close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Єрсєлдєх чадвар

код для вставкиСкачать
ОЮУНЫ ЄМЧИЙН СИСТЕМИЙГ ЇР ДЇНТЭЙ
АШИГЛАЖ ЖДЇ, БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДИЙН
ЧАДАВХИЙГ БЇРДЇЇЛЭХ ТАЛААРХИ
ЇНДЭСНИЙ ХЄТЄЛБЄРИЙГ БИЙ БОЛГОХ
Оюуны ємчийн газар
Д.Бат-Эрдэнэ
2008.03.14
Улаанбаатар
ЖДЇ, БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДИЙН ЧАДАВХИ
ЖДЇ, БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДИЙН ЧАДАВХИ гэж юу вэ?
- Санхїїгийн чадвар
- Хїний нєєцийн чадвар
- Їндсэн хєрєнгийн чадвар?.гм
?
- Єрсєлдєх чадвар
Єрсєлдєх чадвар ба Оюуны ємч
Оюуны ємчийн систем нь тухайн бїтээлийг
зохион бїтээсэн хїнд /зохион бїтээгч/
бїтээлийнх нь їр шимийг хїртээж байдаг
систем хэдий ч нєгєє талдаа тухайн оюуны
ємчийн бїтээлд буюу тїїнийг
эзэмшигчид/ЖДЇ, бизнес эрхлэгчид/
єрсєлдєх чадварыг бий болгож байдаг.
Єрсєлдєх чадвар
Єрсєлдєх чадвар бол тухайн улсын їйлдвэр, аж
ахуйн газруудын єєрийн бїтээгдэхїїн,
їйлчилгээгээр дотоодын болон гадаадын зах
зээлд єрсєлдєх чадвар бєгєєд улс орны эдийн
засгийг урагшуулах гол хїчин зїйлїїдийн нэг юм.
Єрсєлдєх чадвар ба Оюуны ємч
Тухайн бїтээгдэхїїн, їйлчилгээ, техник технологийн
оюуны ємчийн эрхийн хамгаалалт найдвартай,
боловсронгуй болохын хэрээр:
1.
Зохион бїтээгч, эрх эзэмшигчид єєрийн
бїтээлийнхээ їр шимийг хїртэх боломж нэмэгдэж
байдаг.
2.
Тухайн бїтээгдэхїїн, їйлчилгээ, техник
технологийн зах зээлд єрсєлдєх чадвар нэмэгдэж
байдаг.
3.
ЖДЇ, бизнес эрхлэгчдийн дунд єрсєлдєєн їїсгэж
байдаг.
ЖДЇ, БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИД ба ОЮУНЫ ЄМЧ
ЖДЇ-ийнхэн болон бизнес эрхлэгчид
єєрсдийн оюуны ємчєє хамгаалах,
тэдгээрийг єєрсдийн бизнестээ ашиглаж
ашиг орлого олох мэдлэг/Оюуны ємчийн
мэдлэг/ дутмаг байдаг.
ЖДЇ, БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИДИЙГ ДЭМЖИХ НЬ
ЖДЇ болон бизнес эрхлэгчдийг єрсєлдєх
чадварыг нэмэгдїїлэх, оюуны ємчийн
мэдлэгийг нэмэгдїїлэх їїднээс ЗГ-аас
дэмжих шаардлагатай байдаг.
МУ-ын ЗГ-аас ХЭРЭГЖЇЇЛЖ БУЙ ХЄТЄЛБЄР
Монгол улсын ШУ, технологийг 2007-2020 хєгжїїлэх
мастер тєлєвлєгєє
ЗГ-ын 2007 оны 1 дїгээр сарын 3-ны 2 дугаар тогтоол
Энэхїї тєлєвлєгєє нь МУ-ын ШУ, технологийг
хєгжїїлэх бодлогын зорилго, стратеги тодорхойлж,
хийгдэх їйл ажиллагаа, хєтєлбєр, тєслїїдийг
тодорхойлсон бодлогын баримт бичиг юм.
Нийт 6 зорилтот хєтєлбєртэй.
МУ-ын ЗГ-аас ХЭРЭГЖЇЇЛЖ БУЙ ХЄТЄЛБЄР
Зорилтот хєтєлбєр:
1.
МУ-ын ШУ, Технологийн тэргїїлэх чиглэлийг тогтоох, цєм
технологийг тодорхойлох, хэргжїїлэх хєтєлбєр
2.
МУ-ын Инновацийн тогтолцоог тогтолцоог хєгжїїлэх хєтєлбєр
3.
ШУ,Технологийн мэдээлэл, статистик, хяналт ?шинжилгээ,
їнэлгээг боловсронгуй болгох хєтєлбєр
4.
Дэвшилтэт технологийг хєгжїїлэх їндэсний хєтєлбєр
5.
Залуу судлаачдыг бэлтгэх, дэмжих хєтєлбєр
6.
Их сургуулийн судалгаа боловсруулалтын ажлыг дэмжих
хєтєлбєр
МУ-ын ЗГ-аас ХЭРЭГЖЇЇЛЖ БУЙ ХЄТЄЛБЄР
Монгол улсад їндэсний инновацийн тогтолцоог хєгжїїлэх
хєтєлбєр 2008-2015 он
МУ-ын ЗГ-ын 2007 оны 11 дїгээр сарын 28-ны 306 тогтоол
Зорилго:
МУ-ын онцлогт тохирсон, эх орны судалгаа боловсруулалт, аж
їйлдвэрийн салбарын эрэлт, хэрэгцээг хангахуйц, дэлхий
дахины цаашдын хєгжилд МУ байр сууриа баталгаажуулахад
дєхємтэй їндэсний инновацийн їр ашигтай тогтолцоог
хєгжїїлэх суурь нєхцлийг бїрдїїлэхэд оршино
МУ-ын ЗГ-аас ХЭРЭГЖЇЇЛЖ БУЙ ХЄТЄЛБЄР
Дэд хєтєлбєр:
- Инновацийн тогтолцоог бїрдїїлэх
- Дэвшилтэт технологийг хєгжїїлэх
- Тєрийн ємчийн их сургуулийн эрдэм шинжилгээ, судалгаа
боловсруулалтын ажлыг дэмжих
- Залуу судлаачдыг дэмжих
МУ-ын ЗГ-аас ХЭРЭГЖЇЇЛЖ БУЙ ХЄТЄЛБЄР
Хїрэх їр дїн:
- Инновацийн їйл ажиллагааны эрх зїй, зохион байгуулалт, дэд
бїтцийн тогтолцоо бїрдэнэ.
- Оюуны нєєцийн, инновацийн бїтээгдэхїїний, инновацийг дэмжих
їйлчилгээний зах зээлийн харилцаа тєлєвшинє
- Инновацийн їйл ажиллагааны санхїїжилтийн олон
хэлбэр,тєрийн дэмжлэгийн механизм бий болно.
- Эрдэм шинжилгээний байгууллага, инновацийн жижиг, дунд
бизнес,том їйлдвэр хоорондын хоршсон їйл ажиллагааг
хєгжїїлж дэвшилтэт технологид суурилсан инновацийн
кластерууд бий болно.
ОЮУНЫ ЄМЧИЙН ГАЗАР
Оюуны ємчийн газар нь ДОЄБ-ын дэмжлэгтэйгээр
єєрийхєє бїтэцэд Оюуны ємчийн мэдээлэл, сургалтын
хэлтсийг байгуулсан.
Їйл ажиллагааны чиглэл:
- Оюуны ємчийн мэдээллийг тїргэн шуурхай, нээлттэй тїгээх
- ЖДЇ, бизнес эрхлэгчид, тєрийн бус байгууллагуудтай
харилцах, хамтран ажиллах, тэдгээрийг дэмжих,
урамшуулах
- Оюуны ємчийн сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион
байгуулах
Баярлалаа!
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
4
Размер файла
54 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа