close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Учебната среда по Биология и здравно образование в Природо

код для вставкиСкачать
Учебната среда по Биология
и здравно образование в
Природо-математическа
гимназия
“Добри Чинтулов” - град
Сливен
Учебната среда по Биология и
здравно образование в
Природо-математическа
гимназия
“Добри Чинтулов” - град Сливен
1. Компоненти на учебната среда:
природен музей;
ботаническа градина;
учебна лаборатория;
два кабинета по биология и здравно
образование;
хранилище.
2. Данни за обучението по биология и здравно
образование в ПМГ “Добри Чинтулов” – минало
и настояще. Етапи в създаването и развитието на
учебната среда.
Кабинети по Биология и здравно
образование
Лаборатория по Биология и здравно
образование
Музейна експозиция
Цветна ботаническа градина
Кабинети по Биология и здравно
образование
По идея на учениците в каб. 19 са
подредени портрети на Ч. Дарвин, Г.
Мендел, Т. Морган, акад. Попов
За кабинет № 19 са изработени и изложени табла по
Анатомия и физиология на човека
В кабинет № 17 изложените табла отразяват Еволюцията на
организмите. Те са изработени по идея на учениците с активното
съдействие на учителите по биология.
Лаборатория по Биология и здравно образова
Музейна експозиция
В музея има карта на
природен парк „Сини
камъни”. В нея са
отразени туристически
маршрути в парка
В нашата красива флора има най-различни растения,
някои от тях са защитени от закона видове и се срещат в
парка.
Сбирка - минерали
Изкристализирал
кварц
Варовик
Кварц-порфир
Кварцова жила
Гранит
Бигор
Брекчия
Палеонтологична сбирка
Палеозойска ера
1) Корали
2) Брахеопод
3) Каламит
4) Лепидодендрон
5) Трилобит
Мезозойска ера
1) Правилен морски таралеж
2) Монит
3) Хипорит
4) Морски таралежи
5) Шестлъчеви корали
6) Белемнит
7) Амонит
Екологочни съобщества
Експонирането на богатата сбирка от препарирани животни в
училището е направено по идейни проекти на учениците, в които те
прилагат знания за екологичните закономерностти в природните
съобщества
Степна екосистема: Дропла; Турилик; Обикновен хомяк;
Сляпо куче; Европейска къртица; Пъстър пор
Степна
екосистема
Дропла
Турилик
Обикновен хомяк
Сляпо куче
Европейска
къртица
Пъстър пор
Горска екосистема
Европейски таралеж
Лисица
Катерица
Малък ястреб
Невестулка
Язовец
Обикновен скорец
Сив кълвач
Обикновена кукувица
Черешарка
Скален биотоп
клас Бозайници
Дива котка
клас Птици
Скалолазка,
Планински
кеклик, Белошипа
ветрушка
клас Влечуги
Зелен гущер
Влажна планинска
ливада
Колхидски
фазан
Яребица
Крещалец
Горски
бекас
Влажна зона
Къдроглав пеликан
Голям воден бик
Нощна чапла
Видра
Сива чапла
Голяма бяла чапла
Зимно бърне
Земноножка
Лиска
Малка бяла чапла
Голям свирец
Земеродно рибарче
Други експонати
Лешояди
1) Малък лешояд
2) Белоглав лешояд
Нощни грабливи птици
1) Бухал
2) Сова
Спиртни препарати:
Клас Риби
1) Червеноперка
2) Каракуда
3) Щука
4) Шаран
5) Балканска пъстърва
Клас Земноводни:
1) Голяма водна жаба
2) Кафява крастава жаба
Клас Влечуги :
1) Дъждовник
2) Гребенест тритон
3) Смок мишкар
4) Малък тритон
5) Пепелянка
6) Сива водна змия
7) Голям стрелец
Спиртни препарати по
анатомия на:
жаба, пиле, шаран, морски
таралеж,
риба, охлюв, речен рак,
гущер, котка и т.н.
В музейната експозиция са изложени ценни научни трудове и
учебници съхранявани с любов през годините
Цветна ботаническа градина
Документ
Категория
Презентации по биологии
Просмотров
18
Размер файла
1 790 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа