close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Аксіологія

код для вставкиСкачать
АКСІОЛОГІЯ
План
1. Філософські підходи
до розуміння цінності.
2. Морфологія цінності.
3. Базові цінності.
4. Цінності як ядро
духовного світу
людини.
5. Ціннісні орієнтації.
6. Зміна цінностей в
сучасному світі та
стратегія
майбутнього.
Іммануіл Кант (1723-1804)
З цінностями ми всі знайомі з дитинства.
Люди звикли говорити: «Я ціную...», «Для
мене цінним є...», «Це для мене становить
найвищу цінність...» і. т. п. Ці слова якраз і
виражають те, що у філософії називається
«цінністю». Кожна людина щось у житті
цінує: сім’ю, друзів, музику, мистецтво,
благо, красу, істину, добро тощо. Все те, що
цінує людина, називається цінностями. У
другій половині ХІХ – першій половині ХХ
ст. теорія цінностей активно розроблялася
багатьма відомими філософами –Лотце,
Віндельбандом, Ріккертом, Шелером, Дьюї
Рудольф Герман Лотце
та ін., хоча практично всі вони
відштовхувалися від Канта. Інтерес до
(1817-1881)
теорії цінностей був у значній мірі
спровокований Ніцше, який проголосив
«переоцінку всіх цінностей»
Філософська дисципліна, що вивчає
цінності, називається аксіологією (від гр.
«Âxio~» – цінний і «l3go~» – вчення,
закон). Це слово вперше використав
французький філософ Поль Лапі (1869–
1927) у книзі «Логіка волі»( «La logique de
la volonté»)
Фрідріх Ніцше (1844-1900)
Поль Лапі (1869–1927)
1. Філософські підходи до
розуміння цінності
1. Неокантіанський підхід. В основу цінностей покладено
трансцендентальні, апріорні структури.
2. Соціологічна теорія цінностей. На цінностях ґрунтується суспільне
життя. Вони – вищі принципи, що забезпечують згоду в суспільстві.
3. «Онтологічне» тлумачення цінностей. Намагається розглядати цінності
не як вмонтовані в наш розум, а як притаманні самим речам зовнішнього
світу.
4. «Суб’єктивістське» розуміння цінностей. Цінність встановлює тільки
окремий людський індивід, тільки ми самі для себе вирішуємо, що є для нас
цінним, що ні.
5. «Волюнтаристське» розуміння цінностей. Єдина основа цінностей –
воля до влади: Цінним є те, що сприяє задоволенню людського потягу до
влади.
6. Ціннісний релятивізм. Ця теорія заперечує існування будь-якої основи
для цінностей. Походження систем цінностей може бути довільним.
7. «Психологічно-утилітаристська» теорія цінностей. Прихильники цього
підходу пов’язують цінність із корисністю, тобто, людині фактично
видається цінним все те, що є корисним, що сприяє задоволенню її власних
потреб. Біопсихологічні процеси, які виникають внаслідок задоволення
утилітарної потреби, стають фактично «сигналом» про цінність даного
предмету або дії.
2. Морфологія цінності
До складових частин
цінності належать:
коґнітивний елемент
емоційний елемент;
оцінковий елемент
соціальний елемент
коґнітивний
елемент –
сприйняття,
уявлення чи знання
цінності;
емоційний елемент
– емоційні
переживання, що
супроводжують
ціннісне ставлення
оцінковий елемент
– процес з’ясування,
чи є даний предмет
або знання цінним і
настільки (шляхом
порівняння з іншим
предеметом, або
певним еталоном);
соціальний
елемент – процес
з’ясування, чи є
даний предмет або
знання цінним і
настільки для
певної спільноти,
до якої себе
відносить дана
людина.
3. Базові цінності
(за формою)
Іммануіл Кант (1723-1804)
істина;
добро;
краса
4. Цінності як ядро духовного світу людини
Цінності покладено в основу
вибору.
Цінності пов’язані з
переживаннями, потребами,
емоціями, вірою, волею.
Цінності задають смисл
людського життя.
Цінності регулюють
поведінку людини.
Цінності спрямовують
людську діяльність.
Цінності можуть
встановлювати норми взаємин
між людьми.
5. Ціннісні орієнтації
етико-релігійна
(етизм) – коли
людина надає
перевагу цінностям,
пов’язаним із
добром;
образноестетична
(естетизм) – коли
людина надає
перевагу цінностям,
пов’язаним із
красою;
утилітарна – тип
орієнтації, за якої
людина надає
перевагу
матеріальним
цінностям (будинок,
автомобіль тощо);
науковотеоретична – за
якою для людини
найвищою цінністю
є наукове пізнання.
6. Зміна цінностей у сучасному
світі та стратегія майбутнього
Володимир
Вернадський
(1863–1945) –
видатний український
мислитель, котрий
вперше проголосив
зміну цінностей
техногенної цивілізації
на цінності цивілізації
антропогенної.
Загальнолюдські цінності за
останні десятиріччя
змінилися. Цінностям
техногенної цивілізації,
уявленням про людину як
активного перетворювача
природи, який намагається
підпорядкувати її, щоб
задовольнити власні потреби
й здобути для себе блага,
приходять на зміну цінності
антропогенної цивілізації, які
проголошують розумне,
помірковане і дбайливе
ставлення до світу, в якому
ми живемо.
Ауреліо Печчеї (1908–1984).
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
29
Размер файла
2 287 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа