабай, К?бен деген балалар ту?ан. К?р?мжан Зейнеш?лыны? "Жа-
ла?т?с батыр" дастанында: Жала?т?с батыр бол?ан зама-
нында, Батырды? жау келмеген жана-
бына. Болыпты он жет? ?лы бабамыз-
ды?, Бар шы?ар сенер? де, жанары да, - деп жырлауы тег?н емес. Батырды? он жет? ?лыны? он ек?с?нен ?рпа? бар. ?ал?ан бес ба-
ласыны? ес?мдер? ел ес?нде са?тал-
ма?ан. Айс?лудан ту?ан балалары-
ны? к?б? алып к?шт?? иес? бол?ан. Естай деген баласынан Нарбота, одан Бай?онды, одан жаурыны жер-
ге тимеген палуан Ахмет ту?ан. Бабамызды? артына ?алдырып кеткен а?ыл-?сиет?, ?зг? т?лек, бата-
сы б?г?нде ел арасында айтылады. Мысалы, "Айтулы ерге о? тисе, ?инал?анын б?лд?рмес", "Жаудан к?ткен жа?сылы? - зары??анны? белг?с?", "Аш отырса ? да аман отыр". Жала?т?с батырды? ?м?р тари-
хын зерттеп ж?рген журналист?? б?р? - Мас??т Халиолла. Ол к?с?н?? жеке м?ра?атында атасы Халиолланы?, ?кес? Жабасты? ?олдарымен жазы-
л?ан шеж?ре бар екен. Ма?а? ата-
сынан ест?ген б?рнеше бата-т?лег? н ?ткен жылы "Бал?аш ???р?" газет?не жариялады. Жала?т?с елд? б?рл?к-ынтыма??а ша?ырып отыр?ан. Жаса?ан жал?ыз т?лег?м, Ел?ме бер?к б?рл?к бер. Ер?ме ер?к, т?рл?к бер. Жер?ме би?к шынар бер. ?лыма адал сы?ар бер. ?ызыма к?р?к, а?ыл бер. Жан ?иысар жа?ын бер. Ер?мн?? басын е?кейтпе. Алла ажалын ерте етпе. Т?лпарына ?анат бер, Бес ?ару - жау-жара? бер. С?р жебе б?збас сауыт бер, ?ал?ытпайтын ?ау?п бер. Байта?ым ?ш?н жан пида, ?иын?а салса?, салып к?р. Осы б?р иг? т?лег? к?н? б?г?нг?дей ест?лед? емес пе! Батыр 73 жасында жаз жайлауы Со?ыр ?зен?н?? бойында д?ниеден ?ткен. ?рпа?тары А?то?ай ауданы, "Ж?мш?" совхозында (кеншарды? орталы?ы "Жала?т?с батыр ауылы" атан?ан), Бал?аш, Жез?аз?ан, ?ара-
?анды ?алаларында т?рады. Кез?нде кел?ндер? ??рметтеп Ж?бек ананы "Тазаж?п", Жала?т?ст? Кершеуата атап кеткен. 1980 жылдары ?нуарбек Адам-
бековты? ?ол?а алуымен баба?а ескертк? ш ?ойылса, ?ткен жылы ?рпа?тары кесенес?н ?айтадан ?ал-
пына келт?рд?. ?ара?анды ?аласы-
ны? О?т?ст? к шы?ыс ауданына н ?р? рек "Орталы? Сарыар ?а" ?уежайына баратын ?лкен да??ыл-
ды? о? жа?ында, Со?ыр ?зен?н? ? жа?асында? ы би? к т?беден Жа -
ла?т?с батыр: "К?н? кешелер ?аза?-
ты? жалпа? даласын ?алма?тан бо-
сату?а к?ш ж?мсап ед?м. Енд? б?г?нг? ?рпа?ым ?з т?уелс?зд?г? н алып, ?з алдына жеке мемлекет бо-
л?анда мен? де ?мытпа?андарына ризамын" деп т?р?андай. ?йткен?: Сонау б?р Сарым бабадан, Б?р б?та? ед?? тара?ан. Араша т?ст?? айбат ?ып, Ал?анда д?шпан жа?адан. Аш б?р?дей жорыт?ан, Жауы?нан жо?сы? ?оры???ан. Шыр?ала? ?иын ша?тарда, Шы?арды? елд? торы??ан. ?р адам ?р жол та?дайды, Б?реуге д?ние, мал ?ай?ы. Апайт?с батыр Жала?т?с, Ерл?г?? ?мыт ?алмайды. Жидебай батыр, Жарыл?ап, Тид??дер жау?а арындап. Б?генбай ?ш?н кек алды?, Майдан?а к?р?п жалындап. Та?дырды? жолы ?атал тым, Ж?рты?нан адал бата алды?. Б?р к?з?? жау?а сада?а -
Кей?нде со?ыр атанды?. Да??ты ?аза? ?р? ?лын, Сарымны? сыйлап ж?рынын. "К?з?н?? ??ны ?ш?н" деп, Бер?пт? ?алма? с?луын. Д?шпанмен кеше алысты?, Досы?мен жа?ын танысты?. Ес?м?? к?кте ?алы?тап, Хал?ы?мен ?айта ?ауышты?. Сыбдыры болып ег?нн??, К?н н?ры болып т?г?лд??. Сапында б?рге келес??, Т?уелс?з ал?ан ел?мн??. Азия Транзит. - 2002. - N2.-39-42 б. ЖАЛА?Т?С БАТЫРДЫ? Т?ЛЕК-Б АТАСЫ: Айт?ан серттен айнытпа ?ар жаумасын, ?ан жаусын, ?ас д?шпаннан ?аймы?па. Жарат?ан ием ?олдай г?р, Айт?ан серттен айнытпа. ?айран ?л?м, аман бол, Айырылтып сенен ?ай?ыртпа. Жасын т?ссе басы?а, ?ал?аны? боп ?а?айын. ?ан т?леген ?алма?ты, Алдаспан боп шабайын. ?ауыш?анша к?н жа?сы, ?ош аман бол, а?айын. Не жауы?ды жайратам, Не а? ?л?м табайын. Арымнан жаным сада?а Жаныма малым пана ма, Арымнан жаным сада?а. ?анымны? т?й?р тамшысы, ?сиет?н етт? бала?а. К?белек ?уып, г?л терген, Жар с?й?п, ж?рек ?ртенген. К?нд?к ?аны? там?ан жер, Т?лпар м?н?п, ту ?стап, Жапыра жауды ?у?ан жер, Ж?г?т боп т?леп, б?л?а?тап, Сал-сер?л?к ?у?ан жер. Ана? сол - Алтын бес?г??, Сонымен асыл ес?м??, Сонымен би?к м?ртебе?, Сонымен жары? ?р к?н??. Сонымен г?лдер ерте???, ?ор?а Ана?ды-Жер??д?, С?йе б?л Ене-ел??д?. ?алма?ты? ?анын а?ызса? -
Аруа?ы ас?ан ?азысы?, Аты? ?алар ?ран боп, Алтынмен с?з?? жазылсын. С?рапыл жолда мерт болса? -
Ж?ма??а к?рер шей?тс??. Алапат жолда ?рт болса? -
Ас?ар таудан би?кс??. ?иямет жолда сыр берсе? -
Ж?рекке т?сер к?й?кс??. Хал?ы?ны? с?йер ?лы бол, А?ынны? тол?ау жыры бол. Намысы найза бала бер ?ан майданда мерт бол?ан, Ер иманын жолдас ?ыл. Артында ?ал?ан т?я?ын, Бет ?аратпас алмас ?ыл. Арыстандай айбат бер, Жолбарыстай ?айрат бер. Селт етпейт?н ж?рек бер, Ел ?амын жеген т?лек бер. Намысы найза бала бер, А?ылы кемел дана бер. ?ансызды ?рпа? санама, Туа ?алса, с?р? де, ?з?? берд??, ?з?? ал, Бастан ??ла? сада?а. Ту к?терер ша?ы? б?л Алладан б?йры?, ?рпа?ым, Ту к?терер ша?ы? б?л. ?айрат пен а?ыл ?ласып, Сар?ылмас б?ла?, а?ын ?ыл. Атаны? к?ш?н, ананы? с?т?н А?тайтын зауал к?н туды, Намысты, арлы азамат, Асынып сада?, жау ?уды. Б?лект?? к?ш?, найзаны? ?шы, Шешед? енд? б?л сынды. Жарат?ан жолын аша г?р. Д?шпанны? к???л?н баса г?р. ?айып ерен, ?ыры? ш?лтен, Бабай т?кт?, шашты ?зиз, ?з?? ?олда, бата бер. Табынарым - т???р?м У?, жарат?ан жаббар ием, Б?р ?з??е сыйындым. Бар ?улет?м, ?з?м де ??ла? кест? ??лы?мын, Адалды?, п?кт?к жолында ?иын?а сал ?иынны?. К?терем?н ?ы?? етпей, ?з?лгенше ж?лыным. Табынарым-т???р?м, ??ран-к?р?м - ?м?р??. Алла - б?р, Пай?амбар - ха?, ?з ?олы?да ?м?р?м. Т???рге тартсын тамыры? Т???рге тартсын тамыры?, Алыс?а жетс?н дабылы?. Ашуы?ды т?зг?ндеп, Тежеп ж?рс?н сабыры?. Айы? тусын о?ы?нан, Ж?лдызы? тусын солы?нан, К?н?? шы?сын ма?дайдан. Тас б?ла?тай сылдырап, Жыр т?г?лс?н та?дайдан. Жауы?ды жаншып, же??п ?айт, Алдында ?л? сап майдан. Ел?ме бер?к б?рл?к бер Жаса?ан, жал?ыз т?лег?м, Ел?ме бер?к б?рл?к бер. Ер?ме ер?к, т?рл?к бер. Жер?ме би?к шынар бер. ?лыма адал сы?ар бер. ?ызыма к?р?к, а?ыл бер. Жан ?иысар жа?ын бер, Ер?мн?? басын е?кейтпе, Алла ажалын ерте етпе, Т?лпарына ?анат бер, Бес ?ару - жау-жара? бер. С?р жебе б?збас сауыт бер. ?ал?ытпайтын ?ау?п бер. Байта?ым ?ш?н жан пида, ?иын?а салса? салып к?р. Боса?асын бер?к ет Уа, к?р?м Алла, М?хаммед Расулым. Т?лег?мд? ?абыл ет, ?ас?ретт? ел?мн??, ?асиет?н ла?ыл ет. Ф?ни, ба?и абыройын, Ажырамас сер?к ет. Ша?ыра?ын шай?алтпай, Боса?асын бер?к ет. ?умин. Аман бол, ел?м - арда?ым О, ту?ан жер, ту?ан ел, Кеудемд? т?сеп ?ор?адым. Шарша?анда - ?уатым, Ар?а с?йер ?ор?аным. Ш?лдегенде - к?усарым, Са?ын?анда - а?сарым. Б?р шыбындай жанымды, Б?р ?асы?тай ?анымды. Бойымда?ы барымды -
Жолына сен?? арнадым. Топыра? сенен б?йырса -
Мен?? де жо? арманым. Аман бол ел?м - арда?ым, Сен болса? т?гел жан-жа?ым. Сен т?р?анда айбарым, Б?зылмайды ?айма?ым. 
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
481
Размер файла
358 Кб
Теги
apaitos, batyr, zhalantos
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа