close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Shezhreshi

код для вставкиСкачать
Ел тарихы - шертет?н ?з к?й? осы, ??г?ме айтса табылар с?з ж?йес?. Алтьшшо?ы сия?ты а?ыз бол?ан, К?з? т?р? ?лытау шеж?рес?. ?ымыз ?ш?п, ??г?ме ?оз?а?анда, Топ ?ш?нде оз?ан да, озба?ан да. ?ыбыр етпей ты?дайтын ?л?пбект?, Айтатынын салмайтьн созбала??а. Бойы толы шеж?ре т?нып т?р?ан, Кешег?н? б?г?нге жуы? ?ыл?ан. Ж?мысшыны? ?алжырап, шарша?анын, ??г?мемен кешк?с?н ?мыттыр?ан. Б?лед? адам жайын, мал жайын да, Не жатыр сезер жерд?? ?ойнауында. ?р? а?ылшы, ?р? ?з? т?р? тарих, Аты шы??ан ?лытау айма?ына. Еске ал?анда осынау бай даласын, Мар?ая б?р шолатын айналасын. Б?лет?н елд?? ?ткен, б?г?н?н де, Осындай а?алардан айналасы?. Арда?та?ан анадай ег?з ?лын, ?лихан мен ?л?мхан ег?з ??ым. Б?р кездер? ?аза??а ?ран бол?ан, Жан?ыры?ып ест?лер с?з? б?г?н. Жаныменен Алашты жа?ын ??а, Б?рге ?ранын атойнап ша?ыру?а. ?ара ?ылды ?а? жар?ан ?д?л за?мен, ?осылды ?ой А?пайды? Жа?ыбы да. Т?ст? батыл бас т?г?п от?а, су?а, ?ске асырмай ойларын то?тасын ба. Ел болуын т?лед? ?лемге аян, ?алмасын деп ?аза?ы от басында. ??лаш жайып мар?айып ?сер ел?, Арпалыста шындалып т?селед?. Тем?р?азы? сия?ты жол с?лтеген, Арыстарым Алашты? к?сем? ед?. Ба?ыт баста ?иястау алша? б?ткен, Жетт? б?зге ?лемге жар сап т?птен. ?ш ?асырдай сар?айтып, са?ындырып, Т?уелс?зд?к оралды а?сап к?ткен. Танытпаса ж?рт?а ?з?н б?лс?н к?мд?, К?п к?тт?р?п к?пт? ?ып к?рс?нд?рд?. ?аза?ымдай т?уелс?з елд? б?л?п, Жанар таудай д?ние д?р с?лк?нд?. Арман ??сы ?анаты талмасын да, К?к т?с?нде шары?тап сам?асын да. А?то?айды тербет?п самалменен, То?ырауьш тулады арнасында. Той ?ст?нде ?л-?ызы жар?ын к?лс?н, Жар?ын к?лс?н ба?ытты? нар?ын б?лс?н. Азап кешт? ерк?нд?к со?па?ында, Сара жолмен именбей хал?ым ж?рс?н. Б?г?нг? к?н ?мытып ата м??ды, ?рпа?ына а? т?леу бата ?ылды. ?айсар ел?м ерлер?н а?тап алды, Ж?рег?мнен арнау жыр ?отарылды. Тол?ытады бойда?ы шабыт ?анды, Елта?ба, Жалауды ?лем танып ?алды. ?анша ??мыр жасаса ?аза? хал?ы, Сонша арда? т?тады алыптарды. Еркелеп келд?м ?м?рге, Кеудемнен мен? теппед?. Т?с?рмей к?рб?? к???лге, К?ндер?м н?рлы ?ткен?. Кездер?м кейб?р алдан?ан, Ж?рекке жара салса да. А?жар?ьш абзал жандардан, ?лтипат к?рд?м ?аншама. Алша?дай бастым адымды, Ер?п б?р т?тт? сез?мге. ?р?с?м б?р с?т тарылды, Ауызым к?йген кез?мде. Жолымды б?геп кей надан, Баладай а??ал с?р?нгем. Сен?мд? бойдан жойма?ам, ?м?рден жо?пын т???лген. ?олты?тан демеп асыл жар, Достарым с?лтеп ба?ытты. Лаулатып жырды басыл?ан, Жал?адым думан - сауы?ты. Ж?п жазбай к?н мен т?н ?атып, М??г?л?к ж?рер ?атар к?м? Достармен д?м-т?з б?р татып, Ж?ма?та б?рге жатармын. Аралым-арым т?г?лсе, Бал?ашым - ба?ым байланып, А?ша??ан т?з?а к?м?лсе, ?апыры? ш?л?е айналып. Жол таппай к?шт? алып та, Т?з жолда ?алар ?ирала?. Т?йы??а жеткен халы? та, Еш амал таппай ?иналар. ?ос айдын м?лд?р - ?ос жанар, Ж?лдыз ?ой жан?ан ма?дайда. Да? салса к?зге оспадар, К?р со?ыр болып ?алмай ма? ?ос шыра? - Бал?аш, Аралым, Сендерс?з ?айда барамын. Тап?анша дауа, амалын, Болсыншы аман жанарым. Жез?аз?ан, жезд? ?лкем, алып мекен, Ертеде ба?ы? м?ндай жанып пе екен. Егемен ел атан?ан ша?та мына, Т?лед?? ?айта ту?ан халы?пенен. Ойлайтын болаша?ты, ?р ?ст? ке?, Жер ?азса, кен?ш к?з? - табыс к?ле?. Тарат?ан ке? ?лемге ата?ы?ды, Ма?тана ес?ме алам ?анышты мен. Кеше бабам ?ан кеш?п, от?а к?рд?, Б?г?н дала? г?лдед?, жо? табылды. ?арыш?а ба?ыт ал?ан Бай?о?ырдан, К?ргендей болам ма??аз То?тарымды ??сайтын аяулы ару ал?асына, Тол?ынды к?л жетпейд? Бал?ашыма, К?ксерке, табан балы?, а? сазанды, Тартады ?она?ына мар?асы да. Жез?аз?ан - жезд? мекен ?азыналы, ?ойнауы? тол?ан шеж?ре, а?ыз ?р?. Т?уелс?зд?к ал?ан ел тарихына, Аты? алтын ?р?ппен жазылады. Жерлес?м?з а?ын Же??с ?аш-
?ыновты? жыр кеш? б?г?н са?ат 16-
00-де С. ?ожам??лов атында?ы театрда ?тед?. Сарыар?а. Жез?аз?ан, - 2002. - 19 ш?лде (?83). - 3 б. 
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
189
Размер файла
264 Кб
Теги
shezhreshi
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа