close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Бакалаврын сургалт, хийвэл

код для вставкиСкачать
Бакалаврын сургалт:
Тулгамдаж буй асуудал
БСА, БССА-ны эрхлэгч нар
2010-11-18
Тойм статистик
(2010 оны 11 д?гээр сарын 5-ны байдлаар)
?
?
?
?
?
?
?
Х?т?лб?рийн тоо: 110
Оюутны тоо: 12032
?ндсэн багшийн тоо: 735 (684 нь ажиллаж байна)
Цагийн багшийн тоо: 129
Сургалтын инженерийн тоо: 71
Хичээлийн туслах ажилтны тоо: 80
Бакалаврын сургалтын албаны ажилтны тоо: 31
Нэгдэж буй сургуулиудын х?т?лб?рийг оруулбал
давхардсан тоогоор х?т?лб?рийн тоо 146, оюутны
тоо 18975, ?ндсэн багшийн тоо 1079 байна.
Нийгмийн х?лээлт.......
?МУИС улсын хэмжээнд хамгийн
шилдэг Бакалаврын
сургалттай.?
Давуу тал
?
?
?
?
?
?
?
Олон жил сургалт явуулж ирсэн туршлагатай, сургалтын
?йл ажиллагаа тогтворжин т?л?вшс?н.
Профессор багш нарын чадварлаг б?рэлдэх??н бий
болсон, одоо ажиллаж буй багш нарын 49,6% нь эрдмийн
зэрэг цолтой.
Гадаадын ?нд?р х?гжилтэй орнуудад эрдмийн зэрэг
хамгаалсан багш нар олонтой.
Сургалтын т?л?вл?г??, хичээлийн х?т?лб?рийг дэлхийн
тэрг??лэх их сургуулийн нийтлэг жишигт ойртуулах
алхмыг тасралтг?й хийж байгаа.
Сургалтын кредит системд шилжих эхлэл тавигдсан.
Бакалаврын сургалтын х?т?лб?р?? олон улсын магадлан
итгэмжлэлд оруулах алхмыг хийж эхэлсэн.
ЕБС-ийн шилдэг т?гс?гчид элсэн ордог.
Бакалаврын сургалт нь дараагийн
шатны сургалтын гол тулгуур
Ахисан
т?вшний
сургалт
?н??гийн байдал
Ахисан
т?вшний
сургалт
Орц чанарг?й бол гарц чанарг?й.
Элсэлт
Асуудал
Шалтгаан
Элсэгчдийн
чанар
o Элсэгчдийн тоо
o Элсэгчдийн
суурь мэдлэг
жигд бус байх
o Нийгмийн
хариуцлага
?
o
?
?
?
?
?
Элсэлтийн бодлого
Элсэлтийн журам
Х?т?лб?р??дийн маркетинг
Явцуурсан, эрэлтийг тааруу
хангаж буй х?т?лб?р??д
Элсэлтийн ер?нхий шалгалтын
д?н
Сургалтын т?лб?р??с хараат
байдал (Нэмэлт элсэлт)
Орон нутгийн элсэлт
Элсэлттэй холбоотой мэдээлэл тун бага
х?рдэг
? Орон нутагт заагдсан хяналтын тоонд
баригдах
? Орон нутгийн элсэлтийг сургууль хянах
боломжг?й
? Орон нутагт ?гс?н хуваарийг элсэгчид
хянах, сонгоход бэрхшээлтэй
?
Элсэлт: Яах вэ?
?
?
?
?
Салбар б?рийн бодлогыг тодорхой болгох, онцлог
байдлыг тодруулах
Х?т?лб?р??дийн давхардлыг арилгах, уян хатан
болгох, major minor ойлголтуудыг жинхэнэ утгаар
нь х?т?лб?рт тусгах
Элсэлтийн бодлого, журам ??рчл?х
? Хот, х?д??гийн элсэлтийг ижил журмаар явуулах
? Ер?нхий шалгуур давааг?й нэмэлт элсэлтийг
хязгаарлах
Суралцах чадвартай, сонирхолтой, авьяаслаг ЕБС
т?гс?гчдийг таньж элс??лэх боломжтой байхаар
элсэлтийн шалгалтыг ??рчл?х (Б?Т-ийн ЕШ-аас
гадна МУИС элсэлтийн нэмэлт шалгалт авдаг
байх)
Элсэлт: Яах вэ?
?
?
?
Элсэлтийг 7 сард б?рэн цэгцлэх, зарим
хураамж, т?лб?рийг м?н ?ед т?л??лэхээр журам
боловсруулах
VII/14-VIII/25 хооронд т?вшин жигдлэх
сургалтуудыг зохион байгуулах
Сургууль ??р??с?? хамааралтай асуудлуудаа
даруй шийдвэрлэх
Шилжилт х?д?лг??н
Асуудал
o
o
o
МУИС-ийн элсэлтийн
босго давааг?й
оюутан орж ирэх нэг
суваг
Сургалтын чанарт
н?л??л?х нэг х?чин
з?йл
Нийгмийн хариуцлага
Шалтгаан
?
?
?
?н??гийн н?хц?лд
т?дийл?н нийцэхг?й
шаардлага
Кредит шилж??лэн
тооцох журам бараг
байхг?йтэй адил
Шилжилтийн т?лб?р
Шилжилт х?д?лг??н: Яах вэ?
Журмыг шинэчлэх, м?рд??лэх
? Т?лб?рийн асуудлыг эргэн харах
? UMAP-ийн ?йл ажиллагаанд идэвхитэй
оролцох
?
Сургалтын х?т?лб?р, т?л?вл?г??
Асуудал
?
?
?
Шалтгаан
Х?лээн
?
з?вш??р?гд?х
байдал
Оюутны сонголтын
х?рээ
?
хязгаарлагдмал,
х?рв?х чадвар
хангалтг?й
Х?т?лб?р??д хэт
?
нарийсч явцуурсан,
бас ялгаа онцлог нь
тодорхой биш
?ндэсний болон олон улсын
магадлан итгэмжлэлд
хамрагдах идэвхи, анаачлага
сул
Салбар дотроо, м?н хэд хэдэн
салбарыг хамарсан байдлаар
сонголт хийх боломж нь
хумигдмал (major, minor)
Амьдрах арга
Сургалтын х?т?лб?р, т?л?вл?г??
Шалтгаан
Улс орны х?гжил, зах ? Х?т?лб?р нэг бол хэт ойр
ойрхон, нэг бол их удаан
зээлийн эрэлтийг
??рчл?гд?х
хангаж байгаа нь
б?рхэг
? Х?т?лб?рийг багш нартаа
л тохируулан хийх
Сургуулиудын
х?т?лб?рийн давхцал ? Амьдрах арга
(17)
Асуудал
?
?
Сургалтын х?т?лб?р, т?л?вл?г??:
Яах вэ?
Салбар б?рийн бодлогыг тодорхой болгох,
онцлог ялгааг тодруулах
? Оюутан ??рийн боломж х?сэл сонирхолд
нийц??лэн суралцах боломжтой байдлаар
сургалтын т?л?вл?г??г ??рчл?х (Major, Minor,?)
? Х?т?лб?р??дийг магадлан итгэмжл??лэх ажлыг
идэвхиж??лэх
? Х?т?лб?р, т?л?вл?г?? боловсруулахад зах
зээлийн эрэлт, оюутан, т?гс?гчдийн саналыг
харгалзан ?здэг болох
? Сургалтын х?т?лб?рийг шинэчлэх, шилж??лэх
тогтсон журамтай болох
?
Хичээл, хичээл сонголт
Асуудал
Шалтгаан
Агуулгын давхцал
? Уялдаа холбоо сул
эсвэл хэт хатуу
? Практик тал
хангалтг?й
? Оюутны эрэлтийг
мэдэрч харгалзах нь
тааруу
?
?
?
?
?
?
Хичээлийн агуулгыг тухайн
орсон багш л тодорхойлдог,
хяналт сул
Хичээл хооронд, м?н
дараагийн т?вшний
сургалттайгаа уялдаа тааруу,
хэт н?сэр, хэт х?нг?н
Ангийн систем
Сонгох хичээл??д тодорхой
чиглэл??дэд хуваагдааг?й
эсвэл тоо нь хэт ц??н
Сонголт жинхэнэ утгаар
хийгдэхг?й байна
Хичээл, хичээл сонголт: Яах вэ?
?
?
?
?
?
?
?
Оюутны сонголтыг ?рг?тг?х чиглэлд хичээлийн
уялдаа холбоог сайжруулах
Хичээлийн минимум стандарт хангалт+ багшийн
онцлог тусгасан хэлбэрээр хичээлийг явуулах
боломжийг б?рд??лэх
Хичээлийг хэд хэдэн багш нийлж заах боломжийг
б?рд??лэх
Хичээлийн шинэ хэлбэр??дийг нэвтр??лэх
(Concentration, Online courses, Hybrid courses)
Хичээлийн сонголтын хувилбарыг нэмэгд??лэх
(Minor,?)
Судалгаа, т?с?лд хамрагдан хичээлээ тооцуулах
боломжийг сургалтанд нэвтр??лэх
Хичээл сонголтыг зохицуулах журам гаргах
Т?лб?р, хураамж
Сургалтын т?лб?р тогтоох аргачлалыг
??рчл?х, б?тцийг нь ил тод болгох
? Т?лб?рийг сонгосон хичээлтэй нь
уялдуулж авдаг болох
? Б?х хичээлийн багц цагийн ?нэлгээ ижил
байгааг ??рчл?х
? Т?лб?р хураамжийн журмыг шинэчлэх
?
Багш
?
?
Багшийн ажлын ?нэлгээний журамд ??рчл?лт
оруулах
? Зарим салбарын багшид ?н??гийн н?хц?лд
судалгаа эрдэм шинжилгээний ажил хийх
боломж бага
? Б?х багш судалгаа хийх боломжг?й (ялангуяа
д?нг?ж багш болсон тохиолдолд), сонирхолг?й
байх нь бий тул судлаач багш, з?вх?н
танхимын хичээл заах багш гэх мэтээр
т?р?лж??лэх, ??н дээрээ ?ндэслэн ажлыг нь
?нэлэх
Магистрант, докторантаар семинарын хичээл
заалгахаар журамд тусгах
Сурах, сургах ?йл явц
Мэдээллийн технологи ашиглалтыг нэмэгд??лэх
(OCW)
? Холбогдох журмуудыг гаргах
? Танхимийн сургалт ба цахим сургалт хосолсон
байдлаар анги танхимийн х?рэлцээ хангамжийн
асуудлыг шийдэх
? Сургалтын орчинг сайжруулах
? Оюутны сурах хандлагыг ??рчл?х ажлууд
?
Оюутны ?йлчилгээ
Оюутанд зориулсан ?йлчилгээг шинэ
хэлбэр, арга барил, б?тцээр явуулах
(Оюутны алба)
? Оюутанд зориулсан шинэ
?йлчилгээн??дийг бий болгох
? Оюутны нэгдэл, холбоо, клубуудыг
дэмжиж х?гж??лэх
? Гадаад оюутны асуудал
?
Шалгалт
Д?нгийн зарим шинэ т?рлийг ??сгэх
? Д?нгийн тодорхойлолт, дипломын хавсралтыг
олгох журам гаргах
? Оюутан д?нг х?лээн з?вш??р?х н?хц?л, дахин
судалж д?нгээ ахиулах талаар журамд тусгах
? Оюутны д?нг хариуцагч+ санх??ж??лэгч талд нь
тогтсон хугацаанд гарган ?гч хяналт тавиулдаг
болох
? Улирлын шалгалтын журмыг эргэж харах
? Т?гс?лтийн шалгалт байх эсэх?
? Шалгалтын арга хэлбэрийг шинэчлэх
? Х?ндл?нгийн шалгалт?
?
Т?гс?лт
Сурсан ?нэн т??хээр нь д?нгийн хавсралтыг
гаргах
? Т?гс?гч, т?гс?гчдийн холбоотой тогтмол
харилцаатай байж тэдний санал бодлыг
сургалтын ?йл ажиллагаанд тусгах
? Т?гс?гчд?д зориулсан ?йлчилгээ, давтан
сургалтуудыг бий болгох
? Т?гс?лтийн ажиллагааг ил?? журамтай болгох
? Диплом дээр нь тухайн Majorийн оюутнуудаас
эрэмбээрээ хэдэд жагссан тухай оруулдаг байх
?
Д?гнэлт
Бодлогоо эргэн харах, шинэчлэх
? Д?рэм журмуудыг даруй боловсруулах
? Элсэлтийг чанаржуулах
? Х?т?лб?р, т?л?вл?г??, хичээлийн б?тэц,
хэлбэрийг ??рчл?н сайжруулах, давхардлыг
арилгах
? Оюутан ??рийн бололцоо, х?сэлд нийцсэн
байдлаар сурах боломжийг б?рд??лэх
? Оюутанд зориулсан ?йлчилгээг нэвтр??лэх
? Т?гс?гчдийн санал бодлыг сургалтанд тусгах
? Сургалтын мэдээллийн системийг нэвтр??лж
дуусгах
?
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
15
Размер файла
201 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа