close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Slide 1

код для вставкиСкачать
?Нотолгоонд суурилсан т?л?вл?лт ба ?р д?нд суурилсан
удирдлага? сэдэвт б?сийн сургалтад зориулав. Даланзадгад,
2014.05.29-30
СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ, Т??НИЙГ
АШИГЛАХ НЬ
?СХ-ны ахлах статистикч Б. Сарангэрэл
Агуулга
I.
II.
III.
IV.
Статистикийн
байгууллагын
?йл
ажиллагаа,
мэдээллийн тогтолцоо
Статистикийн мэдээллийн хэрэглээ
Т?рийн захиргааны байгууллагын г?йцэтгэх ??рэг
Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан
2
I. СТАТИСТИКИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ?ЙЛ АЖИЛЛАГАА
?ндэсний статистикийн систем, ?йл
ажиллагаа, ?ндсэн ??рэг
? Монгол Улсын статистикийн систем нь т?вл?рс?н шинж зонхилсон
холимог системтэй.
? ?СХ нь албан ёсны статистикийг нэгдсэн арга з?йгээр хангах, ?йл
ажиллагааг нь зохицуулах, мэдээллийг нэгтгэх, тархаах ?ндсэн чиг
??ргийг г?йцэтгэдэг.
3
Хууль, эрх з?йн орчин
Статистикийн тухай хууль
? Батлагдсан - 1994
? Нэмэлт ??рчл?лт - 1997, 1999, 2004, 2008, 2011, 2012, 2013
? Албан ёсны статистикийн ?ндсэн 10 зарчим
Х?н ам, орон сууцны тухай хууль
? Батлагдсан: 2008
Статистикийн салбарыг х?гж??лэх
?ндэсний х?т?лб?р
? I ?е шат: 2006-2010 он
? II ?е шат: 2011-2015 он
Холбогдох бусад хууль тогтоомжууд
МОНГОЛ УЛСЫН ?НДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ТОГТОЛЦОО
УЛСЫН ИХ ХУРАЛ
?НДЭСНИЙ
СТАТИСТИКИЙН
ХОРОО
Т?РИЙН
ЗАХИРГААНЫ Т?В
БАЙГУУЛЛАГУУД
(Монгол банк, Яам,
Агентлаг ... )
?НДЭСНИЙ
СТАТИСТИКИЙН
ХОРООНЫ З?ВЛ?Л
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ДЭРГЭДЭХ СТАТИСТИКИЙН
ХЭЛТЭС
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ДЭРГЭДЭХ СТАТИСТИКИЙН ГАЗАР
СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗРЫН АЖИЛТАН
Д??РГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ДЭРГЭДЭХ СТАТИСТИКИЙН
ХЭЛТЭС
БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА
ХОРООНЫ ЗАСАГ ДАРГА
СТАТИСТИК, МЭДЭЭЛЛИЙН ТОГТОЛЦОО, ХЭЛБЭР
Статистикийн мэдээллийн хэлбэр
Албан ёсны
статистикийн мэдээлэл
Захиргааны статистикийн
мэдээлэл
6
Албан ёсны статистик мэдээлэл
?СХ-ноос
баталсан
аргачлал,
?з??лэлтээр
?Статистикийн тухай? хуулийн 6 дугаар з?йлд заасан
эдийн засаг, х?н ам, нийгэм, байгаль орчны холбогдолтой
?з??лэлтээр гаргасан мэдээлэл, статистикийн ?йл
ажиллагааны х?т?лб?рт тусгагдсан мэдээллийг хэлнэ.
(Монгол Улсын ?Статистикийн тухай? хуулиас)
Мэдээллийн урсгал:
Засаг захиргааны
анхан шатны нэгж
Анхан шатны
б?ртгэл/нэгж
Нийслэл, аймгийн
статистикийн газар,
хэлтэс
Т?рийн т?в байгууллага,
яам, агентлаг
?СХ
?СХ
7
АЛБАН ЁСНЫ СТАТИСТИКИЙН
МЭДЭЭЛЛИЙН 48 ?З??ЛЭЛТ
Макро эдийн засгийн
статистикийн ?з??лэлт (9)
Х?н ам, нийгмийн
статистикийн ?з??лэлт (16)
ТООЛЛОГО (5), СУДАЛГАА (5)
Х?н ам, орон сууцны улсын тооллого-10 жил
тутам, завсрын тооллого-5 жил тутам
Х?д?? аж ахуйн тооллого-10 жил тутам, завсрын
тооллого, судалгаа-5 жил тутам
Аж ахуйн нэгжийн тооллого-5 жил тутам
Хашаа, худаг, тэжээлийн тооллого-3 жил тутам
?йлдвэрлэл, шинжлэх ухаан,
технологийн статистикийн
?з??лэлт (13)
Ш??хийн статистикийн
?з??лэлт (5)
Х?рээлэн байгаа орчны
статистикийн ?з??лэлт (5)
Мал, тэжээвэр амьтдын тооллого-жил тутам
Нийгмийн ?з??лэлтийн т??вэр судалгаа-5 жил
тутам
Салбар хоорондын тэнцэл, н??ц ашиглалтын
х?снэгт-5 жил тутам
Цаг ашиглалтын т??вэр судалгаа-4 жил тутам
улирлаар
?рхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа-улирал
тутам
Х?н амын ажил эрхлэлтийн т??вэр судалгааулирал тутам
МАЛ ТООЛЛОГЫН ОНЛАЙН СИСТЕМ
Аймаг
хяналт
Сум
Баг
хяналт
мэдээлэл оруулах
Интернет
Улс, аймаг, сум,
багийн т?вшинд 40
т?рлийн тайлан
Хамгийн их малтай
/5-н т?рл??р/
аймаг, сум, баг,
?рхийг олох,
эрэмбэлэх
Мал тооллогын
мэдээллийн сан
Малчдад банкны
?йлчилгээ
Монгол банк
УБЕГ
?ХААЯ
Албан ёсны статистикийн мэдээ,
тайлангийн давтамж
Мэдээллийн
давтамж
Мэдээний тоо
??нээс:
Аймаг, нийслэлээс
Яамд, газраас
15 хоног
1
Сар
44
15
29
Улирал
36
24
12
Хагас жил, жилд
179
37
142
НИЙТ
260
76
184
1
10
II. Статистикийн мэдээллийг хэрэглэх нь
Статистикийн мэдээлэл нь:
?
?
?
?
Тодорхой нэг хугацаанд цуглуулсан
Зохион байгуулалттай, цэгцтэй
Тоогоор илэрхийлэгдсэн
Мэдлэг болж чадах ажиглалт буюу баримт
Статистикийн мэдээлэл нь янз б?рийн
хэлбэртэй байж болох ч ямагт тоогоор
илэрхийлэгдсэн байдаг.
11
Статистик ? оюуны ?йлдвэрлэл
Орц
(т??хий эд)
Анхан шатны
мэдээлэл
(нийл??лэгч)
Гарц (б?тээгдэх??н,
?йлчилгээ)
?йлдвэрлэл
Мэдээлэл
х?лээн авах
боловсруулах
Статистикийн
б?тээгдэх??н
? Яам, агентлаг, засаг ? Мэдээллийн технологийн
с??лийн ?еийн ололт
захиргааны нэгж
? Олон улсад м?рдд?г
? Аж ахуйн нэгж,
аргачлал, арга з?й
байгууллага
? Статистикийн судалгааны
? Хувь х?н, ?рх
аргууд
Хэрэглэгч
? Хэвлэмэл б?тээгдэх??н
? Онлайн б?тээгдэх??н
? Статистикийн
?йлчилгээ
12
Статистикийн ?з??лэлт
?
?
?
?
?
Оноосон нэртэй
Утгатай
Тодорхой цаг хугацаатай
Орон зайг агуулсан
Хэмжих нэгж
?
Жишээ:
13
Албан ёсны статистик нь?
Улс орон хэр чинээлэг байна вэ?
Макро эдийн засгийн
статистик хариулна?
Х?н ам хэр чинээлэг байна, амьдралын чанар ямар
байна вэ?
Нийгмийн статистик
хариулна?
14
ДНБ нь тухайн улсын хил хязгаар дотор тайлант онд
эдийн засгийн болон нийгмийн ?йлчилгээний х?рээнд
дотоод, гадаадын ААН, байгууллага, иргэдийн шинээр
бий болгосон нэмэгдэл ?ртгийн нийлбэр.
ДНБ, жилийн цэвэр ?с?лт, хувь
20.0
17.5
15.0
12.4
11.7
10.0
6.4
5.0
0.0
2010
2011
2012
2013*
15
ДНБ-д салбаруудын эзлэх хувь, 2013 он
2013*
Улсын д?н
Хангайн б?с
ДНБ
ХАА
100.00
14.4
Аж
?йлдвэр, Yйлчилгээ
барилга
33.9
51.6
100.0
34.0
41.0
24.9
Баянхонгор
100.0
53.3
2.7
44.0
?в?рхангай
Т?вийн б?с
100.0
50.9
7.6
41.4
100.0
36.0
30.3
33.7
Дорноговь
100.0
41.1
8.9
50.0
Дундговь
100.0
57.9
3.7
38.4
?мн?говь
100.0
14.1
64.9
21.0
*- урьдчилсан д?нгээр
16
Хэрэглэгчийн худалдаж авсан, ?йлчл??лсэн бараа,
?йлчилгээний (тогтмол сагсанд ?ндэслэсэн) ?нийн
ер?нхий ??рчл?лтийг судалдаг ?з??лэлт юм.
Хэрэглээний сагс
?нийг нь судлахаар сонгож авсан, т?л??л?х
чадвар б?хий бараа, ?йлчилгээний нэр
т?рлийн багц (Нийслэл-329,Аймагт -214)
25.0
Индексийн суурь ?е
Хэрэглээний жин
Инфляцийн жилийн т?вшин,
жилийн эцэст, %
22.1
20.0
17.8
15.0
14.0
13.0
11.0
10.0
Индексийн утгыг нэгж
буюу 100 гэж тооцсон ?е
2010-12 сар=100%
?рхийн нийт зардалд тухайн бараа,
?йлчилгээний эзлэх хувь (?ОЗС )
8.1
8.0
9.5
8.9
6.2
4.7
5.0
12.5
4.2
1.6
0.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006*
2007*
2008*
2009*
2010*
2011*
2012*
2013*
Инфляцийн т?вшин, зарим аймгаар,
с??лийн 3 жилээр, хувиар
Аймаг
2014.IV
2012
2013
2013.XII
Улсын д?н
14.0
12.5
4.6
Баянхонгор
19.1
14.5
4.8
?в?рхангай
9.3
16.6
4.4
Дорноговь
13.8
18.6
8.1
Дундговь
9.0
14.4
4.8
?мн?говь
12.1
16.1
3.8
18
АЖИЛГ?ЙДЛИЙН Т?ВШИН, б?с, аймаг, нийслэлээр, улирлаар
Ажилг?й иргэдийн тоо
Ажилг?йдлийн т?вшин = ------------------------------------------------------ * 100
Эдийн засгийн идэвхтэй х?н амын тоо
хувь
Аймаг
Улсын д?н
Баруун б?с
Хангайн б?с
Баянхонгор
?в?рхангай
Т?вийн б?с
Дорноговь
Дундговь
?мн?говь
З??н б?с
2013 I-III
2013 X-XII
2014 I-III
9.3
7.8
9.4
15.1
9.9
6.2
7.3
10.1
6.8
11.3
4.4
12.7
10.8
10.4
8.5
8.8
7.1
7.9
5.8
6.5
12.0
14.9
8.6
10.1
4.6
10.1
14.2
5.3
11.2
17.0
19
Х?н ам, нийгмийн статистикийн
б?рэлдэх??ний схем
Н
И
Й
Г
М
И
Й
Н
А
С
У
У
Д
Л
У
У
Д
Х?Н АМ
Х?н ам, орон сууцны
улсын тооллого
Гэр б?л, нийгэм
хамгаалал
Эр??л мэнд
Боловсрол
Ажил эрхлэлт,
ажилг?йдэл
Амьжиргаа, ?рхийн
орлого, зарлага
Жендэр, х?йсийн
ялгаатай байдал
Гэмт хэрэг, ш??х
Статистикийн
мэдээлэл
цуглуулалт
Ойлголт тодорхойлолт
Олон улсын аргачлал,
з?вл?мж
Ангилал
Давтамж
Т??вэр судалгаа
Сар, улирал, жилийн
статистикийн мэдээ,
тайлан
Албан ёсны
статистикийн мэдээлэл
Захиргааны
статистикийн мэдээлэл
Соёл, ч?л??т цаг
20
Гэмт хэргийн мэдээ
?
18, т??нээс дээш насны 10000 х?нд ногдох б?ртгэгдсэн гэмт хэрэг
Аймаг
2012
Улсын д?н
2013
2014.I-IV
117
133
47
Баянхонгор
63
82
30
?в?рхангай
75
71
21
Дорноговь
145
138
39
Дундговь
68
96
31
?мн?говь
99
115
42
21
Нийт хэрэглээнд х?н амын тооны тэнц?? 5 б?лгийн
хэрэглээний эзлэх хувь, б?сээр
2014 оны эхний улирлын байдлаар
5 б?лэг
Нийт
хэрэглээ
Улсын дундаж
I
(Хамгийн
ядуу)
II
III
IV
V (Чинээлэг)
100.0
7.9
12.1
16.3
22.3
41.4
Баруун
100.0
7.7
11.9
16.0
22.2
42.2
Хангай
100.0
8.7
12.6
16.7
22.0
40.0
Т?в
100.0
7.3
11.8
16.5
23.3
41.1
З??н
100.0
6.8
10.7
15.6
21.5
45.4
Улаанбаатар
100.0
8.0
12.3
16.4
22.1
41.2
22
III. Т?РИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН Г?ЙЦЭТГЭХ ??РЭГ
?Захиргааны статистикийн мэдээлэл? - ?СХ-ноос
баталсан, з?вш??рс?н аргачлал, ?з??лэлтээр яам, Засгийн
газрын агентлаг, т?рийн бусад байгууллага, нутгийн
захиргааны байгууллагын хэрэгцээнд зориулж цуглуулсан
мэдээллийг хэлнэ.
Яам, Засгийн газрын агентлаг, т?рийн бусад байгууллага,
нутгийн захиргааны байгууллага чиг ??ргийнхээ дагуу
статистикийн ?йл ажиллагааг эрхэлнэ. Яамд б?тэцдээ
салбарын статистикийн ?йл ажиллагаа эрхлэн г?йцэтгэх
нэгжтэй байна.
23
Албан ёсны болон захиргааны
статистикийн мэдээллийн уялдаа /Х?н ам/
? Х?н амын ердийн х?д?лг??ний
хагас, б?тэн жилийн тайлан
(ХА-1)
? Х?н амын дотоод шилжих
х?д?лг??ний жилийн эцсийн
мэдээ (ХА-2)
? Суурин х?н амын жилийн
эцсийн мэдээ (ХА-3)
Албан ёсны
статистик
мэдээлэл
Захиргааны
статистик
мэдээлэл
? Монгол Улсаас гадаад улсад
суугаа х?н амын тоо, жилийн
эцсийн тоо (ГХХЯ)
? Жагсаалын цэргийн тоо,
жилийн эцсийн мэдээ (БХЯ,
ЖШ)
? Хорих болон баричвлах ял
эдэлж байгаа ялтны жилийн
эцсийн мэдээ (ШШГЕГ)
? Х?йсээр
? Насны б?лгээр
? Аймаг, нийслэл,
д??ргээр, г.м
Жилийн эцсийн
х?н амын тоо
24
III. Т?РИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН Г?ЙЦЭТГЭХ ??РЭГ
Т?рийн т?в байгууллага, яам, агентлагийн х?лээсэн ??рэг
?
?
?
Албан ёсны статистикийн мэдээллийг тогтоосон
хугацаанд нь ?СХ-нд гаргаж ?г?х;
Улсын хэмжээнд тухайн мэдээллээр давхардал
гаргахг?йн тулд захиргааны статистик мэдээллийн
?з??лэлт,
аргачлал,
зааврыг
?СХ-ноос
з?вш??рсн??р батлуулах;
Статистикийн мэдээллийг хугацаанд нь гаргаж
?г??г?й тохиолдолд газар дээр нь очиж, гаргуулан
авах, гарсан зардлыг буруутай этгээдээр н?х?н
т?л??лэх;
25
IV. СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН САН
WWW.1212.MN
Монсис буюу статистикийн нэгдсэн мэдээллийн сангийн
систем www.1212.mn цахим хуудас 2012 оноос ажиллаж
байна.
?
?
?
?
?
1921-2013 оноор
Жил, улирал, сар
Улс, б?с, аймаг, сум, баг
33 салбарын 435 ?з??лэлт
Х?снэгт, График
27
СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН САН
WWW.1212.MN
СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН САН
WWW.1212.MN
Уг нэгдсэн каталоги нь
?СХ-ноос
зохион
байгуулсан б?х т?рлийн
тооллого,
т??вэр
судалгааны
арга,
аргачлал, агуулга, хэрхэн
зохион
байгуулагдсан
тухай
мэдээллийг
агуулахаас
гадна
тэдгээрийн
анхдагч
мэдээллийн
файл,
холбогдох
материалуудыг
харах,
татаж
авч
ашиглах
боломжийг олгоно.
ТООЛЛОГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН САН
http://arcgis.nso.mn/census/
50 х?снэгт, график
ТООЛЛОГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН САН
http://arcgis.nso.mn/census/
Тооллогын мэдээллийн сан:
Засаг, захиргааны нэгжийн
т?вшинд харах
?рхийн болон аж ахуйн
нэгжийн байршлын цэгээр
харах
МЭДЭЭЛЛИЙН ?ЙЛЧИЛГЭЭ
ezStat:
www.1212.mn-ий ?з??лэлт??дийг iPhone, iPad, Аndroid
?йлдлийн т?х??р?мж ашиглан ?зэх боломжтой аппликейшн
МЭДЭЭЛЛИЙН ?ЙЛЧИЛГЭЭ
Monstat:
iPhone, iPad болон Аndroid ?йлдлийн т?х??р?мж??дэд
зориулсан статистикийн хэвлэмэл б?тээгдэх??нийг унших
боломжтой аппликейшн
?
Эмхэтгэл
? Бюллетень
?
Танилцуулга
?
Тооллого судалгаа
?
Сэтг??л
/Одоогоор 126 б?тээгдэх??н/
СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ?ЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
БУСАД ХЭЛБЭР
Хэрэглэгчийн б?ртгэлийн санд
б?ртг??лснээр
http://www.nso.mn/subscription.php
??рийн цахим хаягаар статистикийн
мэдээлэл авах боломжтой.
СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ?ЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
БУСАД ХЭЛБЭР
Хэвлэмэл б?тээгдэх??н:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Х?н ам, орон сууцны 2010 оны улсын тооллогын д?нд
?ндэслэсэн сэдэвчилсэн 12 т?рлийн англи хэл дээрхи
судалгаа,
21 аймаг, нийслэлийн х?н ам, орон сууцны 2010 оны
тооллогын нэгдсэн д?н,
Монгол Улсын х?н амын хэтийн тооцоо,
Аж ахуйн нэгж байгууллагын тооллого,
Монгол Улс дахь ядуурлын д?р т?рх,
2011 оны ХАА-н тооллогын нэгдсэн, ?ндсэн ?р д?н,
Х?н амын н?х?н ?ржих?йн эр??л мэндийн судалгаа,
Гадаад худалдаа 1924-2012 онууд,
??ндэсний тооцооны системийн нэвтрэлт? 1960-2009 он
товхимол,
Далд эдийн засгийг тооцох судалгааны нэгдсэн тайлан,
Х?н амын ?с?лт, нас х?йсийн б?тэц ,
Ажиллах х?чний т??вэр судалгаа,
Х??хэд х?гжил 2010 судалгаа,
Статистикийн эмхэтгэл,
Статистикийн ?врийн дэвтэр,
Статистикийн цагаан толгой,
?ндэсний статистик сэтг??л,
Увс, Ховд, Т?в, Х?всг?л аймгийн нийгэм, эдийн засгийн
байдлын танилцуулга
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Засгийн Газрын 3-р байр
Бага Тойруу-44
Улаанбаатар-20а, Монгол
Лавлах утас: 1900-1212
Цахим шуудан: information@nso.mn
Портал сайт: www.nso.mn
Мэдээллийн сайт: www.1212.mn
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
23
Размер файла
7 645 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа