close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Zhuldyzy zhol korsetip

код для вставкиСкачать
- Отан ?ш?н жан пида! Деген ?ран ?айда б?л! Тек тобырды? ?р ?ырда, Естим?з ??р ай?айын. Батыр ?аза? Бауыржан Москваны ?ор?ады. Ж?рек сыздап ауыр?ан Жан?анда орыс орманы. К? рме казак Жайы?та, ?а??а б?лсе арнасын ?алай ж?з? п ?айы?та, ?алай балы? ауласын. К? рме кержа? Ерт?сте, Келер ол да б?лг?с?. Ер?к бер? п тек к?шке, Келмейд? еш к?нг?с?. Сая? тобыр топталып, ??р ай?айы ест?лген. ?олда мылты? о?талып, К?с? ?лген со? ес к?рген. Ел ?ш?нен жау шы?ты, Алартады к?здер?н М??г?ртт?ктен дау шы?ты, ?К?сем? етт? ?здер?н. - К?лк? болды? к?п елге, Жаздап т?р-ау жан шы?а. М? н? п ап кер т?белге, Басар ма ед? ?амшы?а! Отан ?ш?н, хал?ы ?ш?н. Е?бек неге етпейд?! Ж?мсап адал бар к?ш?н. Тер?н неге т?кпейд?! Деп атам бас шай?айды, Тауысып бар та?атын. ?натпайды ай?айды, Жан?а жара салатын. Елге ?атер т?нгенде, ?ыран - ерлер ?ал?и ма! Тосар о??а ?р кеуде, Отан ?ш? н жан пида! Желто?санда бейб?т к???л жасты? да, Ниет?н б? з ??сатты? ?ой ?ас?ыр?а. Тбилиси, Баку менен Вильнюсте, Имандылы? жатты табан астында. ?стама? па халы?ты к? л ?рейде, Б?гет жо? па ?ара дауыл, д?лейге. Азаматты? арын таптар ая??а, К?ш к?рсетер зарлы заман т?лей ме! К??? л к?пт? Аралымдай орта б?л, Аш б?р?дей шарлап ойды жортамын. ?скердег? ж?рген ана ?лынан, Айырылып ?ала ма деп ?ор?амын. Ерк?нд?кт? зор?а ?здеп тап?анда, ?азан та?ы н?рын тег?п ат?анда, К?мге сенем, к?мге ?м? т артамын, Ленинге т?л тиг?з? п жат?анда. Бала болу о?ай ?ой, Кеш?ред? ?ате?д?, ?алы? б?йра то?айлы ой, Жо? сезбейс? ? ?атерд?. Балаларды жиып ап, К?н ?тед? ойынмен. ?лкен болу ?иын-а? К?терес? ? мойынмен. * * * ?аралы ел ?йге ?нс?з кеп к? рд? де: - Бала? елд? Ау?анда о? тид? де -
Ест?рткен? ана?а батыл жет?п, К?з жастарын к?л ?ылып т?кт?рд? де. - Балам барда то? ед?м, бай к???л де, Б?дан ауыр болмайды ?ай?ы ?м?рде. Шабуыл?а шы??анда мерт болып па, Жауды? о?ы ти?пт? ?ай жер?не! О?и?аны баяндап алыста?ы: - Ж?рег?нен,- деп жауап шалыс - Онда ?лым ?ашпа?ан д?шпанымнан Ту?ан екем,- депт? ана,- арыстанды * * * Бедеу ?йел сия?ты, Толы? емес к??? л б?л. Айту?а да ?ятты, ?ызы?ы жо? ?м?рд??. К? мдер б??ан айыпты, Б?л халге к? м жетк? зд?! Ескег? жо? ?айы?ты, М?хиттан к? м ?тк? зд?! Б?р-б?р?не та?дырлар, Тас?ын се?дей со?ыс?ан. Дауыл со?ып, жа?бырдан Кей? н ?о?ыс мол ?ш?ан. Д? р-д? р еткен ?алтырап, ?з?лмеген жапыра?. Тасжол жатыр жалтырап, ?й?ылы-ояу атырап... ?аза? ?дебиет?. - 1992.- 13 наурыз (?11). - 12 б. 
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
44
Размер файла
212 Кб
Теги
zhuldyzy, zhol, korsetip
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа