close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Эрүүл мэндийн статистикийн

код для вставкиСкачать
Эр??л мэндийн х?гжлийн т?в
Захирал
Ч.Бат-Эрдэнэ
Тогтолцооны судалгааны алба
Мэдээлэл авах, судалгаа, ?нэлгээ хийх чиглэл??д
? Нийгмийн эр??л мэндийн талаар т?р??с баримтлах
бодлогын д?н шинжилгээ
? Эр??л мэндийн хуулийн дагуу НЭМ т?в байгуулах
боломжийг судлах /х?ний н??ц, тоног т?х??р?мж,
байр, хууль эрх з?йн орчин /
?
УАУ-ыг х?гж??лэх талаар т?р??с баримтлах
бодлогын д?н шинжилгээ
?
Эр??л мэндийн байгууллагуудын тусламж,
?йлчилгээнд хэрэглэгдэж буй эмнэлгийн хэрэглийн
хангамж т??ний чанар, аюулг?й байдал, эрсдлийн
зэргээр ангилах, шинээр шаардлагатай байгаа
эмнэлгийн хэрэгслийн судалгаа
? Эмнэлгийн тоног т?х??р?мжийн ашиглалт,
чанарын хяналтын ?нэлгээ- газар дээр нь
очиж ?нэлгээ хийнэ.
? ?Тоног т?х??р?мжийн бодлого 2010-2015?-д
дунд хугацааны ?нэлгээ
? Эмнэлгийн тоног т?х??р?мжийн нэр томъёо,
ангилал, кодчлолын стандартын
т?с?лд
санал
? Эмнэлгийн тоног т?х??р?мжийн ашиглалт,
засвар ?йлчилгээний журмын т?с?лд санал
авах
? Эмнэлгийн тоног т?х??р?мж, хэрэгслийн
мэдээний сан ??сгэх, мэдээлэл цуглуулах
Мэргэжил арга з?йгээр хангах чиглэлээр
? ?йлчилгээ ?з??лэгч-?йлчл??лэгчдийн сэтгэл
ханамжийн судалгааны аргачлал арга з?йг
хангах
? Эмнэлгийн мэргэжилтний алдаа, з?рчлийн
б?ртгэл, мэдээлэлд д?н шинжилгээ хийх
? Байгууллагын х?гжлийн х?т?лб?рийн дагуу
ЭМБ-ыг мэргэжил арга з?йгээр хангах
? Байгууллагын оношлогоо хийхэд мэргэжил
арга з?йгээр хангаж ажиллах
? Судалгааны арга з?йн сургалт явуулах,
судалгааны ажилд мэргэжил арга з?йн
дэмжлэг ?з??лэх
Эр??л мэндийн статистик
мэдээллийн чиглэлээр
? Хууль, эрх з?йн орчин:
? Монгол улсын Статистикийн тухай хууль
? ЭМС-ын 34 тоот тушаал /2010/ ?Эр??л
мэндийн статистик мэдээллийн талаар авах
зарим арга хэмжээний тухай?
? ЭМС-ын 2012 оны 95 тоот тушаал
2013 онд:
Статистикийн мэдээний программ хангамж
? ЭМС-ын 2010 оны 34 д?гээр тушаалын дагуу сарын
тутмын эр??л мэндийн статистикийн дээг цахимаар
авах программ хангамж шинэчлэгдэн хийгдээд
байна.
? Б?х т?вшний эр??л мэндийн байгууллагад
хэрэглэгдэх Health?Info программ шинэчлэгдэн
хийгдэж байна.
2013 онд
Хяналт-шинжилгээ, ?нэлгээ
?Эр??л
мэндийн
удирдлагын
мэдээллийн
тогтолцоог х?гж??лэх стратеги?-ийн ?йл ажиллагааг
хэрэгж??лэх, Эр??л мэндийн мэдээ, мэдээллийн
талаар ЭМ-ийн сайдын тушаалын хэрэгжилт,
статистик б?ртгэл, боловсруулалтын программ
хангамжийн ашиглалтын байдалд дараах ЭМБ-уудад
хяналт-шинжилгээ, ?нэлгээ хийнэ. ??нд:
1. Аймгууд- Дорнод, Хэнтий, Сэлэнгэ, Ховд
2. Т?в эмнэлэг, ?ндэсний т?в- Х?С?Т, ГССЗ?Т,
ЭХЭМ?Т, ХС?Т, ШШ?Х-ийн Шинжилгээний б?ртгэл
мэдээлллийн хэлтэс
2013 онд
Х?ний н??цийн х?гж??лэх талаар
? Статистикч бага эмчийн мэргэжил олгох сургалт /2
удаа/
? Статистикч бага эмчийн дээшл??лэх сургалт /1
удаа/
? Сарын мэдээний программ хангамжийн талаар
болон бусад мэдээллээр байнгын зайн /утсаар,
онлайнаар/ сургалт
? НЭМГ-тай хамтран нийслэлийн 9 д??рэг, ?рхийн
эмнэлгийн эмч мэргэжилтн??дийг хамруулан
сургалт зохион байгуулах
? Тараагдах материал
.1 Тархины цочмог харвалтын
эмнэлз?йн удирдамж
2 Тархины шигдээсийн сэргээн
засахын удирдамж
3 З?рхний шигдээсийн сэргээн
засахын удирдамж
4 З?рхний цочмог шигдээс
? Тараагдах материал
.5 Хорт хавдар б?ртгэх удирдамж
6
Эргэн дуудах тогтолцооны удирдамж
7
Эрт илр??лгийн ?злэгийн DVD
?
.8
9
Тараагдах материал
СМУ-1 маягт
СМУ-1/эс маягт
10 СМХ-1 маягт
11 СМУ-2 маягт
12 СМУ-2/эд маягт
?
.13
Тараагдах материал
СМХ-2 маягт
14
СМХ-2/эм маягт
15
СМХ-2/эд маягт
16
17
18
СМХ-3 маягт
АМ-1Д маягт
АГ&ЧШ ?злэгийн маягт
АЛСЫН ТУСЛАМЖИЙН ДУУДЛАГЫН
ЗАРДАЛ
/2013 оны 1 д?гээр улирлын байдлаар/
? ЭМХТ-??с аймаг орон нутагт т?р?лжс?н
нарийн мэргэжлийн эмчийн яаралтай
тусламж ?з??лэх чиг ??ргийн дагуу нийт 13
аймагт 32 удаагийн тусламжийг газар дээр
х?ргээд байна.
? Эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн эмчийн
алсын тусламжийн дуудлагад д?гнэлт
судалгаа хийхэд нийт дуудлагын 56% буюу 18
тохиолдол нь ?р д?нг?й болсон байна.
? Энэх?? ?р д?нг?й дуудлага нь:
? - ?вчтний биеийн байдлыг дутуу ?нэлсэн 10%
? - Шаардлагатай эмч мэргэжилтэн байхг?й 30%
? - Эмч мэргэжилтний ур чадвар дутмагаас
гарсан х?ндрэл- 15%
? - Дуудлага ?гс?н байгууллагын зохион
байгуулалт, эмчилгээний ?йлчилгээний
? чанарын хяналт думтагаас гарсан х?ндрэл 40%
? - Ар гэрийн шахалт дарамтаас дуудсан гэх5% тус тус эзэлж байна.
? Цаашид эдгээр алдаа дутагдлыг б?ртгэн
ЭМЯ-ны асуудал хариуцсан газарт х?рг??лж,
зардлыг т?л??лж хариуцлага х?лээлгэж
байхаар жэурам боловсруулж байна. болно.
? Иймд Аймгийн ЭМГ болон БОЭТ,АНЭ-ийн
удирдлагууд доорхи ?р д?нг?й дуудлага б?р
дээр д?гнэлт хийж тодорхой ажил зохион
байгуулж, бидэнтэй хамтран ажиллана гэдэгт
итгэж байна.
? Шаардлагатай дэлгэрэнг?й мэдээллийг
ЭМХТ-ийн ЭЯТТСЗА-ны 70110894 дугаараас
лавлах буюу биечлэн уулзаж авч болно.
Аймагт алсын тусламжийн дуулагад зарцуулсан бодит зардал
болон ?рг?й зардал
Аймаг
?
Газар дээр нь очсон
тусламж
Тусламж ?з??лэлг?й буцсан
Зарцуулсан
?рг?й зардал
/Телемедицинээр з?в?лг?? ?г?х боломжтой
байсан/
1
С?хбаатар
2
1
1 210 400
605 000
2
?в?рхангай
4
3
1 805 880
1 339 410
3
Хэнтий
3
2
1 051 240
696 160
4
Дархан
3
1
761 780
235 260
5
Дорнод
2
1
1 510 544
715 400
6
Багануур
1
0
162 680
0
7
Т?в
5
2
380 500
152 200
8
Орхон
1
1
412 800
412 800
9
Сэлэнгэ
2
2
676 920
676 920
10
Булган
2
2
935 800
935 800
11
Баянхонгор
3
2
2 031 190
1 363 460
12
Архангай
3
0
1 583 000
0
13
Дорноговь
1
1
475 760
475 760
Нийт
32
18
12 998 494
7 608 170
Телемедицинийг х?гж??лэхээр
тавигдсан зорилго
? Монгол улсын иргэдэд мэдээллийн
технологийн ололт, интернэтийг ашиглан
орон зай, цаг хугацаанаас ?л хамааран
нийгмийн эр??л мэндийн болон эмнэлгийн
тусламж ?йлчилгээг чанартай ?з??лэх
? Алслагдсан орон нутгийн эмч, эмнэлгийн
мэргэжилтний т?гс?лтийн дараах сургалтыг
зохион байгуулж, явуулах
Телемедицин ашиглан явуулсан
?йл ажиллагаа
2010 - 2013 оны хооронд УНТЭ, ЭХЭМ?Т,
Х?С?Т, ХС?Т, БГХ?С?Т, А?С?Т, ЭСТ, ГСС?Т,
УГТЭ, 4 БОЭТ, 5 аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт
суурилуулсан
видео
хурлын
т?х??р?мжийг
ашиглан
60 удаа, Швейцарийн Телемедициний с?лжээ
т?слийн ?Campus medicus? програмыг ашиглан
3528 удаа , З?рх судасны т?слийн ?Mn Cardio?
програмыг ашиглан 2743 удаа тус тус зайн
сургалт, зайн оношлогоо эмчилгээний з?вл?г??
?гч,
видео хурлыг зохион байгуулсан.
Телемедициний ?ндэсний с?лжээний
байгууллагуудын ?йл ажиллагааны
?ндсэн чиглэл
? Телемедициний с?лжээний техник, тоног т?х??р?мж
ашиглан:
?
?
Эр??л мэндийн тусламж ?йлчилгээ ?з??лж байгаа эр??л
мэндийн байгууллагын тогтолцоог боловсронгуй болгох;
?
Техник, технологийн чадавхийг нэмэгд??лэх;
?
Салбар хоорондын уялдаа, холбоог сайжруулаx;
?
Статистик мэдээллийг боловсронгуй болгох;
? Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэний т?гс?лтийн дараах
сургалт,
? эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг х?гж??лэх;
Телемедициний с?лжээний байгууллагуудын
?йл ажиллагааны алгоритм
А. ?Идэвхтэй с?лжээний
/онлайн/ ?йлчилгээ?-ний горим
Телемедицинд холбогдогч талын
ажилтан х?сэлт илгээнэ.
?Идэвхтэй с?лжээний /онлайн/ ?йлчилгээ?
?ний горимыг эмнэлгийн тусламж
?йлчилгээнээс гадна:
? Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний
т?гс?лтийн дараах онлайн сургалтанд
Х?сэлт х?лээн авсан байгууллага нь
?вчтний талаарх мэдээлэл дээр
тулгуурлан з?вл?г?? ?г?х эмчтэй
телемедициний с?лжээ ашиглан холбох
ажлыг зохион байгуулна
боломжг?й
?вчтний тухай
мэдээлэлтэй
танилцан тухайн
?вчт?нд зайнаас
тусламж ?йлчилгээ
?з??лэх боломжтой
эсэх
Х?д?лг??нт оношлогоо,
эмчилгээний баг (ХОЭБ) ?ыг
илгээх асуудлыг тавьж
шийдвэрл??лнэ
? Эр??л мэндийн салбарын удирдлага
зохион байгууллагын чиглэлээр
хийгдэх хурал, з?вл?г??нийг зохион
байгуулахад
боломжтой
ашиглах б?г??д шаардлагатай
тохиолдолд ?йлчилгээг шатлал
харгалзахг?йгээр зохион байгуулж болно.
Тусламж ?йлчилгээг зайнаас
?з??лнэ
Ир??лсэн х?сэлтийг шийдвэрлэж дуусна.
Телемедициний с?лжээний байгууллагуудын
?йл ажиллагааны алгоритм
?Идэвхг?й с?лжээний /офлайн/
?йлчилгээ? нь ?Campus medicus?
програмыг ашиглан гадаадын эмч,
мэргэжилтнээс, ?Voozanoo?
програмыг ашиглан ?ндэсний эмч
мэргэжилтнээс з?вл?г?? авахаар
зохион байгуулагдана.
Б. ?Идэвхг?й с?лжээний
/офлайн/ ?йлчилгээ?-ний горим
Телемедицинд холбогдогч талын
ажилтан ?вчт?ний талаарх мэдээллийг
програмд оруулан илгээнэ
З?вл?г?? ?г?х эмнэлгийн мэргэжилтэн
нь ?вчт?ний талаарх мэдээллийг
х?лээн авна.
Боломжг?й
Дараагийн шатлалын эр??л
мэндийн байгууллагад
шилж??лэн эмчилнэ
Тухайн ?вчт?нийг
орон нутагт эмчлэх
боломжтой эсэхийг
шийдвэрлэх
?Идэвхг?й с?лжээний /офлайн/
?йлчилгээ? ?ний горимыг эмнэлгийн
тусламж ?йлчилгээнээс гадна:
Боломжтой
Шаардлагатай з?вл?г??г
телемедициний програм
ашиглан ?гн?
?вчтний асуудлыг шийдвэрлэж дуусна.
? Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний
т?гс?лтийн дараах сургалтанд
? Т?р?л б?рийн цахим мэдээлэл
цуглуулах ажлыг зохион
байгуулахад
ашиглах б?г??д шаардлагатай
тохиолдолд ?йлчилгээг шатлал
харгалзахг?йгээр зохион байгуулж
болно.
В. ?Телемедициний ?ндэсний с?лжээний ?йлчилгээ?-ний нэгдсэн ?йл
ажиллагааны б?д??вч
Телемедициний с?лжээний байгууллагуудын
техник, тоног т?х??р?мж
Дуудлага х?лээн авах т?в
Дуудлага х?лээн авах т?вийн хэрэгцээ шаардлага
- Иргэдийн дунд эр??л мэндийн з?вл?г??г ?нэн з?в??р ?г?х
мэдээ, мэдээлэл бага.
- Иргэд з?вх?н з?вл?г?? авахын тулд эмнэлэгт очих нь
элбэг.
- Эмч эмнэлгийн мэргэжилтэн??дийн ачаалал их байдгаас
иргэдэд з?вл?г?? бага ?гд?г.
- Эр??л мэндийн ?йлчилгээний талаар иргэд сэтгэл ханамж
багатай.
- Эр??л мэндийн мэргэжлийн з?вл?г??, лавлагааны нэгдсэн
нэг цэгийн мэдээ, мэдээлэл дутагдалтай.
- Эмч эмнэлгийн мэргэжилтэн??дэд зориулсан мэргэжлийн
з?вл?г?? ?г?х х?т?ч утас байхг?й.
- Х?д?? орон нутгийн эмч эмнэлгийн мэргэжилтэн??дэд
мэдээлэл цаг тухайдаа х?рдэгг?й.
Дуудлага х?лээн авах т?вийн зорилго
- Иргэдэд эр??л мэндийн лавлагаа, з?вл?г??г мэргэжлийн
т?вшинд ?гч эр??л мэндийн боловсролыг сайжруулах
- Эмч
эмнэлгийн
мэргэжилтэн??дэд
шаардлагатай
б?х
мэдээллийг ?г?х
- Эр??л мэндийн талаарх мэдээллийн нэгдсэн сан ??сгэх
- Эр??л мэндийн байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоог
сайжруулах
- Эр??л мэндийн салбарт гарч буй шинэ, шинэлэг ололт
амжилтуудыг цаг тухайд нь мэдээллэх
- ХБ?-ний талаарх мэдээллийг тогтмол иргэд, эмч эмнэлгийн
мэргэжилтэн??дэд мэдээллэх
- Эр??л мэндийн салбарын х?гжилд дэмжлэг ?з??лэх
Дуудлага х?лээн авах т?вийн ?йл ажиллагааны
б?д??вч
Автомат хариулагчийн б?тэц
Дуудлагын т?вийн ?йл ажиллагааны ач холбогдол
-
-
Хувь х?нийг эр??л зан ?йлд суралцахад дэмжлэг ?з??лнэ.
Хувь х?ний эр??л мэндийн боловсрол дээшилнэ.
Урьдчилан сэргийлэх ?злэгт тогтмол хамрагдалт ихсэнэ.
Эр??л мэндийн талаарх ?нэн з?в мэдээллийг т?ргэн шуурхай
иргэдэд х?рнэ.
Эмч эмнэлгийн мэргэжилтэн??дийн ачаалал буурч, эмчилгээ
?йлчилгээний чанар сайжирна.
Эр??л мэндийн эмчилгээ ?йлчилгээнд иргэд сэтгэл ханамжтай
болно.
Эр??л мэндийн байгууллагуудын уялдаа холбоо сайжирна.
Эр??л мэндийн талаарх санал, гомдол т?ргэн шуурхай
шийдвэрлэгдэнэ.
Эмч эмнэлгийн мэргэжилтэн??д мэдээ мэдээллээр хангагдана.
Эр??л мэндийн салбарт гарч буй шинэ, шинэлэг ололт амжилт
б?хэн цаг тухайдаа мэдээллэгдэнэ.
Эр??л мэндийн салбарын ?йлчилгээнд шинэ дэвшилтэт технологи
нэвтр??лнэ.
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
94
Размер файла
1 461 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа