close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Taxonomy

код для вставкиСкачать
МАТЕМАТИКИЙН
ХИЧЭЭЛИЙН ШАЛГАЛТЫН
ДААЛГАВРЫН БЛУПРИНТ
?Ирээд?й? цогцолборын II ахлах сургуулийн сургалтын менежер Ж.Чогмаа
2014 .02.11
Бэлтгэл :
Танин мэдэх?йн ?е шатуудын талаар мэдлэгтэй,
тэдгээрт харгалзах тест, даалгавар боловсруулах
чадвартай байх:
1. Блумын таксономи, танин мэдэх?йн ?е
шатуудыг судлах
2. Боловсролын т?вшинд тохирсон
стандартын агуулга, т?л?вш??лэх чадваруудыг
судалсан байх
3. Даалгаврын б?тэц, нормаль тархалтыг
хэрхэн тооцохыг мэддэг
3. Тест, даалгаврыг сонгох, боловсруулах
мэдлэгтэй байх
Г?йцэтгэх дараалал:
1. Даалгаврын БЛУПРИНТ-ийг зохиох,
стандартын агуулга, т?вшинд тохирсон тест,
даалгаврыг боловсруулах
2. Тест, даалгаврын т?лх??р, д?гнэх зааврыг
нарийвчлан гаргах
3. Даалгаврын нарийвчилсан матрицийг
гаргах
4. Даалгавруудыг турших (шалгах ?йл явц),
?р д?нд анализ, боловсруулалт хийх
5. Цаашдын ?йл ажиллагааг т?л?вл?х,
хэрэгж??лэх
БЛУМЫН ТАКСОНОМИЙН ТАНИН
МЭДЭХ?ЙН
?Е ШАТЫН ИЛРЭХ ?З??ЛЭЛТ??Д
Багшийн зайлшг?й эзэмших
чадвар :
Тухайн даалгавар танин
мэдэх?йн аль т?вшинд
зохиогдсон, томьёологдсоныг
таньж мэдэхэд суралцах.
4
СУРАЛЦАГЧИЙН МЭДЛЭГ, ЧАДВАРЫН
Т?ВШИНГ ТОГТООХОД БЛУМЫН
ТАКСОНОМИЙГ ХЭРЭГЛЭХ
Суралцагчийн ?йл
ажиллагааны ?р д?нг сургалтын
зорилтын б?х т?вшинд
тодорхойлохын тулд ашигладаг.
?Сэргээн санах
?Ойлгох
?Хэрэглэх
?Задлан шинжлэх
??нэлэх
?Б?тээх
5
Блумын таксономи ашиглаж асуулт
т?л?вл?х
Planning questions using Bloom?s Taxonomy
Б?тээх- Create
?нэлэх- Evaluate
Анализ хийх- Analyse
Хэрэглэх - Apply
Ойлгох,хэрэглэх - Understand ? Describe,
Explain
Мэдэх- сэргээн санах - Knowledge ? Remember
6
Танин
мэдэх?йн
?нд?р т?вшин
Б?ТЭЭХ
?НЭЛЭХ
ЗАДЛАН ШИНЖЛЭХ
Дээд
эрэмбийн
чадварууд
ХЭРЭГЛЭХ
ОЙЛГОХ
Танин
мэдэх?йн нам
т?вшин
СЭРГЭЭН САНАХ
Доод
эрэмбийн
чадварууд
Суралцагчдын танин мэдэх з?й тогтол,
бодит чадварын ?нэлгээ
?нг?ц
Г?н
Б?тээх
Г?нзгий
?Сэргээн санах
Сэтгэн
Т?в д/
?йлийн илрэх
бодохуйн
шин д
?з??лэлт??д
?е шатууд
Жишиг асуулт
Жишээ
Тоон
илэрхийлэл гэж
Сэргээн Судалсан
юу вэ?
Хэн
бэ?
Хэзээ
вэ?
санах:
з?йлээ эргэж
?сэгт
Ямар
вэ?
Ярих
санах
илэрхийллийн
Доо
....
гэж
юуг
хэлэх
1 Жагсаах
?зсэн,
утга гэж юуг
д
вэ?
Тайлбарлах
тогтоосон
хэлэх вэ?
Бичиг
.... д юуны тухай
з?йлээ сэргээн
Тэгш ?нц?гт
Олох
?г??лж байна вэ?
хэлэх, ярилцах
гурвалжны
Нэрлэх
талбайг яаж
олох вэ?
9
? Ойлгох
Сэтгэн
Т?в д/
?йлийн илрэх
бодохуйн
шин д
?з??лэлт??д
?е шатууд
Доо
д
Жишиг асуулт
Жишээ
5a -г 2 дахин
ихэсгэснийг 3-аар
??рийн ?гээр
Х?рв??лэх багасгаарай.
тайлбарлана уу.
?гээр
Гиш??нчлэн
Нэг ?гээр хэлнэ
илэрхийлсэн
?рж??лэх хуулийг
??.
Ойлгох: мэдээллийг
хэрэглэсэн
Д?рслэн
Тайлбарлах ш/у-ны хэлд
жишээ гаргаж
хэлээрэй.
Утгачлах
х?рв??лэх
тайлбарлана уу.
?йл явцыг
Тойм
2
Схем, график,
Графикийг
Хэлэлцэх
тайлбарлан
диаграмм
ажиглаад ?гс?н
Ялгах
хэлнэ ??.
тайлбарлах
функц ямар
З?гн?х
Тодорхойлж
завсарт буурч
Харьцуулах Жишээ гаргаж хэлнэ ??.
товчлон д?гнэх
байгааг хэлнэ ??.
??нтэй т?с??тэй
Бодож,
Тэгш ?нц?гт
жишээ гаргана
харьцуулах
гурвалжны
уу.
талбайг олсон 10
жишээ гаргана уу.
?Хэрэглэх
Сэтгэн
?йлийн
Т?в
д/д бодохуйн
илрэх
шин
?е шатууд ?з??лэлт??д
Жишиг асуулт
Жишээ
Монгол гэрийн
??нийг уншаад ямар хошуулдсан ?рхийг
ажил т?л?вл?с?н
б?рэх даавуу
бэ?
материалын орцыг
Хийж,
Хэрэглэх:
Ойлгосноо зургаар хэрхэн тооцоолох
г?йцэтгэх
Бодох
илэрхийлээрэй.
вэ?
Нэвтр??лэх
?з??лэх
Юуг ойлгосон бэ?
?р??ний обой,
?лгэрлэн
Хэрэглэх
Ямар сэтгэгдэл
дрож, хулдаас
Доод 3 Зураглах
?з??лэх
т?рс?н бэ?
авахад яаж
Б?тээх
Яаж хийхийг
??р??р юунд яаж
тооцоолох вэ?
Дуусгах
харуулах
ашиглаж болох вэ? Ямар томьёо
Шинжлэх
Сургамж олж
Энэ томьёо амьдрал хэрэглэх вэ?
Ангилах
авах
ахуйн ямар
Батын гэрээсээ
хэрэглээнд хэрэг
гараад сургууль руу
болох вэ?
явсан замыг
тооцоолж олно11уу.
?Задлан шинжлэх
Сэтгэн
Т?в д/
?йлийн илрэх
бодохуйн ?е
шин д
?з??лэлт??д
шатууд
Жишиг асуулт
Ялгаатай ба
Харьцуулан
т?стэй тал нь юу
Задлан
жиших
вэ?
шинжлэх,
Адилтган
Б?тцээр нь яаж
нэгтгэн
зэрэгц??лэх
ангилах вэ?
д?гнэх:
Ангилж ялгах
Анализ хийх
Хамгийн их
Тодруулах
Ялгах
болон хамгийн
Дараалал
Дээд 4 Шинжлэх
бага тархацтай
Харьцуулах тогтоох
нь аль нь вэ?
Зэрэгц??лэх Эрэмбэлэх
Энэ нь сайн, муу
М?рд?х
Учир шалтгаан,
ямар ?р
Ангилах
уялдаа холбоог
дагавартай вэ?
Тодорхойлох тогтоох
Хамгийн чухлаас
Тайлбарлах
Зохион
Салгах
нь эхлэн
байгуулах
эрэмбэлнэ ??.
Жишээ
Б?хэл ба бутархай
илэрхийллийн
ялгааг ярилцана
уу.
Илэрхийллийг
хялбарчлах
?йлдлийн
дарааллыг
ярилцана уу.
Арифметик
прогрессийн
шинж нь бидний
мэдэх юутай адил
байна вэ?
Яагаад т?с??тэй
гиш??д гэж
12
нэрлэсэн бэ?
??нэлэх
Сэтгэн
?йлийн
Т?в
д/д бодохуйн ?е
илрэх
шин
шатууд
?з??лэлт??д
Жишиг асуулт
Жишээ
?нэлэх:
Эргэж
?нэлэх/тун
шалгах
гаан бодох
Хянаж
Шилэх
батлах ,
Сонгох
нотлох
Шийдэх
?нэт
Нотлох
Мэтгэлцээн
чанарыг
Дээд 5 Хянах/Шалгах
тогтоох
Эсэрг??цэх
Ш??мжлэн
З?вл?х
няцаах
нэлэх
Д?гнэлт
Хэлэлцэх
хийх
Дарааллын
дагуу тогтоох Шийдвэр
гаргах
Товлох
Дэвшилттэй тал
нь юу вэ?
Та аль замыг
сонгох байсан
бэ?
Энэ шийдвэр з?в
??? Яагаад?
??нтэй санал
нийлж байна уу?
Энэ томьёог ??р
ямар н?хц?лд
ашиглаж болох
вэ?
Дараах бодлогыг
аль аргаар бодвол
ил?? оновчтой вэ?
Яагаад?
Яагаад алгебрийн
илэрхийлэл гэж
нэрлэсэн бэ?
Гурвалжны талбайн
олох Героны
томьёог ямар
н?хц?лд хэрэглэх
вэ?
13
?
Б?тээх
Сэтгэн
Т?в д/
?йлийн илрэх
бодохуйн
шин д
?з??лэлт??д
?е шатууд
Жишиг асуулт
Шинээр зохион
б?тээх
??гээр ??р юу
Туурвих
Б?тээх:
б?тээж болох вэ?
З?гн?х
Б?тээх
Би ингэж
Дээд 6 Т?л?вл?х Т?л?вл?х
таамаглаж байна.
Боловсруу Барьж
Асуудлыг ингэж
лах
байгуулах
шийдэж болох уу.
Зохион б?тээх
Шинээр
д?рслэх
Жишээ
Томьёо,
д?гнэлт з?в
гэдгийг
математик
аргаар батлах,
т??нээ
хэрэглэх
(математик
ндукц)
14
Хичээл тус б?рийн нэг хувилбарт ноогдох
даалгаврын тоо
Б?рэн дунд боловсрол
?
Xичээлийн
нэр
Даалгаврын Хувилбарын
тоо
Нэг хувилбарын тоо
тоо
Сонгох
Н?х?х
1
Математик
20
2
16
4
2
Физик
25
2
22
3
3
Англи хэл
25
2
21
4
4
Нийгэм
30
2
26
4
100
8
85
15
Нийт
Математикийн хичээлийн Блупринт
Б?рэн дунд боловсрол
Танин мэдэх?йн т?вшин
Нийт
Агуулгын
Задлан
? б?рэлдэх??н Сэргээн
Ойлгох Хэрэглэх шинж- ?нэлэх
хэсэг
санах
Тоо
Хувь
лэх
1
Тоо тоолол
1
2
1
0
0
4
20%
2
Алгебр
1
2
5
1
0
9
45%
3
Геометр
1
1
1
0
1
4
20%
4
Магадлал
1
0
1
1
0
3
15%
Даалгаврын тоо
4
5
8
2
1
20
Хувь
20%
25%
40%
10%
5%
100%
16
Математикийн даалгаврын нормаль тархалт
8
5
4
2
1
Сэргээн санах
Ойлгох
Хэрэглэх
Задлан
шинжлэх
?нэлэх
17
Физикийн хичээлийн Блупринт
Б?рэн дунд боловсрол
Танин мэдэх?йн т?вшин
Нийт
?
1
2
3
4
Ай
Физик бие ба
?зэгдэл, физик
шинж чанар
Физик бие ба
х?д?лг??н
Физик шинж
чанарын
??рчл?лт ба
харилцан
?йлчлэл
Физик хувирал
ба энерги
Даалгаврын тоо
Хувь
Задлан
Сэргээн
Ойлгох Хэрэглэх шинжлэ ?нэлэх
санах
х
Тоо
Хувь
1
1
2
0
0
4
16%
1
1
3
1
0
6
24%
1
2
4
3
1
11
44%
1
1
1
0
1
4
16%
4
5
10
4
2
25
16%
20%
40%
16%
8%
18
100
%
Физикийн даалгаврын нормаль тархалт
10
5
4
4
2
Сэргээн
санах
Ойлгох
Хэрэглэх
Задлан
шинжлэх
?нэлэх
19
Тест, даалгавар боловсруулах
11-р ангийн Математикийн хичээлийн тест, даалгаврын матриц
Хувилбар: ______
Танин
Даалгаврын
Даалгаврын З?в
Оноо
мэдэх?йн Ай Мэдлэг Чадвар
код
хэлбэр
хариу
т?вшин
3ма3/1a/T3/4
Б?гд
Тест, даалгавар боловсруулах
3ма3/1a/T3/4
Даалгаврын кодын тайлал
1
Даалгаврын дугаар
2
Боловсролын т?вшин
Ма
Математик
3
Ай
1
Мэдлэг
а
Чадвар
Т3
Танин мэдэх?йн т?вшин
Тест, даалгавар боловсруулах жишээ:
1
2
2
3
3
2
4
5
3
3
6
3
7
8
2
3
9
10
11
12
13
14
2
3
3
3
3
3
15
3
алгебр
16
3
алгебр
17
3
алгебр
18
19
3
Стандарт дах агуулгын
Ай
мэдлэг
тоо тоолол рациональ зэрэг
чадвар
рациональ зэрэгт дэвш??лж
хялбарчлах
танин
Даалгав
мэдэх?йн
рын
т?вшин
хэлбэр
А
Б
оноо
Боловсро
лын
т?вшин
з?в
хариу
Даалгаврын
дугаар
XI ангийн математикийн шалгалт
2
сонгох
d
d
1
тригонометр функцийн утга олох
гурвалжины шинж ойгох
тригонометр функцийг
хялбарчлах
Кубын ирмэг, диагналь олох
1
1
сонгох
сонгох
d
c
a
a
1
1
3
4
сонгох
сонгох
a
d
b
c
2
2
Эгэл ?зэгдлийн огторгуй олох
тойрог ба гурвалжны харилцан
байршил
логарифм тэгшитгэл бодох
?рж??лэхийн хураагуй томьёог
хэрэглэх
Функцийн хязгаар бодох
Функц
Уламжлалын хэрэглээ
Давхар функц
тэгшитгэл
4
сонгох
c
b
1
1
3
сонгох
сонгох
c
c
d
c
1
2
2
2
3
4
2
4
a
d
b
d
b
c
2
2
1
2
2
2
Логарифм тэнцэтгэлбиш Логарифм тэнцэтгэлбиш
Функцийн
тодорхойлогдох муж
Функцийн тодорхойлогдох муж
2
сонгох
d
сонгох
b
сонгох
a
сонгох
b
сонгох
d
сонгох
b
бодолт
хийх
бодолт
хийх
бодолт
хийх
бодолт
хийх
нийт оноо
алгебр тригонометр функц
геометр гурвалжин
алгебр тригонометр функц
геометр Огторгуйн биет
магадлал
статистик Эгэл ?зэгдлийн огторгуй
тойрог ба гурвалжны
геометр харилцан байршил
алгебр тэгшитгэл
?рж??лэхийн хураагуй
алгебр томьёо
алгебр Функцийн хязгаар
алгебр Функц
алгебр Уламжлалын хэрэглээ
алгебр Давхар функц
алгебр тэгшитгэл
Тригонометр илэрхийлэл Тригонометр илэрхийлэл
Огторгуйн биетийн
геометр эзэлх??н
Огторгуйн биетийн эзэлх??н
3
3
4
4
3
3
22
3
35
?A? хувилбар
1.
бодож гарга. /1 оноо/
a. 7,75
b. 6,25
c. 0
d. 8
2.
/1 оноо/
a.
b. 0
c. 1
d.
3. Аль нь гурвалжны талууд байж болох вэ? /1
оноо/
a. 10;5;2
b. 3;3;9
c.12;13;15
d. 8; 6;
4.
бол
/2 оноо/
a. b.
c.
d. 1
5. Кубийн гол диагонал 6 см бол кубийн ирмэг хэд
вэ? /2 оноо/
а. 12
b.
c.
d.
23
6. Шоог 2 удаа орхиход н?дн??дийн нийлбэр 7 байх эгэл
?зэгдлийн тоог ол. /1 оноо/
а. 10
b. 8
c. 6
d. 4
7. Гурвалжныг багтаасан тойргийн т?в аль нь вэ? /1 оноо/
a.Биссектрисс??дийн огтлолцлын цэг
b.Медиануудын огтлолцлын цэг
c.Талуудын дундаж дээр босгосон перпендикуляруудын
огтлолцлын цэг
d.Гурвалжны х?ндийн т?в
8.
тэгшитгэлийн язгууруудын ?ржвэрийг ол.
/2 оноо/
a. 10
b.
c.
d.
2
4
8
16
9. ( 2 ? 1)( 2 ? 1)( 2 ? 1)( 2 ? 1)( 2 ? 1) ? 2 ? ? /2 оноо/
a. 1 b.
c.
d. -1
/2 оноо/
4 ? 3x ? 2
10.
lim
x? ?
a. 4
x
b.
c. 0
d.
-3
24
11. y= -3x+7 функцийн y(-2)=? /1 оноо/
а. 29
b. 17
c. -35
d. 35
12.
Муруйн
цэг дээрх ш?ргэгчийн
шулуунтай огтлолцох цэгийн координатыг ол. /2 оноо/
a. (-3; 14)
13. f(x)=
а.
b. (-1,5; 6)
c. (3; -4) d. (8; 8,5)
бол f(f(x))- ийг ол. /2 оноо/
b.
c. x
d.
тэгшитгэлийн язгуур аль нь
14.
вэ? /2 оноо/
a. 3;-1
b.3
c.-1
d.
15. Тэнцэтгэл бишийг бодно уу? / 4 оноо/
25
16. Функцийн тодорхойлогдох мужийг олоорой. /3 оноо/
17. Илэрхийллийг хялбарчлаарай.
/3 оноо/
18. З?в гурван ?нц?гт пирамидын ?нд?р 12 см, суурийн
тал нь 13 см бол пирамидын эзэлх??нийг ол. /3 оноо/
26
11-р ангийн математикийн хичээл
ДААЛГАВАР Б?РИЙН Г?ЙЦЭТГЭЛ
математик
52.2
48.4
42.4
57.9
43.2
27.2
20.4
I
II
III
IV
V
VI
нийт
САЙН ажилласан: 3-р даалгавар- функцийн хязгаар бодох, 5,6-р
даалгавар- тригонометрийн илэрхийлэл хялбарчлах, тэгшитгэл
бодох чадвар дундажтай ойролцоо байна. /Ойр ?зсэн сэдвийн
ойлголт гайг?й/
Тааруу ажилласан: 1-р уламжлалын хэрэглээ болох ш?ргэгчийн
тэшитгэл бичих, 4-р даалгавар-рационал тэнцэтгэлбиш бодох
Цаашид анхаарах: ?мн?х ангид ?зсэн хязгаарын д?рм??д, бином,
уламжлалын хэрэглээг давтах
Документ
Категория
Презентации по математике
Просмотров
192
Размер файла
269 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа