close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Slide 1

код для вставкиСкачать
Г?ЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГА БУЮУ
?ЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ?Р Д?НГ
ТООЦОХ
ИНСПЭКТЭР Christian Ellis
ЯАГААД ?ЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ?Р Д?НГ
ТООЦОХ ЁСТОЙ БАЙДАГ ВЭ?
? Байгууллагын ?йл ажиллагааны
г?йцэтгэлийг хянах тогтолцоо нь тухайн
байгууллагын буюу цагдаагийн
байгууллагын ?йл ажиллагааг
тогтвортой хэвийн ?ргэлжл??лэх,
г?йцэтгэлийг сайжруулах гол х?ш??рэг
юм.
Энэ нь ямар утгыг илэрхийлж байна
вэ гэхээр?
? Цагдаагийн байгууллагын ?йл ажиллагааны
?р д?нгээ ?нэлэн д?гнэх тогтолцоо нь з?в
эсэх
? Бид албан ??ргээ хир зэрэг сайн г?йцэтгээд
байна вэ?
? Цаашид сайжруулахад бид юу хийж чадах
вэ гэсэн асуултыг тавих ёстой.
?йл ажиллагааны ?р д?нг ?нэлж
д?гнэх нь
? Цагдаагийн б?х шатны байгууллага,
албан хаагчийн ?йл ажиллагааны
амжилт, ололттой талыг тодруулан
харж, ?нэлж д?гнэдэг
? Х?нээ хамгийн т?р??нд авч ?зэх,
Бодлогын т?л?вл?лт хийх болон
байгууллагын ?йл ажиллагааны
стратегийг гаргахад чиглэгдэж байдаг.
Тэгэхээр дээрх хэлсэн з?йл нь
ямар утгатай болохыг авч ?зье.
? ?йл ажиллагааны ?р д?нг ?нэлж д?гнэх
тогтолцоо нь цагдаагийн б?х
байгууллагыг хамарч байдаг.
? ?йл ажиллагааны ?р д?нг тооцох нь
амжилт, х?гжлийн чиг хандлагыг
тодорхойлно.
?йл ажиллагааны ?р д?нг ?нэлж
д?гнэх гэдэг нь
? Энэх?? ?йл ажиллагаа нь олон талын
х?чин з?йлтэй холбогдож
тодорхойлогдож байдаг
? Энэх?? ?йл ажиллагааг хэрэгж??лэхэд
олон арга хэрэгсэл/ арга з?й
шаардагдана.
?йл ажиллагааны г?йцэтгэлийн
менежмент
? Менежмент нь хяналт тавих, ?нэлгээ
шинжилгээ хийхтэй холбогдон буй болж
байдаг т?л?вл?х, зохион байгуулах, алба
хаагчдыг удирдах, чигл??лэх ??рэг ?йл
ажиллагааны цогц процесс юм./Орч./
? ?йл ажиллагааны г?йцэтгэл нь анхан
шатны нэгжээс эхлэн цагдаагийн б?х
байгууллагад адилхан хамааралтай
? ?йл ажиллагааны г?йцэтгэлийг харуулсан
бичиг баримт, ?йлдэгдсэн гэмт хэргийн
болон илр??лсэн гэмт хэргийн статистик
OIC цахим хуудас нь
? Албан хаагч нэг б?рээс эхлэн нэгж,
т??нчлэн цагдаагийн б?х байгууллагын
ажлын ?р д?н, ажлын ачааллыг
тодорхойлж чаддаг
? Энэх?? мэдээллийн санг ??сгэж байгаа
ихэнх мэдээлэл нь цагдаагийн албан хаагч
болон шадар удирдах дарга нарын ?д?р
тутмын ажлын мэдээллээс б?рдэж байдаг
? ?д?р тутам шинэчлэгдэн баяжиж байдаг.
EPDR буюу Електрон хэлбэрээр
?нэлгээ шинжилгээ хийх
? Х?н нэг б?рийн ?йл ажиллагааг
електрон мэдээллээр ?нэлж д?гнэх
? Жилээр ?нэлж д?гнэх
Сарын ?йл ажиллагааг ?нэлж
д?гнэх
? Сар тутам ?йл ажиллагааг ?нэлж д?гнэх
? Энэ ?йл ажиллагааг мэргэшлийн ур
чадвар болон асуудлыг шийдвэрлэсэн
байдалд суурилан хийнэ.
?ргэлжлэл
? Албан хаагч нэг б?рийн болон
цагдаагийн байгууллага, нэгжийн ?йл
ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг
цуглуулах
? Асуулт гаргаж ирэх, буюу яагаад ийм
байна вэ гэдгийг асуух ба мэдээллийг
шинжлэн судлах.
?йл ажиллагааг сараар ?нэлж
д?гнэх хариуцлагын тогтолцоо
? Удирдлагын т?вшинд ?нэлж д?гнэх
Цагдаагийн байгууллагын дарга
Гэмт хэрэгтэй тэмцэх алба хариуцсан дэд дарга
Нутаг дэвсгэрийн чиглэлээр ажил хариуцсан дэд дарга
Санх?? хариуцсан дарга
?йл ажиллагааг ?нэлж д?гнэхэд стратегийн ач холбогдолтой б?лэг
албан тушаалтан
Дээрх албан тушаалтнуудаас гадна тэдгээрийн ?йл
ажиллагааны удирдлаганд ажиллаж байда албан тушаалтнууд
орох д?н б?ртгэлийн албан хаагч орно.
?ргэлжлэл
? Нэгжийн дарга нараас
? Хамгийн бага т?вшинд ажиллаж байгаа
албан хаагч нар
Супервайзерийн ??рэг
? ?йл ажиллагааны сар
тутмын ажилд анализ
хийж ажиглах, ?нэлэлт
д?гнэх ?гн?.
Супервайзерийн ??рэг
Feedback
? Шадар дарга ажилтан
хоёр харилцан
туслалцаа ?з??лэх
? ?йл ажиллагааны ?р
д?нг ?нэлж шалгах
сайн арга нь харилцан
хоёр талдаа
?мэдээлэл? солилцож
ажлаа д?гнэх явдал.
Ташаа ойлголт
? ?йл ажиллагааны ?р
д?нг ?нэлж д?гнэх
гэдэг нь х?м??сийг
гартаа атгах гол арга
хэрэгсэл бишээ.
?ргэлжлэл
? Ил?? их ажиллаж
байгаа х?н танигдана
? Идэвхи з?тгэл муутай
ажиллаж байгаа
х?м??с х?гжиж
урагшилна.
Ташаа ойлголт
? Нэг албан хаагч
ганцаараа асуудлын
гол м?н чанар болох
ёсг?й
? Мэргэжлийн байнгын
г?йцэтгэл
? Ганцхан онцгой з?йл
байдаг.
Электрон мэдээлэлд суурилж ?нэлгээ хийх
болон сарын ?йл ажиллагааг ?нэлж д?гнэх
? Тодорхой ойлгомжтой
??рэг чиглэл байх нь тун
чухал ач холбогдолтой
? Алба хаагч нар нь
байгуулагаас
удирдлагаас ямар з?йл,
?р б?тээл х?сэн
х?лээгээд байгааг сайн
ойлгосон байх ёстой.
? Сарын ?нэлгээ
шинжилгээ нь жилийн
?нэлтийг бий болгоно.
?ндсэн зарчим
? Т?л?вл?лт
? ?йл ажиллагааг
дэмжих
? ?йл ажиллагааны
г?йцэтгэлийг хянах
Г?йцэтгэлийг эргэж харах буюу хянах
Цагдаагийн
байгууллагын
х?лээсэн
??рэг
?йл ажиллагааны
нэгжийн ??рэг
?йл ажиллагаа
буюу ?йлчилгээ
Хэрэгжилт
Албан хаагчийн
??рэг
Нэгжийн ??рэг
Зорилтыг тодорхойлох
? Х?лээсэн чиг ??ргийн
х?рээнд
? Хэрэгж??лэх
стратегийн х?рээнд
? Амжилтанд х?рэх
болон эсвэл амжилтаа
ахиулах
? ?SMART?зарчимд
суурилах
Сар тутам ?йл ажиллагаагаа эргэн
харах буюу хянаж ?зэх
? Тогтмол сар тутам хэрэгж??лэх
? Т?р буюу цаг ?еийн шинжтэй ??рэг
зорилтоо тодорхойлох
? Ажил г?йцэтгэлийн саад болж буй
з?йлийг тогтоох
? Электрон мэдээллийг хэвлэн гаргаж
харах
Алдаа онооноос суралцах
? Супервайзерийн ??рэг
? Зорилгодоо х?рэх
? Ойлгомжтой ??рэг
чиглэл ?г?х
? Алба хаагч /нэг
б?р/ийг дэмжих
? З?в б?ртгэх, б?ртгэл
х?тл?х
Холбогдох баримт бичиг
? Байнгын ?нэлгээ
шинжилгээний баримт
? Албан хаагч б?рийн
мэдээлэл
? Албан бичиг захидал
? З?вл?мж санал х?сэлт
? Тайлан
? Тодорхойлолт бичиг
? PMF
? Электрон мэдээлэл
болон сарын ?йл
ажиллагааны тайлан
?нэлгээний д?н зэрэглэл
? Амжилттай биел??лсэн
? Зорилгодоо б?рэн х?лээг?й
? Зорилгодоо х?рээг?й буюу
биел??лээг?й
? Тасарсан
?йл ажиллагааны т?л?вл?г??
? Албан хаагч б?рийн
?йл ажиллагааны
х?гжил
? Хувь албан хаагчийн
зорилго
? Ур чадвар
? Албан тушаал
дэвших
? Албан хаагчийн ?йл
ажиллагааны
т?л?вл?г??
? Биелэлт ба г?йцэтгэл
? Ур чадварын
дутагдалтай тал
? Стандарт
?йл ажиллагааны т?л?вл?г??
?Хэн нэг албан хаагчийн т?л?? бус
харин
?Энэ бол ?йл х?гжил дэвшлийн
хэрэгсэл юм
Супервайзерийн хариуцлага
? Тодорхой ??ргийн г?йцэтгэлд мониторинг
хийх
? Дахин хянах шинэчлэх
? Сорилт бэрхшээл
? ?йл ажиллагааны стандарт
? Анхааруулга ?г?гд?хг?й
Хамгийн сайн хэрэгжилт нь
? Б?х з?йл цаг
хугацаандаа байх
? Бодитой байх
? Баримтанд
тулгуурласан
байх явдал юм.
Асуулт ?
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
7
Размер файла
304 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа