close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Diapositiva 1

код для вставкиСкачать
2009.10.31.
Т?СВИЙН
ТОГТВОРЖУУЛАЛТ:
ЧИЛИ УЛСЫН ТУРШЛАГА
?Т?СВИЙН ХАРИЛЦААНЫ ШИНЭЧЛЭЛ?
СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦ??ЛЭГ
САНГИЙН ЯАМ, МОНГОЛ УЛС, 2009
Эрик Паррадо: -Чилийн Сангийн яамны Олон
улсын санх??гийн зохицуулагч
Ministry of Finance
2009.10.31.
Агуулга
1. Эдийн засгийн бодлогын х?рээ
2. Чили улсын т?свийн бодлого
3. Чилийн Эх орны баялгийн сангууд
(ЭОБС)
4. ЭОБС-ийн засаглалын б?тэц ба
х?р?нг? оруулалтын бодлого
5. Д?гнэлт хэсэг
Ministry of Finance
1
ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГЫН
Х?РЭЭ
Ministry of Finance
Чилийн Э/З-ийн бодлогыг х?чтэй болгоход макро
эдийн засгийн тогтворжуулалтыг хангахуйц б?тцийн
ба эрх з?йн орчны шинэ загварчлал чухал
М?чл?гийн ??рчл?лт
дагасан бус м?нг?ний
бодлого
М?чл?гийн ??рчл?лт
дагасан бус т?свийн
бодлого
Валютын уян хатан
ханш
Санх??гийн з?в
тогтолцоо
2009.10.29.
Т?свийн тогтворжуулалт ба баялгийн сан: Чилийн туршлага
Гадаад х?чин
з?йлээс авах
цочролыг
багасгах нь
м?чл?гийн
??рчл?лт
дагасан бус
бодлогыг
хэрхэн
хэрэгж??лэхээс
хамаарна.
Ministry of Finance
Чилийн Э/З-ийн бодлогыг х?чтэй болгоход макро
эдийн засгийн тогтворжуулалтыг хангахуйц б?тцийн
ба эрх з?йн орчны шинэ загварчлал чухал
Гадаадын х?чин з?йлээс цочрол авалтыг багасгах нь м?чл?гийн
??рчл?лт дагасан бодлого хэрхэн хэрэгж??лэх ээс хамаарна.
1. Т?свийн тусгай шаардлага 2001 оноос хэрэглэгдсэн
б?г??д энэ нь т?р орлогод суурилсан бус, харин т?свийн
зохистой байдлыг хангахад чиглэсэн.
2. Т?в банкны бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ?нд?р
итгэл х?лээх н?хц?л б?рд??лсэн
3. Валютын уян хатан ханш нь гадаад х?чин з?йлээс авах
цочролыг з??лр??лсэн
4. Санх??гийн х?чтэй зохицуулалт нь санх??гийн
тогтолцоог з?в болгож ?гс?н.
2009.10.29.
Т?свийн тогтворжуулалт ба баялгийн сан: Чилийн туршлага
Ministry of Finance
2
ЧИЛИ УЛСЫН Т?СВИЙН
БОДЛОГО
Ministry of Finance
Чили улсын т?свийн бодлого
1. Т?свийн тэнцвэрж??лсэн тэнцлийн шаардлага(2001) нь
Засгийн газрын санх??гийн чиг хандлагыг тусгаж, эдийн
засагт тохиолдох м?чл?гийн хэлбэлзэл улсын секторын
санх??гийн макро т?вшинд н?л??л?х н?л??ллийг
бууруулахад чиглэгдсэн
2. Т?свийн Хариуцлагын тухай хууль (2006)-ар
энэх?? тусгай шаардлагын дагуу санг хуримтлуулах,
хуримтлуулсан х?р?нгийн удирдлагыг хэрэгж??лэх
б?тэц тогтолцооны х?рээ ба хэм хэмжээг тогтоосон.
2009.10.29.
?
Эдийн засаг, нийгмийн тогтворжуулалтын сан/ Economic
and Social Stabilization Fund (ESSF)
?
14.3 тэрбум aм.доллар
?
Тэтгэврийн н??цийн сан /Pension Reserve Fund
(PRF) - 3.4 тэрбум ам. доллар
Т?свийн тогтворжуулалт ба баялгийн сан: Чилийн туршлага
Ministry of Finance
Тэнцвэрж??лсэн т?свийн тэнцэл
? Тэнцвэрж??лсэн т?свийн тэнцэл нь дараах н?хц?л байдлыг
тусган илэрхийлдэг тэнцвэрж??лсэн т?свийн тэнцэл юм.
Энэ нь:
1. ДНБ: Хандлага
2. Зэс, молибден: дунд хугацаанд х?лээгдэх дунджилсан
?нэ
3. Санх??гийн х?р?нгийн н??ц: дунд хугацаанд х?лээгдэх
дундаж ?г??ж
? Иймд ... Энэх?? тэнцэл нь эдийн засагт учрах м?чл?гийн
н?л??ллийг зохицуулж чадсан байдаг.
2009.10.29.
Т?свийн тогтворжуулалт ба баялгийн сан: Чилийн туршлага
Ministry of Finance
Тэнцвэрж??лсэн тэнцэл: урт хугацааны
тэнцвэрж??лсэн орлогод суурилсан т?свийн зарлага
ДНБ-ний хандлага
Зэс, молибдений ?нийн урт
хугацааны хандлага
Тухайн ?еийн
Тухайн ?еийн
тэнцвэрж??лсэ = зарлага
н орлого
Санх??гийн н??ц х?р?нгийн
урт хугацаанд ?г?х ?г??жийн
норм/ т?вшин
2009.10.29.
Т?свийн тогтворжуулалт ба баялгийн сан: Чилийн туршлага
Ministry of Finance
Т?свийн тэнцвэрж??лсэн тэнцэл: Тэнцвэрж??лсэн тэнцэл: урт
хугацааны тэнцвэрж??лсэн орлогод суурилсан т?свийн зарлага
нь м?чл?г дагасан бус т?свийн зохицууулалтыг ??рт?? агуулна
Ж нь: зэсийн б?х орлого
Зэсийн цаг
?еийн ?нэ
Хуримтлал
Зэсйн урт хугацааны дундаж ?нэ
Хуримтлалын
зарцуулалт
Урт хугацаанд х?лээгдэх зэсийн ?нэ нь т?свийн зарлагын дээд хэмжээтэй тэнцэх т?свийн
тэнцвэрж??лсэн орлогын хэмжээнд багтсан т?свийн зарлагын дээд хэмжээг тодорхойлох суурь
болно.
2009.10.29.
Т?свийн тогтворжуулалт ба баялгийн сан: Чилийн туршлага
Ministry of Finance
Чилийн т?свийн бодлогын х?рээ: суурь шийдэл
? 2000 оны 5-р сар: т?свийн тэнцюэрж??лсэн тэнцэл ДНБ-ий 1 хувьтай
тэнцэх ашигтай байхаар тогтоосон.
? 2001 оны 8-р сар: зэсийн ?нийн з?вл?лд?х хороог байгуулсан.
? 2002 оны 7-8-р сар: ДНБ тооцох аргыг хянан ?зэж, ДНБ ?ий з?вл?лд?х
хороог байгуулсан.
? 2005 оны 12-р сар: Э/З-ийн шинэ м?чл?гийн зохицуулалтыг:
? Moлибдений ?нэ дээр
2009.10.29.
Т?свийн тогтворжуулалт ба баялгийн сан: Чилийн туршлага
Ministry of Finance
Чилийн т?свийн бодлогын х?рээ: суурь шийдэл
?
2007 оны 5-р сар: тэнцвэрж??лсэн т?свийн бодлогоор 2008 оны тэнцвэрж??лсэн
т?с?в ДНБ-ний 0.5 хувьтай тэнцэх ашигтай байхаар зарласан.
? 2008 оны 8-р сар: санх??жилтийн орлогын м?чл?гийн шинэ
зохицуулалттай уялдуулаад санх??гийн х?р?нгийн ?г??ж??с орох орлогыг
т?свийн тэнцвэрж??лсэн орлогод тооцох болсон.
?
2009 оны 1-р сар: эдийн засагт т?свийн дэмжлэг ?з?лэх шинэ н?хц?л байдлын
улмаас 2009 онд т?свийн тэнцлийг ДНБ-ний 0 хувьтай тэнцэх ?з??лэлттэй
байхаар т?л?в?л?с?н.
2009.10.29.
Т?свийн тогтворжуулалт ба баялгийн сан: Чилийн туршлага
Ministry of Finance
Тэнцвэрж??лсэн орлогоор тооцсон т?свийн тэнцэл
? Т?свийн зарлагын хэмжээг тухайн ?еийн орлогоор бус,
тэнцвэрж??лсэн орлогод суурилж тооцох болсон.
? Т?свийн тусгай шаардлага буюу зохицуулалт нь:
1. Гэнэтийн ашгийн татварын орлогыг зарцуулахг?й хуримтлуулах
2. Санх??гийн х?р?нг? оруулалтын ?г??жийг дунд хугацаагаар тооцож,
эдийн засгийн ?с?лт, зэс, модлибдений ?нэ буурсан ?ед гарах
алдагдлыг санх??ж??лэх
? Гэхдээ тэнцвэрж??лсэн орлогоор тоцсон т?свийн тэнцэл нь г?йцэтгэлээр
т?с?вл?сн??с их, эсх?л доогуур ?з??лэлттэй байж болах юм. (энэ нь
эдийн засгийн м?чл?гийн эерэг ба с?р?г хэлбэлзлээс хамаарна).
2009.10.29.
Т?свийн тогтворжуулалт ба баялгийн сан: Чилийн туршлага
Ministry of Finance
350
8%
300
6%
250
4%
200
2%
150
0%
100
Г?йцэтгэл
E f f ect iv e
2009.10.29.
S t ruct ural
Т?свийн тогтворжуулалт ба баялгийн сан: Чилийн туршлага
7400
U$S/ton
2200
U$S/ton
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
0
1993
-4 %
1992
50
1991
-2 %
C op p e r p r i ce (U S ce nt s p e r p ound )
10%
1990
% GDP
Т?свийн тэнцвэрж??лсэн тэнцлийн т?л?вл?г??т ба
бодит ашгийн байдал
C o pper P rice
Ministry of Finance
Maкро эдийн засгийн т?с??л?л-2010 онд: бодит байдлын т?с??л?л
болон тэнцвэрж??лж тооцсон ?з??лэлтээр (урт хугацаанд)
Гол х?чин з?йл
?
ДНБ (жилийн)
?
Зэсийн ?нэ:
2009.10.29.
т?л?вл?г??
Урт хугацаанд
: 5,0%
4,2%
1. US$, 1 паунд зэс тутамд
: 2.66
2.13
2. US$ 1 тонн тутамд
: 5860
4690
Т?свийн тогтворжуулалт ба баялгийн сан: Чилийн туршлага
Ministry of Finance
Тэнцвэрж??лсэн орлогод суурилсан т?свийн
тэнцлийн бодлогын давуу тал
?
М?чл?г с?рс?н бодлого: т?свийн зарлагыг автоматаар зохицуулж, эдийн
?
засгийн м?чл?гийн с?р?г н?л??ний ?ед т?свийн зарлагын ?мн?х т?вшинг
хадгалж санх??ж??лэх, т?свийн алдагдлыг хаах. М?чл?гийн эерэг
тохиолдолд хуримтлал нэмэгд??лэх.
Экспортлогийг дэмжих, ?рс?лд??нийг х?х??лэн дэмжих.
?
?
?
Чилийн компаниудыг гадаад зах зээлд гарахад таатай орчин б?рд??лж,
олон улсын зах зээлд ?рийн бичиг, бонд гаргагчдын орон хоорондын ?нэт
цаасны х??гийн з?р??г багасгахад т?свийн найдвартай байдлаар дэмжих.
Эдийн засгийн м?чл?гийн с?р?г хандлагын н?хц?лд сангийн орлогын
урсгалыг хэвийн байлгаж, санх??жилтийн хараат бус байдлыг
баталгаажуулах.
Нийгмийн чиглэлтэй урт хугацаат х?т?лб?рийн т?л?вл?лтийг
санх??жилтээр баталгаажуулах, сангийн тогтвортой байдлыг хангах
т?рийн бодлого явуулах.
2009.10.29.
Т?свийн тогтворжуулалт ба баялгийн сан: Чилийн туршлага
Ministry of Finance
Тэнцвжрж??лсэн т?свийн бодлогын давуу тал: макро
эдийн засгийн тогтворг?й байдлыг бууруулах
1.6
1.4
9
Govt. investment growth volatility
Govt. spending growth volatility
Output gap volatility
1.2
8
7
6
1.0
5
0.8
4
0.6
3
0.4
2
0.2
1
0.0
-
1980-1986
1987-2000
Volatility measured as coefficient of variation
2009.10.29.
Т?свийн тогтворжуулалт ба баялгийн сан: Чилийн туршлага
2001-2006
Ministry of Finance
Чили улс эдийн засгийн аюулг?й, зэс, молибдений
т?рл??с хараат орон гэдгийг гадаадын х?р?нг?
оруулагчид сайн мэднэ.
Эх сурвалж: Бл?мбээргийн мэдээллээс
800
Эрсдэл х?лээх т?вшний хандлага (CDS ,5Y)
()
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
700
600
500
400
300
200
100
Jan-0 7
F eb-0 7
M ar-0 7
A pr-0 7
M ay -0 7
Jun-0 7
Jul-0 7
A ug-0 7
S ep-0 7
O ct-0 7
N ov -0 7
D ec-0 7
Jan-0 8
F eb-0 8
M ar-0 8
A pr-0 8
M ay -0 8
Jun-0 8
Jul-0 8
A ug-0 8
S ep-0 8
O ct-0 8
N ov -0 8
D ec-0 8
Jan-0 9
F eb-0 9
M ar-0 9
A pr-0 9
M ay -0 9
Jun-0 9
Jul-0 9
A ug-0 9
-
C h ile
Th ailan d
C o lo m b ia
2009.10.29.
M exico
K o rea
A rg en tin a (s eco n d ary axis )
Т?свийн тогтворжуулалт ба баялгийн сан: Чилийн туршлага
Braz il
P eru
Ministry of Finance
Чили нь гадаадын х?р?нг? оруулалт ихээр
х?лээн авагч орны нэг м?н
ГХО оролтын урсгал (Эх сурвалж: ОУВС-ийн статистик мэдээ)
(2008, ДНБ-нд эзлэх хувь)
35%
30%
Mexico
Brazil
Ireland
-5%
-10%
2009.10.29.
Poland
Peru
China
0%
Thailand
5%
Russia
10%
Colombia
15%
Chile
20%
Hungary
25%
Т?свийн тогтворжуулалт ба баялгийн сан: Чилийн туршлага
Ministry of Finance
С??лийн 20 жилд ДНБ-ний ?нд?р ?с?лт
хадгалагдаж ирэв.
Эх сурвалж: дэлохийн банкны статистикаас
12%
10%
2009.10.29.
Т?свийн тогтворжуулалт ба баялгийн сан: Чилийн туршлага
Hungary
Russia
Peru
Brazil
0%
Advanced
Mexico
Poland
World
Colombia
Emerging
Chile
2%
Ireland
4%
Malaysia
6%
China
8%
Ministry of Finance
Т?свийн бодлого
(ДНБ-нд эзлэх улсын нийт ?рийн хувь)
SOURCE: Budget Office
Чилийн засгийн газар гадаадад цэвэр зээлд??лэгч. Сайн
цагт хуримтлуулж х?ндрэлтэй цагт зарцуулалт хийдэг.
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
Gross Government Debt
2009.10.29.
Т?свийн тогтворжуулалт ба баялгийн сан: Чилийн туршлага
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
-20%
Net Government Debt
Ministry of Finance
Валютын ханш, т??ний хэлбэлзэл
(Валютын с?лжээ ханшаар)
Эх сурвалж: Чилийн т?в банкны статистик мэдээллээс
Валютын х?в?гч ханш хэрэглэж т?свийн н??цийг удирдах хариуцлагын
тогтолцоотой б?г??д энэ нь ?рс?лд??нийг дэмждэг.
competitiveness.Валютын уян хатан х?в?гч ханш хэрэглэж
120
115
110
105
100
95
90
85
80
M u ltilateral Real Exch an ge Rate
2009.10.29.
Т?свийн тогтворжуулалт ба баялгийн сан: Чилийн туршлага
O ct-0 8
Jan -0 8
A p r-0 7
Ju l-0 6
O ct-0 5
Jan -0 5
A p r-0 4
Ju l-0 3
O ct-0 2
Jan -0 2
A p r-0 1
Ju l-0 0
O ct-9 9
Jan -9 9
A p r-9 8
Ju l-9 7
O ct-9 6
Jan -9 6
A p r-9 5
Ju l-9 4
O ct-9 3
Jan -9 3
A p r-9 2
Ju l-9 1
O ct-9 0
Jan -9 0
75
A v erage Ju n 1 9 9 9 -Ju n 2 0 0 9
Ministry of Finance
3
Чилийн эх орны баялгийн
сангууд
Ministry of Finance
Т?свийн хариуцлагын тухай хууль ( N°20128,
2006 оны 8-р сард батлагдсан)
?
Тэнцвэрж??лсэн аргаар т?свийн тэнцэл тодорхойлох боддлого
явуулахыг хууьлчилсан
?
Т?свийн тэнцвэрж??лсэн орлогоос давсан хэсгийг хуримтлуулах Эх
орны баялгийн сангууд байгуулж, уг хуримтлалын удирдлагыг
хэрэгж??лэх ээр шийдвэрлэсэн
?
Т?в банкийг х?р?нг?ж??лэх, дахин х?р?нг?ж??лэх асуудлыг
хуульчилсан
?
Засгийн газрын болзошг?й ?гл?г, ?р т?лб?рийн судалгаа, мэдээллийг
шаардана.
2009.10.29.
Т?свийн тогтворжуулалт ба баялгийн сан: Чилийн туршлага
Ministry of Finance
Т?свийн гэнэтийн орлогыг хуримтлуулна.
Тэтгэврийн н??цийн санд (ТНС)
? ДНБ-ний 0.2% -иар тооцож (min)
? ДНБ-ний 0.5% -иар тооцож (max)
Т?свийн ашиг
Т Т?в банкийг х?р?нг?ж??лэхэд(ТБХ)
Д ДНБ-ний 0.5%-иар жил б?р тооцож , 5 жилд
Эдийн засаг, нийгмийн
тогтворжуулалтын сан (ЭЗНТС)
Т?свийн ашиг, ил??дэл орлого ? ТНС-ТБХ
2009.10.29.
Т?свийн тогтворжуулалт ба баялгийн сан: Чилийн туршлага
Ministry of Finance
Т?свийн орлого хуримтлуулалтын д?рэм
( ДНБ-нд эзлэх хувиар)
...
3 .5
C ont ri b ut i ons
3
2 .5
2
1 .5
1
0 .5
...
0
...
-0 .4
-0 .1
0 .2
0 .5
0 .8
1 .1
1 .4
1 .7
2
2 .3
2 .6
2 .9
Effe c t iv e fisc a l b a la nc e
ESSF
2009.10.29.
C apit alizat io n B C C h
Т?свийн тогтворжуулалт ба баялгийн сан: Чилийн туршлага
PR F
Ministry of Finance
USD Million
2009.10.29.
200
1,750
2,700
4,377
5,257
6,097
18,770
19,771
19,460
19,268
18,791
19,164
20,211
19,541
19,334
19,618
17,980
17,507
15,767
15,015
14,343
Jul-08
Aug-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dec-08
Jan-09
Feb-09
Mar-09
Apr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Aug-09
0
Jun-08
2,500
17,132
5,000
May-08
7,500
17,251
10,000
Apr-08
12,500
17,192
15,000
Mar-08
17,500
15,223
Fund Balance
Feb-08
20,000
14,916
22,500
Jan-08
ЭЗНТС ?ийн х?р?нгийн х?д?лг??н
Cumulative withdrawals
Т?свийн тогтворжуулалт ба баялгийн сан: Чилийн туршлага
Ministry of Finance
2009.10.29.
Т?свийн тогтворжуулалт ба баялгийн сан: Чилийн туршлага
2,331
2,376
2,507
2,423
2,398
2,458
2,448
Oct-08
Nov-08
Dec-08
Jan-09
Feb-09
Mar-09
Apr-09
3,407
2,390
Sep-08
Aug-09
2,414
Aug-08
3,367
2,452
Jul-08
Jul-09
2,452
Jun-08
3,340
2,434
May-08
Jun-09
1,543
Apr-08
2,515
1,574
Mar-08
May-09
1,537
Feb-08
0
1,506
500
Jan-08
USD Million
ТНС-ийн х?р?нгийн х?д?лг??н
3,500
Fund Balance
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
Ministry of Finance
?ндсэн зорилго
1. Эдийн засгийн м?чл?гийн ??рчл?лт??с
болж зэсийн ?нэ ??рчлд?гд?х ?ед т?свийн
зарлага(ялангуяа нийгмийн зориулалттай)
зарлагын хэлбэлзлийг бууруулж, т?свийн
орлогын г?йцэтгэлд н?л??л?х хувьсагчийн
н?л??нд т?свийн автуулахг?й байх.
2. Экспортын салбарын ?рс?лд??нийг
дэмжих.
2009.10.29.
Т?свийн тогтворжуулалт ба баялгийн сан: Чилийн туршлага
Ministry of Finance
Чилийн эх орны баялгийн сангууд
Эдийн засаг, нийгмийн тогтворжуулалтын сан
(2007)
1. Т?свийн алдагплыг санх??ж??лэх, улсын
?рийг урьдчилан барагдуулахад
Тэтгэврийн н??цийн сан (2006)
2. Доогуур тэтгэврийн х?м??ст тэтгэврийн
суурь доод хэмжээгээр тэтгэвэр олгох
болон т??нээс доогуур тэтгэвэр авагчдад
тэтгэврийн з?р??г нь н?х?х?д зориулсан
сан б?рд??лэх.
2009.10.29.
Т?свийн тогтворжуулалт ба баялгийн сан: Чилийн туршлага
Ministry of Finance
4
Эх орны баялгийн сангуудын
засаглалын б?тэц, тогтолцоо ба
х?р?нг? оруулалтын бодлого
Ministry of Finance
Санх??гийн н??цийн удирдлагын тогтолцоо
Санх??гийн Х/О-ын
бодлого
тодорхойлох
Сангийн яам
Санх??гийн н??цийн
удирдлагын хороо
Х/О-ын жур?м
Г?йцэтгэгч
Т?в банк
Гадаад менежер
/Custodian
2009.10.29.
Т?свийн тогтворжуулалт ба баялгийн сан: Чилийн туршлага
Ministry of Finance
Х?р?нгийн байршил: б?х хуримтлалыг гадаад зах
зээлд байршуулж эрсдэл багатай хэрэгслээр илэрхийлж
удирддаг.
3.7%
4.0%
30.1%
29.4%
66.6%
ESSF 66.1%
PRF
Sovereign Bonds
Money Markey
Inflation-indexed bonds
2009.10.29.
Т?свийн тогтворжуулалт ба баялгийн сан: Чилийн туршлага
Ministry of Finance
5
Д?гнэлт
Ministry of Finance
Д?гнэлт
?
Т?свийн тогтворжуулалтыг цэвэр хуулиар зохицуулах нь зохистой.
?
Б?х хуримтлал бол Чили х?н б?рийн ?мчл?лийн эд баялаг м?н. Учир
нь энэх?? хуримтлал бол эдийн засгийг тогтворжуулах, цаашид
х?р?нг? оруулалт хийх, т?свийн зарлага санх??жлтийн тогтвортой
байдлыг баталгаажуулах гол хэрэгсэл болж байгаа.
?
ЭЗНТ сан нь эдийн засгийн м?члд?гийн с?р?г н?л??, хямралын ?ед
т??нийг с?рж т?свийн хуримтлалаар ажил эрхлэлт, хувийн сектор,
х?рнг? оруулалт, нийгмийн х?т?лб?рийн санх??жилт жигд
тогтвортой явагдах макро эдийн засгийн тогтворжидлтийг хадгалах
нэн чухал х?чин з?йл м?н гэдэг нь 2009 оны т?л?в байдал батлан
харуулжээ.
2009.10.29.
Т?свийн тогтворжуулалт ба баялгийн сан: Чилийн туршлага
Ministry of Finance
Т?свийн тогтворжуулалт:
Чилийн туршлага
Эрик Паррадо
Чилийн сангийн сайдын з?вл?х
б?г??д Олон улсын санх??гийн
харилцааны зохицуулагч
Ministry of Finance
2009.10.29.
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
4
Размер файла
3 934 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа