close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
IPDET
Модуль 10:
?г?гдлийн шинжилгээ
т?л?вл?ж, явуулах нь
Удиртгал
?
?
?
?
?г?гдлийн шинжилгээний стратеги
Чанарын ?г?гдлийн шинжилгээ
Тоон ?г?гдлийн шинжилгээ
Тоон болон чанарын ?г?гдлийг
холбох нь
IPDET © 2009
2
Туршилт
Зарцуусан
цаг
?г?гд?л цуглуулах
болон шинжлэх
?г?гдлийн
шинжилгээ
?г?гд?л
цуглуулах
Цаг
IPDET © 2009
3
Чанарын шинжилгээ
? Оролцооны г?нзгий ойлголттой
болоход хамгийн их хэрэглэгддэг
? Дараах мэт асуултад хариулна:
? Ажилтнуудын тулгараад байгаа зарим
х?ндрэл юу вэ?
? Оролцогчид яагаад ??рсдийгээ эрт
гаргалаа гэж хэлж байна вэ?
? Оролцогч нарт таалагдах ямар туршлага
байна вэ?
IPDET © 2009
4
Тоон шинжилгээний эрс
ялгагдах тал нь
? Дараахтай т?стэй асуултад хариулдаг:
? Оролцогчдын янз б?рийн б?лгийн дундаж оноо
хэд вэ?
? Х?ндл?нгийн оролцооны хамаарлын
зэргэмжийг оролцогч нэгээс таван оноо х?ртэл
хэрхэн д?гнэсэн бэ?
? Тухайн з?йл??дэд ?гс?н хариунд хувьсах чанар
хэр их байна вэ?
? Хоёр б?лгийн хоорондох ялгааг статистикийн
хувьд итгэж болох уу?
IPDET © 2009
5
Чанарын ?г?гд?л цуглуулах,
шинжлэх з?в?лг??
? Сэтгэгдэл, санаа
? Багтайгаа
бодол, ярилцлага,
байнга уулзаж
эсвэл ажиглалтын
тэмдэглэлээ
тэмдэглэлийг ?д?р
зэрэгц??лэн
б?р бичиж бай.
?зэж залруулж
бай.
? Анхаарлаа улам
т?вл?р??л
? Ишлэлийг
хавтсанд хийж
хадгал
IPDET © 2009
6
Чанарын ?г?гдлийн
шинжилгээ
? ?нэлгээний нэг хэсэг болгож тоон бус
?г?гд?л цуглуулдаг:
? ?.х. нээлттэй т?гсг?лт ярилцлага,бичмэл
баримт бичиг, т?вл?рлийн б?лгийн
бичлэгийн хуулбар
? Сэдэв, онцлог байдлыг нь таниж
тогтооход агуулгын шинжилгээ хийж
болно.
? Бас дэвш??лж т?вл?рд?г? сэдв??д гарч
ирдэг явцын шинжилгээ
IPDET © 2009
7
Сэдэв болон онцлогийг
зураглаж гаргах
? Хянаж эхэлмэгц л тэмдэглэж эхэл
? Зорилго тань юу харсан, сонссоноо
хураангуйлж д?гнэхэд чиглэнэ:
?
?
?
?
нийтлэг ?гс
?г хэллэг
сэдэв
онцлог
IPDET © 2009
8
Кодлолын давтагдах
?йл явц
Хянах, дахин ??рчл?х, дахин
тодорхойлох, талбарын тэмдэглэл
ил?? туршилтаар гаргасан шошго
санал болгож байгаа бол нэм, эсвэл
заримыг нь хас
IPDET © 2009
9
Агуулгын шинжилгээ
? Бичвэр юмуу ярианд байгаа тодорхой
?г, ойлголтыг таниж тогтоо
? Ойлголтын шинжилгээ:
? ?гийн давтамжийг хар
? Харилцааны шинжилгээ:
? ?гийн давтамжийг хар
? Ойлголтууд хоорондын хамаарлыг эрж
ол
IPDET © 2009
10
Чанарын ?г?гдлийн шинжилгээн
дэх компъютерийн тусламж
? ?г?гд?л зохион байгуулахад програм
хангамжийн багц туслана
? Хайна, зохион байгуулна, ангилна, бичвэрт
юмуу д?рст ?г?гдлийн з??лт хийнэ
? ?г?гдлийн дундах харилцааг д?рсж??лэхэд
туслана
? Ихээхэн олон тоотой ?г?гд?лтэй ?ед чухал
хэрэгцээтэй
IPDET © 2009
11
QDA програмын жишээ
? QSR-гаас гарсан
OSR-ын N6 from
(хуучнаар
NUD*IST)
? Этнограф
? Qualpro
? Hyperqual
? Anthropax
? Atlas-ti
IPDET © 2009
?
?
?
?
?
Nvivo 8
AnSWR
HyperRESEARCH
Qualrus
Бусад
12
Чанарын ?г?гдлийн гар
аргын шинжилгэээ
? Хэрэгцээтэй материал:
? Хэд хэдэн м?р тодруулагч (янз б?рийн ?нг?тэй)
? ?нэлгээний асууулт б?рт ажлын хуудас
? Тэмдэглэл, хуулбар, ярилцлага болон тусгалын
б?лгийн бичлэг зэргийг оролцуулсан ?г?гд?л
? ??рсд?? б?гл?с?н санал асуулга, б?ртгэлийн
маягт, ажиглалт, хяналтын диаграм зэрэг
цуглуулах хэрэгсэл
IPDET © 2009
13
?г?гдлийг гараар
кодлох
? Б?х ?г?гдлийг болгоомжтой унш
? Гарчиг, асуудал, эсвэл сэдвийн нэр болон
шошготой бол = кодлол
? Кодоо ашиглаад б?х ?г?гдл?? ангилна
? Гараар т?р?лж??лэхийн тулд хайчил (эхлээд
хуулж авна)
? Дугаарлан кодлогч ашиглаж болох юм.
? Индексийн карт хэрэгтэй байж болно.
IPDET © 2009
14
Чанарын ажлын хуудасны
жишээ
?нэлгээний асуулт: Оролцогчид сургалтын хичээлд сэтгэл хангалуун байв уу?
?нг?, код, эсвэл бэлэг тэмдэг: Шар
Сэдэв
Ишлэл
Олдвор
Эцэг, эхч??д сэдвээ
сонгодог
Миний бодож буйгаар
шийдвэрлэх ?йл явц ?нэ
цэнтэй байна.
Эцэг эх нь сэдэв
соногоход ил?? их
оролцох ёстой гэсэн
хатуу мэдрэмж байна.
//// //// //// //// //// //// //// ////
Нэг хичээл дээр хоёр
сэдэв хамрагдана
//// //// //// ///
Сэдэв б?рт хангалттай
цаг зарааг?й
//// //// //// ///
IPDET © 2009
Заримдаа бид сэдэвтээ
Олон оролцогч (38 юмуу
д?нг?ж орж байтал
52 ярилцлага хийсэн)
т??нийг орхих цаг нь бас хэлэлц??лэгт ил?? их цаг
болчихдог буюу бас нэг
байх хэрэгтэй гэж бодож
??р юм орох болдог.
байв.
Бидэнд хэлэлц??лэгт
ил?? их цаг хэрэгтэй
15
Source:
Porteous,
et
al
1997
байна.
Чанарын ?г?гдлийг зохион
байгуулах болон тайлбарлах
? Ангилал
боловсруул
? Ангиллаа кодлох
? Найдвартай
байдлыг нь шалга
(нэгээс олон
ажиглагч байх)
IPDET © 2009
? ?г?гдл??
шинжил
? Мэдээллээ
хуваалцаж,
хянана
? Тайлан бич
16
Гурмаслал ба шинжилгээ
Хэрэв ?нэлгээ
мэдээллийн гурав
юмуу т??нээс олон эх
сурвалжаас ?г?гдл??
авсан бол олдвортоо
зохицолын шинжилгээ
хийнэ
?.х., х?т?лб?рийн ажилтан,
Засгийн газрын албан
хаагч, х?ртэгч
IPDET © 2009
Хэрвээ ?нэлгээ гурав
болон т??нээс олон
?г?гд?л цуглулах
хэрэгсэл ашигласан
бол олдвортоо
зохицолын шинжилгээ
?.х., ярилцлага, тусгалын
б?лэг, санал асуулга, бэлэн
?г?гд?л, шинжээчийн
з?вл?л
17
Чанарын ?г?гдлийн
д?гнэлтийн эрэгц??лэл
? Чанарын ?г?гд?л цуглуулах нь
хялбар хувилбар биш
? Х?д?лм?р эрчимтэй ордог, цаг их авдаг
? Кодлогч нарын найдвартай байдал,
кодлох б?д??вч ашиглах нь зайлшг?й
чухал
? ?нэ цэнтэй мэдээлэл гаргаж авдаг
IPDET © 2009
18
Тоон ?г?гд?л: Статистик
хэрэглэх
? Тоон ?г?гдлийг тоогоор илэрхийлж
статистикаар шинжилдэг
? Д?рслэн тодорхойлох статистик: тоон
хувьсагчын талаар цуглуулсан ?г?гдлийг
тодорхойлж, шинжилдэг
? Д?гнэлтийн статистик: тоон болон
чанарын хуьсагчийн олонлогийн утгын
эгнээг таамагладаг санамсарг?й
т??вэрлэсэн ?г?гд?лд хэрэглэдэг
IPDET © 2009
19
Тоон ?г?гдлийг кодлох
? Кодлох нь ?г?гдлийг утга т?г?лд?р аргаар
боловсруулах боломж олгоно
? ?г?гдлийг тоон хариулт болгон хувиргах хэрэгтэй
болдог
? Жишээ:
? Тийм гэдгийг 1 гэж кодлох; ?г?й гэдгийг 2 гэж кодлож
болно
? ?г?гдлийг х?рээгээр цуглуулна; х?рээн??дэд дугаар ?гн?
? Кодыг ?г?гдлийн толь бичигт оруулж бичнэ.
IPDET © 2009
20
?г?гдлийг цэвэрлэх
? Алдаа болон авцалдааг?й з?йлийг
арилгах
? Нийтлэг эх сурвалж:
? ?г?гд?л орхигдох, б?гл??г?й хариулт,
бичгийн алдаа, буруу хэлбэрж??лсэн
?г?гд?л, багана шилжих, хиймэл
?г?гд?л, ярилцлагын алдаа, хуучирсан
?г?гд?л
Д?рслэн тодорхойлох
статистик
? Тухайн онцлог шинж тархалтын
хичнээн буюу ямар хувийг эзэлж
байгааг д?рслэн тодорхойлно:
? Хариулагчдын 33% нь эмэгтэй, 67% нь
эрэгтэй байна.
IPDET © 2009
22
Д?рслэн тодорхойлох
статистикийн жишээний х?снэгт
Х?т?лб?рт хичнээн эрэгтэй, эмэгтэй байна вэ?
Х?снэгт 11.5: Хариулагчийн тархалт жендэрээр
Эрэгтэй
Тоо
Хувь
Эмэгтэй
Тоо
Хувь
100
200
33%
67%
Нийт
Тоо
300
Эх сурвалж: Зохиомол ?г?гд?л
Бичихдээ: Энэ х?т?лб?рт 300 х?н байгаагийн
67% нь эмэгтэй, 33% хувь нь эрэгтэй байна.
IPDET © 2009
23
Тархалт
? Т?в хандлагыг хэмждэг
? ?г?гд?л хэр ойролцоо байна
? жишээ: Б?лэгт байгаа х?м??сийн нас хэр
ойролцоо байна вэ?
? Тархалтын хэмж??р
? ?г?гд?л хэрхэн ялгаатай байна
? жишээ: насанд хэр олон хувьсагч байна
вэ?
IPDET © 2009
24
Т?в хандлагын хэмж??р
? 3-н M
? Горим (mode): Хамгийн их давтамжтай хариулт
? Медиан (median): дунд цэг буюу тархалтын
дундач утга
? Дундач (mean): арифметикийн дундач
? Эдгээрээс алийг нь ашиглах нь ?г?гдлийн
т?рл??с хамаарна
? Нэрлсэн, дэс тоон, завсарлага/харьцаат
IPDET © 2009
25
Нэрэлсэн ?г?гд?л
? Нэр, ангилалын ?г?гд?л
? Жишээлбэл:
? жендэр (эр, эм)
? Шашин (Будда, Христ, Иуд, Муслиман)
? Гарал ??слийн орон (Бирм, Хятад, Ефиофи,
Перу)
? Нэрэлсэн ?г?гд?лд т?в хандлагын хамгийн
сайн хэмж??р нь mode буюу горим байдаг
IPDET © 2009
26
Дэс тоон ?г?гд?л
? ?г?гд?л ??рт?? зохих дэг горимтой боловч дэс
дараалсан хариулт хоорондын ?зай? заавал адил
байдагг?й
? Тэг цэг байхг?й
? Жишээлбэл:
? Санал бодлын хэмж??р ?хамгийн чухал?аас ?хамгийн чухал
бус?-руу, эсвэл ?санал х?чтэй нийлнэ?-ээс ?санал эрс нийлэхг?й?
х?ртэл явдаг
? Дэс тоон ?г?гд?лд т?в хандлагын хамгийн сайн
хэмж??р нь горим-mode , эсвэл медиан-median
байна.
IPDET © 2009
27
Завсарлага/Харьцаат ?г?гд?л
? Тэг цэг б?хий тоотой, бусад харьцуулах тоонд
хуваагдах буюу зэрэгц??лж болдог бодит тоон
?г?гд?л
? Жишээлбэл:
? нас, ашиг, жин, ?нд?р
? Завсарлага/харьцаат ?г?гд?лд т?в хандлагыг
тодорхойлох хамгийн сайн хэмж??р нь горимmode, медиан-median, эсвэл дундач-mean байдаг
б?г??д онголт нь тархалтаасаа хамаарна.
? Хэвийн ?г?гд?лд дундач-mean ил?? сайн
? Ц??х?н ?нд?р оноотой юмуу бага оноотой ?г?гд?лд
медиан-median хамгийн сайн
IPDET © 2009
28
Тооцоолол
? Горим-Mode: хамгийн олон
давтамжтай ?гс?н хариулт
? Медиан-Median: ?г?гдлийг дэс
дарааллаар нь журамлаж, дараа нь
тал дунд нь х?ртэл тоолно
? Дундач-Mean: (ихэнх х?н ??нийг
дундач гэж ?здэг )
IPDET © 2009
29
Энгийн ?г?гд?л
Х?снэгт 11.7: Энгийн ?г?гд?л
Орон
Хотын х?н ам
%
Аргентин
90
Болив
64
Бразил
84
Колумб
73
Парагвай
59
Перу
73
Урагвай
92
Венсуэл
93
Эх сурвалж: Дэлхийн банк: 2008
IPDET © 2009
30
Хотын х?н амын хувийг
тооцоолсон жишээ
? Горим-Mode: 73, Колумб болон Перу 73
хувьтай, бусад нь б?гд янз б?рийн хувь
хэмжээтэй байна
? Медиан-Median: нийт бичилт 8, дундачийг
нь олох оноо бол 73 болон 84 гэсэн
?г?гд?л байна.
(73 + 84) ÷ 2 = 78.5
? Дундач-Mean:
(59+64+73+73+84+90+92+93):8 = 78.5
IPDET © 2009
31
Тархалтын хэмж??р
? Хамрах х?рээ
? Хамгийн их болон хамгийн бага утга хоорондын
ялгаа
? Тооцоолоход энгийн боловч ?нэ цэн багатай
? Стандартын хазайлт
? Дундач орчмын онооны тархалтын хэмжээ
? Дээд зэргийн хэмжээ нь тохиолдол б?рт
??рнийхээ утгад н?л??л?хийг з?вш??рд?г
IPDET © 2009
32
Хамрах х?рээг
тооцоолох жишээ
? Х?рээ: их оноо ? бага оноо = х?рээ
х?рээ = 93 ? 59
х?рээ = 34
IPDET © 2009
33
Хэвийн муруй (Хонх)
Давтамж
y
0
IPDET © 2009
Утга
x
34
Стандарт хазайлт
y
Дундач
Дундачаас нэг стандарт
хазайлт
Дундчаас хоёр
стандартхазайлт
x
0
68%
95%
Дундачаас гурван
стандарт хазайлт
98%
IPDET © 2009
35
Стандарт хазайлтын
тоцоолол
? Хэрэв N их бол тооцоолоход цаг их
орно
? Статистикийн програм ашиглаж
болно:
? SPSS
? Excel болон бусад тархмал хуудас
IPDET © 2009
36
Чанарын судалгааны ?р
д?нг шинжлэх удирдамж
1 ?г?гд?л шинжлэх стандарт аргаа сонгож, т??нийг зохих
ёсоор ашиглана
2 Хуваарьт хэмж??рийн хажуу б?рийг дунд ангилалтай хольж
болохг?й
3 ?санал нийлнэ? эсвэл ?санал нийлэхг?й? гэсэн ангилалыг
?санал х?чтэй нийлнэ? эсвэл ?санал огт нийлэхг?й ? гэх
ангилалг?йгээр мэдээлж болохг?й
4 Хувь хэмжээ, тоог шинжилж, мэдээлнэ
5 Ишлэлийн цэг дээр хариулагчийн тоог ?г
6 Хэрвээ ?г?гд?лд багаахан ялгаа байвал жишиг гарга
7 ?г?гдлийн шинжилгээ бол урлаг, ур чадвар шаардана,
сургалт, дадлагаар хялбар болдог
IPDET © 2009
37
Нэгэн зэрэг хоёр хувьсагчийг
тодорхойлох
? Нэг удаа хоёр хувьсагч
? Жишээлбэл: Гар дээрх болон
уламжлалт ангид байгаа охид,
х?вг??дийн хувь хэмжээ ямар байна?
IPDET © 2009
38
Нэгэн зэрэг хоёр
хувьсагчийн жишээ
Техникийн анги
Уламжлалт
Х?вг??д
28 (55%)
34 (45%)
Охид
22 (45%)
41 (55%)
N=125
N=50
N=75
Эх сурвалж: Зохиомол ?г?гд?л: 2009 оны судалгаа
IPDET © 2009
39
Чагтан х?снэгттэй хоёр
хувьсагч
? Чагтан х?снэгт (чагт-х?снэгт)
? Ер?нхийдээ матрикс хэлбэртэй ?з??лсэн
байдаг
? Хоёр болон т??нээс олон хувьсагчийг
нэгэн зэрэг ?з??лдэг
? Н?д б?хэн хариулагчийн тоог ?з??лнэ
IPDET © 2009
40
Чагтан х?снэгтийн
жишээ
Х?вг??д
Техникийн
Уламжлалт
Нийт %
45%
55%
100%
35%
65%
100%
(n=45)
Охид
(n=80)
N=125
Эх сурвалж: Зохиомол ?г?гд?л
2009
IPDET © 2009
41
Хувьсагч
? ?л хамаарах
? Хамааралтай хувьсагчид гарсан
??рчл?лтийг тайлбарлаж чадна гэж
итгэгддэг хувьсагч
? Х?т?лб?рийн ?нэлгээ: тэр х?т?лб?р
? Хамаарагч
? Тайлбарлах гэж байгаа хувьсагч
? Х?т?лб?рийн ?нэлгээ : ?р дагавар нь
IPDET © 2009
42
Жишээ: Дундчийн
харьцууулалт
-хамааран хувьсагч : жилийн орлого
-?л хамаарах хувьсагч: жендэр
Жилийн дундач орлого
Эмэгтэй
N=854
Эрэгтэй
N=824
27,800
32,400
Эх сурвалж: Зохиомол ?г?гд?л, 2009 оны судалгаа
IPDET © 2009
43
Уялдаа холбооны
хэмж??р
? Янз б?рээр мэдээлэгдсэн хувьсагчууд
хэрхэн х?чтэй /шууд/ хамааралтай
байна
? Уялдаа холбооны хэмж??р (эсвэл
харилцаа)
? -1 -ээс +1-х?ртлэх х?рээ
IPDET © 2009
44
Уялдаа холбооны
тайлбар
? Т?гс харилцаа: 1 эсвэл ?1
? 1 р??, эсвэл ?1 р?? ойр бол: шууд
харилцаатай
? .5 аядуухан/шууд (магадг?й ийм
байхдаа сайн байж болно)
? Тэг р?? ойрхон бол: харилцаа байхг?й
? .2 маш бага/сул харилцаа
IPDET © 2009
45
Шуууд харилцаа
? Нэмэх тэмдэг +
? Хоёр хувьсагч нэгэн чигт ??рчл?гд?н?
? жишээ:
? Жолооч хурд хэтр??лэх тусам ?хлийн тоо
?срэнг?й дээшлэнэ
IPDET © 2009
46
Урвуу харилцаа
? Хасах тэмдэг
-
? Хоёр хувьсагч ??рчл?гд?вч эсрэг чигтэй
байна
? жишээ:
? Нас нэмэгдэхийн хэрээр эр??л мэнд
доройтно
IPDET © 2009
47
Д?гнэлтийн статистик
? Санамсарг?й сонгосон т??врээс
гарсан ?г?гдлийг шинжлэхэд
хэрэглэдэг
? Т??вэр б?хий л олонлогоосоо ондоон
байж болох учраас алдаа гарах
эрсдэлтэй
? Д?гнэлт хийхийн тулд эхлээд алдаа
гарах магадлалыг тооцох хэрэгтэй
IPDET © 2009
48
Статистик магадлалын сорил
? ?р д?нд хэр хэмжээний алдаа гарч вэ
гэдгийг тооцох хэрэгсэл
? ??нийг статистикийн утгын сорил гэж
нэрэлдэг
? ??рийн хийсэн шинжилгээнд
санамсарг?й олж авсан ?р д?н хэр
магадлалтай байгааг тооцно
IPDET © 2009
49
Статистик магадлалын
сорил
? .5%-ийн жиших загвар
? .05 Альфа т?вшин эсвэл p-утга
? ?з??лж байгаа нь:
? Т??врийн ?р д?н тохиолдлынх биш
гэдэгт бид 95% -ын ?нэмшилтэй байна
эсвэл
? ?р д?н .05 т?вшинд статистик утгатай
? Ихэнх тайлан .5 ?аас цааш явдагг?й.
IPDET © 2009
50
Chi квадрат болон t-Сорил
Chi квадрат
? Хамгийн х?чтэй нь биш ч
гэсэн хамгийн нийтлэг
статистикийн нэг нь
? Тооцох, тайлбарлахад
хялбар
? Нэрэлсэн ?г?гдлийн хоёр
багцийг харьцуулдаг (?.х.
Гэр б?лийн байдал ба шишины
хамаарал)
? Хоёр дэс тоон ?г?гд?л
эсвэл нэрлэсэн болон дэс
тоон ?г?гдлийн
хослолуудыг хооронд нь
харьцуулдаг
IPDET © 2009
t-Test
? Нэг б?лэг тоон оноо
н?г?? б?лгийн
онооноос
статистикийн хувьд их,
эсвэл бага
тодорхойлоход
хэрэглэгддэг
? Б?лг??дийн дундчыг
харьцуулна
? Гурваас ил?? б?лэгт
хэтэрхий н?сэр
51
Хазайлтын шинжилгээ
(ANOVA)
? Нэрлэсэн ?л хамаарах хувьсагч
тасралтг?й хамаарагч хувьсагчид
н?л??лж байгааг ?нэлдэг
? Гурваас ил?? б?лэгт t-сорилоос ил??
сайн
? Олонлог стандартын тэнц??
хазайлттай, т??врийг санамсарг?й
сонгосон гэж бодно
IPDET © 2009
52
Санамж:
? Утга (?нэмшил)-ын сорил нь хэрвээ
олонлогт ?нэхээр ялгаа байхг?й бол
?р д?нг тохиолдлоор олж авах
магадлалыг л тооцож байгаагаас ??р
ил?? юм байхг?й
IPDET © 2009
53
Чанарын болон тоон
?г?гдлийг холбох
? Чанарын болон тоон ?г?гд?л,
холбогдох аргыг судалгааны
т?л?вл?лтийн ?ед холбож болох уу?
/болно/
? Яаж?
? Яагаад?
IPDET © 2009
54
Чанар-тоон холбоос
? Нотлох, эсвэл бататгах-гурамслах
? Баялаг /дэлгэрэнг?й/ нарийвчлал
? Эрэгц??ллийн шинэ шугам санаачилж
?гн?.
? Хэмжээ х?рээг ?рг?тг?н?.
IPDET © 2009
55
Т?л?вл?лтийн матрикс
г?йцээх
? Бичвэрийн Хавсралт 2-т байгаа
жишээг ?з
IPDET © 2009
56
Т?гсг?лийн тэмдэглэл...
?Ил?? ?ндсээр нь авч ?звэл, оюутныг ?Би ямар арга
техник хэрэглэх вэ?? гэж асуухын оронд тэд ?энэ
?г?гдлийн багцын гол онцлогийг би хэрхэн
хураангуйлан д?гнэж, ойлгох вэ?? гэж асуудаг
болгон сургах хэрэгтэй -- Крис Чатфиелд
Асуулт
байна уу?
IPDET © 2009
57
Документ
Категория
Презентации по математике
Просмотров
21
Размер файла
956 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа