close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Shaitankol Kasym akyn egiz ugym

код для вставкиСкачать
Сыйын тартып жатыр ма б?ла ?асыр, Ж?рт к???л? шатты?тан ?лан асыр. ?ара?анды ?згерген к?з тоймастай, Ортасында ?аланы? ??лама су. ??лама су сар?ырап к?р?к бер?п, Жырын ?сем жатыр ?ой т?г?п-т?г?п. Жасыл желек жан-жа?ы, су монша?ы, К?н н?рымен кетед? к?р?ктен?п. Даланы емес к?р?нер са?ымдана, Араладым ?ызы?ып ба?ын жа?а. Этноба? к?р?кт? жер?м?зд??, ??я сал?ан м?с?н? ша?ын ?ана. Басында к?н к?рк?реп, от ?р?л?п, Келбет?н жайлап сипап кетед? б?лт. С?лу?а т?нт? жандар, ж?рект?лер, Шы?ады Шайтанк?лге к?тер?л?п. Адамдар табынып б?р бас иет?н, Б?лем?з Шайтанк?лд? ? ?асиет?н. ?м?рге келген ?лке ?асым а?ын, Б?з ж?рм?з орындау?а ?сиет?н. Бойыма ты?нан б?р к?ш арын к?р?п, К?р?нер айшы?тана жалынды ?м?т. Шайтанк?л, ?асым а?ын ?ос ?улие, ?ойды ?ой т?лд? байлап табындырып. Шайтанк?л д??бекшид? арнасында, Жыр мен к?л ?п жыландай арбасуда. К?к т?с?н нажа?айдай ос?ыла?ан, ?ал?ып ж?р ?асым жыры тау басында. ?ос кие ой ? те??з?н шай?ар демде, Ег?здей ??састы?ты бай?ар ма ел де. Таби?ат т?л баласы ?асым а?ын, Айналып кетт? ме екен Шайтанк?лге? Жез?аз?ан, жезд? ?лкем алып мекен, Ертеде ба?ы? м?ндай жанып пе екен. Егемен ел ата?ан ша?та мына, Т?лед?? ?айта ту?ан халы?пенен. Ойлайтын болаша?ты, ?р ?ст? ке?, Жер ?азса, кен?ш к?з? ? табыс к?ле?. Тарат?ан ке? ?лемге ата?ынды, Ма?тана ес?ме алам ?анышты мен. Кеше бабам ?ан кеш?п, от?а к?рд?, Б?г?н дала? г?лдед?, жо? табылды. ?арыш?а ба?ыт ал?ан Бай?о?ырдан, К?ргендей болам ма??аз То?тарымды. ??сайтын аяулы ару ал?асына, Тол?ынды к?л жетпейд? Бал?ашыма, К?ксерке, табан балы?, а? сазанды, Тартады ?она?ына мар?асы да. * Жез?аз?ан ? жезд? мекен ?азыналы, ?ойнауы? тол?ан шеж?ре, а?ыз ?р?. Т?уелс?зд?к ал?ан ел тарихына, Аты? алтын ?р?ппен жазылады. А?ыз бол?ан жасымнан аты ма?ан, ?зен жатыр айнадай жар?ыра?ан. А?то?айды? басында б?р шыбы? жо?, То?ырауын табаны та?ыр ала?. Ша? менен ??м, жел со?са б?р?а?ан к?п, Та?ыр ед? тып-типыл ?ылтана? жо?. Топыра? т?г?п, жас шыбы? отыр?ызды, Шатты? ?н?н ??с б?ткен шыр?а?ан тек. Жапыра?ын та?да?ы н?р?а мал?ан, ?ст? а?аштар ормандай б?йралан?ан. К?тер??к? к???л? адамдарды?, Саяба?ты аралар сый?а ?ал?ан. Жа?сы артында жа?сы с?з, жыр ?алады, К?к?рект?? сарайы н?рланады. Жайса? жанны? ж?рег? л?п?л?ндей, Жан?а саяба? желмен ыр?алады. Б?йра талды Шайдаров саяба?ы, ??ша?ына ап халы?ты аялады. Бала талдар бой т?зер д?р с?лк?н?п, ?ыран ??стай ?анатын жаяр ?л?. Ел тарихы ? шертет?н ?з к?й? осы, ??г?ме айтса табылар с?з ж?йес?. Алтыншо?ы сия?ты а?ыз бол?ан, К?з? т?р? ?лытау шеж?рес?. ?ымыз ?ш?п, ??г?ме ?оз?а?анда, Топ ?ш?нде оз?ан да, озба?ан да. ?ыбыр етпей ты?дайтын ?л?пбект?, Айтатынын салмайтын созбалан?а. Бойы толы шеж?ре т?нып т?р?ан, Кешег?н? б?г?нге жуы? ?ыл?ан. Ж?мысшыны? ?алжырап, шарша?анын, ??г?мемен кешк?с?н ?мыттыр?ан. Б?лед? адам жайын, мал жайын да, Не жатыр сезер жерд?? ?ойнауында. ?р? а?ылшы, ?р? ?з? т?р? тарих, Аты шы??ан ?лытау айма?ына. Еске ал?анда осынау бай даласын, Мар?ая б?р шолатын айналасын. Б?лет?н елд?? ?ткен, б?г?н?н де, Осындай а?алардан айналасы?. Алатын Сарыар?адан басын ?дай, Ел?мн?? То?ырауын ? асылындай. Бал?аш?а са?ынышпен талып жет?п, Ежелг? табысатын ?ашы?ындай. Не бопты кездескендей ?лара?а, Арты? жер ту?ан жерден бола алар ма? А?то?ай, Бал?аш к?л? ег?з ??ым, Даралап жырламаймын б?ле жара. Ба?дарлаймын кешег? ?р ?зд? мен, ?аза?ты? а? арманы т?р?зд? к?л. Бал?ашым г?л жайна?ан ?з?ме ысты?, Шет елд?? Вашингтон, Париж?нен. Келт?рген к?рк?менен жер бедер?н, Ерекше б?лген о?ан елде к???л. Атлант, ?нд?, Тыны? м?хиттармен, Айдынды Бал?ашымды те? к?рем?н. Алыстан ?Мен м??далап? ша?ыратын, Ел?ме о, Бал?ашым, жа?ын аты?. Аралап ем?н-ерк?н ?н бойы?ды, Батасын бер?п кеткен ?афу а?ын. Жыр к?з? буыр?ан?ан ашыл?андай, Хал?ыма шашу болып шашыл?андай Мен-да?ы тас?ын судай а?тарылам, Нарманбет, Кен?шбай мен Шашубайдай. Ел?р?п жел?кпейм?н есерлердей, М??г?рттер жа?сылы?ты ?сер к?рмей. Жидебай, ?араменде, Шабанбай боп, С?з с?йлейм?н тура би-шешендердей. ??р?атпай ?тт? кеше та?ымдарын, Баура?ан ерл?ктер? а?ын жанын. Жала?т?с, Сенк?бай мен Жарыл?аптай, Жебеп ж?р аруа?ымен батырларым. ?лихан, ?л?мхан мен Жа?ыптарым, ?р?ден ойлай б?лд? халы? ?амын. Алашты? к?семдер? арман еткен, Б?з к?рд?к т?уелс?зд?к жары? та?ын. Б?г?нде ке?и т?ст? жыр аспаны, Н?сердей к?й т?г?л?п, ?ыр асты ?н?. А??ыз ана, ?ш?мтай, Манарбек пен ?ст?к б?з ??дай санап К?л?штарды. Т?с?нде атамекен т?лед? ер, ?з?нд? арда? т?тып с?йед? ел. Басы?а ?он?ан ба?ыт таймасын тек, Бал?ашым ?асиетт? киел? к?л. Ерте кезден бабамыз ?осып ?ле?, ?Ит адамны? сен?мд? досы? деген. Евней де с?з м?н?н мол т?с?н?п, Ит?н баптап ?т?пт? ес?л ерен. ?р дыбысты? м?н? бар ??ла?ында, Сырт?а шы?са ?алмайды б?р адам да. Иес?н?? сен?мд? жан сер?г?, Д?у?р шект? ?з жайлы т?ра?ында. Жаманды??а болатын ?с? шы?ын, ??а алмаймын кей пенде т?с?н?г?н. Бала?ына жармасса ба?а-шаян, Ит те сезген дарынны? к?с?л?г?н. Мына жай?а б?г?нде ?айран ?алам, То?ырау кез, кей надан тайра?да?ан. ?з ?олы?ды ?алайша кесе аласы?, Дос боп ж?р?п жаулас?ан ?андай жаман. ?алым ед? ?р? а?ын б?лб?л ?нд?, С?й?п ?тт? сырлы ?лем, жыр-??мырды. А?и?атты? жолында ??рбан болды, Жал?ан жала жабысып шыж?ырылды. С?з шы?ындап ?айтей?н ?ырт адам?а, Не тындырды с?р?ылтай шыр?а?анда. Керуен к?шт?, ит ?лып ?ала берд?, Евней ? ж?лдыз жар? етт? ж?рты аманда. Ар?ау бол?ан адалды? жырларында, Тоты ??стар к?й т?кт? г?л-ба?ында. Ой орманы ?иялмен тербет?л?п, Серг?д? ?Бейб?тш?л?к бульварында?. Жал?ан жала ж??артты-ау алып к?шт?, Ж?рект? ?ртеп, миды жеп, ?арыпты ?шт?. Тозады ?ой ж?йке де ?иянаттан, ?А? ?рды да? ?айран ер талып т?ст?. Ол ж?ргенде ел жайлы тол?ан сырды, А?и?атты ??г?д?к торлаттырды. Адам жырт?ыш таласса, ал сер?г? Ит? и?скеп са?шыдай ?ор?ап т?рды. ?оздырмастан бая?ы меш?н-дертт?, Т?уелс?зд?к самалы ес?п жетт?. К?йе жа??ан к?ндег?ш к??ш?л заман, Жел айда?ан ?а?ба?тай к?ш?п кетт?. Т?рш?л?кте сыйламай ?алаулысын, Б?р?н-б?р? надандар талауы шын. Беу,адамдар. Осы б?з орнатайы?, Б?кетовты? ит?не ?ола м?с?н. Орталы? ?аза?стан. - 2002. - 5 ?а?тар (?3-4). - 10 б. 
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
165
Размер файла
294 Кб
Теги
shaitankol, kasym, akyn, egiz, ugym
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа