close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их

код для вставкиСкачать
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
2011 оны санх??гийн
тайлангийн
шинжилгээ
АГУУЛГА
?Удиртгал
?Балансын б?тцийн шинжилгээ
?Орлогын шинжилгээ
?Зардлын шинжилгээ
?Нэг оюутанд ноогдож буй зардлын шинжилгээ
?Оюутны байрны орлого, зардлын шинжилгээ
?Т?вл?рс?н арга хэмжээний орлого, зардал
?Санх??гийн харьцааны шинжилгээ
?Д?гнэлт, цаашид анхаарах асуудлууд
Удиртгал
?
Тайлант онд нийт 1832 орон тоотойгоор
ажиллаж ирсэнээс 95 профессорын багт
?ндсэн орон тооны профессор, багш 1062
ажилласан байна.
?
Статистик тайлангаар бакалавр оюутан
26510, магистр 2647, доктор 796, лицейн
шатны 557, мэргэжлийн анхан шатны
боловсролын сургалтанд хамрагдагч 666
суралцагчтайгаар ?йл ажиллагаа явуулсан
байна.
Санх??гийн тайлан гаргалт
Улсын секторын нягтлан бодох б?ртгэлийн олон
улсын стандартад нийцсэн санх??гийн
тайланг 7 дахь жилдээ гаргаж байна.
? Санх??гийн байдлын тайлан (СТ-1А),
? Санх??гийн ?р д?нгийн тайлан (СТ-2А),
? М?нг?н г?йлгээний тайлан (СТ-3А),
? Цэвэр х?р?нг?/?мчийн ??рчл?лтийн тайлан
(СТ-4А),
? Санх??гийн тайлангийн тодруулга (ТБСТТ-112)-аар гаргав.
?мч х?р?нгийн тооллого, гэрээ
? Жилийн
эцсийн
х?р?нгийн
тооллогыг
б?рэлдэх??н сургууль, нэгж??д
захирлын
тушаалаар комисс томилон явуулж, тооцоог
бодон, санх??гийн тайланд тусгаж, тооллогын
д?нг б?рэлдэх??н сургуулиудын захирлын
з?вл?лийн
хурлаар
хэлэлц??лж,
акталж
данснаас хасах х?р?нгийн жагсаалтыг гаргасан
болно.
? Б?рэлдэх??н сургуулиудтай болон Т?рийн
?мчийн хороотой байгуулсан ?Т?рийн ?мчийг
эзэмш??лэх гэрээ?-г д?гнэн ажиллалаа.
Аудит, хэлэлц??лэг
?
2011 онд манай сургууль дээр ?С?лд-Аудит?
компаний х?ндл?нгийн аудит хийгдсэн ба
аудитын д?гнэлт, з?вл?мжийг х?лээн авч
ажиллаж байна.
?
Б?рэлдэх??н сургууль, х?рээлэн, нэгж??д
тус б?рийн 2011 оны санх??гийн тайлан
тэнцлийн ?з??лэлт??дэд хийсэн шинжилгээ,
?йл ажиллагааны ?р д?нг ШУТИС-ийн
захиргааны з?вл?г??н??р хэлэлцсэн.
?
ШУТИС-ийн нэгдсэн тайлангийн шинжилгээг
Ректорын з?вл?лийн болон Удирдах з?вл?лийн
хурлаар хэлэлц??лэх бэлтгэл хангаж байна.
Шинжилгээнд хамрагдсан х?рээ
ШУТИС-ийн
удирдлагын
нэгдсэн
системийн дэд хэсэг болох улсын секторын
нягтлан бодох б?ртгэлийн олон улсын
стандартад нийцсэн санх??гийн мэдээллийг
боловсруулах
?Е-Account?
санх??гийн
программыг 8 дахь жилдээ ашиглаж байна.
ШУТИС-ийн 2011 оны санх??гийн тайлангийн
шинжилгээнд
ШУТИС-ийн
б?рэлдэх??нд
хамаарагдах 14 сургууль, захиргаа, Шинжлэх
Ухаан
Технологи
Инновацийн
газар,
Эрдэмнет с?лжээний т?в, Х?СТ?в, оюутны 6
байрны санх??гийн ?йл ажиллагааг нэгтгэсэн
болно.
Нэг. Балансын б?тцийн шинжилгээ
х?р?нг?, /мян т?г/
???????? ????
2010 он
????
?????
%
2011 он
????
?????
%
???ч????
???????
???????
????? ?? ??????? ????????
???????
11,909,935.1
16,233,851.2
4,323,916.1
136.3%
??????
1,363,502.1
2,402,651.1
1,039,149.1
176.2%
496,322.1
576,409.9
80,087.8
116.1%
5,443,153.0
139.5%
????? ????????
???? ????????? ???????
13,769,759.3
?????? ???????
71,992,679.4
75,561,182.1
3,568,502.6
105.0%
????????????? ???????
(35,075,455.1)
(36,974,264.3)
(1,898,809.2)
105.4%
???? ????????? ???
???????
36,917,224.3
72.8%
38,586,917.8
66.8%
1,669,693.5
104.5%
???? ????????? ???
50,686,983.6
100.0%
57,799,830.0
100.0%
7,112,846.4
114.0%
27.2%
19,212,912.2
33.2%
1.1 Эргэлтийн х?р?нгийн ??рчл?лт
??рчл?лт
2010.12.31
2011.12.31
Эргэлтийн х?р?нг?
Эргэлтийн х?р?нг?
13,769.8 сая т?гр?г
19,212.9 сая т?гр?г
/тоогоор, хувиар/
5,443.2 сая т?гр?г
139.5 %
М?нг?н х?р?нг?
М?нг?н х?р?нг?
4,323.9 сая т?гр?г
136.3 %
11,909.9 сая т?гр?г
16,233.9 сая т?г
Авлага
г
Авлага
1039.1 сая т?гр?г
1,363.5 сая т?гр?г
2,402.7 сая т?гр?г
176.2 %
Бараа материал
Бараа материал
80.1 сая т?гр?г
496.3 сая т?гр?г
576.4 сая т?гр?г
116.1 %
Эргэлтийн х?р?нгийн б?тэц
/с??лийн 2 жилээр/
86.5%
84.5%
9.9%
12.5%
3.6%
М?нг? ба т??нтэй
адилтгах х?р?нг?
Авлага
2010
Бараа материал
2011
3.0%
Авлагын б?тэц
Авлага
Байгууллагаас авах авлага
Х?м??сээс авах авлага
486,099.8 мян т?г
1,916,551.4 мян т?гр?г
НДШ-1,655.4 мян т?г
Дараа тайлангаар
142,662.4 мян т?гр?г
ХХОАТ-ын тооцоо
13,600.4 мян т?г
Дутагдал шамшигдал
7,288.0 мян т?гр?г
Бусад
Сургалтын т?лб?р
470,843.9 мян т?г
1,696,586.9 мян т?гр?г
Бусад
70,014,0 мян т?гр?г
Сургалтын т?лб?рийн авлагын б?тэц
2010 он
Сургалтын т?рийн сангийн
суутганы авлага
Хувиараа т?л?х сургалтын
т?лб?рийн авлага
Д?Н
2011 он
/мян т?г/
??рчл?лт
Абсолют
Харьцангуй
285,721.7
333,422.9
47,701.2
116.7
642,037.4
1,363,163.9
721,126.5
2.1 дахин
927,759.1
1,696,586.8
768,827.7
1.8 дахин
Тайлант онд Сургалтын т?рийн сангийн суутган тооцсон суутгал ШУТИС-ийн д?нгээр 67.5
сая т?гр?г байгаа б?г??д ??нийг б?рэлдэх??н сургуулиуд тухайлбал БИАС-6.0 сая т?г,
МТС-1.9 сая т?г, ХИБС-1.77 сая т?г, КТМС-1.6 сая т?г, МИС-1.3 сая т?г, ХБС-1.0 сая т?г,
ШУТИГ-0.9 сая т?г, НТС-558.0 мян т?г, МХТС-419.0 мян т?гр?гийн авлагыг тус тус
авлагаар тусгааг?й байна.
Харин хувийн зардлаар суралцагч оюутнуудтай холбоотой 1,363.2 сая т?гр?гийн авлага
шинээр ??счээ. Тайлант онд ?Х?ний х?гжил сан?-гаас II ээлжийн оюутнууд олгох 500.0 мян
т?гр?гийн олгоог?йтэй холбоотой сургалтын т?лб?рийн авлагын хэмжээ нэмэгдсэн байна.
Сургалтын т?лб?рийн авлагын 16.6% буюу 281.7 сая т?гр?г нь СТСангийн суутгаснаас
??ссэн хуримтлагдсан авлага, 25.2% нь сургалтын т?лб?рийн хувиараа суралцагч
оюутнуудын хуримтлагдсан авлага, 3.0% нь тайлангийн хугацаанд СТСангаас суутган
хийсэн шинээр ??ссэн авлага, 55.2% нь тайлангийн хугацаанд шинээр ??ссэн хувиараа
суралцагч оюутны сургалтын т?лб?рийн авлага байна. Сургалтын т?рийн сангийн суутган
тооцоо хийгдсэн авлагаас тайлант онд МХТС-3.6 сая т?г, ЭХИС-291.4 мян т?гр?гийн
авлагыг барагдуулж бусад б?рэлдэх??н сургуулиудын хувьд Сургалтын т?рийн сангийн
тооцоог барагдуулах тал дээр хангалтг?й ажилласан байна.
Бараа материал
Бараа материалын ?лдэгдэл оны эхэнд 496.3 сая т?гр?г байсан
б?г??д тайлант хугацааны туршид бараа материал 1054.3 сая
т?гр?г??р нэмэгдэж, 974.2 сая т?гр?г??р хорогдож жилийн эцэст
576.4 сая т?гр?гийн ?лдэгдэлтэй гарч бараа материал оны эхнээс
16.2%-иар нэмэгдсэн байна.
Бараа материалын нэмэгдсэн эх ??свэрийг авч ?звэл:
? Бараа материалыг худалдан авсан ? 1019.5 сая т?г
? ?нэ т?лб?рг?й авсан -7.7 сая т?г
? Данс хооронд шилж??лсэн бараа материал ? 27.0 сая т?г байна.
Бараа материалыг хорогдсон эх ??свэрийг авч ?звэл:
?Бараа материалаас зарцуулсан ? 876.9 сая т?г
?Бараа материалаас худалдсан ? 76.1 сая т?г
?Бараа материалаас акталж данснаас хассан ? 1.9 сая т?г
?Бараа материалаас ?ндсэн х?р?нг?нд шилж??лсэн ? 14.6 сая т?г
?Данс хооронд шилж??лсэн ? 4.6 сая т?гр?г байна.
Б?рэлдэх??н сургуулиудын жилийн эцсийн тайлангаар
гарсан бараа материалын ?лдэгдлийг б?лэглэн авч ?звэл;
? 0-10.9 сая т?гр?г х?ртэл ?лдэгдэлтэй: байхг?й
? 10.9-20.9 сая т?гр?г х?ртэл ?лдэгдэлтэй: БИАС, ГГТС, ХБС,
УУИС, МХТС,
? 20.9-30.9 сая т?гр?г х?ртэл ?лдэгдэлтэй: НТС, Х?СТ?в
? 30.9-40.9 сая т?гр?г х?ртэл ?лдэгдэлтэй: КТМС, МИС, МС, МТС,
ЭХИС
? 40.9-50.9 сая т?гр?г х?ртэл ?лдэгдэлтэй: ХИБС,
? 50.9 сая т?гр?г??с дээш ?лдэгдэлтэй: ?ТДС, ДТС, Захиргаа,
1.2. ?ндсэн х?р?нг?
?ндсэн х?р?нгийн б?тэц
Биет бус
Тавилга
хэрэгсэл
4.0%
Номын фонд
1.6%
х?р?нг?
0.2%
Бусад х?р?нг?
0.2%
Авто тээврийн
хэрэгсэл
0.3%
Тоног
т?х??р?мж
18.7%
Барилга
байгууламж
74.8%
Шинээр нэмэгдсэн х?р?нг?
/эх ??свэрээр/
??рийн
х?р?нг??р
60%
хандив
тусламжаар
20%
бусад эх
??свэрээс
20%
1.3 ?р т?лб?р эзний ?мчийн ??рчл?лт
???????? ????
?????? ???????? ?? ??????
2010 он
???? ?????
%
2011 он
????
????? %
???÷????
???????
????цан???
2,986,443.4
3,400,499.4
414,056.0
113.9%
101,890.4
101,890.4
0.0
100.0%
3,502,389.8
6.1% 414,056.0
113.4%
20,641,299.6
21,970,469.7
1,329,170.2
106.4%
5,789,576.1
11,159,196.3
5,369,620.2
192.7%
????? ????? ?? ???
1,670,331.0
5,795,443.8
4,125,112.8
347.0%
??????? ????? ?? ???
4,119,245.1
5,363,752.5
1,244,507.5
130.2%
????????? ????? ??????????
?????
21,167,774.2
21,167,774.2
0.0
100.0%
????? ???
47,598,649.8
93.91%
54,297,440.2
93.9%6,698,790.4
114.1%
?? ?????? ?? ????? ???
50,686,983.6
100.0%
57,799,830.0
100.0%7,112,846.4
114.0%
Урт хугацаат ?р
???? ?? ??????
??????? ?????? ???
????????????? ?? ???
3,088,333.7
6.1%
?р т?лб?р ба эзний ?мч -57,799.8 сая т?гр?г
?р т?лб?р -3,502.4 сая т?гр?г
Эзний ?мч -54,297.4 сая т?гр?г
?с?лт-113.4%
?с?лт ? 114.1%
Ажиллагчидтай холбоотой
?гл?г- 4.1 сая т?гр?г, бууралт22.6%
Засгийн газрын оролцоо
21,970.5 сая т?гр?г
?с?лт-106.4%
Бусад ?гл?г ? 330.1 сая т?гр?г,
бууралт-26.1%
Хуримтлагдсан ?р д?н
11,159.2 сая т?гр?г
?с?лт-192.7%
Урьдчилж орсон орлого
3,166.5 сая т?гр?г,
Х?р?нгийн дахин ?нэлгээ 21,167.8 сая т?гр?г
?с?лт-20.1%
?с?лт -0%
Х?м??стэй хийх тооцоо-1.7 сая
т?гр?г, бууралт 84.6%
Х?р?нг?, ?р т?лб?р, эзний ?мчийн
д?гнэлт
? Тайлант онд нийт х?р?нгийн хэмжээ 7,112.8 сая т?гр?г??р
нэмэгдэж, 57,799.8 сая т?гр?г болжээ. Нийт х?р?нг?нд эзлэх
эргэлтийн х?р?нгийн хэмжээ 6.1 пунктээр нэмэгдэж, ?ндсэн
х?р?нгийн эзлэх хэмжээ 11.3 пунктээр буурсан нь сургалтын болон
лабораторийн тоног т?х??р?мжийн шинэчлэлийн хувь хэмжээ бага
байгаатай холбоотой байна.
? Сургалтын т?лб?рийн авлага хэдийгээр нэмэгдсэн ч дансан дахь
м?нг?н х?р?нгийн хэмжээ ?счээ. 2011 оны жилийн эцсийн байдлаар
м?нг?н х?р?нгийн шилжих ?лдэгдэл 16.2 тэрбум т?гр?г байгаагаас
цэвэр шилжих ?лдэгдэл 13.2 тэрбум т?гр?г байна.
? Авлагын ?лдэгдэл 2,402.7 сая т?гр?г б?г??д ??нээс 1,696.6 сая
т?гр?г нь сургалтын т?лб?рийн авлага байна. Харин тайлант онд
987.6 сая т?гр?гийн авлага шинээр ??ссэн байна.
? Богино хугацаат ?р т?лб?р буюу сургалтын т?лб?рийн урьдчилж
орсон орлого урьд оноос 23.3%-иар ?с?ж, 2,817.5 сая т?гр?г
болжээ.
? Тайлант онд нийтдээ 5,363.8 сая т?гр?гийн ?р д?нтэй ажилласан
нь урьд оны ?з??лэлтээс 30.2%-иар ?счээ.
Хоёр. Орлогын шинжилгээ
2011 он
????????
????????????
???? ?????
2010 он
??????????
?????????
???????
??????????
21,911.2 25,759.1
3,847.9
117.6
4,841.2
123.1
???????
???????
-???
?????? ???
???????????
??????
20,917.9
?????
????????????
??????
1,987.4
2,906.8
2,781.1
(125.7)
95.7
793.7
139.9
?????? ??????
??????
414.9
365.7
460.9
95.3
126.1
46.0
111.1
????? ??????
2,145.9
1,084.8
2,153.3
1,068.6
198.5
7.4
100.3
???????
????????? ??????
1,742.3
1,758.6
1,796.7
38.1
102.2
54.4
103.1
28,027.1 32,951.3
4,924.2
117.6
5,742.9
121.1
???? ??????
27,208.4
ОРЛОГЫН Б?ТЭЦ
?ндсэн ?йл
ажиллагааны
орлого
78.2%
Эрдэм
шинжилгээний
орлого
8.4%
Т?св??с
санх??жих
орлого
5.5%
Оюутны байрны
орлого
Бусад орлого 1.4%
6.5%
Т?л?вл?г??
Г?йцэтгэл
98.8%
104.1%
104.5%
112.9%
113.2%
123.6%
102.1%
117.2%
119.4%
95.9%
120.1%
107.3%
117.2%
127.5%
Орлогын т?л?вл?г??ний биелэлт
?ндсэн ?йл ажиллагааны орлогын
г?йцэтгэл мян т?г
2011 он
2010 он
?????
????????? ????????? ??????
20,524,260.40
21,381,877.30
?????????
25,307,091.42
1. ????????? ?????? ???
3,941,882.30
11,815,045.50
11,815,045.52
Буцалтг?й тусламж
1,670,560.10
10,137,888.70
10,137,888.70
656,250.20
882,480.30
882,480.32
87,210.10
72,421.50
72,421.50
1,527,861.90
722,255.00
722,255.00
2. ????????? ????????? ??????
16,582,378.10
9,566,831.80
13,492,045.90
??????????
14,742,267.80
6,637,986.50
10,563,200.56
582,678.10
1,528,291.30
1,528,291.34
1,257,432.20
1,400,554.00
1,400,554.00
3. ??? ????????? ??????
393,677.20
529,362.40
452,047.20
????? ????? ????-? ?????????
242,106.90
342,200.00
247,355.60
????? ??? ?????????
151,570.30
187,162.40
204,691.60
20,917,937.60
21,911,239.70
25,759,138.62
Х?нг?лттэй зээл
???????, ?????????, гадаад оюутан
???-??? ??? ????????
Орой эчнээ сургалтын т?лб?р
???????, ????????
Д?Н
Т?р сургалтын орлого, МЯН т?г
Лицей, МС?Т
Т?л?вл?г??
Г?йцэтгэл
Т?р сургалт
Биелэлт.%
ГГТС
Т?л?вл?г??
Г?йцэтгэл
Биелэлт.%
15,000.0
39,600.0
264.0
8,034.0
8,034.0
100.0
14,500.0
3,690.7
25.5
МХТС
16,500.0
17,210.0
104.3
УУИС
62,000.0
75,049.0
121.0
9,260.8
2,860.0
30.9
1,520.0
1,520.0
100.0
1,150.0
1,151.2
100.1
ЭХИС
25,000.0
55,576.8
222.3
зах
30,000.0
204,691.70
111.1
ДТС
25,620.0
22,716.9
88.7
КТМС
МС
98,637.0
66,366.9
67.3
МИС
43,800.0
1,998.0
4.6
?ТДС
61,200.0
40,032.0
65.4
ХИБС
ХБС
116,194.6
116,241.7
100.0
Х?СТ?в
Д?Н
1,216.0
345,451.60
247,355.50
71.6
184,180.80
2.2 Эрдэм шинжилгээний орлого
???????? ??????/+/,
?????/-/
2011 он
2010 он
?????
?????
???????????? ?????? 1,987,370.70
2,906,779.0
????????? ??????????
2,781,126.2
95.7
???????
(125,652.9)
2011 онд туршилтын журмаар ЭШ-ний т?в??дэд ?гс?н орлогын
даалгавар ?г?х?д заримынх нь биелээг?й. Энэ нь т?свийн
г?йцэтгэлд н?л??лс?н.
???? ??????? ????? ????
????? ???????????? ??????
2009
2010
2011
5.2
6.7
8.4
Б?РЭЛДЭХ??Н СУРГУУЛИУДЫН ЭРДЭМ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ОРЛОГО С??ЛИЙН 3 ЖИЛЭЭР
ЭШ, гэрээт ажлын орлого
БИАС
ГГТС
ДТС
КТМС
МС
МТС
МИС
МХТС
НТС
УУИС
?ТДС
ХБС
ХИБС
ЭХИС
ШУТИГ
Т?в
Х?СТ
2009
147,335.9
5,680.0
19,160.8
23,809.8
5,159.9
18,139.9
34,370.4
550.0
160,098.2
404,558.6
2010
447,355.7
8,196.0
21,873.5
7,685.5
13,050.0
9,203.5
33,725.0
92,811.6
2,097.3
208,467.5
384,298.4
17,482.1
190,587.4
114,488.0
49,615.6
565,729.8
139,462.4
Нийт орлогод эзлэх хувь
2011
494,634.8
46,039.8
89,485.4
90,718.3
80,804.2
43,529.2
11,748.5
172,917.6
50,159.6
771,106.4
412,210.8
1,030.6
32,993.5
271,620.7
198,765.2
10,461.5
2,900.2
2009
4.9
0.5
1.2
2.0
0.5
1.0
1.8
0.1
8.8
15.4
1.7
8.6
30.9
2010
10.9
0.6
1.1
0.3
0.9
0.7
1.4
4.2
0.3
8.7
13.6
3.4
17.6
27.2
2011
10.5
2.8
3.1
2.9
4.3
2.7
0.4
6.6
3.8
22.2
14.1
0.1
2.0
7.8
24.2
0.4
1.0
2.3. Туслах ?йл ажиллагааны орлого
2011
???????? ??????/+/, ?????/-/
2010
?????
?????? ???
??????????? ??????
????????? ??????
??????? ??????
?????? ???÷????????
??????
???????? ??????
??????????,
???÷???????? ??????
????? ??????
2,145,783.2
280,650.6
1,084,762.8
80,105.6
?????????
2,153,327.4
128,365.9
??????????
198.5
160.2
???????
1,068,564.6
48,260.3
487,951.9
339,618.2
339,618.2
50,547.7
87,892.7
87,892.7
167,319.8
904,266.2
255,047.0
121,282.4
531,262.7
352,112.1
188,215.0
1,062,232.6
347,003.2
155.2
199.9
98.5
66,932.6
530,969.9
(5,108.9)
2.3. Туслах ?йл ажиллагааны бусад
орлого
Бусад орлого 347.0 сая т?гр?гийн орлого олжээ. Бусад орлогын заримыг дурдвал:
?FM 105.0 долгион т?рээсл??лсний т?лб?р 25.6 сая т?гр?г /МХТС/,
?Ойр орчмын айл ?рх, албан байгууллагад интернетийн ?йлчилгээ ?з??лсний т?лб?р
14.7 сая т?гр?г /МХТС/,
?Т?рээстэй газруудаас хог, цахилгааны т?лб?рт 30.7 сая т?гр?г /ЗАА, МХТС, КТМС/,
?Номын санд хувилах ?йлчилгээ ?з??лсний орлого-13.5 сая т?гр?г /ЗАА/,
?Тендерийн бичиг баримт худалдсан-4.7 сая т?г /БИАС, ЗАА, МХТС/,
?МХШГазрын акт бусад шалгалтаар- 24.8 сая т?гр?г,
?шагнал-6.6 сая т?гр?г /КТМС, ХИБС/,
?сургууль хооронд шилжсэн кредитийн т?лб?р -11.5 сая т?гр?г /МИС/,
?спорт заалны орлого -4.5 сая т?гр?г /КТМС, МХТС/,
?хичээл тасалсан, цалингийн суутгал - 7.1 сая т?г. /МИС, ХИБС, БИАС, КТМС, ЗАА/,
??р?? худалдсаны т?лб?р -44,3 сая т?г./ХИБС/, ном худалдсаны орлого -8.2 сая т?г
/ХИБС/,
?валютын ханшны ??рчл?лт ? 12.0 сая т?гр?г,
?Акталсан х?р?нг? худалснаас олсон олз 588.0 мян т?гр?г
2.4 Т?св??с санх??жих орлого сая т?г
??рчл?лт урьд оноос
Т?вл?рс?н т?св??с
д?н
??????? ??????
?????
????-??? ??????????
??????? ????????
Т?св??с
???????
?????? ?????? ?????????
2009
2010
2011
Харьцангуй
Абсолют
2,845.1
1,742.3
1,796.7
103.1
54.4
850.5
126.2
868.3
111.4
976.9
134.5
112.5
120.8
108.7
23.1
442.0
449.9
490.0
108.9
40.2
1,333.9
39.9
18.0
150.0
94.6
90.6
95.8
(18.0)
(150.0)
(4.0)
52.7
50.2
104.6
208.5
54.4
Орлогын динамик шинжилгээ
Онууд
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
??????
???????
Харьцангуй
????????
?с?лт
? ???.???
4046.0
4233.0
4625.6
5806.9
6320.6
7213.7
9160.5
11765.8
15296.1
21799.1
27208.3
11747.6
4.6
9.3
25.5
8.8
14.1
27.0
28.4
30.0
42.5
24.8
21.5
Абсолют
цэвэр
?с?лт
187.0
392.6
1181.3
513.7
893.1
1946.8
2605.3
3530.3
6503.0
5409.2
2316.2
?????
Суурь
Хэлхээ
???????? 1%???????? ????????
? ??????
???? 2000
????
о?????
1.0
1.1
1.4
1.6
1.8
2.3
2.9
3.8
5.4
6.7
2.8
1.0
1.1
1.3
1.1
1.1
1.3
1.3
1.3
1.4
1.2
1.2
40.5
42.3
46.3
58.1
63.2
72.1
91.6
117.7
153.0
218.0
90.3
Орлогын шинжилгээний д?гнэлт
ШУТИС-ийн нийт орлого 32.95 тэрбум т?гр?гт х?рч
орлого нийт д?нгээрээ давж биелж, орлогын т?р?л
з?йлээрээ
т?р
сургалтын
орлого,
эрдэм
шинжилгээний орлого тасарсан ?з??лэлттэй гарчээ.
Нийт орлогод сургалтын т?лб?рийн орлогын хувь
хэмжээ ?мн?х оныхоос 1,4 пунктээр ?сс?н, эрдэм
шинжилгээний орлогын эзлэх хувь хэмжээ 1.7
пунктээр ?сс?н байна.
Гурав. Зардлын шинжилгээ
Урьд оноос ?сс?н
буурсан
2011
Т?св??с хэтэрсэн /+/,
хэмнэсэн /-/
2010
Т?с?в
Сургалттай
холбоотой
шууд зардал
Шууд бус
зардал
Оюутны
?йлчилгээний
зардал
ЗАРДЛЫН Д?Н
Г?йцэтгэл
Харьцангуй
Абсолют
Харьцангуй
Абсолют
16,149.4
22,981.6
21,762.4
134.8
5,613.0
94.7 (1,219.2)
6,371.4
6,983.0
6,939.1
108.9
567.7
99.4
(43.9)
504.2
620.7
577.3
114.5
73.1
93.0
(43.4)
23,025.0
30,585.4
29,278.9
127.2
6,253.8
95.7 (1,306.5)
ЗАРДЛЫН Б?ТЭЦ
Сургалттай
холбоотой
шууд зардал
74.3%
Оюутны
?йлчилгээний зардал
2.0%
Шууд бус
зардал
23.7%
99.2%
90.0%
3000
96.6%
112%
3500
95%
92.0%
4000
99.2%
4500
91.5%
Зардлын т?л?вл?г??, г?йцэтгэл
1500
94.2%
88.8%
101.8%
94.8%
88.3%
2000
97.8%
2500
1000
500
0
БИАС
ГГТС
ДТС
КТМС
МС
МТС
МИС
т?л?вл?г??
МХТС
НТС
УУИС
г?йцэтгэл
?ТДС
ХИБС
ХБС
ЭХИС
3.1. Сургалттай холбоотой шууд зардал
/сая т?г/
2010 оны
г?йцэтгэл
Цалин
нэмэгдэл
шимтгэлийн
хамт
Хичээл
практикийн
зардал
Ном хэвлэл
?р д?нд
суурилсан
менежмент
Томилолт
ЭШЗардал
Багшийг
дэмжих зардал
Тогтмол
зардал
Х?р?нг?
оруулалт
Д?Н
2011 он
Т?с?в
Г?йцэтгэл
Урьд оноос ?сс?н,
буурсан
ХарьцанАбсолют
гуй
Т?св??с ?сс?н,
буурсан
ХарьцанАбсолют
гуй
9,977.0
13,725.3
13,065.5
3,088.5
131.0
(659.8)
95.2
1,981.9
2,286.6
2,106.3
124.4
106.3
(180.3)
92.1
204.3
316.5
292.7
88.4
143.3
(23.8)
92.5
70.0
32.0
32.0
(38.0)
45.7
38.8
1,303.2
31.6
2,868.7
26.8
2,827.5
(12.0)
1,524.3
69.1
217.0
(4.8)
(41.2)
84.8
98.6
216.2
328.2
310.8
94.6
143.8
(17.4)
94.7
867.7
939.2
936.3
68.6
107.9
(2.9)
99.7
1,560.2
2,415.5
2,164.4
604.2
138.7
(251.1)
89.6
16,149.3
22,981.6
21,762.3
5,613.0
134.8
(1,219.3)
94.7
Сургалттай холбоотой шууд зардлын б?тэц
Тогтмол
зардал, 4.3
Багшийг
Томилолт,
дэмжих
0.1
зардал, 1.4
?р д?нд
суурилсан
мен, 0.1
Ном хэвлэл,
1.3
Х?р?нг?
оруулалт, 9.9
ЭШЗардал,
13.0
Хичээл
практикийн
зардал, 9.7
Цалин
нэмэгдэл
шимтгэлийн
хамт, 60.0
СУРГАЛТТАЙ ХОЛБООТОЙ ШУУД
ЗАРДАЛ
Их сургуулийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны
ажлыг нэмэгд??лэх Старт-ап компаний эхлэлийг
бий болгох ??днээс тайлант оны т?свийг
батлахдаа ШУТИС-ийн харъяанд байгаа т?в??дэд
орлогын
даалгавар
?гч
ажилласан.
Энэ
хэмжээгээр тайлант онд эрдэм шинжилгээний
орлого хэмжээ нэмэгдэж тэр чинээгээр зардлын
хэмжээ ч м?н адил нэмэгджээ. Эрдэмтэн багш
нарын г?йцэтгэж байгаа судалгааны т?с?л,
бизнесийн байгууллагын захиалгат гэрээт ажлын
тоо, санх??жилтийн хэмжээ тогтмол нэмэгдсэн
ба тайлант онд 180 т?с?л хэрэгж??лсэн байна.
Х?Р?НГ? ОРУУЛАЛТЫН ЗАРДАЛ
Х?р?нг? оруулалтын зардлын хувьд ?нг?рс?н
оноос 0.2 пунктээр нэмэгдсэн байна. ШУТИСийн с??лийн 3 жилийн санх??гийн ?з??лэлтээс
харахад жилдээ дунджаар 2.3 тэрбум т?гр?гийг
х?р?нг? оруулалтын зардалд зарцуулж байна.
Х?р?нг? оруулалтын зардлын 46.4% нь барилга
байгууламжийн
ажилд,
47.2%
шинээр
лаборатори байгуулах, шинэчлэх сэргээн
засварлах, лабораторийн тоног т?х??р?мж
техник хэрэгсэл худалдан авахад, 6.3% нь
сургалтанд шаардлагатай ширээ, сандал, эд
хогшлыг худалдан авахад зарцуулжээ.
Х?Р?НГ? ОРУУЛАЛТЫН ЗАРДАЛ
Сургалтын орчин, н?хцлийг сайжруулах, хичээлийн байр талбайг
?рг?тг?х, шинээр барих, сургалтын болон эрдэм шинжилгээний
лаборатори шинээр байгуулах, шинэчлэн тохижуулах, сургалтын тоног
т?х??р?мж, эд хогшил худалдан авахад тайлант онд х?р?нг?
оруулалтын чиглэлээр 2.2 тэрбум т?гр?гийг зарцуулжээ.
Х?р?нг? оруулалтын барилга байгууламжийн чиглэлээр ХИБС нь 6
давхар 1300 м2 талбай б?хий 580.1 сая т?гр?гийн ?рт?гтэй хичээлийн
байрны ?рг?тг?лийг ашиглалтанд оруулсны тайлант онд 164.8 сая
т?гр?гийг, БИАС хэрлэнгийн полигонд зуны байр, ариун цэврийн
байгууламжийн хамт барихад 24.0 сая т?гр?г, Горхи сургалт амралтын
т?вд гадаадын зочид, т?л??л?гчд?д ?йлчлэх, уулзалт семинар зохион
байгуулах зориулалтаар ?Горхи-САМР? т?слийн х?рээнд 172.5 сая
т?гр?г??р цэвэр усны г?ний худаг шинээр гаргаж, орчин ?еийн цэвэр,
бохир шийдэгдсэн нийтийн бие засах, угаалгын газар, зоогийн газар, 2
давхар байшин, гурван гэр, гурван модон байшин, с??дрэвч, хашаа,
зам талбайг байгуулж байна.
Х?р?нг? оруулалтаар хийсэн ажлууд
НЭР
1. Барилга байгууламжийн
Зуны байр /Хэрлэнгийн полигонд/
Ариун цэврийн байгууламж /Хэрлэнгийн
БИАС
полигонд/
Барилга /оюутны байр/
Барилгын
зураг
т?с?л,
техникийн
ДТС
н?хцлийн т?лб?р
МС
ХИБС-иас 614, 615 тоот ?р?? авсан
Оюутны байр засвар /МС?Т засвар хамт/
МИС
Спорт зал засвар/хичээлийн байранд/
Автомат хаалт
Оюутны байрны ОО-ын засвар
Хичээлийн байрны 1, 2-р давхрын засвар
Хичээлийн байрны шатны хонгил засвар
Сургуулийн гадаах хаалга
1?р?? байр болон гараж
МХТС
ХБ-ны ??дний тамбур засвар
Ялтсан бойлер
ХБ-ны цахилгааны автомат сэлгэн залгагч
ХБ-ыг камержуулсан
ОБ-ын дээврийн засвар
НТС
Блок 2, блок 3 ангиудын засвар
Д?Н
1004646.9
12000.0
12000.0
90160.0
45617.0
19376.0
87844.7
78824.3
2500.0
19956.6
42637.4
12984.9
3956.9
16360.7
14780.7
5280.0
2600.0
5000.0
39933.9
15000.0
НЭР
Коридорын засвар
Анги танхимын засвар
ХИБС
Сургалтын лабораторийн барилга
Горхийн худаг
Горхийн хашаа
Горхийн барилга
Баянгол амны цогцолборын
Зах
ИДСургуудийн хотхоны зураг т?слийн
Багш ажилчдын орон сууцны зураг т?с?л
Багш ажилчдын орон сууцны техникийн н?хц?л
2. Шинээр ашиглалтанд оруулсан лаборатори
Инженерийн зураг з?йн лаборатори
Барилгын сорил шинжилгээний лаборатори
БИАС
Авто замын материалын лаборатори
Усны лаборатори /спектро фотометр 9100 vis /
ДТС
Х?рсний лаборатори
МС
Техникийн механикийн лаборатори
УУМТТ-ийн
лаборатори
"Металийг
соронзон
санамжийн аргаар оношлох иж б?рэн багаж программ"
УУИС
УЦТТ-ийн баг Виртуал лаборатори
АМББ-ын лаборатори
Мах шинжлэх лаборатори
ХИБС
?р тариа боловсруулах лаборатори
УУИС
Д?Н
5324.5
7570.6
164755.5
10352.6
47193.9
114981.1
5320.0
112500.0
5218.6
4616.9
228214.1
20308.2
26589.1
5350.3
8258.4
19081.7
26667.9
25055.1
14765.3
59319.6
17444.0
5374.5
НЭР
3. Шинэчлэн, сэргээн засварласан лаборатори
Д?Н
286146.9
Программ хангамжийн лаборатори
28500.0
Менежментийн лаборатори
21472.0
Е-бизнесийн лаборатори
16196.0
Гадаад хэлийн лаборатори
19195.2
Бизнес инкубатор
12933.8
МТС
Цахилгаан соронзон цахилгааны лаборатори
83096.5
МИС
Компьютерийн лаборатори
28105.0
Лабораторийн шинэчлэл
37135.4
С?лжээний ?рг?тг?лд
23572.4
?ТДС
Х?нг?ний лаборатори
6435.0
ХИБС
Х?рг?лтийн лаборатори
9505.6
КТМС
МХТС
НЭР
4. Худалдан авсан тоног т?х??р?мж
1
БИАС
ДТС
МС
МИС
МХТС
?ТДС
ХИБС
ЭХИС
Х?СТ?в
5. Худалдан авсан эд хогшил
БИАС
ДТС
КТМС
МИС
МХТС
?ТДС
ЭХИС
Х?Р?НГ? ОРУУЛАЛТЫН Д?Н
Д?Н
506931.1
23871.5
144597.8
12560.0
69453.4
41052.5
34851.6
68981.1
107281.2
4282.0
138445.2
1089.0
2270.0
54909.1
14988.4
32093.0
11511.0
21584.7
2164384.1
Мэргэжил дээшл??лэх, багшийг дэмжих
зардал
Багшийг дэмжих болон мэргэжил дээшл??лэх зардал 404.9 сая т?гр?гт
х?рч, урьд оноос 41.8%-иар нэмэгдсэн
Зориулалт
Дотоодод докторантурын сургалтын т?лб?рт
Залуу эрдэмтдийн чуулган
Багш нарын шагнал урамшуулал, арга хэмжээ
Курс сургалтын т?лб?р
Гадаад магистр, докторын сургалтын т?лб?рт
Гадаад хэлний сургалт, шалгалт
Гадаадад хурал семинар
Эр??л мэндийн ?злэг
Магистрын сургалтын т?лб?рт
Гадаадад сургалт
Гадаадад хурал
Бусад
Д?Н
Х?ний тоо
20
89
328
213
18
161
7
1275
36
1
388
2536
Д?н
10816.7
35800.6
58987.1
46009.6
11057.8
39152.4
10480.9
38250.0
341
78450.2
2503.2
73086.2
404935.4
Нэг багшид ноогдох дундаж зардал 381.3 мянган т?гр?г байна. Урьд оны
г?йцэтгэлийн т?вшинтэй харьцуулбал 103.0 мянган т?гр?г??р нэмэгдэж
б?рэлдэх??ний сургуулиуд багшийг мэргэжил дээшл??лэх, багшийг дэмжих, гадаад
дотоодод сургалтанд явуулах талаар анхаарсан м?н багш нарыг эмнэлэгийн ?злэгт
оруулах ажлыг 2 жилд нэг удаа зохион байгуулдаг б?г??д тайлант онд энэ ажлыг
зохион байгуулж ажилласан.
3.2. Шууд бус зардал
Тайлант онд шууд бус зардал 6,939.2 сая т?гр?гт х?рч, т?л?вл?с?н??с
43.9 сая т?гр?г??р хэмнэлттэй гарч, урьд оны г?йцэтгэлээс 8.9%-иар
?сс?н байна. Нийт зардлын д?нд шууд бус зардлын эзлэх хувь ?нг?рс?н
онд 27.7 % байснаа тайлант онд 23.7% болж буурчээ. Тайлант онд
сургалттай холбоотой шууд зардлын хувийг нэмэгд??лэх шууд бус
зардлын хэмжээг бууруулах чиглэлийг барьж ажилласнаар шууд бус
зардал 4 пунктээр буурсан ?з??лэлттэй гарчээ.
Тайлант онд урсгал засварын зардалд 1,133,6 сая т?гр?г зарцуулсан нь
урьд оны г?йцэтгэлээс 1.7% буюу 19.6 сая т?гр?г??р нэмэгдсэн.
Хичээлийн байрны урсгал засварт 984.9 сая т?гр?г, оюутны байрны
засварт 148.7 сая т?гр?г зарцуулжээ. Хичээлийн байранд лабораторийн
?р?? /63/, лекцийн танхим /42/, анги танхим /89/, албан ?р?? /50/ засварт
312.7 сая т?гр?г, хичээлийн байрны дээвэр, гадна талбай, фасад, хашаа,
коридорын зэрэг засваруудад 364.1 сая т?гр?г, цахилгаан, сантехник,
дулааны шугамын засварт 84.1 сая т?гр?г, ОО-н ?р?? засвар 38.5 сая
т?гр?г, тоног т?х??р?мжийн засварт 14.8 сая т?гр?г, полигоны засварт 4.4
сая т?гр?г, биеийн тамирын заалны засварт 14.2 сая т?гр?г, бусад засварт
152.1 сая т?гр?г зарцуулжээ. Оюутны байрны ?р??ний засварт 18.8 сая
т?гр?г, дээврийн засварт 34.3 сая т?гр?г, цонх, коридорын засварт 50.3
сая т?гр?г,бусад засварт 45.3 сая т?гр?г зарцуулсан байна.
3.3. Оюутны ?йлчилгээний зардал, сая
т?г
2010 оны
г?йцэтгэл
Оюутны
?йлчилгээний
зардал
Оюутны эрдэм
шинжилгээний
зардал
Оюутны спорт,
урлагийн арга
хэмжээ
Оюутны
тэтгэлэг,
х?нг?л?лт
Оюутны
унааны зардал
2011 он
Т?с?в
Г?йц-л
Урьд оноос ?сс?н
буурсан
ХарьцанАбсолют
гуй
Т?св??с хэтэрсэн
хэмнэсэн
ХарьцанАбсолют
гуй
504.2
620.7
577.3
114.5
73.1
93.0
(43.4)
52.5
92.5
76.9
146.5
24.4
83.1
(15.6)
132.3
97.7
109.1
82.5
(23.2)
111.7
11.4
270.0
325.9
286.6
106.2
16.6
88.0
(39.2)
49.4
104.6
104.6
211.7
55.2
100.0
(0.0)
Оюутны ?йлчилгээний
зардал
Эрдэм шинжилгээний
Спорт урлагийн
Нэг оюутанд ноогдох зардал
/т?гр?г??р/
2009
2010
2011
7160
9600
8140
1302
5858
2720
6880
3365
4775
Засгийн газрын бус тэтгэлэг, х?т?лб?рт 719 оюутан хамрагдаж, 288,3 сая т?гр?гийн
тэтгэлэг олгожээ.
?Тоёото сан ? 17
?Тайваны Засгийн Газрын тэтгэлэг ? 4
?Солонгосын В??янг Скай тэтгэлэг - 8
?Поско парк -7
?Мицубищи-18
?Голомт банк ? 17
?Зориг сан - 64
?Дэлхийн з?н ОУБ ? 29
?Эрдэнэт УБ? ? 81
?Оюу толгой сан-42
?Бусад байгууллага, сан ? 175
?Сургуулиас кредитын х?нг?л?лт - 257 оюутан тус тус хамрагджээ.
3.4 Цалингийн зардлын шинжилгээ
ШУТИС-ийн д?нгээр цалин, НДШ-ийн зардал т?свийн
нийт зардлын 56.9%-ийг, /?нг?рс?н онд нийт зардалд
55.1% байсан/ нийт орлогын 50.6%, сургалтын т?лб?рийн
орлогын 64.7%-ийг эзэлж, зардлын г?йцэтгэл нь 16,657.9
сая т?гр?гт х?рчээ. Энэ нь урьд оны м?н ?етэй
харьцуулбал 31.4% буюу 3,976.4 сая т?гр?г??р
нэмэгджээ.
Энэ нь 2010 оны с??лээр Засгийн газрын 239-р
тогтоолоор цалинг 30% нэмсэн, сургалтын т?лб?рийг
9.4% нэмсэнтэй холбогдуулан ШУТИС-ийн ?ЭНХороо,
БНЗ, Захиргааны хамтын гэрээнд заасны дагуу цалинг
2011 оны 11 сарын 01-нээс нэмэгд??лсэн, 2011-2012 оны
хичээлийн жилийн намрын улирлын ил?? цагийн х?лсийг
нэмэгд??лсэн, орон тооны ??рчл?лт??с шалтгаалжээ.
Тухайлбал цалинг 2011 оны 11 сарын 1-нээс 9.4%
нэмэгд??лсэн д?нд ШУТИС-ийн хэмжээнд 283.0 сая
т?гр?г зарцуулжээ.
Тайлант онд дараах орон тоо нэмэгдсэн байна.
?Шинээр авсан багш- 74
?Музейн эрхлэгч -1
?Е нээлттэй сургуульд программист мэргэжилтэн-1
?Горхийн полигонд ?йлчлэгч -1
?Б?рэлдэх??н сургуулиудад шинээр-21 орон тоо нийт 98 орон тоо нэмэгдсэн.
Багш, ажиллагчдын дундаж цалин
БИАС
ПБ ангилал
Тэрг??лэх профессор
Профессор
Дэд профессор
Ахлах багш
Багш
Туслах багш
ЗА ангилал
ГА ангилал
892.0
1158.2
850.5
933.3
897.4
794.4
718.4
1002.0
302.9
НТС
ПБ ангилал
Тэрг??лэх профессор
Профессор
Дэд профессор
Ахлах багш
Багш
Туслах багш
ЗА ангилал
ГА ангилал
1001.3
1415.2
755.7
1331.9
848.8
654.9
746.5
338.2
ГГТС
910.0
1046.0
1491.2
966.5
710.6
642.7
602.9
871.2
373.0
УУИС
731.1
1271.5
494.9
711.7
868.2
675.5
365.0
966.4
435.4
ДТС
802.9
1080.7
673.6
739.5
856.5
664.3
884.6
378.8
?ТДС
1057.3
1099.5
1959.5
988.1
956.1
763.8
576.7
857.1
395.7
КТМС
979.7
1266.5
1241.0
940.1
943.5
841.6
645.5
881.7
370.4
ХИБС
895.5
1099.1
741.9
1114.1
875.5
936.2
606.1
798.3
339.6
МС
956.5
1268.1
1088.1
780.8
1118.0
972.2
511.5
1035.1
451.0
ХБС
870.3
1081.7
715.5
1081.7
907.3
565.3
903.8
459.5
МТС
809.6
917.8
796.4
945.6
827.5
627.7
742.7
961.1
324.7
ЭХИС
1159.9
1419.1
1364.4
1337.3
1190.6
938.2
710.0
895.1
410.1
МИС
МХТС
854.6
1243.7
908.7
1007.5
708.3
604.7
654.6
748.0
364.5
942.8
1142.8
1082.4
1009.5
951.2
875.2
595.6
833.6
358.9
ШУТИС-н дундаж
918,8
1179.3
1092.6
920.0
942.9
806.1
615.3
952.7
407.9
ШУТИС-ийн профессор багш нарын сарын дундаж цалин 918.8 мян т?гр?г,
ажиллагчдын сарын дундаж 680.3 мян т?гр?г болж байна. ?нг?рс?н оноос
профессор багшийн сарын дундаж цалин 159.6 мян т?гр?г??р, ажиллагчдын
сарын дундаж цалин 181.3 мян т?гр?г??р тус тус нэмэгджээ.
3.5. Зардлын динамик шинжилгээ
Онууд
Зардлын
г?йцэтгэл
сая т?г
Харьцангуй
?с?лт
Абсолют
цэвэр ?с?лт
Суурь
?с?лтийн
коэф 2001
Хэлхээ
?с?лтийн
коэф
Цэвэр
?с?лтийн
1%-д ногдох
зардал
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
4030.9
4646.3
5106.7
6248.9
6281.6
7429.0
12252.3
15229.9
20514.9
23025.0
15.3
9.9
22.4
0.5
18.3
64.9
24.3
34.7
12.2
615.4
460.4
1142.2
32.7
1147.4
4823.3
2977.6
5285.0
2510.1
1.2
1.3
1.6
1.6
1.8
3.0
3.8
5.1
5.7
1.2
1.1
1.2
1.0
1.2
1.6
1.2
1.3
1.1
40.3
46.5
51.1
62.5
62.8
74.3
122.5
152.3
205.1
2011
??????
29278.9
10476.6
27.2
20.2
6253.9
1899.4
7.3
2.5
1.3
1.1
230.3
81.7
ШУТИС-ийн нийт зардлын г?йцэтгэлийн динамикаас харахад 2001-2011 оны
хооронд жилд дунджаар 10,476.6 сая т?гр?гийн зардал гарсан байна. ?с?лтийн
дундаж хурд нь 20.2 гарсан байгаа нь зардлын ?с?лтийн хурд ?нд?р байгааг
харуулаад зогсохг?й ?йл ажиллагаа идэвхтэй байгааг харуулж байна. Зардлын
абсолют ?с?лт жилд дунджаар 1,899.4 сая т?гр?г байгаа ба с??лийн 10 жилд 7.3
дахин ?сс?н байна. ШУТИС-ийн зардлын ?с?лт 1%-д 81.7 сая т?гр?гийн дундаж
зардал ноогдож байна.
Орлого, зардлын харьцааны
динамик шинжилгээ
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Нийт орлогын
г?йцэтгэл
4233.0
4625.6
5806.9
6320.6
7213.7
9160.5
11765.8
15296.1
21799.1
27208.3
32951.3
Нийт зардлын
г?йцэтгэл
4030.9
4646.3
5106.7
6248.9
6281.6
7429.0
12252.3
15229.9
20514.9
23025.0
29278.9
Харьцааны
коэффициент
0.95
1.00
0.88
0.99
0.87
0.81
1.04
1.00
0.94
0.85
0.89
С??лийн 10 жилийн хугацаанд 3 жилд нь зардал орлогоосоо давж
байсан ба с??лийн 3 жилд орлого, зардлын харьцаа сайжирсан нь
харагдаж байна.
Зардлын д?гнэлт
? Тайлант онд зардлын г?йцэтгэл 29,278.9 сая т?гр?гт х?рч, т?л?вл?сн??с
1,306.5 сая т?гр?г хэмнэгджээ. Сургалтын орчин н?хцлийг сайжруулахад
нийтдээ 3,820.5 сая т?гр?г зарцуулж, шинээр 11 лаборатори ашиглалтанд
оруулж, 10 лабораторийг шинэчлэн тохижуулах сургалтын тоног
т?х??р?мж, эд хогшил худалдан авч, сургалтын материаллаг бааз, сурах
орчин, н?хцлийг сайжруулсан байна.
?Нэг багшид ноогдох багшийг дэмжих болон мэргэжил дээшл??лэх дундаж
зардал 381.3 мянган т?гр?гт х?рчээ.
?Оюутны байгууллагын ?йл ажиллагааг дэмжих, оюутны эрдэм шинжилгээ,
судалгааны ажлыг урамшуулах, урлаг, спортын наадмыг уламжлал болгон
зохион байгуулах, оюутанд ?з??лэх ?йлчилгээг ?рг?тг?х, ч?л??т цагийг з?й
зохистой ?нг?р??х?д тайлант онд 577.3 сая т?гр?г зарцуулсан б?г??д, нэг
оюутанд ноогдох ?йлчилгээний дундаж зардал 8.14 мянган т?гр?гт х?рчээ.
Засгийн газрын бус тэтгэлэг, х?т?лб?рт 704 оюутан хамрагдаж, 283.8 сая
т?гр?гийн тэтгэлэг олгожээ.
?ШУТИС-ийн д?нгээр цалин, НДШ-ийн зардал 16,657.9 сая т?гр?гт х?рч,
т?свийн нийт зардлын 56.9 %-ийг эзэлж байна. Цалингийн зардлын хувь
хэмжээний ??рчл?лтийг судалж ?зэх шаардлагатай байдаг.
Нийт орлого, нийт зардалд цалингийн
эзлэх хувь
?з??лэлт
БИАС
ГГТС
ДТС
КТМС
МС
МТС
МИС
Нийт орлогод эзлэх %
20.3
43.8
60.9
41.7
50.6
46.3
44.7
Сургалтын т?лб?рийн
орлогод эзлэх %
38.5
46.9
72.8
48.2
57.5
48.7
59.7
Нийт зардалд эзлэх %
37.2
46.8
62.8
48.8
61.9
52.3
46.0
?з??лэлт
МХТС
НТС
УУИС
?ТДС
ХИБС
ХБС
ЭХИС
Нийт орлогод эзлэх %
44.3
46.5
30.7
51.7
39.5
72.2
34.95
Сургалтын т?лб?рийн
орлогод эзлэх %
53.3
49.4
41.0
75.3
43.9
85.6
39.6
Нийт зардалд эзлэх %
45.5
59.9
33.7
49.1
41.3
72.5
41.8
Нийт орлого, нийт зардалд цалингийн
эзлэх хувь /ШУТИС-ийн д?нгээр/
ШУТИС-ийн д?н
Нийт орлогод эзлэх %
50.6
Сургалтын т?лб?рийн орлогод эзлэх %
65.8
Нийт зардалд эзлэх %
56.9
Дээрх х?снэгтээс харахад, нийт орлогын д?нд болон сургалтын т?лб?рийн
орлогын д?нд цалингийн зардлын эзлэх хувь нь ШУТИС-ийн дунджаас
?нд?р байгаа сургуулиуд нь ?ТДС, ХБС, ДТС байна.
Нийт зардалд цалингийн зардлын эзлэх хувь ШУТИС-ийн дунджаас ДТС,
МС, НТС, ХБС-иуд ?нд?р байгаа ?з??лэлт харагдаж байна.
Цалин, НДШ-ийн зардлын нийт орлого ба зардалд эзлэх хувь нь
ойролцоо байх нь зохистой б?г??д орлогод эзлэх хувь нь зарлагад эзлэх
хувиасаа аль болох бага байх нь ?р д?нтэй ?йл ажиллагааны илэрхийлэл
юм.
Д?р?в. Нэг оюутанд ноогдож буй
зардлын шинжилгээ, /мян т?г/
Сургуулийн нэр
Жишмэл оюутнаар
БИАС
1009.8
ГГТС
1158.9
КТМС
1037.5
МТС
1301.0
МИС
1058.8
МХТС
1182.7
Сургуулийн нэр
УУИС
?ТДС
ХБС
ХИБС
ЭХИС
ШУТИС
Жишмэл оюутнаар
1073.9
1088.3
1037.0
1300.1
1104.8
1212.2
2012-2013 оны хичээлийн жилд ШУТИС-ийн сургалтын т?лб?р
дунджаар 1212.2 мян.т?гр?г болох шаардлагатай тооцоо гарч байна.
Тав. Оюутны байрны орлого, зардлын
шинжилгээ, мян т?г
????????
???? ??????? ???
БИАС
?????
797910.7
?????? ????? ?????? ????? ??????
460,937.5
??????? ????????? ??????
246,813.2
????? ??????? ??????? ????????
Т?вл?р??лсэн орлого
90,160.0
495,442.3
II.???? ??? ??????
397,049.4
???????? ???
?? ???
72,404.7
33,833.0
98156.4
КТМС
?ТДС
МХТС
ДТС
187331.8
78685.2
102075.6
135264.0
80,755.4 104,788.4
49,178.5
63,570.0
90,240.6
17,401.1
82,543.4
29,506.7
38,505.6
45,023.4
83,419.2
90,864.0
29,506.7 119,996.2
45,023.4
-
I. ?????????? ????????? ???? ??????
III. ?????? ???÷???????? ??????
196397.7
МИС
90,160.0
126,632.8
39,442.8
28,102.6
-
-
895,326.7
189,385.0 133,413.8 198,752.2 141,210.7 159,439.0
73,126.1
(97,416.0)
7,012.7 (35,257.4) (11,420.4) (62,525.6) (57,363.3)
2,835.1
61,489.4
1,262.9
49,714.8 106,985.7
279.7
902.5
111,314.0
390.0
62,137.9
II. Орлогын шинжилгээ /сая т?г
2011 он
Т?св??с
Орлогын т?р?л
Т?с?в
Т?вл?р??лсэн
Г?йцэтгэл
Харьцангуй
Абсолют
2,145.7
2,144.6
2,145.7
2,144.6
263.6
302.7
Т?рээс
23.6
41.0
17.4
Бусад
240.0
261.7
21.7
Т?св??с
208.4
208.4
-
Тогтмол зардал
202.1
202.1
-
БСШУЯамнаас
-
-
-
6.3
6.3
-
2,617.7
2,655.7
Сургууль хооронд
Туслах ?йл/ аж
Тэтгэмж
Д?Н
(1.2)
(0.1%)
(1.2)
(0.1%)
39.1
14.9%
38.0
73.9%
9.1%
0.0%
0.0%
0.0%
1.4%
Т?вл?р??лсэн орлого /cая т?г/
Орлогын т?р?л
2011 он
ТАХэмжээ
1394.0
ТНСан
373.0
ИАлба
122.2
Д?Н
1889.2
Биеийн тамирын кр
58.9
Зайн сур магистр
14.1
Турникет хич 1,2,3
-
Номын сан барилга
-
Урсгал засвар
182.2
Д?Н
НИЙТ Д?Н
255.4
2144.6
III.Зардлын шинжилгээ /сая.т?г
2011 он
Т?св??с
Зардлын т?р?л
Т?с?в
Шууд зардал
Шууд бус зардал
Оюутны ?йлчилгээ
Д?Н
Г?йцэтгэл
Харьцан-гуй
Абсолют
848,7
800,7
94%
( 48,1 )
1,941,6
1,896,7
98%
( 44,9 )
75,2
75,2
100%
2,865,6
2,772,6
97%
( 92,9 )
www.themegallery.com
Нэгдсэн д?гнэлт
Санх??гийн тайлангийн энэх?? шинжилгээ ШУТИС-ийн хэмжээнд орлогоо б?рд??лсэн
байдал, зардлыг т?л?вл?с?н хэмжээнд зарцуулсан байдал, х?р?нг? м?нг?ний ?р
?г??ж, зарим зардлын з?йлийг бууруулах боломжоо олж харах, ?ртгийг бодитой
тооцох, дунд хугацааны т?л?вл?лт болон бизнес т?л?вл?г??г боловсруулж,
хэрэгж??лэх, ?йл ажиллагааны ?р д?нг дээшл??лэх боломжийг тодорхойлох ??днээс
хийлээ. Уг шинжилгээний зэрэгцээ б?рэлдэх??н сургууль, нэгж??дийн санх??гийн
тайлангийн шинжилгээн??д нь санх??гийн н??цийг ил?? ?р ашигтай ашиглах, ил??
тодорхой, бодитой ?р д?н, арга замыг илэрхийлэх боломжтой гэж ?зээд эндээс бид
дараах д?гнэлт??дийг хийж байна.
ШУТИС-ийн болон нийт б?рэлдэх??н сургуулиудын санх??гийн тайлангууд
цаг хугацаандаа, зохих шаардлагын т?вшинд гарч, ??ний м?р??р б?рэлдэх??ний нэгж
б?рээр нарийвчилсан шинжилгээ, судалгаа, хэлэлц??лг??д хийгдлээ. Ер?нхий ?р
д?нгээрээ 2011 онд ШУТИС-ийн санх??гийн ?р д?нгийн ?з??лэлт??д т?л?вл?с?н
хэмжээнд байж, б?рэлдэх??н сургуулиудын санх??гийн н??ц нэмэгдсэн байна.
2010 онд орлогын т?л?вл?г?? 117.6 хувиар биелэн 32.9 тэрбум т?гр?г,
зардлын г?йцэтгэл 29.3 тэрбум т?гр?г болж, т?л?вл?г??н??с хэмнэлттэй гарснаас
санх??гийн ?р д?н сайжирч, м?нг?н х?р?нгийн ?лдэгдэл 16.2 тэрбум т?гр?г, ??нээс
цэвэр шилжих ?лдэгдэл 13.2 тэрбум т?гр?г болсон нь ?мн?х оныхоос 1.3 дахин
нэмэгдсэн байна. Нийт орлогод эрдэм шинжилгээний орлогын эзлэх хувь хэмжээ
?мн?х оныхоос 39,9 хувиар нэмэгдсэн харагдаж байна.
Зардлын хувьд т?л?вл?сн??с 1,306.5 сая т?гр?г??р хэмнэлттэй гарсан
боловч ?мн?х онтой харьцуулбал 6.3 тэрбум т?гр?г??р нэмэгдсэн байна.
АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
15
Размер файла
332 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа