close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Статистика - Факултет по Математика и Информатика

код для вставкиСкачать
Кариера в статистиката?
Един свят от възможности!
Какво е статистика?
Статистиката е клон на математиката,
който се занимава със събиране, обработка
и анализ на данни, тяхното моделиране и
прогнозиране.
Сфери, в които статистиката
намира приложение:
Бизнес :
Природни науки:
Икономика, Финанси,
Маркетинг, Инженерство,
Компютърни Науки
Физика, Химия,
Астрономия
Здравеопазване и
медицина:
Генетика, Фармакология,
Епидемиология, Клинични
изпитания
Околна среда:
Екология,
Земеделие,
Моделиране на
животински
популации
Защо да изучавате статистика?
Разполагайки с данни от една извадка, ще можете
да правите правдоподобни изводи относно цялата
популация.
•
Информацията относно това, какво се е случило в
миналото, може да ви помогне да си отговорите на
въпроси за настоящето и бъдещето.
•
Разполагате с много възможности за избор на
своята бъдеща професионална реализация.
•
Какво мога да работя, след като
завърша статистика?
Във финансовата сфера ще можете да се
реализирате като финансови анализатори –
бихте могли да разработвате инвестиционни
стратегии и да управлявате риска.
•
В застраховането и пенсионното
осигуряване образование в областта на
статистиката е добра основа за успешна
кариера като актюер.
•
Какво мога да работя, след като
завърша статистика?
Иконометрията е наука за приложението
на статистически методи в икономиката.
Занимавайки се с иконометрия, вие ще
можете да провеждате икономически
изследвания на всички нива – от
икономика на малкия бизнес до
икономика на група държави.
Какво мога да работя, след като
завърша статистика?
В сферата на маркетинга ще можете :
да планирате експерименти и да
провеждате анкети и, анализирайки
резултатите, да откривате нови възможности
за развитие на бизнеса
• да оценявате предпочитанията на
потребителите
• да оценявате ефективността на
различните видове реклама
• да прогнозирате развитието на пазара
•
Какво мога да работя, след като
завърша статистика?
В индустриалното производство широко
приложение намират техниките на
изследване на операциите и
оптимизацията.
Като статистик вие ще можете да
разработвате планове за най-ефективно
разпределяне на ограничени ресурси, да
намирате оптимални маршрути за
транспорт на стоки, както и да съставяте
оптимален работен график.
Какво мога да работя, след като
завърша статистика?
Биостатистиката е направление в статистиката, което се
занимава с нейни приложения в областта на медицината и
биологията.
Като биостатистик вие ще планирате и
анализирате клиничните тестове на нови
лекарства.
Статистически методи намират
широко приложение и в областта
на епидемиологията и
генетичните изследвания.
Какво мога да работя, след като
завърша статистика?
В областта на екологията статистици следят
различните природни показатели и събират
и анализират данни за качеството и
количеството на водите, въздуха, почвите и
животинските популации и правят прогнози.
В земеделието статистиката намира
приложение при тестването на нови
торове и химикали, както и в изследване
на добива на различните култури с цел
получаване на максимална реколта.
Какво мога да работя, след като
завърша статистика?
В научната и академичната сфера
статистически методи се използват за
анализ на данни от научни
експерименти.
В генетиката чрез статистически анализ
могат да се открият евентуалните
причини за вродени аномалии, както и
по какъв начин генно да се
модифицират земеделски култури с цел
по-голям добив.
За специалност “Статистика” във ФМИ
на СУ “Св. Климент Охридски”
Създадена през 2007 г.
• Учебен план, съобразен с европейските изисквания за
обучение по специалност “Статистика” – код 462 по Юнеско
• Висококвалифициран преподавателски екип
• Задълбочена подготовка по основните математически
дисциплини
•
Практически ориентирана
•
Възможност за академичен обмен с водещи европейски
университети
•
За специалност “Статистика” във ФМИ
на СУ “Св. Климент Охридски”
За контакти:
Факултет по математика и информатика
София 1164, бул. “Джеймс Баучер” 5
www.fmi.uni-sofia.bg
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
19
Размер файла
638 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа