close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Tastanbek

код для вставкиСкачать
АЛ?ЫС?З ОРНЫНА Же??с ?аш?ынов 1942 жыл?ы наурыз айы-
ны? 4 ж?лдызында Жез?аз?ан облысы (б?-
рын?ы ?ара?анды) А?то?ай ауданыны? ??уа-
ныш? колхозында д?ниеге келген. 1959 жылы астанамызда?ы ? 12 каза? орта мектеб?н, 1964 жылы ?азМУ-д? ? филология факульте-
т?н б?т?рген. Ал?ашкы кезде республикалы? "Ленинш? л жас" (?Жас алаш?) газет?нде, ал 1965-85 жылдар аралы?ында ?аза? радиосында ?ызмет ат?арады. Б?г?нде Баспас?з ж?не б?-
?аралы? а?парат министрл?г?нде редактор, Ж. ?аш?ынов ?ле?д? мектепте о?ып ж?р-
ген кезден жаза баста?ан. Т???ыш ?лендер? облысты? ?Советт? к ?ара?анды? (?Орталы? ?аза?стан?), республикалы? ??аза?стан пио-
нер?? (?Алау?) газеттер? мен ?Г?ионер? (?А? желкен?) журналында жары? к?рд?. Бала-
лар?а арнал?ан ?Кешк? к?н" атты ал?аш?ы к?тапшасы 1967 жылы, ал ??о?ыраулы са-
?ат? аталатын б?р томды? 1989 жылы о?ыр-
мандар ?олына тид?. Б?г?нде ол оннан аса ?ле?дер мен поэмалар жина?ыны? авторы. А?ын жырлары о?улы?тар мен балалар- поз-
зиясы антологиясына к?рд?. К?птеген. ?ле?де-
р?не ?ндер жазылды. Оны? творчествосы ха-
?ында к?рнект? жазушылар баспас?з бет?нде жылы леб?здер б?лд?рд?. Соларды? б?р? а?ын Б?рк?т Ыс?аков ?з?н?? к?з? т?р?с?нде о?ан ?А? Же??с? деген ?ле? арнап, а?алы? ?лти-
патын: Жыр о?ыса, ?ырандай са??ылда?ан, Айтар с?з?н бетке айтар тартынба?ан. ?лкен??н?, к?ш?лер?а?а санар. А? Же??ст? а? к???л а??ылда?ан. ?ара с?з бен ?ле?д? жал?ап епт?, Ояту?а сез?мд? арман етт?. ?лкендерд?? ж?рег?н елж?рет?п, Бал жырымен ?уант?ан балб?бект?, ? деген жолдармен б?лд?р?пт?. Ол Молдовада, Грузияда, Беларусьта ?т-
кен Б?к?лода?ты? балалар ?дебиет? к?ндер?-
не делегат болып ?атысты. А?ын ?ле?дер орыс, украин, ?збек, грузин, беларусь, мол-
дован, ?ыр?ыз, ?й?ыр т?лдер?не аударылды. Проза жанрында Ке?ес Ода?ыны? Батыры ?азбек Н?ржанов туралы очерк к?табы шы?-
?ан, б?р?атар бауырлас-а?ындарды? жыр-
ларын ана т?л?м?зге аудар?ан. Ол 1973 жыл-
дан бер? ?аза?стан Жазушылар ода?ыны? м?шес?. Б? з де ?з тарапымыздан жерлес а?ыны-
мызды 50 жасты? мерейтойымен ??тты?тап, о?ан дилы денсаулы?, ?за? ??мыр, шы?ар-
машылы? шабыт пен ты? табыстар т?лей оты-
рып, газет о?ырмандарыны? назарына ?Тас-
танбек? атты туындысын ?сынамыз. М?дениет, ?ылым ж?не б?л?м бел?м?. Он ?ште отау иес?, Деп ?алай б?л атады? Т?рбие алып иес?, ?Жет?мханада? жатады. Хал-жа?дайын ??ады, Т?рбиеш? м??ал?м, Сусындады ?ланы, Берд? б?л?м б?ла?ын. Беттер?нен ?а?пайды, Бала айт?анын ты?дайды. ?К?шт? бол!? деп ма?тады, Денелер? н шы?дайды, Ж?бермейд? ерк?нге, Шы?армайды ауладан. Т?с?нд?, тек берт?нде Б?л ?й?т?рме аума?ан. ?айда ата-анасы, ?айда апа-а?асы? Тастандыны? баласы, ?Жет?мхана??панасы. Бала болып тастанды, Ата?ан ?ой Тастанбек. Шыр?айды енд? бас?а ?нд?, ?ай?ы ж?тып жастан к?п. ?Мен?? анам ?айда екен , Ж?лдыз ба екен, ай ма екен? Жер бет?нде бар ма екен, Т?ра?ы оны? ?ай мекен? ??р ?здейм?н анамды, Б?ны? б?р? елес-ау. Б?р бермей ме хабарды, С?р?, т?р? емес-ау? Са?ыныштан, б?л?н?п, Ж?рек, ш?рк?н, кетпей ме? К?з?ме б?р к?р?н?п. ??стай ?шып жетпей ме??. Бота к?з? б?лдырап, Тоста?аны толады, Б?ле алмайды б?л, б?ра?, К?мде ?з?н?? обалы. ?андай сый т?р алдында, Он ?штег? азамат. Не жазды б?л та?дыр?а, Ж?берердей жазалап. Б?р к?рсе жо? арманы, ?андай ана дидары? К?нд? к?т?п алда?ы, Жаман ой?а ?имады. II Ерте?г?с?н тама?тан со?, ?зл? с кез? ед?, ?з?не жалт ?арат?ан, М??ал?мн?? с?з? ед?. ?Жиналып б?з барамыз, Б?лс?н м?ны ??рк?м де. ?ызы?тап, демаламыз, Хайуанаттар парк?нде! Дегенде апай к???лд?, Еле? етт? ?ландар, Ойлары да б?л?нд?, Дауыс шы?ть? ?уан?ан. Желп?нтт? ?ыз-?лдарды, Енд? тыныш жатар ма. Тастанбек те жиналды, Саяхат?а, сапар?а. III. Парк ?ш? шат, думан, Ойын-сауы? керек пе! К?лем бейне жаптыр?ан, Оран?ан г?л, желекке, Инабатты ел ж?здер?, К?тер??к? к???л?. Анасын тек ?здед?, К?рмесе де ?м?р?, К?н де к?ле ?арады, Т??кер?л?п т?рды аспан, Т?манданып жанары, Тастанбект? м?? бас?ан, Ойы кет?п аула??а, Не ?стер?н б?лмед?. К?з?н салып тау жа??а, ?а?па ?ш?не к?рген?. А?, ??старды? с?лем?н, Аралайды, к?ред?, ??стар сал?ан ?дем? ?н, К???л?н тек б?лед?. Ем?п ана ки?кт?, Ерке ла? ойнайды. Ерк?нд?кт? с?й?пт?, Сек?ру?н ?оймайды. Т?рл? ойын?а салады, Аймалайды баласын, Жа?сы к?р?п барады, Еркелеткен анасын. Мейл? т?с?н, т?с?нбе, Бала, ана?а керекс??, Т?пт? торды? ?ш?нде Б?р бол?ан?а не жетс?н?! М?лд?рет? п жанарын, Тастанбекке ?арады. М?? торла?ан баланы?, Ашылмайды ?аба?ы. Бала ана ки?ктен, К?з?н ?нс?з тайдырды. ?ш? жанып к?й?ктен, ?л?айт?аны ?ай?ыны. К?р?п а? мен ??старды, ?р? ?арай беттед?. ?алтарыс б?р т?ста?ы, ?ас?ыр жа??а жеткен?. ?за? ?арап торда?ы, Тамашалап ?ас?ырды. Жан?а дауа болмады. Жанарында жас т?рды. К???л б?рден сол?аны, ?иын емес т?с?ну. ?ас?ыр ана ойнады, Еркелет?п к?ш?г?н. Жет?мд?кт? сезбед?, К?ш?ктерге к?нде той. Торда болсын ?здер?, Анасымен б?рге ?ой. ??шс?н ?ас?ыр ?арасы!? Деп ?ар?аймыз нес?не, Оралуын ?арашы. Мына жайды? ес?не. Дала кез?п шол?анмен, Жорымаймыз жаман?а. ?ас?ыр жырт?ыш бол?анмен. Жауыз емес адам?а. ?ас?ыр хайуан?ана б?л, Оятады сез?м?н, Саулы?ы ?ш?н баланы?, Тауысар бар т?з?м?н. Сонау ерте, ертеде, Кез?п ж?р?п даланы. Осы б?зд?? ?лкеде, Асырапты баланы. Баланы алып бауыр?а, Емшектер? н емд?рген. А?ыз бол?ан ?ауым?а, Осы шынды? ел б?лген. Ромул мен Ремд?, Аман алып ?алыпты. ?ас?ырды? да ж?рег?, Махаббатты танытты. ?Сонда мен?? анашым, ?ас?ырдан да жаман ба? ?здемейт?н баласын, Тасж?рек б?р адам ба? Ондай болмас анашым, ?здеп мен? табады, Жет?м етпей баласын, ??ша?ына алады...? К?з? б?р с?т б?лдырап, Басы айналып кеткен?. Ж?рек со?ып ?р?ылап, ?ыс?аны ма ?кпен?? ?рей деген жаман-а?, ??ла?андай аспан кеп. ?Мама, мама, мамалап!? Талып т?ст? Тастанбек. ?ас?ыр-ана т?р ?арап, ?намады ?ылы?ы. Тем?р торды тырналап, Мойын созып ?лыды. ?ас?ыр-ана амал ?ып, Ж?г?рд? тор ?ш?нде Сезгендей б?р жаманды?, ?рейл? ол да п?ш?нде. Зор?а ?ас?ыр т?р шыдап, Сабыр ?алып б?рын?ы. Б?лт?р?ктер ?ы?сылап, Бауырына ты?ылды, Анадайдан асы?а, ?олына алып ?кпен?, Тастанбект? ? ?асына, ?стаз-апай жеткен?. ?К?н де т?н?п аспаннан, Берекетт? ?ашырдь?. К?н ?тт? ме, Тастанжан, К?терш? с?л басы?ды. Дегенде апай а?ырын, ?ос жанарын аш?аны, ?здегендей жа?ынын, ?Мама!? деп ?н тастады. Соны айтты да Тастанбек, ?айта ж?мды жанарын. ??ай?ы шеккен жастан к?п-
Аман. болшы, ?ара?ым! Деп апай да к?рс?нд?, Бала м??ын сезед?. ?ас?реттен б?л сынды ?ртенердей ?зег?. IV. ??дай неге к?рмейд?, Сая?-ана, ?аш?ынды. Тасж?рек жан келмейд?, Балалар?а тастанды. С?би?н де ?мыт?ан, Жоламайды б?л ма??а Ж?рген ?з?н суыт?ан, Салып т?лк? б?ла??а, *** Т?рбие алып б?г?нде, ?м?р жолын жал?апты. Балаларды? ?й?нде, Азамат бар арда?ты. ?м?т ?збей ?р к?ннен, ?с?п жат?ан жастар к?п. Тайталас?ан та?дырмен. Соны? б?р? ?Тастанбек Орталы? ?аза?стан. - 1992. - 28 а?пан (?41). - 4 б. 
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
107
Размер файла
198 Кб
Теги
tastanbek
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа