close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Tabynu

код для вставкиСкачать
Т?рсеке?дер шертет?н, С?кен жайлы ??г?ме. Ж?рт ер?кс?з елтет?н. ?алды ес?мде м??г?ге. - М?скеу бардым ?ай жылы, ?здеп Галя аруды. Жазушы б?л ?йг?л?, Серебрякова к?д?мг?. Досы бол?ан ?аза?ты?, С?кенн?? де досы ед?. Жолын кеш?п азапты?, Босан?аны осы ед?. Келген?мде ?й?не, Жайлап ма?ан ?ара?ан. Д?мкес тарт?ан к?й? де, ?абылдау?а жара?ан. -?аза?пын де арнайы, Келген ?аза? ел?нен. Мынау мен?? жа?дайым, Ж?рт?а ?алай к?р?нем. Сонды?тан да ?йдем?н, Сырт?а да аз шы?амын. С?кен??д? б?лем?н, К?мс?? ?з??, шыра?ым? Б?к?л ?аза? даласын, К?ш?р?п сен келгендей. Болдым С?кен данасын, Б?г?н ?айта к?ргендей. ?аза?ты? ке? даласын. Араладым жиырма жыл. Т?рмеде жан жарасын, Ушы?тырып ?иналдым. Кеск?н, к?рк?? келед?, Аумайсы? ?ой С?кеннен. ??г?ме?д? ?р енд?, Не? бар айтар, ?келген. -С?кен жайлы ты? дерек. Жиып ж?рген ?алыммын. С?з айтатын сыр б?лек, Ты?дау?а мен дайынмын. -А, солайма, ендеше. Ты?да С?кен ?н?с?. Т?рмеде адам ?лмесе, Ал?а басар б?р ?с?. ?анша уа?ыт батпандай, Ауырлы?ты к?терд?м. Сырды кетсем а?тармай, ?к?н?шпен ?терм?н. ? ?? - М?скеуде ?тт? ?аза?ты?, Он к?нд?г? ? жыр-?н?. К?л?ш ? б?лб?л ?ажап ?н, ??ла?ымда т?р ?л?. К?рген со? ??ыз Ж?бект??, С?кенд? уйге ша?ырдым. ?абыл алып т?лект?, ? Барам, ? дед? а?ырын. С?бит б?рге ?асында, Келд? ?йге н?р шашып. Жас баланы? басындай, Алмасы бар б?р ж?ш?к. К?рген кезде алманы, К?рш?лер бас шай?ады, Та?-тамаша ?ал?аны, Жылы леб?з айтады. ?алжы?дайды та?ы да, ??рбы-??рдас жа?ыным. ? Сепкенс?? бе ба?ы?а, Французды? ?т?р?н! Саяжайда С?кенмен, Ал?аш, со??ы танысты?. К?рмед? ол да б?тен мен Кетерде ?ол алысты?... Т?ла бойы н?р, жалын, Толы?тыр?ан б?р-б?р?н. Кетер кезде сыйладым, ?обдишасын ?нд?н??. К?рд?м ал?аш асылды, Со??ы ж?не к?рген?м. Кей?нг? кез басылды, Су сепкендей ?р к???л. ?алды б?р с?т т?й?л?п, Б?лт бас?андай кеуден?. К?ш? бой?а жиылып, Сонсо? ?ат?ыл с?йлед?. -??дая, т?убе, жалбарын, Сену керек т???рге! Т?нек болса жан-жа?ы?, Т?рк? етес?? б?р?н де. Мен С?кенд? жиырма жыл, ?ар?ауменнен келд?м тек, Кетт?м ?а??ып ?иыр?а б?р, Жан азабын к?рд?м к?п. Б??ан С?кен к?н?л?, Кездескен к?н ?аралы. Ма?ан артып к?н?н?, ?й?п-т?ккен жаланы. ? С?кен ?андай жа?ыны?? Тергеуш?лер т?нед?. ? Шынды?ты айт, а?ылдым, Сырды аш?аны? ж?н ед?. ?ктем шы?ар ?а?арлы ?н, Жан т?рш?г?п ?алады. ? Шпионы Жапонны?, С?кен ты?шы адамы. Алдауратып ?з??д?, Т?с?рген ол торына. Айт, а?и?ат с?з??д?, Жаз, ?алам ап ?олы?а! ?к?н?штен ?терс??, Айтпаса? бар сыры?ды. Сен ты?шысы екенс??, Жапондарды? б?рын?ы. А?и?атты осылай, С?кен жазып ?алдыр?ан. ?алса? б??ан ?осылмай, Т?рме шы?ар алды?нан! ? Мен еште?е б?лмейм?н, Шпион да болмадым!? С?кенд? ?штей т?лдейм?н. Т?с?рген сол тор?а б?л. ? Таса ?ой ж?рт к?з?нен, Саяжайда сырласты?. Кездескен?? ?з?мен, Б?л ?амы емес б?р басты?! Дейд? ма?ан тес?ле, Тергеуш? жан алатын. С?кенд? сап ес?ме, Жаласы ?з?р жабатын. Туыс санап ?з??д?, Аяр сен? жан ?айда. Тауыстым да т?з?мд?, Кете бардым айдау?а. Жиырма жылым ?аралы, С?кенд? мен ?ар?адым. Жарымжанмын жаралы, Т?мшаланды арманым! Содан, содан б?р к?н?, Саясатта жел т?рды. ?аралы к?н т?нд?г?, С?л ашылып желп?нд?. Жаздым хатта б?кпестен, ?з?ммен не бол?анын. Шы?армастан т?к те естен, Жо?ары?а жолдадым. Жиырма жыл ?а??ырдым, Жала тырна? батырды. Содан мен? Жамбылды?, Обкомына ша?ырды. ?л? ес?мде хатшысы, Шола? Арты?алиев, К?рмей мен? жат к?с?, ? Жолдас, ? деп с?л жымиып, ? Т?т?ыны боп даланы?, Жаны ауыр?ан жаладан. Серебрякова Галяны?, Келес? ?с? ?аралар, ? Дед? жылы сез?ммен, Таныс жандай ?з?ммен. Жас ыт?ыды к?з?мнен, ?Жолдас? деген с?з?нен. ? С?кен ку? болды деп, Айыпта?ан Галяны. Д?рл?кт?рмей елд? к?п, А?и?атты жаямын. ?Ж?мыларда жанарым, ?айталаймын та?ы да. Мен жазушы Галяны?, Да? салмаймын арына!? Деген с?з? С?кенн??. Ескер?лмей ?алыпты. ??жат б?рге ?келд?, Сенд?руге халы?ты. Те?сел?п се? со??андай, Есе?г?реп ?алыппын. Жатыр б?р с?т то?талмай, ??тты?тауы халы?ты?. Б?л ?олынан келед?, Батыр, ?жет адамны?. С?кен а?а? ер ед?, ?ыраны ?ой даланы?! Осыны айтып то?тады, Жанарынан н?р ?шты. О?и?аны сотта?ы, Д?л айту?а тырысты. ?алды шаршап, ент?г?п, С?л тыныстап ал?аны. Содан кей?н желп?н?п, ??г?мен? жал?ады. ??? ? Сот деген б?л ? ?ыл к?п?р, Аман ?ту ?иын-а?. Б?здер о?ан жын-топыр, Басы?ды алар ?иып ап. Со??ы с?з сот алдында, Тазаруы ары?ны?. А?талмайсы?, ал м?нда, Куйер жер? жаны?ны?. Лапылда?ан отына, ?а?таласы? тоза?ты?. Со??ы с?з?н сотында, С?кен? айтты ?аза?ты?. ?Таусылып т?р амалым, Ж?ртты неге алдаймын. Орыс ?ызы Галяны?, Арына да? салмаймын. Ол жазушы н?з?к жан, Жапа шект? ?анша жыл. Шы?армасын жазыл?ан, Б?лген? ж?н баршаны?. Илеп ??жат жасанды, ?ол ?ой?ызды зорлы?пен. ?апаланам ?ашан?ы, ?лген арты? ерл?кпен. Галя?а жан жетер ме, Ол ? шуа?ты арай к?н. Б?л д?ниеден ?терде, Адалды?ты ?алаймын. Ж?мыларда жанарым, ?айталаймын та?ы да. Мен жазушы Галяны?, Да? салмаймын арына!? Айттым ?анша ла?ынет, ?анша т?кт?м к?з жасын. Кеш?ре г?р жама?ат, Жаны? неге тозбасын! Тозды жаным, ?иналам, Ж?йке де тым ж??арды. ?азынамды жина?ан. ?ызыл-жауыз-ж?т алды. Б?ра? б?р?н жоймады, Жаны таза а?талды. Т?ртпектеу?н ?оймады, Халы? жауы-жат жанды. Ей ??н?с? С?кенн??, Ж?рег??е жазып ал. Мен б?р ?ызы жат елд??, Б?л сыр таппас ?азына?. Жат дейт?н?м б?здерд?, Б?р?кт?рд? с?збенен. Жойып ?ткен ?здерд?, Жетт? арман?а к?здеген. Революция жолында, ?ыршын кетт? ?анша адам. Аззатты? ап ?олына, С?кен?? де шарша?ан. Жазсам Маркс жайлы мен, С?кен ?ызыл с???арды. ?м?р? ?тт? ?ай?ымен, Тек ?аралы ?н шыр?алды. ?айтсем ?м?р с?рем?н, Т?рды ест?л?п ?аралы ?н. М??алмады ж?гер?м, К?рд?м та?дыр таланын. ?айта ?м?рге ?келд??, ?анша ??мыр, жетер к?н. Рухына С?кенн??, Табынумен ?терм?н. ? ? ? Басы?ды ид?? ??дайдай, ?ызылдар?а да? салмай. Болды б?р? ??р ай?ай, ?алды сен?м а?талмай. Шект?? жапа, азапты, Жары? к?н?? т?тылды. К?рд?? ?орлы?, маза?ты. ?у?ыннан к?м ??тылды? ??тылса? да жол тауып, Вагонынан азапты?. ?ызыл жасап ?ор?аулы?, ?амады ?лын ?аза?ты?. ?амап ?ана ?оймады, ?иды ?л?мге а?ыры. Ал, сен?м?н жоймады, Революция батыры! А?талды сол сен?м?, Т?уелс?з ел шет ?андай! С?кен?мдей ер ?лы, Б?рге келе жат?андай! Орталы? ?аза?стан. - 2004. - 7 ?азан (?196-197). - 11 б. 
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
59
Размер файла
155 Кб
Теги
tabynu
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа