close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Юклаб олиш

код для вставкиСкачать
Excel 2007да
ФОРМУЛАЛАР
I n f o r m a t i ka v a A T ( I n f o r m a t i ka v a T V )
O?quv qo?llanma
© A.A. Omonov, 2012 y.
Формулаларнинг
??лланилиши
? Жадвал му?арририда ?ужжат
яратишдан асосий ма?сад
формулалар б?йича ?исоблашлар
олиб боришдир.
? Формула маълумотларни ?айта
ишлашнинг асосий воситасидир .
? Формула турли ячейкаларда
жойлашган маълумотларни бо?лайди
ва улар асосида янги ?ийматлар
?осил ?илади .
Формула ёзиш ?оидаси
? Формула ? жадвал му?аррири
?оидалари асосида ёзилган
математик ифода ?исобланади.
? Формула таркиби :
? константалар (?исоблаш жараёнида
?згармайдиган ?ийматлар (сонлар),
? ?згарувчилар,
? арифметик амал белгилари (?+?, ?-?, ?*?, ?/?),
? ?авслар,
? функциялар.
Константали формулага мисол
C2
=A2+B2+5
A
B
C
4
6
15
1
2
3
4
D
E
F
G
Константали формулага мисол
C2
=A2+B2+5
A
B
C
6
6
17
1
2
3
4
D
E
F
G
Функцияларни ??ллаш
? Функциялар электрон жадвалларда
мураккаб ?исоблашларни бажариш
имконини беради.
? Excel 2007 да 11 турдаги бир ?анча
стандарт функциялар мавжуд:
?
?
?
?
Математик;
Статистик;
Матнли;
Логик ва бош?алар.
МАТЕМАТИК функциялар
Ёзилиши
??лланилиши
КОРЕНЬ(?) Квадрат илдизни ?исоблаш
ABS(?)
Соннинг абсолют ?ийматини(модулини) ?исоблаш
ЦЕЛОЕ(?)
Сонни ёки ?исоблаш натижасини яхлитлаш
ПИ()
Математик константа ?ПИ? (3,1415926?) ни ?исоблаш
НОД(?)
Бир нечта сонлар ЭКУБини ?исоблаш
СЛЧИС()
0 ва 1 орли?идаги тасодифий ?ийматларни ?исоблаш
СТАТИСТИК функциялар
Ёзилиши
??лланилиши
МИН(?)
К?рсатилган сонлар минималини ?исоблаш
МАКС(?)
К?рсатилган сонлар максималини ?исоблаш
СРЕДНЕЕ(?)
СУММ(?)
К?рсатилган сонлар ?рта арифметигини ?исоблаш
К?рсатилган сонлар йи?индисини ?исоблаш
САНА ва ВА?Т функциялари
Ёзилиши
??лланилиши
СЕГОДНЯ()
Сонли форматда бугунги сана ?иймати
МЕСЯЦ(дата)
К?рсатилган сана б?йича йилда ой тартиб ра?амини
?исоблаш
ДЕНЬ(дата)
К?рсатилган сана б?йича йилда кун тартиб ра?амини
?исоблаш
ГОД(дата)
К?рсатилган сана б?йича йилни ?исоблаш
Манти?ий функциялар
? И(шарт1;шарт2;?) ? ?И? манти?ий
амали ?ийматини ?исоблайди (РОСТ ёки
ЁЛ?ОН)
? ИЛИ(шарт1;шарт2;?) - ?ИЛИ?
манти?ий амали ?ийматини ?исоблайди
(РОСТ ёки ЁЛ?ОН)
? ЕСЛИ(шарт; Рост_?иймат;
Ёл?он_?иймат) ? шарт бажарилишига
?араб ?ийматни ?исоблаш
?авола (ссылка)лар
? ?авола ? формуладаги ячейка
адресидир.
? Ячейка адреси ёзилиш шаклига
?араб ?аволаларнинг бир ?анча
турлари мавжуд:
? нисбий ,
? абсолют,
? аралаш.
?аволаларнинг
хоссалари
Номланиши
Ёзилиши
Нусхаланганда
Ёзиш
технологияси
Нисбий
C3
Ячейканинг янги жойиша
к?ра ?згаради
Ячейкада сич?онча
босилади
Абсолют
$C$3
?згармайди
C$3
Сатр ра?ами ?згармайди
$C3
Устун ра?ами ?згармайди
Аралаш
Ячейкада сич?онча
босилади,
F4 клавиши адрес
керакли к?ринишга
келгунча босиб
турилади
Формулани нусхалаш
?оидаси
? Формулаларни нусхалашда дастур
?исобланувчи ячейканинг янги
?олатига к?ра нисбий ?аволаларни
автоматик равишда ?згартиради .
? Абсолют ?аволалар ?згаришсиз
?олади.
? Аралаш ?аволаларда эса фа?ат бир
?исми ?згаради ($ белгиси й??
?исми).
Назорат саволлари
? Формулалар нима ма?садда
??лланилади?
? Формулани ёзиш ?оидаси ?ана?а?
? Функция нима?
? ?андай функция турларини биласиз?
? ?андай ?авола турларини биласиз?
? ?авола к?риниши ?андай
?згартирилади?
? Нусхалашда ?аволалар ?андай
?згаради?
Документ
Категория
Презентации по информатике
Просмотров
488
Размер файла
584 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа