close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Becoming a Better
Scientific Writer
Шинжлэх Ухааны Чадварлаг
Бичигч Болох тухай
When you write,
who is the most
important
Эссэг хэнд зориулж бичиж байгаа вэ?
person?
The Reader
Уншигч
Introduction
Удиртгал хэсэг
Body
Paragraph
1
How to
Organize an
Essay
?ндсэн
тайлбар хэсэг
Body
Paragraph
2
?ндсэн
тайлбар хэсэг
Эссэний б?тэц
Conclusion
Д?гнэлтийн хэсэг
How to
Organize
Introduction:
? Give the context of your essay.
Эссэнийхээ талаарxи н?хц?л байдал, суурь мэдээллийг
?г?х
? How does your essay relate to the big picture?
Эссэ ?Том зураг?-тай хэрхэн холбогдож байгаа тухай бичих
Thesis: Дэвш??лсэн ?ндсэн санаа
Introduction
Удиртгал хэсэг
Thesis
Дэвш??лсэн
?ндсэн санаа
Body
Paragraph 1
?ндсэн тайлбар
хэсэг 1
? This is the main idea of your essay.
Энэ бол таны эссэний ?ндсэн санаа
? The rest of your essay should always connect
to this idea.
Эссэний ?лдсэн хэсэг нь дэвш??лсэн санаатай ?ргэлж
уялдаа холбоотой байх ёстой
Body
Paragraph 2
?ндсэн тайлбар
хэсэг 2
? After someone reads your essay, you want
them to believe and remember this main idea
Таны эссэг уншсны дараа уншигч тэрх?? ?ндсэн санаанд
итгэж бас санах хэрэгтэй
Conclusion
Д?гнэлтийн хэсэг
How to Organize
an Essay
Topic Sentence: Гол ?г??лбэр
? This is the main idea of this paragraph
Энэ ?г??лбэр нь тухайн параграфын ?ндсэн санаа юм.
? Your Topic Sentence should always directly
support your thesis
Таны гол ?г??лбэр ?ндсэн санааг ямагт дэмжиж байх
хэрэгтэй
Introduction
Thesis
Topic Sentence
S tatement
E vidence
E xplanation
S.E.E.:
Statement: Нотолгооны хэсэг
An idea that supports your topic sentence
Гол ?г??лбэрийг дэмжсэн санаа
Evidence: Баримт, нотолгоо
A fact, statistic, quotation, etc. that shows your
statement is true
Body
Paragraph
2
Тунхаглалаа батлах зорилготой баримт, статистик, ишлэл
татах зэрэг нь орно.
Explanation: Тайлбар
How does this Statement and Evidence support
your Topic Sentence and your thesis? Тунхаглал
болон баримт нотолгоо нь таны параграфын гол ?г??лбэр ба
дэвш??лсэн ?ндсэн санааг дэмжиж байна уу?
Conclusion
THESIS
Topic
Sentence
Topic
Sentence
Topic
Sentence
S S S
E E E
E E E
S S S
E E E
E E E
S S S
E E E
E E E
How to Organize
an Essay
Conclusion: Д?гнэлт
Introduction
Body
Paragraph
1
? Restate your thesis
Эссэндээ дэвш??лсэн санаагаа дахин давтаx
? Summarize your main ideas
?ндсэн санаануудаа нэгтгэн д?гнэх
? Reconnect your thesis with the big
picture
Body
Paragraph
2
Гол утга санаагаа ер?нхий асуудалд холбох
? Possibly make a recommendation,
request or suggestion to the reader
Боломжтой бол дэвш??лсэн санаандаа цаашид авч
болох з?вл?мж, х?сэлт, з?вл?г?? уншигчиддаа ?г?х
Conclusion
Questions?
Ном З?й/Иш татах
HH
? Найдвартай байдал: Танд ашигтай
? Хэрвээ уншигчийг ??рт?? итг??лэхийг х?свэл
мэдээллээ хаанаас авснаа ?з??лэх нь зайлшг?й
шаардлагатай.
? Эрдэмтэн судлаач байхын тулд дэлхийн жишгийг
дагах хэрэгтэй.
? Х?ндлэл: Судлаачдад ашигтай
? ??р х?ний б?тээлийг хуулбарлах б?рт та тэр х?нийг
?л х?ндэтгэж байна гэсэн ?г.
? Практикын ач холбогдолтой: Уншигчид ашигтай
? Иш татах нь мэдлэг хуваалцах арга юм.
? Ишлэл нь ??рт хэрэгтэй мэдээллийг олоход хялбар
болгодог.
Ямар ?ед иш
татах вэ?
Баримт нотолгоо:
? Баримт
? Статистик
? Ишлэл
? Бусдын санааг
ашиглах ?ед
Introduction
Topic Sentence
Statement
Evidence
Explanation
Body
Paragraph
2
Conclusion
How to Make a Citation
? http://ptrc.ses.edu.mn/a/index.php?option=
com_content&view=article&id=143:201002-05-04-29-01&catid=51:2010-02-01-0437-01&Itemid=73
17
Документ
Категория
Презентации по английскому языку
Просмотров
3
Размер файла
1 170 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа