close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Arman asuynda

код для вставкиСкачать
А?то?ай ауданы ?А?то?ай? совхозыны? Е?бек ?ызыл Ту орденд? а?а шопаны, ?а-
за? ССР Жо?ар?ы Совет?н? ? депутаты И?с-
пек Ж?РКЕНОВК Е арнаймын. Та? келед?, та? келед? арайлы, К?м?с с?уле орап ал?ан ма?айды. Тау басына жолаушы к?н шы?ып ап, Т???рекке от жанарме н ?арайды. Осы с?тте орнар жерге н?р т?нып, Бар т?рш?л? к оянады б?лкынып Жасыл желек ш??ыла?а ?ызы?ып, Жа с баладай ?ол созады ?мтылып. К?н ?рмелеп к?зар шын?а жеткенде, Атырап?а алтын шуа? сепкенде И?спек те к?нмен б?рге оянып, Беттетед? отарын туу к?к белге. Т?руды ерте о бастан-ак ?нат?ан, Кызы?атын б?л ма?ай?а г?л ат?ан. Боз тор?айды? шырылымен та?да?ы, Ол шолатын бар айма?ты кыраттан. Б?р-б?р?не ?ызы?атын кашаннан, К?рген сайын шар? ?ратын жас арман. О?ан ?р кез танда?ы ?сем таби?ат, Сиякты-тын асылдарда н жасал?ан. ?уанышты? нышаны бар т?р?нде. Тамашалап т?р айма?ты б?г?нде. Ал ?з?н?? ж?рт б?лмейт? н сыры бар, Са?тап ж?рген ж?рег?н? ? т?б?нде. ?ойы жатыр тау етег?н б?ктерлеп, Ойы кетт? кыран ??стай к?кке ?рлеп. ?ткен к?нн?н шолып ед? ?здер?н, Т?ла бойын дуылдатт ы от кернеп, Еске т?ст? балалы? ша?, жасты?ы, Албырт кез?, н?рлы ?м?рге мас к?н?. ?опар десе, аударатын тауды да, Бойында?ы б?лан к?шт?? тас?ыны. ?ткен к?ннен кал?ан белг? к?п тег?, ?л? ес?нде со??ы ?о?ырау, мектеб?, ?теу ?ш?н азаматты? борышын, Армия?а сол к?з ж?р? п кеткен?. Абыроймен борышын б?л ат?арды, Талай рет сыйлы?тармен ма?талды. Командирден жа?сы леб?з ол жайлы, Келген к?н? ауыл болып шаттанды. Т?рш?л?кт? ? бар тынысын ??ып ап, К?ндер-к?ндер ?т?п жатты зымырап -Ж?беред?, - деген хаты, -таяуда, -
Келд? ?й?не ?уанышын б?рын ап. Дархан м?нез шат-шадыма н ?ауым?а, Еркелет?п, ер жетк?зген бауыр?а, Та?ат таппай хат ?з?нше оралды, Армиядан Желтауда? ы ауыл?а. Б?р? да?ы ?уанышпен ?арсы алды, -Тойым ба р,- де п ?кес? елге жар салды. ?р т?л?асын к?рген ша?та шыдамай, -На?ыз алыр!- де п ?лкендер тамсанды. Тым ерекше бейнеге б?р балап ап, Осылай ел айтып ж?рд? даралап. Ал ол болса, мау?ын басып тыны?ты, Ту?ан жер мен б?к?л елд? аралап. II. Ж?йр? к аттай аршыннда?ан ??лшынып, Батып ай мен ?тт? талай к?н шы?ып, Б?р к?н о?ан с?ра? ?ойды ?кес?, - Етпекш? с? ?- балам, ?андай т?рш?л?к? -Сан тарап?а тартар ?м?р жолдары, М?ндай жайлар. Мен? к?птен -тол?ады. Айтсам егер шынды?ты жасырмай, Мына б?р ой тым мазалап болмады: ?ке,- дед?,- ?ойшы болам, ?ой ба?ам, ?кес? айтты:- онда й с?зд? ?ой, балам. Б?р?м?зд? ?ойшылы??а жазып па, Д?рыс шы?ар тере??рек ойла?ан. Нес?не сен ?имайсы? б?л ?яны, Шарла одан да б?л?м сынды ?ияны. Институт ес?г?н б?р аша алмай, ?ткен? ме Ш?йбект? ? бар т?я?ы? С?л отырып:- Тында р болса?, сен мен?, О?ы?ан ж?н, осы а?ыл?а к?н,- дед?, ?ойшы болам деп, шыра?ым, жел?кпе, Шеш? м осы, ес?не алма ??ген?. Мынау ?ке? нендей бейнет к?рмед?, О?ыр ед?м жаста б?л?м бермед?. Ер?кс?зден ?ойшы болдым, б?л ж?мыс, Емес ?ал?ам ер?ккенн? ? ермег?. ?ке? с?з?н д?рыс тындап ??ып ал, Шопанды?тын сан алуан сыры бар. Сол сырларын б?ле алмай албырттар, Тез жерид?, бас?а жа??а б?рылар. К?р?п ж?рм? н талай сендей жастарды Б?т?ре сап мал со?ына ?аш?анды. Ж?г?ред? тая?ына ?ойшыны?, ?оя т?рып институт, бас?анды. ?ара?тарым, ж?мыс ?айда кетед?, ?стегенге т?р-т?рлер? жетед?. К?йбе?менен мал со?ында ж?ргенде Талай алтын уа?ытын ?тед?. Калай ?ана айтсам екен ??тырып, Уа?ытты алмау керек ?ттырып. О?у керек б?л?м??д? суытпай, Сонда ?ана к?рсетес? н мы?тылы?. Сонда ?ана ж?г?тс? ? сен, ерлейс??, Сонда ?ана ?ия т?ске ?рлейс??. Б?л? м алса? о?шау т?рар шо?ты?ын Баскалар? а т?зг?н??д? бермейс??. Осы болды то? етер?, айт?аны, Б?дан ?р? ?кес? т?к айтпады. Б?р?н ?нс?з тындап болды, б?ра? та Баласы да б?р бет?нен ?айтпады. ?йткен? ол туды осында, ер жетт?, Жа с ?иялын тым ертерек тербетт?. С??г?се егер тере??не ойларды?, Ту?ан жердей кереметт? к?рмепт?. С?йс?нгеннен ?а?ады ыл?и та?дайын, ?ара су да сез?лет? н балдайын. Оны? жанын бар к?р?н? с елт?т?п, Сонды?тан да ??мартатын ?рдайым. К?рген сайын бойын билеп б?р а?ын, Сонды?тан да ?имайтын да т?ра?ын. Кеудес?нде к?мб? р ?а?ып жатады, Са?-са? к?лген ерке а?ып б?ла?ы?. Б?рден баурап аударатын к???лд?, Ол с?йет?н дархан осы ???рд?. Бас?алар?а онша ?сер етпей ме? Ал ?з?не ж?ма?тай-а? к?р?нд?. Бала жаста ала ?ашкан арманын, Аралайтын То?ырауын талдарын. Ж?рт б?лмейт?н, ту?ан жер? н ?натып, И?спект? ? шопан болып ?ал?анын. Жаста ?тк?зген ?м?р?н? н к?ктем?н, С?юш? ед? кербез Желта у б?ктер?н. Ал б?г?н де сезбей ?алды ?алай тез, Арманыны? ас?арына жеткен?н. То?ырауын арнасында б?л?ынып, Жатыр айма? г?л-г?л жайнап ??лпырып, ?ткен к?нд? ес?не алып осылай, К?з тастады жан-жа?ына ынты?ып. III. ?айран байта? кербез далам к?с?лген, ?з??с?? ?ой баулып мен? ?с?рген. Сен? ?иып кетпеп ед?м алыс?а, А?ырында ба?ыт таптым т?с??нен-
Кезд? м талай ?ой ?аптатып кырларды, Ал, ?м?р? м е?бекпенен н?рланды. Орден та?ып ел аузына ?л?кт?м. Кеудемдег? б?р арманым г?л жарды. Б?л к?ндер? ерл?г?ме сенер к?м, Серт етсем б?р соны орындап берерм?н. Депутат боп мен Жо?ар? ы Советке, ??рмет?не елд?? ?аз?р б?ленд?м. Ата? бар деп, ?ол ?усырып жатпаймын. Аман сактап, малды к?т?п баптаймын. Халы? ма?ан к?п аманат ж?ктед?, Соны? б?р?н иг? ?стермен а?таймын. Тап?ан д?рыс, д?л орынды ?м?рден, Осынау сый бер?лген жо? тег?ннен. Б?л к?ндер? ойлайтыным та?атсыз Шы?сам болды халы? к?ткен сен?мнен. Осы ?ой тек бар арманым т?лег?м, Сол деп со?ар ж?дыры?тай ж?рег?м. Орындалса аманаты халыкты?, Борыштарым ?телд? деп б?лем?н. М?ндай к?рмет болатынын сезбед?м, А??ара алды б?л жайды сол кезде к?м? Шопан?а да б?л?м керек екен ?ой, Ты?дамап ем ?кем айт?ан с?здер?н: -?ай е?бект? ??лшынып б?р ?стесе?, Жетк?л?кс? з арт?анменен к?шке сен, Сол а?ылы д?рыс екен, сонды?тан Сырттан енд? о?у?а б?р т?спесем... Деп осылай тастады ойын т?й?п б?р, Та? самалы жар?ын ж?з? н с?й?п т?р. Ж? берд? -?ой атырапты ??лпыртып, ?зын к?рп?к к?н алтыннан ??йып н?р. Мал со?ында боска ?з? ж?рмепт?, Е?бекпенен бар ?м?р? г?лдепт?, Жа с та болса, ер шопан ол атанды, Сондыктан да, к?пке сыйлы ??рметт?. Сонды?тан да тынымсыз к?п ойлайды ?р е?бекпен достас?анды ?оймайды, ?Халы? ?ш?н жарал?ан? деп Ж?ркенов. Ма?танышпен айтады ж?рт ол жайлы. ??былыс?а толы ойлы жанары, Б?г?н та?ы ?ойын жайып барады. ???опан, ?р? парламентт? ? м?шес?-
?йткен? елд? ? ол сен?мд? адамы. Же?? с ?АШ?ЫНОВ Орталы? ?аза?стан.- 1967.- 1 ?азан (?233). - 4 б. 
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
92
Размер файла
158 Кб
Теги
arman, asuynda
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа