close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Slide 1

код для вставкиСкачать
?Химийн хорт болон аюултай бодисын аюулг?й
ажиллагаа? сургалт семинар Улаанбаатар хот
2011.04.21
?
Санамж бичиг /БОАЖЯ, БНСУ-ын NIPA ба КТНЕТ компани/
2010 оны 3 сар
?
Санх??ж??лэгч байгууллага
БНСУ-ын Мэдээллийн технологийг дэмжих агентлаг ? NIPA
?
Г?йцэтгэгч байгууллага
БНСУ-ын КТНЕТ компани
?
Оролцогч байгууллагууд
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
Гаалийн ер?нхий газар
БО-ны Мэдээлэл тооцооллын т?в
?
?
?
?
?
?
?
Судалгаа /2010 оны 3-р сар/
Программ хангамжын боловсруулалт /2010 оны 4-6р сар /
Сервер суурилуулах /2010 оны 5-р сар/
Серверт программ хангамжийг суулгаж, IP хаяг,
домэйн нэр авах /2010 оны 5-7-р сар/
Холбогдох байгууллагуудын мэргэжилтн??д,
Инженер техникийн ажилтнуудын сургалт /2010
оны 6-р сар/
Туршилт /2010 оны 6-7-р сар/
Нээлт /2010 оны 7?р сарын 7/
?
?
?
?
Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль
Аж ахуйн ?йл ажиллагааны тусгай з?вш??рлийн
тухай хууль
Химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох,
импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх, ?йлдвэрлэх,
худалдах журам. /БОАЖС, ГХС-ын 2009 оны
334/104 тоот тушаал /
Химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах,
тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам. /БОАЖС, ЭМС,
ОБЕГД-ын 2009 оны 28/40/29 тушаал/
БОАЖЯ
Бусад т?рийн
байгууллагууд
www.chemlicense.mn
ГЕГ
CAIS систем
ААН
www.chemlicense.mn
1. Химийн хорт болон аюултай
бодисыг импортлох з?вш??рлийн
?рг?д?л
10.Химийн бодисыг импортлох
з?вш??р?л
11.З?вш??рлийг хэвлэх
7.Алдааг мэдээлэх
2.Илгээх
?рг?длийн сан
ААН
Алдааны мэдээллийн сан
З?вш??р?л
Илгээсэн мэдээллийн
Жагсаалтын сан
Харилцах систем
6.Илгээх
?рг?длийн сан
3.?рг?д?л
5.Алдааг мэдээлэх
9.Илгээх
З?вш??рлийн сан
(Гааль)
8.Химийн бодис импортлох
з?вш??р?л
12.э-З?вш??р?л (Гааль)
З?вш??р?х
БОАЖЯ
Алдаатай
Алдааны мэдээллийн сан
(?г?й)
(Тийм)
4.Хянаж,
баталгаажуулах
Алдааны мэдээллийн сан
15.Алдааг мэдээлэх
Мэдээллийг х?лээн авах
мэдээллийн сан
16.Мэдээллийг
х?лээн авах
З?вш??рлийн сан
13.Илгээх
14. э-З?вш??р?л
Гаалийн ер?нхий газар
www.chemlicense.mn
Цахим
з?вш??рлийн
системийн давуу
тал
?
?
?
?
www.mne.mn - БОАЖЯ-ны цахим хуудас
www.mne.mn/chemical - ХХБАББЗАЭ?ндэсний
з?вл?лийн Цахим хуудас
http://geodata.mne-ngic.mn/toxic/ - Химийн хорт
болон аюултай бодисын мэдээллийн сан
www.chemlicense.mn ? Цахим з?вш??рлийн систем
Анхаарал тавьсанд
баярлалаа
Документ
Категория
Презентации по географии
Просмотров
11
Размер файла
3 493 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа