close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

1 - Эрүүл мэндийн яам

код для вставкиСкачать
Эмнэлгийн тусламж
їйлчилгээний чанарыг
їнэлэх арга, хэрэгсэл
Чанар їнэлэх арга, хэрэгсэл
?
Хяналт-шалгалт (inspection)
? Їйлчлїїлэгчдийн сэтгэл ханамжийн
судалгаа (patient satisfaction survey)
? Хєндлєнгийн їнэлгээ (third part assessment)
?
?
?
?
Стандартын їнэлгээ
Ижил бїлгийн їнэлгээ
Магадлан итгэмжлэл
Статистикийн їзїїлэлтийн харьцуулалт
(statistic indicators)
? Дотоод хяналт (internal assessment)
Хяналт-шалгалт
?
Давуу тал
? Дуулгавартай аялдан дагалдах байдлыг бий болгодог
? ЭМ-ийн байгууллагын ТЇ їзїїлэх хамгийн бага
шаардлагын биелэлтийг їнэлдэг
? Сул тал
? Їнэлж буй стандартууд тогтмол байнга шинэчлэгдэж
чаддагїй
? Шинэ санаачлагыг дэмжсэн орчинг бий болгодоггїй
? Хэрэглэгч, їйлчилгээ їзїїлэгч нарт ойлгомжтой, ил
тод байдаггїй
? Эмнэлзїйн їйл явц, эмнэлгийн гїйцэтгэлийг
їнэлдэггїй
Їйлчлїїлэгчдийн сэтгэл
ханамжийн судалгаа
?
Давуу тал
?
?
?
Їйлчлїїлэгч, олон нийт юу гэж їзэж байгааг
гаргаж ирдэг
Стандарт судалгаагаар тодорхой нэг тєрлийн
сэтгэл ханамжийг хэмждэг
Сул тал
?
?
?
Арга зїйн хувьд сул
Євчтний бус эмнэлгийн ажилтан, удирдлагын
сонирхлын сэдвїїдийг хамарсан
Эрїїл мэндийн яам, эмнэлгийн удирдлага муу їр
дїнг хэвлэн нийтэлж олонд нээлттэй болгодогїй
Хєндлєнгийн їнэлгээ
?
Давуу тал
?
?
?
Стандартууд нь олон улсад хїлээн зєвшєєрєгдсєн
(ISO гм)
Эмнэлзїйн їйл явцыг їнэлдэг болж эхэлж байгаа
Сул тал
?
?
?
Їнэлгээ хийгдэхийн ємнє хїчтэй ажиллаж
стандарт, шалгуурыг биелїїлдэг
Єртєг зардал ихтэй
Шинэ санаачлага, байгууллагын хєгжлийг
дэмжсэн орчин бїрдїїлж чаддагїй
Статистик їзїїлэлтийн
харьцуулалт
?
Давуу тал
?
?
?
?
?
Хїртээмжтэй
Хямд єртєгтэй
Чанарын гїйцэтгэлийн їнэлгээг инвазив бус
байдлаар хийдэг
Хаьцангуй стандартчилагдсан
Сул тал
?
?
Їзїїлэлтийг олон хїчин зїйлийн хїрээнд авч їзэн
зєв тайлбарлах шаардлагатай
Їйлчилгээ їзїїлэгч нар єєрийгєє хамгаалах
байдалд орж, тоо мэдээгээ засах зэрэг арга
хэрэглэн їзїїлэлтийн тоог єєрчлєх
Лигийн хїснэгт
Энэ нь статистик їзїїлэлтийн харьцуулалтын
нэг хэлбэр юм.
? Давуу тал
?
?
?
?
Євчтнийг сонголт хийхэд нь дэмжлэг болдог
Эмнэлэгт итгэх итгэлийг бий болгодог
ТЇ-г сайжруулах зорилгыг бий болгодог
Сул тал
?
?
Їзїїлэлтийн тооны хїчин тєгєлдєр бус байх
тохиолдол байдаг
Їйлчилгээ їзїїлэгч нар єєрийгєє хамгаалах
байдалд ордог
ТЇ-ний чанарын гїйцэтгэлийн
тогтолцоог нэгдмэл болгох нь
?
Чанарын їнэлгээний дїн їндэсний болон орон
нутгийн тївшинд нээлттэй мэдээлэгдэж,
ил тод байх
? Їйлчлїїлэгч, тєрийн бус
байгууллагуудыг оролцуулах
? Хувь хїний алдааг илрїїлэхэд
чиглээгїй
? Чанар сайжруулах їндэсний хєтєлбєр нь
олон улсын тївшинд харьцуулах боломжтой
байх
ТЇ-ний чанарын гїйцэтгэлийн
тогтолцоог нэгдмэл болгох нь
?
Эрїїл мэндийн тусламж їйлчилгээний чанар
сайжруулах їндэсний болон орон нутгийн
тєлєвлєгєєнд чанарын їнэлгээний тогтолцоо,
тїїний зорилго, хамтран оролцогсдыг
тодорхойлсон байх
? Улс орны ЭМЯ нь хэрэгжиж буй хєтєлбєр,
тєсєл, стандарт, арга хэрэгслїїдийн
уялдааг хангаж, тєрийн болон тєрийн бус
байгууллагуудын їйл ажиллагааг нэгдмэл
болгох, олон нийтэд мэдээллийг ил тод болгох
ТЇ-ний чанарын гїйцэтгэлийн
тогтолцоог нэгдмэл болгох нь
?
Эрїїл мэндийн тусламж їйлчилгээний
чанарын їнэлгээний тогтолцооны
мэдээллийн сантай байх нь зїйтэй. Энэ
санд зєвхєн нэг эх їїсвэрээс бус
хамтрагч талуудын мэдээллийг
хамруулах.
?
Мэдээллийг ДЭМБ-аас гаргасан How can
hospital performance be measured and
monitored сэдэвт бодлогын баримт бичгийн
судалгааны тайланг ашиглан бэлтгэлээ.
?
Тус тайланг www.euro.who.int/hen/ web
хуудаснаас бїрэн эхээр нь авах боломжтой.
?
ЭМЯ, Эмнэлгийн тусламжийг удирдах газар, мэргэжилтэн
Б.Тємєрбат
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
31
Размер файла
56 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа