close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Otanym

код для вставкиСкачать
ОТАНЫМ Н?рына малындырып алтын к?нн??, ?з?мд? к?кке ?рлете талпындырдым. Имен?п к?рбе? алмай бала ж?рек, Жасымнан к???л?мд? жар?ын ?ылды?, Сезбейм?н ?л? к?нге м?? дегенд? ?уаныш тасыттырып т?р денемд?. Ая?ты ?исы? бассам ж?нге салып, ?йретт?? ?м?рдег? б?лмегенд?. Отаным, ?з ар?а?да шал?ып келем, Е?бекс?з бос?а ж?ру арты? дер ем. Коммунизм сарайын ?аласу?а, Бойда?ы бар к?ш?мд? сар?ып берем. КОМСОМОЛ ШЫ?ЫНА Жи?андай б?р ?з??е бар асылды К?рк?? сен?? к?з тоймас жарасымды Шол?ан б?р батырдайсы? айналаны, ?асы?да бас?а таулар бала-сынды. Шаршаман ?за?ты к?н аралайын, Шы??а ?рлеп бара жатыр ?ара?айы?. Мен б?г?н са?ын?аннан ?ызы? к?р?п Т?с?нде ?арсы ап т?рмын та? арайын Самалы? шаштан сипап с?й?п жатыр, Б?ла?ы? к???лге к?й ??йып жатыр, Аласа б?ткенменен бойым сенен, Ал, ойым ас?ары?нан би?к жатыр. К?Л ?СТ?НДЕ Дауыл жатыр к?лд?? суын сапырып, Тол?ын жатыр ??з т?с?не атылып Алас?р?ан айдында?ы ?айы?ты, Кетет?ндей т???иы??а батырып. Кейде тол?ын сайларына т?с?р?п, Кейде к?кке ж?беред? ?шырып. Кейде ?айы? и?р?мде ?алады Ескекш?ден кеткендей-а? к?ш-ыры?. ?ара т?нек к?р?нед? тек алдан, Жа?а ?айда, тол?ын мынау кек ал?ан. Адам мы?ты адаспай-а? жол тауып Талай асау тол?ындарды же?е ал?ан. АСПАНДА Келем?н ?шьга ТУ-104-пен аспанда, Жо? па екен арман отыр?ан осы жас жанда, ?арадым жерге б?л ?ст? екен Бал?ашты?, ??са?ан бейне к?к лентасына ?ал?ашты?. Б?р кезде б?лтты? ?аба?ы к?кте т?й?лд?, Дауыл ?ой т?р?ан, шелектеп н?сер ??йылды. Б?р?ырап буы атандай б?лтты? ?айнады ?а? т?лд? к?кт? ?ылышыменен жайда?ы. Кор?алман ?з?м дауылды? болсын со?ары, ?йткен? одан келем?н ?шып жо?ары. КЕЗДЕСКЕНДЕ Кездесу емес ?ой б?л т???ыш, ?з??д? к?ргенше асы?ам. Ж?рег?м тым асау б?л?ын?ыш, ?зендей к?ктемг? тасы?ан. Тек Ай ж?р аспанны? к?г?нде, ?аба?тар т?рды ?нс?з бай?асып. Т?не ?ап ер?ндер ер?нге, ??ша?тар ?алыпты ай?асып. Б?Р ?ЫЗ?А Ма?ан айт?ан ?р с?з??. Тастамайтын алтын ?ой. Сен дегенде ал, сез?м, К?зг? к?ндей сал?ын ?ой. Жанары?да сыр т?нып Шай?алма?ан жатса да, Асау ж?рек б?л?ынып, ?мтылады бас?а?а. ?ЛЕ? Ой?те?? з тере??не батырасы?, Шабыт-дауыл ер?кс?з ша?ырасы?. Т???иы? т?нып жат?ан м?лд?р ойды. Шай?алтып ?иялменен сапырасы?. Емесп?н сен?? жал?ыз ?ашы?ы? мен, Сыры?ды дей алмаймыи баса ??ып ем. Бойыма келед? ыл?и тартып ал?ым, К?н??д? к?рк?реген, жасылымен. АУЫЛЫМ Т?б?ттей т?т?п ша?ын ?ара жолды?, Машина барады асып дала жонын. Са?ыммен б?лдыра?дап к?з ?шында, Ауылым туып-?скен ?ала берд??. ?арадым ?айта артыма ??марланып, Шатырша к?р?нбейс?? м?нарланып. ?алада студент боп ж?рсем да?ы, ?з??е с?лемдер?м т?рар барып. Мен емес тыныш ?ана жата алатын, ?ле?де ж?рем ауыл атап атын. ?йткен? ?з?? берген жалыны? бар, ?йткен? ?з??с?? ?ой махаббатым. ??РЫСЫН СО?ЫС! Б?л ?м?рде енд? со?ыс болмасын, Бал?ын ??ра? ?спей жатып солмасын. Арда?ты ана н?рестеден айрылып, Ж?бермес?н майдан?а жан жолдасын. Т?рсын м??г? с?улетт? жас ?ала, ба?, Б?з ж?рей?к сайран ??рып аралап. Б?з ?тей?к б?л д?уреннен к?лк?мен, Алмайы? жас ж?ректерд? жаралап. Б?лт баспасын к?нн?? бет?н ?рланып, Т?рсын м??г? б?л д?ние н?рланып. Жерд?? бет?н шалмасын ?рт жалыны, Т?рсын ты?да алтын ег?н ыр?алып. Же??с ?аш?ынов Советт?к ?ара?анды. - 1962. - 28 октябрь (? 257). - 3 б. 
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
63
Размер файла
107 Кб
Теги
otanym
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа