close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Elu orim

код для вставкиСкачать
1. Бос?а кетпей ?иялды? жетег?нде, Елд? сатып бил?кке к?тер?лме. К?зс?з бат ыр- б? р о?ты? б?лген д?рыс Бай бол?андар б?р ж?тты? екен?н де. 2. Бас?а т?лде тор?айдай жор?ала?ан, ?анат ?а?ып ?ша алмай торда ?алар. ?лт намысын таптайды до?ыздарша, ?з намысын ?ыз?ыштай ?ор?ама?ан. 3. Жыртып ??еш, б?лк?лдет? п к?мейд?, Бас?а т?лде с?йлейт?нд? жебейд? Б?л к?ндер? шо?пар алып ?лтына, Т?лден, д?ннен без?нгендер к?бейд?. 4. Жас с?бид? шипагердей демейт?н, Бес?к жыр ??нда?ында б?лейт?н. Бой?а с??ген ананы? а? с?т?мен, Ана т?л?м ?алай болар ?гей т?л?! 5. Дана с?здер ?ал?ан би, ?азылардан, ?алт ж?бермей ж?рекке жазып ал?ам, С?йек - сая? к?зеткен ?йш?г?нде, Д?б?радан шы?пайды азулы арлан. 6. К?р?п ж?рм? н сыйластарды? талайын, Б?р?н б?рдей ?натайын, ?алайын,-
Деп а??ылдап ?й?р?не ?осылсам, ?айбаттау?а дайын т?рар а?айын. 7. Шиб?р?лер ш?у?лдеп, ?алмас ?лып, Олар к?п ?ой, ?ырттарды? жал?асын ??. Зиялылы? ек?нш? кезекте т?р, Зымиянды? жымыс?ы ал?а шы?ып. 8. Ж?рттан асып кеме?гер дара т?ршы, Иландыра алмаса? бара т?ршы. А?ын деген т???рд? ? перзент?, Аузына с?з салады жаратушы. 9. Миллионер болдым деп ма?танар к?м, Байып жатыр хал?ы мен сат?ан арын. Шыж?ырылып доза?та ?ызыл от?а, Б?лмей ме екен, патша?ар, ?а?таларын. 10. ??с?п тауып саудамен ?ия, ?ырдан, Д?лд?рлеу? ш тор к?зд? ?я ?ыл?ан. Ту?ан жерд??, тасын да саудалап ж?р, Айырыл?ан арсыз жан ?ятынан. 11. ?л-?ыз туса той жасап жа??ыртты ел?, Куанышын айма??а ?н ?ып келд?. Бас?а т?лге жасынан ?й?р ?ылып, ?кел?пп?з ?м?рге м??г?рттерд?. 12. ??ла? аспай азатты? ерк? н ?нге, Ж?бермед? хал?ын еш желп?нуге. Ша?ыра?ы шай?алып Советтерд??, ?з? к?рд? а?ыры т?б?не. 13. ?ан т?кт? баба ?рпа?- балас ы ?ш?н, Ерк?нд?к алды байта? даласы шын. Сауда?а т?се ?алса атамекен, ?ялмай к?р?н сатар бабасыны?. 14. Ешк?м жо? м?хит, ?ырды асып келген, Ел мулк?н орын алды шашып т?рден. Танытып м??гг?рт м?нез ?з ?лтына, ?й т?кт? ?й ?ш?нен к?с?пкерлер. 15. К?с?пкерлер сенед? ?алтасына, Ауыл жаппай к?р?ст? мал сату?а. Ата За?ым с?би ?ой т?й-тэй бас?ан. Айналмасын к?р?нген малтасына. 16. Жекешеге алатын ?йымы бар. Б?л к?ндер? сатылды жылы ?ялар. ?зге барса ?ш тартып жа?ын санап, Ал ?аза??а жыланша жиырылар. 17. Т?рды баба басында берекен??, ?стамады б?лшектеп б?лек ел?н. Ру, ж?зге б?л?нбей неге ?мытты?, Бар ?аза?ты? ке? дала жер? екен?н. 18 Батыр болса майданда ерекше ?лер, Ал а?ыма? д?демал елеске ерер. Бауыржанша хал?ы ?ш?н жа ? ашпайды, ?аптап кетт? т?р? аруа? ?лекселер. 19. Ту?аннан-а? д?шпан?а ?атал жаны, ?асым а?а жау тисе жата алмады. Батырлы?ты? ж?лдызы б?йырмапты, Аты а?ыз хал?ыны? ?а?арманы. 20. ?йден т?зге шы?са егер жарты ?адам, Колды бол?ан жез?кше арты? адам. Нары?, нары? -деп зарлап ж?ргенде б?з, К?бейд? ?ой ?айыршы ?алтыра?ан. 21. ?стапты-?ой ??рдастар оразаны, Осы шы?ар м?сылман жолы адалы. Т?л?н, д?н?н сыйлайтын азаматтар, Адал ниет иман?а оранады. 22. Б?г?нде жан уайым, айран - ?ай?ым, ?ай?ы басса ?алайша сайрандаймын. Ту?ан жерд? кейб?реу саудалап ж?р, Жерд? сатып сат?ын?а айналмаймын. 23. ?ыз ?уу хал?ым ?ш?н та?сы? ?нер, Сайыс?а шы?ады ?жет ?рш?л ?рен. ?з ма?сат, м?ратына жете алма?ан, Ез жанды тепеу керек ?амшыменен. 24, То?мей?лс?п то?ышар ал?ан тыныс, ?ткен ?м?р бергенмен жан?а тыныш. Айна?а ??сас машина ?ш?ндег?, ?арау ?ш?н жылжу?а ал?а д?рыс. 25. Ш??ыласын шуа?ты шашып алдан, Ша?ырады бейб?т к?н- асыл арман, Жер ?аба?ын ?а? т?л?п бойлап шы?ар, Сорай?ан бамбукт? к?м жасыра ал?ан. 26. К?рсеткенмен бойда?ы к?ш?н мы?ым, Т?л табыспай б?р-б?р?н т?с?нд? к?м? Еск? сана, Еск? оймен шешу ?иын, Жа?а ?м?рд? ? айнадай шынды?ын. 27. Ек? сана т?рескен ша?та б?г?н, ?д?лд?кке то?тайды жа?тап ??ым. Жалта?тамай ?ткенге Болаша?ты?, Сезген д?рыс ажарын а? та?ыны?. 28. Сер?г?н жан болмаса сен?м артар, Ауыр ж?ктен босамас ?м?р? ар?ан. Сы?ар езу жыл?ыдай б?р б?й?рлеп, Бар ?с??д?,. ойы?ды кер? тартар. 29. Отырып Же р шары- алт ын кемес?не, Алсын тек жер?йы?ты ел ес?не. Же??сс?з, Же??л?сс? з б?р? б?рдей, Болаша? жетс? н арман с?рес?не. 30. ?ой жай?ан бала к?нде ??ла ?ырда, Бозтор?ай сырлы ?уен? ??ла?ымда. Ту к?де, Боз жусанны? ?т?р ис?, Кеткен жо? шербет д?м? т?манны? да. 31. Жо?алды ?аяз, сазан, шортандары?, О, Арал, ?ай?ы ??р?ап, ортай?аны?. Ойланбай сен? ж?тып ?оя ма деп, Жайындай мар?ау жаннан ?ор?ам д?й?м. 32. ?атал та?дыр тым ерте желкелеткен, ?м?р??д? балдыр?ан т?лкек еткен. ?ызы?ына б?р с?тт?к айырбастап, ?аш?ын ана? к?лк??д? ерте кеткен. 33. ?ыр?а ?арай мен?мен ж?рш? жарым, Т?гей?нш? шырайлы жыр шуа?ын. Жасыл орман ??стары оркестрдей, ?арсы алады б?ралып биш? ?айы?. 34. ??сап гау?ар-асыл?а, Жар?-ж?р? еткен с??г? м?з. Ынты? бол?ан жасымда, Б?рымындай н?рлы ?ыз, 35. Т?с?н мен?, аяулым, т?с? н мен?, Сырды б?г?п ?алмаймын ?ш?мдег?, Дидары?ды к?ргенде ?айран ?алдым, Пер?штеге ??сатып т?с?мдег?. 36. Дауыл бар ?ара н?сер жаудыратын, Тол?ынды и?р?п кеп тау?а ?ратын. Махаббат та дауыл ?ой, К?лд?р? п ап-
Адамды кейде ес?нен аудыратын. 37. ?зд?рмей к?дер?нд?, ?м?т??д?, Ь?л?и да ж?ред? екен са?ындырып. Б?л ?ыздар бас имеген ж?г?т??д?. ?ояды б?р ?з?не табындырып. 38. Сен?? тек ??ша?ы?да ?ткен?не, Ризамын жасты? ша?ты? к?ктем?не. Албырт кез еске т?с?п ?ызылсе?г?р, Отырмын шы?ып алып б?ктер?не. 39. М?хиттай к?р?нет?н ?айран ма?ан, К?мы?да а? тайла?тай тайра?да?ам. К?пт? к?рген к?рия сия?танып, Т?с?н ашып, К?ша?ын жай?ан далам. 40. Кейде ж?рг?? келед? жар?ылдап-а?. Кейде .к?лг?? келед? ?ар?ылдап-а?. Кейде т?пт? б?р ?з?н отырасы?, ?ос иы?ы? салбырап сал?ын ?аба?. 41. Б?реуге бас беред? ?уыс ?ылып, Б?реуд? ?ояды ?м?р ж?лыстырып. ??рметтер т?рш?л?кте сыйласы жо?, Жаманмен тудырады-ау туыс ?ылып. 42. Жалыным бар, ж?рег?мде с?нбеген, Арманым бар, т?с ?ия?а ?рлеген. М?лд?р? м бар, елдер татып к?рмеген, Б?лб?лым бар жырлап ?л? бермеген. 43. ?м?рде ж?рет? н Шытырман, шат?алан жол ?анша, Дауыл айдап кеп Аспан-жер торланса. Сонда сен к?шкентай ?азы? бол ?а?ылып ?алатын, Ы?ында кетет? н Жалпылда ? б?р а?аш бол?анша. 44. Жа с ?ой олар балаларда айып к?п, Т?рады ыл?и ала?анын жайып кеп. Б?лсе жа?сы-ау ысты? пенен суы??а, Ата-ананы? т?сет?н?н б?йек боп. 45. Б?р ?шы жерден бастал?ан, Б?р ?шы ас?ан ас?ардан, Кемп?р?оса? сек?лд?, ?арыш пен жерд? ? к?м?р?, 46. Адал жаннын ат?арар ?с? мы?ты, ?згермейд? ??былып т?с? т?пт?. К?ш?н? ?н?, ?лкенд? а?а т?тып, К?рсетед? инабат к?с?л?кт?. 47. Б?лсе ж?рт ?ара ниет к???лдер?н, ?алайша отыр?ызар т?р?нде ?м?р. ?лтифат ал?ан емес алая?тар, Естид? ел ?ар?ысын: -К?р?нде ?к?р! 48. С?зд?кт? ?з?м ?араймын к?нде ынты?а. С?з т?збектердей Сез?м от т?рар жылтырап. Тылсым?а жа?ып ??пия шыра? си?ырлы, С?з ?ойнауында Табысар ?нер ш?р?ырап. 49. Жан емес ед?к б?рын ?айымдаскан, К?р?п иеге б?рден б?л жайы? ?аш?ан. Сиырдай ки?к жел?н с?т бермейт?н, ?д?лд?кт? жайым жо? айырбастар. 50 Ж?кш? л жандар бетке шы??ан с?йелдей, К?р?нед? жи?ркен?шт? б?г?н де. Зорлы?пенен ?ызды ?рла?ан к?йеудей, Сая?тай б?р ?осылма?ан ?й?рге. Орталы? ?аза?стан.-1995.- 28 ?ырк. (?117). - 4 б. 
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
76
Размер файла
165 Кб
Теги
elu, orim
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа