close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Хүн амын статистик үзүүлэлт

код для вставкиСкачать
Х?н амын статистик ?з??лэлт
Эзо-3: Ч. Дэлгэржаргал
Э. Хишигжаргал
18 ба т??нээс дээш насны 1000 х?нд
ногдох гэрлэлт, цуцлалт
Гэрлэлт
Цуцлалт
? 1989-1991 онуудад гэрлэлтийн
хувь тогтмол 19 байсан.
? 1993 он х?ртэл огцом буурч 1914 болсон. Энэ ?з??лэлт 1994
он х?ртэл хадгалагдаж 14
хэвээр байсан.
? 1995-1997 ?сч 16, 1998-2002
онуудад буурч 8 орчим болсон
байна.
? 2004-2006 онд ?сч /8-19/, 20062007 он х?ртэл буурсан/19-16/
?з??лэлттэй байгаа юм.
? 1989-1991 онуудад 1,1 болж
?сс?н
? 1990-1993 онд огцом буурч 0,4
болов.
? 1993-1994 онд 0,5
? 1994-2001 он х?ртэл буурч 0,2
? 2002 оноос хойш ?сс?н
?з??лэлттэй байна.
? 2004-2005 ?сч /0,8-1,0/
2005-2006 онуудад буурч /1,0-0,7/
2006 оноос хойш ?с?х
хандлагатай байна.
Насны б?лэг дэх т?р?лтийн коэффициент
1989-2001
2004-2007
1989-2001 онуудад т?р?лт 270140/1000 х?н тутамд/ болж
буурсан. ??нээс насны б?лгээр
хамгийн их т?рж байгаагаар
жагсаавал:
1. 19-25 нас
2. 25-29 нас
3. 35-39 нас
4. 15-19 нас
5. 40-44
5. 45-49 насныхан т?рж байсан.
? 2004-2007 онуудад т?р?лт 45
501-56 636 болж ?сс?н
?з??лэттэй байна. Насаар
жагсаавал:
1. 20-24
2. 25-30
3. 30-34
4. 35-39
5. 15-19
6. 40-44
7. 45-49
Х?н амын нас, х?йсийн суварга
Насны ангилалаар х?ний тоо /Мянгаар/
? 1989 оны байдлаар насны
ангилал б?рт эрэгтэй эмэгтэй
х?м??с тооны хувьд бараг
тэнц?? байсан. Харин тооны
хувьд 10-14 насныхан ил?? их
хэмжээтэй байсан.
? 2000 онд эмэгтэйч??д нь
эрэгтэйч??дээс ил?? байсан.
Энэ ?ед м?н 10-14 насныхан
х?н амын ихэнх хэсгийг эзэлж
байв.
нас
1989
2002
эрэгтэй
эмэгтэй
0-4
220
110
120
5-9
260
135
140
10-14
320
155
160
15-19
280
150
140
20-24
260
130
130
25-29
320
110
115
30-34
200
100
100
35-39
180
90
90
40-44
160
70
70
45-49
120
50
50
50-54
80
30
40
55-59
70
25
35
60-64
60
20
30
65-69
50
10
25
70<
70
20
30
Т?р?лт, нас баралт
? 1989-2002 оны статистик ?з??лэлтийг авч ?звэл:
1989 оны байдлаар 1000 х?нд ногдох т?р?лт 35,5,
нас баралт 8,2 байсан бол 2002 он х?ртэл
т?р?лтийн хэмжээ тасралтг?й буурсан ба 2002
онд 19,1-н ?з??лэлттэй байна.
? Харин нас баралт 1990,1991 онуудад ?сч 8,7-д
х?рсэн. 1992-1995 онд буураад, 1996 онд 0,3-аар
?сс?н/7,5-7,8/. 1996-2002 оны хооронд тасралтг?й
буурч 6,4 болсон юм.
Х?н амын тоо, жилийн дундаж ?с?лт
? Х?н амын тоо 1989-1991 онд ?сч 2,100,0002,180,000 болсон ба ?с?лтийн хувь 1989 онд 3%,
1990 онд 2,7%, 1991 онд 1,5% байсан бол 1992
онд х?н амын тоо буурч 2,160,000-д х?рсэн
б?г??д энэ ?ед ?с?лтийн хувь -1% байсан. ??нээс
хойш тасралтг?й ?сч 2002 онд х?н ам 2,500,000-д
х?рсэн. ?с?лтийн хувь тогтмол 1,3% тай байна.
Анхаарал тавьсанд
баярлалаа.
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
17
Размер файла
442 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа