close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

виступі

код для вставкиСкачать
СТАТИСТИКА ЕНЕРГЕТИКИ:
СУЧАСНЕ СТАНОВИЩЕ ТА ПЕРСЕКТИВИ
РОЗВИТКУ
Київ, 25 травня 2012
Анатолій Фризоренко
Директор департаменту статистики торгівлі
Держстат України
Енергетична статистика
Статистика енергетики довгий час не відносилася
до офіційної статистики і тому її опрацювання
здійснювалося тим органом, на який законодавчо
покладалися такі функції, виділялися кошти і люди
Статистика енергетики вважається однією із самих
коштовних статистик
Повноваження Держстата України
- Державна служба статистики відіграє центральну роль в якості
виробника офіційної статистики та координатора національної
статистичної системи України, яка включає до себе всі органи,
уповноваженні розробляти офіційну статистику;
- Координуюча роль відображена в процедурі розробки щорічного
Плану державних статистичних спостережень;
- Бюджетне фінансування дозволяє покривати витрати, пов’язані з
виконанням Річного плану статистичних спостережень;
- разом з тим Держстат зазнає труднощів в отриманні фінансування з
державного бюджету на додаткові спостереження, наприклад, на
проекти по вивченню нових показників енергоефективності, на
командирування своїх співробітників для представлення національної
статистики в міжнародних заходах. У цих випадках Держстат часто
залежить від фінансової допомоги із зовнішніх джерел, в основному,
міжнародних організацій та проектів.
Повноваження Держстата України
- Діяльність спрямована на забезпечення об’єктивною інформацією
користувачів, головним чином, державних (міністерства, відомства та
інші органи), зі світу бізнесу, наукових кіл та широкої громадськості, в
т.ч. ЗМІ;
- Має чіткий обов’язок зі збору даних. На сьогодні багато з статистичних
досліджень досі відбуваються з повним обхватом, а вибіркові дослідження
використовуються тільки для дуже лімітованого кола спостережень;
- Використання даних з адміністративних джерел є очевидною
альтернативою для збору даних від респондентів. Доступ до даних з
адміністративних джерел в статистичних цілях наданий Держстату
законом;
- Використовується велика кількість джерел адміністративних даних,
але разом з тим Держстат мало застосовує контроль якості даних,
отриманих з адміністративних джерел.
Організаційна структура Держстату України
Державна служба статистики є централізованою
та складається з трьох територіальних рівнів: центрального офісу,
регіональних (обласних) та місцевих (районних) управлінь.
Регіональний рівень, підлеглий центральному офісу, складається з 28
регіональних статистичних управлінь: Головного управління регіональної
статистики (реорганізованого в 2000 році з колишнього
Головного обчислюваного центру), Головного статистичного управління в
Автономній Республіці Крим, 25 обласних статистичних управлінь та
статистичних управлінь в містах Києві та Севастополі.
Районний рівень складається з 545 місцевих статистичних органів,
розташованих в районах та містах.
В 2010 році загальне число працюючих, зайнятих в сфері статистики, складає
12175 осіб. Загальне число співробітників на центральному рівні складає 510 осіб,
7040 працюючих зайнято в регіональних статистичних управліннях, а також
4625 осіб в районних управліннях.
Національна правова основа
статистики енергетики
Закон України “Про державну статистику”
- термін “державна статистика”, як вказано в законі, є синонімом
терміна "офіційна статистика";
- в статті 12 на органи державної статистики покладені задачі, що
стосуються координації з державними й місцевими органами
влади та іншими юридичними особами щодо збору та
використання адміністративних даних;
- рішення щодо джерел статистичної інформації, включаючи дані
від фізичних осіб та адміністративних джерел, органи
державної статистики визначають самостійно, з урахуванням
якості та своєчасності її надання;
- державні статистичні спостереження проводяться згідно Плану
державних статистичних спостережень затверджуваного
Постановою Кабінету Міністрів;
- респонденти зобов’язані представляти дані безкоштовно, в
повному обсязі, згідно передбаченої статистичної форми й в
зазначені строки;
Національна правова основа
статистики енергетики (продовження)
Розпорядження Кабінету Міністрів від 06.09.1999г. №926-р
- Уряд доручив ввести щомісячну статистичну звітність щодо
споживання та залишків вугілля, нафти, нафтопродуктів та природного
газу;
Розпорядження Кабінету Міністрів від 28.11.2007г. №1058-р
- схвалена Концепція щодо формування енергетичного балансу;
- функції з формування енергетичного балансу покладені на органи
державної статистики;
Розпорядження Кабінету Міністрів від 30.10.2008г. № 1376-р
- затверджений план заходів і строки їх виконання щодо організації
робіт з формування енергетичного балансу;
Розпорядження Кабінету Міністрів від 11.03.2011г. № 203-р
- встановлений строк підготовки ( до кінця 2011г.) методичних положень
з формування енергетичного балансу
Відповідність міжнародним нормам та
європейським стандартам
Регламент Європейського парламенту та
Європейської Ради №1099/2008 от 22.10.2008 г.
- місячна звітність щодо виробництва та споживання основних видів
палива ( нафта та нафтопродукти, природний газ, вугілля);
- річна звітність щодо виробництва та споживання основних видів
палива ( нафта та нафтопродукти, природний газ, вугілля);
- формування щорічних енергетичних балансів
Керівництво з енергетичної статистики,
©OECD/IEA 2007г.
- структура енергетичного балансу;
- використання встановлених К теплотворної спроможності;
- формування енергетичного балансу у ТJ та у тисячах тонн
нафтового еквіваленту
Статистичні джерела даних :
1. Щомісячна державна статистична звітність щодо виробництва
промислової продукції;
2. Щомісячна державна статистична звітність щодо залишків та
використання енергетичних матеріалів та продуктів
перероблення нафти;
3. Щомісячна державна статистична звітність з реалізації
нафтопродуктів через АЗС
4. Щорічна державна статистична звітність про виробництво
промислової продукції;
5. Щорічна державна статистична звітність про залишки та
використання енергетичних матеріалів та продуктів
перероблення нафти;
6. Щорічна державна статистична звітність про результати
використання палива, електроенергії та теплоенергії;
7. Щорічна інформація щодо використання вугілля та дров із
обстеження домогосподарств.
Адміністративні джерела даних :
1. Щомісячна інформація Державної митної служби щодо
експорту(імпорту) (на основі вантажних митних декларацій);
2. Щомісячна інформація НАК «НАФТОГАЗ України»
про обсяги імпорту природного газу;
3. Міненерговугілля - інформація про видобуток вугілля,
природного газу, нафти сирої, виробництві електроенергії
підприємствами галузі;
4. Щорічна інформація НАК «НАФТОГАЗ України» - про
видобуток газу природного, імпорт, експорт, запаси в
підземних сховищах газу та використання;
5. Національна Комісія що здійснює державне регулювання у
сфері енергетики - інформація про обсяги виробітки
теплоенергії підприємствами ліцензіатами, про ціни на
електроенергію та природний газ;
6. Укртранснафта – інформація про обсяги імпорту нафти
трубопровідним транспортом и обсягах транзиту.
Енергетичний баланс держави
Енергетичний баланс держави – це система показників, що відображає
повну кількісну відповідність між надходженням і використанням
(включаючи втрати і залишки) усіх джерел енергії в економіці в цілому або
в окремих її складових. Енергетичний баланс розробляється в табличному
форматі, який містить дані з постачання та використання енергетичних
продуктів у загальних одиницях обліку та енергії (джоулях, тонах умовного
палива за вугільним або нафтовим еквівалентом) .
Баланс окремого енергетичного продукту є продуктовим балансом. Такий
баланс показує походження енергетичного продукту (виробництво, імпорт,
зменшення запасів) і напрями його використання (експорт, збільшення
запасів, витрати на перетворення в інше джерело енергії, неенергетичне
використання, кінцеве споживання енергії), виміряні, зокрема, у одиницях
(наприклад, у тис. тонн), які відповідають джерелу енергії, що
розглядається.
Продуктовий баланс формується для кожного енергетичного продукту
незалежно від обсягу та є основним інструментом для побудови загального
енергетичного балансу.
Методологічна база
Методологічні положення із формування енергетичного балансу,
затверджені наказом Державного комітету статистики України від
23.12.2011 № 374.
Положення розроблені з метою регламентації дій органів державної
статистики, пов’язаних з організацією робіт із формування енергетичного
балансу.
В основу методології складання балансів покладаються рекомендації
Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) та Євростату
Основними задачами положень є:
• визначення основних вимог до формування енергетичного балансу на базі
використання європейських стандартів енергетичної статистики;
• створення умов запровадження до національної практики термінології
багатьох показників;
• встановлення межі між енергетичними та неенергетичними потоками,
виробництвом і розподілом енергії, запасами, споживанням і відходами;
• визначення одиниць обліку палива й енергії;
• встановлення рівнів обліку в загальному енергетичному балансі з
визначенням кількісних показників витрат первинних і вторинних джерел
енергії по всьому ланцюгу їх проходження від видобутку (виробництва) до
кінцевого споживання та приведення їх до загальної одиниці обліку.
Схема енергетичного балансу
Постачання
та
споживання
1
Виробництво
Імпорт
Експорт
Міжнародне
бункерування
Зміна запасів
Тис. тонн нафтового еквіваленту (т. тне)
Вугілля
та
торф
Сира
нафта
Нафтопродукти
Газ
Атомна
енергія
Гідроенергія
Вітрова
сонячна
енергія
Біопаливо
та
відходи
Електроенергія
Тепло енергія
Усього
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Схема енергетичного балансу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Загальне постачання
первинної енергії
Кінцеве споживання
Промисловий сектор
Транспортний сектор
Інші сектори
Неенергетичне
використання
Електроенергія та теплоенергія (вироблено)
Електроенергія (ГВт)
Теплоенергія (ТДж)
10
11
12
Заповнення запитальника МЕА
(на прикладі вугілля)
Формування ресурсів
Виробництво
Імпорт
Антрацит
Коксівн
е
вугілля
Інше
бітумінозн
е вугілля
Полубіту
-мінозне
вугілля
Лігніт /Буре
вугілля
A
B
C
D
E
Статистичні дані про видобуток та
виробництво вугілля
Адміністративні данні митної служби
Експорт
Бункеровка
Зміна запасів
Валове споживання
Розподілення ресурсів
за напрямками
Статистичні дані про споживання
вугілля за напрямками використання
Подальші дії щодо вдосконалення
статистики енергетики
- Формування товарних балансів та енергетичного балансу країни на
основі даних статистичної звітності та адміністративних даних;
- Уточнення даних енергетичного балансу за 2008 рік
- Ретроспективний перегляд динамічного ряду споживання палива з
1990 року;
- Удосконалення окремих показників діючих форм статистичної
звітності;
- Визначення ефективності палива, використаного на виробництво
тепла та енергії;
- Методичні підходи щодо проведення дорахунків використання
паливно-енергетичних ресурсів приватним сектором,
домогосподарствами.
Подальші дії щодо вдосконалення
статистики енергетики
На сайті Верховної Ради розміщено законопроект №9538
“Про енергетичний баланс України”
Держстат має негативне відношення до законопроекту:
- Згідно нього передбачається розробляти енергетичний проект у
вартісному виразі, що в міжнародній практиці не існує;
- Енергетичний баланс поєднує регіональні енергетичні баланси, що
за існуючої звітності не можливо зробити.
- Роботи з формування енергетичного балансу можна порівняти з
роботами з формування платіжного балансу або таблиць "витрати
- випуск", і їх потрібно розглядати, як звичайну велику
статистичну роботу, що виконується відповідно плану
статистичних спостережень;
- Діючі нормативно-правові акти щодо енергетичного балансу
забезпечують можливість робіт з його формування.
Дякую за увагу !
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
13
Размер файла
253 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа