close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

НЭЭЛЛТТЭЙ НИЙГЭМ ФОРУМ

код для вставкиСкачать
ЭДИЙН ЗАСГИЙН Ч?Л??Т
БАЙДЛЫН ИНДЕКС
Танилцуулга, ярилцлага
Нээлттэй Нийгэм Форум
2004 оны 11 сарын 16
ХЭН ХЭМЖИЖ БАЙНА ВЭ?
HERITAGE FOUNDATION
1994 оноос... 161 улсыг хамарсан...
Гуравдагч талын мэдээллийг
ашигладаг?
FRASER INSTITUTE
1986 оноос цуврал уулзалтуудыг
зохион байгуулж байсан... 123 улсыг
хамарсан... Гуравдагч талын
мэдээллийг ашигладаг...
ЭДИЙН ЗАСГИЙН Ч?Л??Т БАЙДАЛ
?
З?йрлэл: ЭЗЧБ-д х?рэх = Машин б?тээх:
?
?
?
?
?
Х?чтэй х?д?лг??р
Дамжуулах систем
Суудал
Дугуй
?ндсэн б?рэлдэх??н:
?
?
?
?
Хувь х?ний сонголт хийх боломж
Сайн дурын солилцоо
Нээлттэй зах зээл
Хувийн ?мчийн хамгаалагдсан байдал
ХЭН АШИГЛАЖ БОЛОХ ВЭ?
?
?
?
?
?
?
?
Улс т?рчид
Бодлого боловсруулагчид
Багш нар
Оюутнууд
Хэвлэл мэдээллийнхэн
Х?р?нг? оруулагчид
Бизнесийнхэн ?
АРГА З?Й
?
?
?
?
?
?
Бие даасан 50 хувьсагч: 10 ангилал = Тэнц?? жин
Онооны хуваарилалт: 1-ээс 5 х?ртэл
Бага оноо: Их эрх ч?л??
Оны харьцуулалт: ?Сайжирсан, муудсан, тогтвортой?
Онооны нийлбэрийн дундаж: Индекс
Ер?нхий д?гнэлт:
?
?
?
?
?Ч?л??т?- < = 1.99
?Бараг ч?л??тэй?- 2.00-2.99
?Бараг эрх ч?л??г?й?- 3.00-3.99
?Дарамттай?- > = 4.00
?
?г?гд?л: 2002 оны 6 сараас 2003 оны 7 сар х?ртэлх
?
?ндэслэл: Практик/туршилт, ажиглалт
Х?ЧИН З?ЙЛС
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Худалдааны бодлого
Татварын бодлого
Эдийн засаг дах засгийн газрын оролцоо
М?нг?ний бодлого
Х?р?нгийн урсгал ба гадаадын х?р?нг? оруулалт
Банк, санх??
Цалин х?лс ба ?нэ
Хувийн ?мч
Зохицуулалт
Албан бус зах зээл
ЭХ СУРВАЛЖ
?
ДБ: Дэлхийн х?гжлийн ?з??лэлт??д, бусад тайлан
ДХБ: Худалдааны бодлогын тойм
ЗГ-уудын албан ёсны хэвлэл, товхимлууд
Эрнст & Янг: Дэлхийн улс орнуудын татварын гарын
авлага, 2003
АНУ-ын т?рийн департмент: Тайлангууд
ОУВС: Дэлхийн эдийн засгийн ?з??лэлт, 2003; бусад
АХБ: ?ндсэн ?з??лэлт??д, 2002
EIU: Тухайн улсын тайлан, бусад баримтууд
Х?ний эрхийн талаар гарсан тайлангууд, 2002, 2003
?
TI: Авилгалын игдекс, 2000, 2001, 2002
?
?
?
?
?
?
?
?
СТАТИСТИК ?З??ЛЭЛТ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Х?н амын тоо
Нийт газар нутгийн хэмжээ
ДНБ- ий хэмжээ
ДНБ-ий ?с?лт
Нэг х?нд ногдох ДНБ
Экспортын гол б?тээгдэх??н
Экспортын хэмжээ
Гол экспортлогч орнууд
Импортын гол б?тээгдэх??н
Импортын хэмжээ
Гол импортлогч орнууд
Гадаадын шууд х?р?нг? оруулалт
Д?ГНЭЛТЭЭС...
?
?
?
?
?
?
?
Оноо ахисан: 75 орон
Оноо буурсан: 69 орон
??рчл?лтг?й: 11 орон
?Ч?л??т?: 16
?Бараг ч?л??тэй?: 55
?Бараг эрх ч?л??г?й?: 72
?Дарамттай?: 12
МОНГОЛ
?
?
?
Жагсаалт/байр: 63
Оноо: 2.90 (3.01)
Ангилал: ?Бараг ч?л??тэй?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Худалдааны бодлого: 2.0
Татварын бодлого: 4.5
Засгийн газрын оролцоо: 2.5
М?нг?ний бодлого: 2.0
Гадаадын х?р?нг? оруулалт: 3.0
Банк, санх??: 3.0
Цалин, ?нэ: 2.0
?мчл?х эрх: 3.0
Зохицуулалт: 4.0
Албан бус зах зээл: 3.0
ГОЛ ?ЗЭЛ БАРИМТЛАЛ
?
?
Дэлхийн хэмжээнд бодлогын ??рчл?лт хийх гол
т?лх??р нь дэлхийн х?гжлийг дэмжих ?йл явцад
юу нь болж байгаа, юу нь болохг?й байна вэ
гэдэг талаарх х?м??сийн санаа бодлын уур
амьсгалыг ??рчл?х явдал юм.
Бодол т?рж буй уур амьсгалыг ??рчл?х гол
т?лх??р нь х?гжиж байгаа болон х?гжихг?й
байгаа шалтгааны талаарх сайн мэдээллийг аль
болох ?рг?н х?рээний ?сонсогчид?-д х?ргэх явдал
юм.
... ЭРХ Ч?Л??НИЙ ИНДЕКС
?
Гол санаачлагчид: Профессор Мильтон
Фридман, Р??з Фридман болон Мишел Волкер
?
Зохиогчид: Жеймс Гвартней, Роберт Лэйсон
?
Дэлхийн 100 ?топ? эрдэмтдийг хамруулсан
?
?ндэслэл: Зорилго б?хий ?г?гд?л, мэдээлэл
эсвэл бие даасан судалгаа
?
Хамтран ажиллагч: Одоогоор 62 улсын
институци
АРГА З?Й
?
?ндсэн 5 х?чин з?йл: 21 ?з??лэлт
?
21 ?ндсэн ?з??лэлт: туслах ?з??лэлт - нийт 38 ?з??лэлт
?
Онооны хуваарилалт: 0-оос 10 х?ртэл
?
?ндсэн салбарын оноо: ?з??лэлт тус б?рийн онооны
дундаж
?
Индекс: 5 салбар ?з??лэлтийн дундаж оноо
?
?нд?р оноо: Их эрх ч?л??
?
5 ?ндсэн ?з??лэлт: Энгийн дундаж = Тэнц?? жин
?
Гинжин хэлхээ б?хий индекс: ?сс?н ??? Буурсан уу?
?
?з??лэлт б?рийн оноо: Тусгай томъёолол, анализ
?НДСЭН ?З??ЛЭЛТ
?
?
?
?
?
Засгийн газрын хэмжээ: Зардал, татвар,
аж ахуйн нэгж
Хууль эрх з?йн б?тэц болон хувийн
?мчийн хамгаалагдсан байдал
Хэрэгцээт м?нг?? олж авах боломж
Олон улсын харилцаанд орох эрх ч?л??
Зохицуулалт: Зээлийн, х?д?лм?рийн,
бизнесийн
ХАРИЛЦАН ХАМААРАЛ: ЭЗЭЧ/Х?ний
болон улс т?рийн бусад ?з??лэлт??д
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ЭЗЭЧ ба Нэг х?нд ногдох орлого
ЭЗЭЧ ба Эдийн засгийн ?с?лт
ЭЗЭЧ ба Наслалт
ЭЗЭЧ ба 10%-ийг эзэлж буй ядуучуудад оногдох орлогын хувь
ЭЗЭЧ ба Х?н амын 10%-ийг эзлэх ядуучуудын орлогын т?вшин
ЭЗЭЧ ба Насанд х?рсэн х?м??сийн бичиг ?сгийн чадвар
ЭЗЭЧ ба Нярай х??хдийн эндэгдэл
ЭЗЭЧ ба Х??хдийн х?д?лм?рийн эзлэх хувь
ЭЗЭЧ ба Цэвэр усны н??цийн хэрэглээ
ЭЗЭЧ ба Х?ний х?гжил
ЭЗЭЧ ба Авилгал
ЭЗЭЧ ба Улс т?рийн эрх, иргэний эрх ч?л??
ЭЗЭЧ ба С??дэр эдийн засаг
ЭХ СУРВАЛЖ
Судалгааны ?ндсэн 2 эх сурвалж:
?
?
?Глобал ?рс?лд?х чадвар?- ын жилийн тайлан
?Дэлхийн улс орнуудын эрсдлийн талаарх гарын авлага?
жилийн тайлан
Бусад нэмэлт эх ??свэр:
?
?
?
?
?
?
ДБ: Дэлхийн х?гжлийн ?з??лэлт??д, Ядуурлын судалгааны
тайлан
АХБ: ?ндсэн ?з??лэлт??д
ОУВС: Олон улсын санх??гийн статистик, Валютын
арилжааны зохицуулалт, хязгаарлалтууд
АНУ-ын т?рийн департмент-аас гаргасан тайлангууд
Гиш??н байгууллагуудын ?гс?н мэдээлэл, ?г?гд?л
Бусад
ЭХНИЙ 10 УЛС, ТЭДНИЙ
АМЖИЛТАНД Х?РСЭН ЗАМ
Гонконг
Сингапур
20
Шинэ Зеланд
40
Щвейцарь
60
Их Британи
АНУ
Австрали
80
Канад
Ирланд
20
02
20
01
20
00
19
95
19
90
19
85
19
80
19
75
100
19
70
Жагсаалт, %
0
Люксембург
1970 ОНООС ХОЙШ ?СРЭЛТ
ХИЙСЭН ОРНУУД
0
Кувейт
Чил
Жагсаалт, %
20
Их Британи
Эл салвадор
40
Унгар
Эстони
60
Уганда
80
Швед
Тринидад-Табого
100
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002
Жамайка
1970 ОНООС ХОЙШ ЭЗЭЧ НЬ
ДОРОЙТСОН ОРНУУД
Жагсаалт, %
0
20
40
60
80
100
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002
Сиерра Леон
Камерун
Бахам
Парагвай
Папуа шинэ Гвиней
Барбадос
Непал
Негр
Мали
Венесуэл
ХАРЬЦУУЛАЛТ: Эхний 10 улс
Байр
Улс орон
2004
2003
Байр
Улс орон
2002
2001
1
Гонконг
1.34
1.44
1
Гонконг
8.7
8.7
2
Сингапур
1.61
1.61
2
Сингапур
8.6
8.5
3
Шинэ Зеланд
1.70
1.68
3
Шинэ Зеланд
8.2
8.2
4
Люксембург
1.71
1.68
4
Щвейцарь
8.2
8.1
5
Ирланд
1.74
1.73
5
Их Британи
8.2
8.3
6
Эстони
1.76
1.68
6
АНУ
8.2
8.3
7
Их Британи
1.79
1.88
7
Австрали
7.9
7.9
8
Дани
1.80
1.71
8
Канад
7.9
8.1
9
Щвейцарь
1.84
1.88
9
Ирланд
7.8
7.9
10
АНУ
1.85
1.86
10
Люксембург
7.8
7.7
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЭРХ Ч?Л??Г
ЯАГААД ЧУХАЛД ?ЗДЭГ ВЭ?
?
?
?
?
?
?
Улс т?р, иргэний эрх ч?л??т байдлын суурь
н?ц?л нь эдийн засгийн эрх юм
Эдийн засгийн эрх нь ?с?лт, х?гжлийн
урьдчилсан н?хц?л болдог
М?н х?ний х?гжлийн урьдчилсан н?хц?л,
суурийг б?рд??лдэг
Б?гд эрх тэгш х?гжиж, цэцэглэх боломж
Ядуурал буурах боломж
Дайн гарах магадлалыг бууруулах боломж
АЧ ХОЛБОГДОЛ
?
?
?
?
?
Дэлхийн эдийн засгийн байдлын ?нэлгээ
Д?гнэлтэнд ?ндэслээд т?р?л б?рийн шийдвэр
гаргах боломж
Эдийн засгийн индекс, х?гжлийн ?с?лтийн шууд
хамаарал:
- Амьжиргааны ?нд?р стандард
- Нэг х?нд ногдох ДНБ-ий хэмжээ ?нд?р
Хамгийн с??лийн ?еийн мэдээ, мэдээлэл
Онцгой ?йл явдлын ?р д?н ? шинжилгээ, ?нэлэлт
ЗОРИЛГО БУЮУ ?Р Д?Н
?
Олон нийтийн хэлэлц??лэг ?рн??лэх
?
Эдийн засгийн эрх ч?л??г хэмжих арга замыг олох
?
Эрх ч?л??нд н?л??лж буй хувьсагчуудын хоорондын уялдаа
хамаарлыг илр??лэх
?
Эдийн засгийн бодлогын эмзэг хэсгийг илр??лэх
?
Х?гжлийн чиг хандлагад анализ хийх
?
Бодлого боловсруулах болон хэрэгж??лэх алхмыг сайжруулах
?
Улс орнуудыг дэлхийн болон б?сийн т?вшинд харьцуулах
?
Ангилал б?рээр харьцуулалт хийх
?
Цаашид олон т?рлийн судалгаа хийх боломжийг б?рд??лэх
?
Нэр х?нд бий болгох- Бусдад ??рийг?? нээх, таниулах
ГОЛ ЯЛГАА, БИДНИЙ ХУВЬД ??СЭХ
ДАВУУ ТАЛ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Онол, ажиглалт, туршилтын аргыг хослуулсан
Ил?? тоон судалгаан дээр ?ндэслэсэн
Бусад улс оронтой хамтардаг
Одоо байгаа индекстэй харьцуулалт хийх
боломж
Харьцангуй бодит индекс
Шинэ судалгаа, шинжилгээ хийх боломж
Арга технологиос нь биечлэн суралцах боломж
Олон нийтийн хэлэлц??лэг ?рн??лэх цогц суурь
Х?гжлийн хувьд ижил т?стэй яваа улс орнуудтай
жиших
Бусад хамтрагч байгууллагуудаас суралцах
Бусдад ??рийг?? нээх, таниулах
НЭЭЛТТЭЙ НИЙГЭМ ФОРУМ: БОЛОМЖ
1. Эх сурвалж
Судалгааны ?ндсэн 2 эх сурвалж:
?
?
?
?Дэлхийн улс орнуудын эрсдлийн талаарх гарын авлага?
жилийн тайлан, 2004, (Political Risk Service Group)
?Глобал ?рс?лд?х чадвар?- ын жилийн тайлан, 2002, (World
Economic Forum) ? (?)
Бусад нэмэлт эх ??свэр:
?
?
?
?
?
ДБ: Дэлхийн х?гжлийн ?з??лэлт??д, Ядуурлын судалгааны
тайлан
АХБ: ?ндсэн ?з??лэлт??д
ОУВС: Олон улсын санх??гийн статистик, Валютын арилжааны
зохицуулалт, хязгаарлалтууд
Бусад: Дотоодод хийгдсэн бусад холбогдох тайлан, судалгаа
НЭЭЛТТЭЙ НИЙГЭМ ФОРУМ: БОЛОМЖ
2. Арга з?й
?
Засгийн газрын хэмжээ: (4 б?лэг - 5 ?з??лэлт)
?
Нийт хэрэглээнд засгийн газрын хэрэглээний эзлэх хувь
?
ДНБ-д татаас, шилж??лгийн эзлэх хувь
?
?
?
Нийт х?р?нг? оруулалтанд т?рийн ?мчит ?йлдвэрийн болон
х?р?нг? оруулалтын эзлэх хувь
Татварын дээд хязгаар тогтоосон хувь (татвар оногдох
хэмжээ)
Хууль эрх з?йн б?тэц болон хувийн ?мчийн
хамгаалагдсан байдал: (5 б?лэг)
?
?Глобал ?рс?лд?х чадвар?- холбогдох
?
?Дэлхийн улс орнуудын эрсдлийн талаарх гарын авлага?
НЭЭЛТТЭЙ НИЙГЭМ ФОРУМ: БОЛОМЖ
2. Арга з?й
?
Хэрэгцээт м?нг?? олж авах боломж: (4 б?лэг)
?
?
?
?
?
С??лийн 5 жилийн бэлэн м?нг?ний нийл??лэлтийн жилийн
дундаж ?с?лт??с с??лийн 10 жилийн бодит ДНБ-ий жилийн
дундаж ?с?лтийг хассан хэмжээ
С??лийн 5 жилийн стандарт инфляцийн хэлбэлзэл
(хэрэглээний ?нийн индекс)
Инфляцийн с??лийн байдал (хэрэглээний ?нийн индекс)
Гадаад, дотоодын банкинд валютын данстай болох боломж
Олон улсын харилцаанд орох эрх ч?л??: (5 б?лэг - 9
?з??лэлт)
?
?
?
?
Экспорт, импортын д?нд гаалийн татварын эзлэх хувь (Ai)
Татварын дундаж хувь (Aii)
Валютын албан ёсны болон хар захын ханшны з?р?? (D)
...
НЭЭЛТТЭЙ НИЙГЭМ ФОРУМ: БОЛОМЖ
2. Арга з?й
?
Зээлийн, х?д?лм?рийн, бизнесийн зохицуулалт:
(3 б?лэг ? 15 ?з??лэлт)
?
?
?
?
Хувийн банкнуудын нийт ?deposit?-д эзлэх хувь (Ai)
Банкны салбарын нийт х?р?нг?нд гадаадын банкны
эзлэх хувь- ?рс?лд??н (Aii)
Цэрэгт алба хаах хугацаа... (Bv)
...
НЭЭЛЛТТЭЙ НИЙГЭМ ФОРУМ: БОЛОМЖ
3. Хамтрагчид, т?нш??д
?
?
?
?
?
?
?
?
?ндэсний статистикийн газар
Монгол Банк
Санх??, Эдийн Засгийн Яам
Дэлхийн Банк
Олон Улсын Валютын Сан
Азийн Х?гжлийн Банк
АНУ-ын ОУХА: ЭЗБШ?Ч т?с?л
Бусад
НЭЭЛЛТТЭЙ НИЙГЭМ ФОРУМ: БОЛОМЖ
4. Т?свийн тооцоо (т?с?л)
?йл ажилагаа
No
Т?с?в
?ндсэн
1
Судалгааны баг б?рд??лэх
2
Холбоо барьж гиш??нээр элсэх, бэлтгэл ажил
3
Сургалт/З?вл?лд?х уулзалт
4
5
Нэмэлт
Нийт
20,000
20,000
3,000
3,000
20,000
15,000
35,000
Арга з?йн боловсруулалт
5,000
1,500
6,500
3,000
1,000
4,000
6
Судалгааны програм болон бусад материал,
мэдээлэл худалдан авах
?г?гд?л цуглуулах ?йл явц
7
Семинар, хэлэлц??лэг, ярилцлага
8
Анализ
9
Нэгтгэх, тайлан бичих
10
Хэвлэх, Фрэзер институцид тайлангаа илгээх
2,000
2,000
11
Мэдээлэл т?гээх
8,000
8,000
Нийт д?н:
12,000
3,000
76,000
12,000
5,000
22,500
8,000
98,500
Микро т?вшинд:
МОНГОЛД БИЗНЕСИЙН ТААТАЙ
ОРЧИН БАЙНА УУ?
Анхдагч судалгаа хийх боломж
БИЗНЕСИЙН ТААТАЙ ОРЧИН
?
?
?
?
?
?
?
Бизнес эрхлэхэд учирч буй саад тотгор
Хууль, эрх з?йн талаарх мэдлэг, гарч буй
??рчл?лтийн талаарх мэдээлэл
Шударга ?рс?лд??н болон авилгалын талаарх бодит
байдал
Эдийн засаг болон улс т?рийн тогтвортой байдал
Ажиллах х?чин, ажил эрхлэлт
Гэмт хэргийн дарамт
Засгийн газрын байгууллагуудын талаарх
бизнесийнхний хандлага
БИЗНЕСИЙН ТААТАЙ ОРЧИН
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Орон нутгийн засаг захиргаа ба орон нутаг дах
бизнесийн орчин
Банк санх??
Татвар
Хяналт, шалгалт
Гаалийн татвар
З?вш??р?л
Лиценц олголт
Гэрчилгээ олголт болон стандарт тогтоолт
Б?ртгэл
АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАН
ЯВДАЛД БАЯРЛАЛАА!
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
62
Размер файла
596 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа