close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Компьютер тармоклари ва
тизимлари
АТ кафедраси катта укитувчиси
Кувнаков Аваз Эргашевич
1
•
•
•
•
Лекция 34 соат
Практика 8 16 соат
Лаборатория 8 16 соат
Мустакил иш 60 соат
– Жами 126 соат
2
Мундарижа
•
•
•
•
Тизим хакида тушунча
Клиент-Сервер технологияси
Компьютер тармоқлари (ЛХТ, ГХТ)
Компьютер тармоқларида маълумот
алмашиш
• Компьютер тармокларининг асосий
характеристикалари
3
Лаборатория ва амалиёт
• Лаборатория ва амалиёт ишлари
виртуал Cisco компаниясининг Packet
Tracer 5 ва Wireshark дастурларида
бажарилади.
• (Лаборатория/амалиёт) – 8/8 ишлардан
иборат
4
Фанни муваффакиятли тугатиш
шартлари
• Дарсга кеч колмаслик
• Лекцияларга катнашиш
• ОН+ЯН ларни 56-100 % даги бахоларга
топшириш ва кучирмаслик (плагиаризм)
уз фикрини билдириш.
• Лаборатория/амалиёт дарсларига
катнашиш ва ишларни уз вактида
бажариш ва топшириш.
• Мустакил ишларни бажариш
5
Тизим хакида тушунча ва унинг
турлари
• Тизим - ташкил этувчи элементлардан
иборат бир бутунлик деган маънони
англатади.
• Тизимларни уларнинг турли
белгиларига караб туркумлаш мумкин.
Умуман олганда,
тизимлар моддий ёки мавхум булиши
мумкин (мавхум - инсон онги маъсули).
6
Тизим хакида тушунча ва унинг
турлари
• Моддий тизимлар, асосан моддий объектлар
тупламидан ташкил топади
• Мавхум тизимлар инсон онгининг махсули
булиб, хар хил назариялар, билимлар,
гипотезалардан иборат
• Компьютер тармоклари хам моддий тизим
(компьютерлар, хужжатлар, инсонлар), хам но
моддий тизим кисмларидан (математик
моделлар, инсон билимлари ва хоказоларни)
уз ичига олади.
7
Тизим таърифи
• Тизим - бу узаро боглик ва ягона
максадга эришиш учун маълум коида
асосида узаро муносабатда буладиган
кисимлар туплами. Бу кисимлар
туплами оддий кисм йигиндисидангина
иборат булмай, хар бир кисм хам уз
навбатида тизим булиши мумкин.
8
Тизимлар тузилиши
• Оддий ёки мураккаб булиши мумкин.
– Оддий тизимларни ташкил этувчилар сони
кам булиб, содда тузилишга эга булади.
– Мураккаб тизимлар эса, бир нечта ташкил
этувчилардан ташкил топган булиб булар
хам уз навбатида алохида тизимларга
булиниши мумкин.
9
Тизим турлари
• Вакт давомида узгаришга караб тизимлар
– статистик
– динамик турларга ажратилади.
• Статистик тизимда вакт давомида узгариш
булмайди.
• Динамик тизимда эса, вакт утиши билан
холат узгариб боради.
10
• Ташки мухит билан буладиган
алокасига караб
– Очик
– Ёпик
• Очик тизимлар ташки мухит билан
актив алокада булади.
• Ёпик тизимларнинг ташкил этувчилари
эса ташки мухитдан таъсирланмайди.
11
Иктисодий объект тизим
сифатида, бошкариш тизими
• Иктисодий обектни тизим сифатида
курадиган булсак, у хам куйидаги
кисмлардан ташкил топган
– Бошкарувчи субъект (Серверлар)
– Бошкарилувчи объект (Клиентлар)
12
Клиент-Сервер технологияси
13
Тармоқ технологиялари
Компьютер тармоқлари
Компьютердан турли масалаларни
хал қилишда фойдаланиш мумкин.
Ахборот алмашиш учун магнит ва
компакт дисклардан фойдаланиш ёки
бошқа компьютерлар билан умумий
тармоққа уланиш керак бўлади.
Компьютерларнинг ўзаро ахборот
алмашиш
имкониятларини
берувчи
қурилмалар
мажмуига
компьютер
тармоқлари дейилади.
Компьютер тармогининг пайдо
булиши
15
Тармоқнинг асосий имкониятлари
тармоққа уланган компьютерлар ва
ахборот ашёларига боғлиқ.
Ахборот ресурслари деганда архив,
кутубхона,фондлар, маълумотлар омбори
ва
бошқа
ахборот
тизимларидаги
хужжатлар йиғиндиси тушунилади.
Тармоқдаги
компьютерларда
сақланаётган ахборот ресурсларига ушбу
тармоққа уланган бошқа компьютерлар
ёрдамида кириш мумкин
16
Компьютерлар сонига қараб тармоқлар
локал (LAN - Local Area Network),
минтақавий (MAN - Metropolitan Area Network),
глобал (WAN-Wide
бўлинади.
Are
Network)
тармоқларга
Локал тармоқлар бир бинода ёки бирбирига
яқин
биноларда
жойлашган
компьютерларда ўзаро ахборот алмашиш
имконини берувчи тармоқ хисобланади.
Бундай тармоқларда ахборот алмашиниш
алоқа кабеллари (баъзан, телефон тизими ёки
радиоканал) орқали амалга оширилади.
17
Бунда фойдаланувчилар тармоққа уланган
компьютерлардаги маълумотларни биргаликда
қайта ишлаш ва маълумотларни айирбошлаш ва
дастур, принтер, модем ва бошқа қурилмалардан
биргаликда
фойдаланиш
имкониятига
эга
бўлишади.
Шунинг учун, биттадан кўп компьютерга эга
бўлган фирмалар ўз компьютерларини локал
тармоққа бирлаштиради.
Локал тармоқда компьютерлар орасидаги
масофа
якин
бўлганлиги
боис,
телефон
каналларидан
фойдаланмасдан
ахборотни
узатиш тезлигини ошириш мумкин.
18
Тармок турлари
19
Симсиз тармоклар
20
Локал тармоқда ахборотни узатиш учун
ахборотни маршрутлаш ва селекциялаш лозим
бўлади.
Маршрутлаш бу — керакли манзилга
ахборот блокини узатиш йўлини аниқлаш
жараёнидир.
Селекциялаш — тегишли манзилдаги
ахборотни саралаш демакдир.
Локал тармоқлар селекциялаш орқали
ахборотни бир абонент тизимидан бошқа
тизимга узатишни таъминлайди.
21
Минтақавий тармоқ — бирор туман, вилоят
ёки республика миқёсидаги компьютерларни
ўзида мужассамлаштирган тармоқ.
Бундай тармоқда бир нечта марказлашган
(яъни локал тармоқларни бирлаштирувчи) жуда
қувватли серверлар мавжуд бўлади ва бундай
серверлар ўртасидаги ахборот алоқа кабели,
оптик толали ёки сунъий йўлдош радиоапоқа
каналлари ёрдамида узатилади.
22
Глобал тармоқ — дунёнинг ихтиёрий
давлатидаги
компьютерларни
ўзида
бирлаштириш имконига эга бўлган тармоқ. Бу
тармоқ интернет (Internet) деб хам юритилади.
Интернет билан бирга интранет тушунчаси
хам ишлатилади. Интранет — бу интернет
технологияси,
дастур
таъминоти
ва
протоколлари
асосида
ташкил
этилган,
маълумотлар омбори ва электрон жадваллар
билан жамоа бўлиб ишлаш имконини берувчи
корхона ёки ташкилот микёсидаги янги ахборот
мухитини ташкил этувчи компьютер тармоғидир.
23
Интранет бошқа компьютер тармоқларидан
қуйидаги жихати билан фарқланади: бир ёки бир
нечта сервердан ташкил топган тармоқ мижози
ундаги
маълумотлардан
фойдаланиш
учун
уларнинг қайси серверда, қайси каталогда, қандай
ном билан сақланаётганлигини, уларга кириш
усули ва шартларини билиши зарур бўлади.
Интернетда эса бундай ноқулайликларнинг олди
олинган бўлиб, унинг фойдаланувчиси бундай
маълумотларни билиши шарт эмас. Бундан
ташқари, интернет тармоғида мавжуд бўлган барча
электрон хужжатлар ва маълумотлар омборини
гипербоғланишлар ёрдамида ўзаро боғлаб ягона
ахборот мухити қуриш, унда қулай ахборот қидирув
24
тизимларини ташкил этиш мумкин бўлади.
Компьютер тармогининг асосий
характеристикалари
•
Операцион имкониятлар (вазифаларни бажариш
•
•
•
•
Мос келишлик (Технология, симли ,симсиз)
Хизмат сифати (Тезлик, пакетлар йукотилиш даражаси)
Тезлиги (10,100, ва 100 Мб/с дан юкори)
Унумдорлиги (белгиланган вакт ичида операцияларни
•
Ишончлилиги (маълумотларни ишончли саклаши ва
имкониятлари)
бажариш сони)
курилмаларни ишлаши)
•
•
Масштаблашиш (кенгайтириш имконияти)
Хавфсизлик (шифрлаш, аутентификация, MAC адресларни
чегаралаш,сертификат)
25
Узатиш мухити буйича Компьютер
тармоклари классификацияси
• Симли
– Бурама жуфтлик;
– коаксиал кабель;
– Оптик тола.
• Симсиз
– радиоканал (WiFi, WiMAX);
– Инфракизил алока;
– УЮЧ-алока (Bluetooth).
26
Топологиялар буйича
классификация
27
Компьютер тармоқларида маълумот
алмашиш
Компьютер тармоқларида маълумотлар
дастурлар ёрдамида кичик блокларга бўлинади
ва бир компьютердан иккинчисига узатилади.
Бундай блоклар пакетлар деб аталади
Пакет
0,5-4 кб
Ахборот (маълумотлар файли)
сарлавха
маълумот
(бир
қисми)
трейлер
28
Маълумотлар
одатда
файлларда
сақланади. Тармоқда файлларни блокларга
бўлмасдан иккинчи фойдаланувчига узатиш
канални (алоқа линиялари) банд қилишга олиб
келади. Бундан ташқари катта хажмдаги
блокларни юбориш кўп вақт талаб қилади
Пакет
–
компьютер
тармоқларидаги
ахборотнинг асосий ўлчов бирлиги хисобланади.
Маълумотларни пакетларга бўлиш ўз навбатида
узатиш тезлигини оширади ва тармоқнинг бошқа
фойдаланувчиларига тармоқда ахборот алмашиш
имконини беради
29
Маълумотлар блокини пакетларга бўлишда
тармоқ операцион тизими пакетдаги маълумотга
қўшимча ахборот яъни сарлавха ва трейлер
қўшиб юборади.
Сарлавха – юборувчи адреси, пакет қайси
блокнинг қайси қисмига тегишлилиги хақидаги
ахборотларни сақлайди.
Трейлер
–
юборилаётган
пакетнинг
хатосиз етиб боришини текширувчи ахборотни
ўз ичида сақлайди. Агар хатолик бўлса трейлер
пакетни қайта юборилишини талаб қилади
30
Компьютер тармоқларида маълумот
юборишни ташкил этиш
Компьютерлар орасида маълумотларни
алмашиш параллел ёки кетма-кет амалга
оширилиши мумкин
Параллел равишда маълумот юборишда 1
байт маълумот бир вақтда юборилади.
1
А
2
3
4
5
6
7
В
8
31
Кетма-кет равишда эса аксинча маълумот
юборишда 1 байт маълумотнинг хар бир бўлаги
(1 бит) канал орқали кетма кет юборилади .
А
12345678
В
Хар иккала усулда хам маълумотларни
қабул қилиш худди юбориш каби параллел ва
кетма-кет амалга оширилади
32
Тармоқ каналлари орқали компьютерларни
боғланиши уч хил усулда амалга оширилади
Симплек усул
А
В
Ярим дуплекс усул
А
А
В
Дуплекс усул
В
33
Симплекс
усулдаги
боғланишда
маълумотлар бир вақтнинг ўзида фақат бир
томонга узатилади
Ярим
дуплекс
усулдаги
боғланишда
маълумотлар иккала томонга қараб навбат билан,
аввал бир томонга кейин иккинчи томонга
узатилади,
Дуплекс усулдаги боғланишда маълумотлар
иккала томонга караб бир вақтда узатилиши
мумкин
34
Файл-алмашувчи P2P
тармоклари
• Клиент-Сервер архитектура (файллар
ажратилган марказлашган сервердан олинади)
• Peer to Peer (марказлашган, кисман марказлашган,
марказлашмаган)
35
P2P тармоклари
•
•
•
•
Napster (mp3 файллари)
eDonkey (турли файллар (video, audio, text))
eMule (турли файллар (video, audio, text))
BitTorrent (турли файллар (video, audio,
text))
• Gnutella (турли файллар (video, audio, text))
• Skype (турли файллар (video, audio, text))
36
Документ
Категория
Презентации по информатике
Просмотров
328
Размер файла
452 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа