close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн систем

код для вставкиСкачать
Х?д?лм?рийн зах зээлийн
мэдээллийн систем
Эйдан Мэлони
Багийн ахлагч
APPLICATIO/PEM Консорциум
www.applicatio-pem.org
Х?д?лм?рийн зах зээлийн мэдээллийн систем ба мэргэжлийн чиг баримжаа олгох ?йлчилгээг х?гж??лэх т?с?л
Зорилго
? Монгол улсын ХЗЗМС-ийг загварчлах
? Системийн загварчлал нь Монголын х?д?лм?рийн
зах зээлийн ?н??гийн болон ирээд?йн хэрэгцээ
шаардлагын талаарх шинжилгээнд ?ндэслэнэ
? Системийг удирдах, хариуцах мэргэжилтн??дийн
чадавхийг бэхж??лэх замаар системийн тогтвортой
байдлыг дэмжих
? ?йлчилгээг улс даяар ?з??лэхийн тулд мэдээллийн
технологийн шилдэг шийдл??дийг ашиглан
хэрэглэхэд хялбар байдлаар ХЗЗМС-ийг загварчлах
Х?д?лм?рийн зах зээлийн мэдээллийн систем ба мэргэжлийн чиг баримжаа олгох ?йлчилгээг х?гж??лэх т?с?л
2
Агуулга
?
?
?
?
?
?
ХЗЗМС-ийн тодорхойлолт
?н??гийн н?хц?л байдлын шинжилгээний ?р д?н
Олон улсын туршлага
Хэрэглэгчид
ХЗЗМС-ийн загвар
ХЗЗМС-ийн сургалт
Х?д?лм?рийн зах зээлийн мэдээллийн систем ба мэргэжлийн чиг баримжаа олгох ?йлчилгээг х?гж??лэх т?с?л
3
ХЗЗ-ийн мэдээллийн
тодорхойлолт
ОУХБ-ын тодорхойлсноор х?д?лм?рийн
зах зээлийн мэдээлэл (ХЗЗМ) гэдэг нь
х?д?лм?рийн зах зээлийн хэмжээ,
б?рэлдэх??н, ?йл ажиллагааны хэлбэр,
тулгарч буй бэрхшээл, боломжууд, зах
зээлийг б?рд??лэгчдийн х?д?лм?р
эрхлэлттэй холбоотой хандлагын талаарх
б?хий л мэдээллийг хэлнэ.
Х?д?лм?рийн зах зээлийн мэдээллийн систем ба мэргэжлийн чиг баримжаа олгох ?йлчилгээг х?гж??лэх т?с?л
4
ХЗЗМС-ийн тодорхойлолт
ОУХБ-ын тодорхойлсноор ХЗЗМС гэдэг
нь ХЗЗМ-ийг цуглуулах, боловсруулах,
хадгалах, т??нд хандах, т?гээх ?йл
ажиллагааг зохицуулах институцийн
зохицуулалт, ?йл явц буюу механизм
юм.
Х?д?лм?рийн зах зээлийн мэдээллийн систем ба мэргэжлийн чиг баримжаа олгох ?йлчилгээг х?гж??лэх т?с?л
5
?р д?нг??д
? Х?д?лм?рийн зах зээлийн статистик мэдээллийг[1]
зарчмын хувьд дараах байгууллагууд цуглуулан
боловсруулдаг байна:
? ?ндэсний Статистикийн Хороо
? Нийгмийн Хамгаалал, Х?д?лм?рийн Яам
? Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны Яам
? Х?д?лм?р, Халамжийн ?йлчилгээний Газар
? Х?д?лм?рийн Т?в Бирж
? Нийслэлийн Х?д?лм?рийн Газар
[1] ХЗЗМ нь дан ганц статистик мэдээлэл биш юм. Мэдээлэл нь статистик,
х??рнэсэн, тайлбарласан хэлбэрээр ?н??гийн болон т??хэн мэдээлэл байж
болно.
Х?д?лм?рийн зах зээлийн мэдээллийн систем ба мэргэжлийн чиг баримжаа олгох ?йлчилгээг х?гж??лэх т?с?л
6
?р д?нг??д
? Ажил ??рэг нарийн тодорхойлогдоог?й.
? Зарим мэдээлэл огт цуглуулагддагг?й, зарим
мэдээллийг хэд хэдэн байгууллага
цуглуулдаг.
? Зарим мэдээллийг цуглуулж байгаа зорилго
тодорхойг?й.
? Ажил хайгчид болон ажил олгогч нар
??срдийн мэдээллээ хуваалцах сонирхол
бага.
? Мэдээллийг х?д?лм?р эрхлэлт болон
боловсролын т?л?вл?лтд?? сайн ашиглаж
чадахг?й байна.
Х?д?лм?рийн зах зээлийн мэдээллийн систем ба мэргэжлийн чиг баримжаа олгох ?йлчилгээг х?гж??лэх т?с?л
7
?р д?нг??д
? Х?д?лм?рийн зах зээл дээрх эрэлт, нийл??лэлтийн
уялдааг хангах зохицуулалт хангалтг?й байна.
? Байгууллагууд нь бие биенийхээ хэрэгцээ
шаардлагын талаар хэтэрхий бага мэддэг.
? Х?д?лм?рийн зах зээлийн т?л?в байдлын талаар
урьдчилан таамаглах боломжийг олгодог систем
одоогоор байхг?й байна. Боловсролын бодлого тэр
дундаа МС?-ийн элсэлтийг т?л?вл?х?д урьдчилсан
таамаглал зайлшг?й шаардлагатай байдаг.
? ХЗЗ-ийн мэдээлэл хэрэгтэй х?н б?хэнд х?ртээмжтэй,
т?вл?рс?н, зохион байгуулалттай, найдвартай
ХЗЗМС шаардлагатай байна.
Х?д?лм?рийн зах зээлийн мэдээллийн систем ба мэргэжлийн чиг баримжаа олгох ?йлчилгээг х?гж??лэх т?с?л
8
Олон улсын туршлага
Австри
Исланд
Бельги
Ирланд
Болгар
Итали
Кипр
Латви
БНЧех улс
Литва
Дани
Люксембург
Англи
Голланд
Эстони
Норвег
Франц
Швед
Герман
Х?д?лм?рийн зах зээлийн мэдээллийн систем ба мэргэжлийн чиг баримжаа олгох ?йлчилгээг х?гж??лэх т?с?л
9
ХЗЗМС-ийн хэрэглэгчид
Залуус
Ажил олгогч нар
Ажилг?йч??д &
цомхотголд ?рт?гс?д
Зохицуулагчид
Ажлаа сольсон
х?м??с/ажил хайгч нар
Боловсрол, сургалтын
байгууллагууд
З?вл?х??д
Бодлого/х?т?лб?р
т?л?вл?гчид,
шинжээчид, менежер??д
Шийдвэр гаргагчид
Тэгш байдлын б?лг??д
Х?д?лм?рийн зах зээлийн мэдээллийн систем ба мэргэжлийн чиг баримжаа олгох ?йлчилгээг х?гж??лэх т?с?л
10
ХЗЗМС-ийн цахим хуудасны
загвар
1 д?гээр давхарга
2 дугаар давхарга
3 дугаар давхарга
Боловсрол
Боловсролын тогтолцоо
Их сургууль, дээд боловсролын
бусад байгууллага
Насанд х?рэгчдийн боловсрол
?ндэсний н??р
хуудас
Зайны сургалт
Х?д?лм?рийн
зах зээл
Сул ажлын байр
Ажил эрхлэлтийн ?йлчилгээ
Х?д?лм?рийн статистик
Х?д?лм?рийн зах зээлийн мэдээллийн систем ба мэргэжлийн чиг баримжаа олгох ?йлчилгээг х?гж??лэх т?с?л
11
ХЗЗМС-ийн цахим хуудасны
загвар
1 д?гээр давхарга
2 дугаар давхарга
3 дугаар давхарга
Х?д?лм?рийн
зах зээл
Сургалт ба ажлын туршлага
Бизнес эхлэх
Ажил олох чадвар
?ндэсний н??р
хуудас
Мэргэжлийн чиг баримжаа
Ажлын байрны тодорхойлолт
Мэргэжил
?йлдвэрчний эвлэл
Ажил олгогчдын холбоо
Салбар, мэргэжлийн холбоод
Х?д?лм?рийн зах зээлийн мэдээллийн систем ба мэргэжлийн чиг баримжаа олгох ?йлчилгээг х?гж??лэх т?с?л
12
Цахим хуудас
Х?д?лм?рийн зах зээлийн мэдээллийн систем ба мэргэжлийн чиг баримжаа олгох ?йлчилгээг х?гж??лэх т?с?л
13
ХЗЗМС-ийн сургалт
Дараах байгууллагын мэргэжилтн??дийг
чадавх бэхж??лэх сургалтанд
хамруулахаар т?л?вл?ж байна:
? Х?д?лм?рийн т?в бирж
? Мэдээллээр хангах байгууллагын
ажилтнууд
? ХТБ болон МБСГ-ын ажилтнуудыг
х?д?лм?р эрхлэлтийн таамаглалын
сургалтанд хамруулах [1]
[1] Олон улсын х?д?лм?рийн байгууллагатай хамтран ажиллаж
байна.
Х?д?лм?рийн зах зээлийн мэдээллийн систем ба мэргэжлийн чиг баримжаа олгох ?йлчилгээг х?гж??лэх т?с?л
14
Т?с?л хэрэгж??лэх хугацаа
Х?д?лм?рийн зах зээлийн мэдээллийн систем ба мэргэжлийн чиг баримжаа олгох ?йлчилгээг х?гж??лэх т?с?л
15
Т?с?л хэрэгж??лэх хугацаа
(?ргэлжлэл)
Х?д?лм?рийн Зах Зээлийн Мэдээллийн Систем ба Мэргэжлийн Чиг Баримжаа Олгох ?йлчилгээг Х?гж??лэх Т?с?л
16
Ажлын хэсэг
? Мэдээлэл нийл??лэгч
? Мэдээллийг байнга шинэчилж байх
хэрэгтэй
? Мэдээллийг ХТБ-ийн цахим хуудсанд
илгээнэ
? Мэдээлэл ХТБ-ийн цахим хуудастай
холбогдоно
? ХЗЗ-ийн мэдээлэл эсвэл МТ-ийн ??рэг
хариуцлага
? Т?слийн ?йл ажиллагааг сонирхож байх
Х?д?лм?рийн зах зээлийн мэдээллийн систем ба мэргэжлийн чиг баримжаа олгох ?йлчилгээг х?гж??лэх т?с?л
17
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
25
Размер файла
1 540 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа