close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ADVOCACY AND LOBBYING

код для вставкиСкачать
?МГ??Л?Л БА ЛОББИДОХ
Pubudu Sumanasekara
Executive Director
ADIC Sri Lanka
Mongolia Workshop
January 2011
?мг??л?л гэдэг нь ямар утгатай вэ?
Ярьж болон мэдээлэл тараан дараах байдалд
н?л??л?хийг хэлнэ:
? Хувь х?ний зан авир
? Нийтэд нэвтр??лэх
буюу
? Хууль бодлого
Лоббидох гэдэг нь
? Иргэд Засгийн Газрын ?йл ажиллагааны
бодлогын талаар ??рсдийн ?зэл бодлоо
Засгийн Газрын албан хаагчдад дуулгах
идэвх чармайлтыг хэлнэ.
Тохиолдлын лобби
Мэргэжлийн лобби
Тохиолдлын лобби
? Хувь х?н болон х?м??с тэдний ч?л??т цагтаа
??рсдийн ?зэл бодлоо Засгийн Газарт
мэдэгдэх ?ед тохиолдоно.
Мэргэжлийн лобби
? Энэ нь хувь х?н болон компани хэн нэгнийг
буюу байгууллагыг тэдний ?зэл бодлыг
Засгийн Газарт ярьж таниулахаар ажилд
авах ?ед тохиолдоно.
Яагаад ?мг??л?л болон лобби гэж ?
? Иргэдийн х?сэл эрмэлзэл давуу эрхийн талаар
мэдээллийг Засгийн Газарт дамжуулдаг.
? Энэ харилцаа холбоо нь Засгийн Газрууд
х?м??сийн х?сэл эрмэлзлийгойлноход тусладаг .
Тийм учраас ?мг??л?л болон Лобби нь
АРДЧИЛСАН ТОГТОЛЦООНЫ чухал хэсэг юм .
Ярилцлага ?мг??л?лг дараахи
з?йлст хэрэглэжболно
? Хувь х?нд х?сэх шаардах ?ед
? Тодорхой бодлого , учиргалтгаан дэмжих.
? Хувьх?н болон б?лэг х?м??сийн эрх ашгийг
хамгаалах дэмжих.
? Нийгэмд ??рчл?лт хийх энэ нь хувь х?н болгоны
амьдрал нийгмийнбайдлыг дээшл??лэх.
? Засгийн газрын бодлогуудыг х?сэх шаардах болон
??рчл?х .
Дэмжлэгийн аргууд
?
?
?
?
?
Захидал Бичих
Холбогдох эрх баригч буюу ажилтантай ярилцах
Уулзалтзохион байгуулах
Х?м??сийг зохион байгуулах
Эсэрг??цэл зохион байгуулах
? Мэдлэгийн компанит ажил зохион байгуулах .
?ндсан ?е шатууд ADVOCACY
Д?н шинжилгээ
СТРАТЕГИ БОЛОВСРУУЛАХ
ЭЛС??ЛЭХ
?ЙЛ АЖИЛЛАГАА
?НЭЛГЭЭ
ТАСРАЛТГ?Й?РГЭЛЖЛЭХ
Д?Н ШИНЖИЛГЭЭ
Зааг нь юу вэ? Энэ хэрхэн бийболсон ?
х?сэнх?лээж буй
??рчл?лт?нд оролцогчиднь хэн бэ?
хэн дэмжих вэ
хэн эсэрг??цэх
хэн шийдвэр гаргах
хэн чимээг?й байх
Ямар ямар эх сурвалжууд бидэнд хэрэгтэй
болох (х?ний, мэдээлэл, тоо баримт,
статистик)
Стратеги т?л?вл?лтийн
асуултууд
асуулт 1
одоо бид энэ энэ хичээл з?тгэлээс хамгийн ихээр юуг х?сэж буй?
асуулт 2
хэнд ??нийг бий болгох эрх мэдэл бий вэ?
асуулт 3
ямар мэдээ мэдээлэл бидний бай сонсогчдод ил?? ихээр х?рч би дх?ссэн ?р д?ндээ х?рэх вэ ?
асуулт 4
хэрхэн мэдээ мэдээллээ дамжуулвал х?м??сийн тархинд болонд з?рх сэтгэлд х?рэх вэ?
асуулт 5
хэрхэн эдгээр мэдээллээ ??рсдийн бай олон нийтэд хамгийн ?р д?нтэйгээр х?ргэх вэ ?
асуулт 6
ямар мэдээллийн хэрэгсэл бидний мэдээллийг бай олон нийтэд хамгийн ?р д?нтэйгээр х?ргэх
вэ?
асуулт 7
хэрхэн бид мэдзээллийн хэрэгслийн анхаарлыг татах вэ ?
асуулт 8
хэрхэн бид мэдээллийн хэрэгсл??д бидний ?мг??ллийн мэдээлэтэй ?р д?нтэйгээр холбого
б?хий ?йл явдлыг дамжуулж буйг батлах вэ ?
Элс??лэх
?
?
?
?
?
Оролцогчдоо ?д??х
Оролцогдодоо б?рэн эрх олгох
??рэг хариуцлагаа т?л??л?х
Шаардлагатай сургалтуудаар хангах
?йл ажиллагааг идэвхж??лэх холбогдох
тоо баримтыг тогтоон цуглуулах
? Хамтран ажиллах
? Явц болон ?р д?нг илтгэх ?з??лэлт??дтэй ?йл
ажиллагааны т?л?вл?г?? боловсруулах
?ЙЛ АЖИЛЛАГАА
? ?рс?лд?гчд?д нэн даруй ?р д?нтэй хариу ?г?х
? ?йл ажиллагааны т?л?вл?г??г м?рд?х
? Б?х оролцогч талуудад одоогийн чиг хандлагыг
мэдээлэх
? Эргэлзсэн з?йл??дтэй стратегийн дагуу тулгарах
? Ёс з?йд нийцэхг?й дадлуудад хэзээ ч
оролцохг?й байх
? ?йл явцыг т?ргэтгэх ??днээс холбогдох
талуудтай харилцан тохиролцох
?НЭЛГЭЭ
? ?йл явцын завсрын шалгуурууд бийболгож
?нэлэх.
? Тодорхой асуудлуудыг ?нэлэн тайлагнах.
? Тавьсан зорилтуудынхаа дагуу ??рчл?лт??дийг
тайлагнах
? ??рчл?лт??дийг ?р д?нгийн ?з??лэлт??дтэй
харьцуулах
? Санамсарг?й ??рчл?лт??д буюу асуудлуудыг
тайлагнах
? Ололтоо ил тодоор нийтлэн б?х оролцогч
талуудтай хамтран тэмдэглэх
ТАСРАЛТГ?Й ?РГЭЛЖЛЭХ
? Асуудлууд болох шинэ дэвшлийг ?нэлэх
? ??рчл?гдс?н бодлогуудын хэрэгж??лэлтийг
ажиглах
? Хэрвээ х?ссэн ??рчл?лт??д гарахг?й буюу
бодож байснаас удаан явцтай байвал
стратегийн т?л?вл?г??г дахин хянаж ?зээд
дахиад эхлэх.
? Сургамжин дундуур удаан хугацааны
зорилгодоо х?рэхийн тулд б?х оролцогч
талуудыг дайчлан х?д?лг??ний эрч х?чээ барих
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
3
Размер файла
269 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа